×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Stad Antwerpen, Work & Diversity @ Antwerp 1.0

Work & Diversity @ Antwerp 1.0

Hier bij Katoen Natie worden wij dagelijks geconfronteerd met wisselende volumes

op het gebied van orderverzameling en containers lossen.

Hiervoor zijn wij op zoek gegaan naar een betrouwbare partner

die ons aan een instroomproject kan helpen. Dat is de partner Konvert geworden

voor het instroomproject Work and Diversity in samenwerking met de Stad Antwerpen.

Work and Diversity at Antwerp 1.0 is een tewerkstellingsproject

waarbij wij over een periode van zes maanden 40 nieuwkomers

woonachtig in Antwerpen willen opleiden en tewerkstellen

in een logistieke functie bij Katoen Natie.

Omdat wij vorig jaar al een analoog project hadden opgezet

via het Vormingsfonds voor uitzendkrachten was Stad Antwerpen bereid

financiële steun te bieden. Om instroom te genereren hebben wij een flyer ontworpen

en VDAB en OCMW hebben ruchtbaarheid gegeven aan de flyer.

Met de grove instroom hebben wij een preselectie gemaakt op kantoor

om de slaagkansen te verhogen voor de nieuwkomers die de opleiding starten.

Wij nemen de hele administratie en het commerciële werk voor onze rekening,

en daarmee willen we de klant zo goed mogelijk ontzorgen.

In de magazijnen van Katoen Natie leiden wij met Konvert een trainingsprogramma.

Dat houdt in dat de medewerkers drie dagen opleiding krijgen

op het gebied van informaticasystemen en ook voor het rijden van de machines.

Na de selectieprocedure hebben wij voor een team van 33 medewerkers gekozen

die opgenomen worden in een pool. Op het moment dat wij pieken te verwerken krijgen

kunnen wij een beroep doen op die mensen.

De meerwaarde van Work and Diversity is dat wij het probleem van de klant,

namelijk de schaarste op de arbeidsmarkt,

op een snelle en efficiënte manier oplossen door nieuwkomers,

die zeer gemotiveerd zijn, op te leiden en tewerk te stellen bij de klant.

Work & Diversity @ Antwerp 1.0 Arbeit & Diversität @ Antwerpen 1.0 Εργασία & Διαφορετικότητα @ Antwerp 1.0 Work & Diversity @ Antwerp 1.0 Trabajo y diversidad en Amberes 1.0 Lavoro e diversità @ Anversa 1.0 Trabalho & Diversidade @ Antuérpia 1.0 Работа и разнообразие @ Антверпен 1.0 Work & Diversity @ Antwerp 1.0 Робота та різноманітність в Антверпені 1.0

Hier bij Katoen Natie worden wij dagelijks geconfronteerd met wisselende volumes Hier bei Katoen Natie werden wir täglich mit unterschiedlichen Volumina konfrontiert Here at Katoen Natie, we are confronted with varying volumes on a daily basis Ici, à Katoen Natie, nous sommes confrontés quotidiennement à des volumes changeants

op het gebied van orderverzameling en containers lossen. im Bereich Kommissionierung und Containerentladung. sur la préparation des commandes et le déchargement des conteneurs.

Hiervoor zijn wij op zoek gegaan naar een betrouwbare partner Dafür haben wir einen zuverlässigen Partner gesucht Pour ce faire, nous avons cherché un partenaire fiable

die ons aan een instroomproject kan helpen. Dat is de partner Konvert geworden der uns bei einem Aufnahmeprojekt helfen kann. Das ist der Partner Konvert geworden who could help us get an inflow project. That has become the partner Konvert qui peut nous aider à mettre en place un projet de collecte de fonds. C'est devenu le partenaire Konvert

voor het instroomproject Work and Diversity in samenwerking met de Stad Antwerpen. für das Aufnahmeprojekt Arbeit und Vielfalt in Zusammenarbeit mit der Stadt Antwerpen. for the inflow project Work and Diversity in cooperation with the City of Antwerp. pour le projet Work and Diversity intake en coopération avec la ville d'Anvers.

Work and Diversity at Antwerp 1.0 is een tewerkstellingsproject Arbeit und Vielfalt bei Antwerpen 1.0 ist ein Beschäftigungsprojekt Work and Diversity at Antwerp 1.0 is an employment project Travail et diversité à Anvers 1.0 est un projet d'emploi

waarbij wij over een periode van zes maanden 40 nieuwkomers wo wir über einen Zeitraum von sechs Monaten 40 Newcomer eingestellt haben Dans lequel, sur une période de six mois, nous avons 40 nouveaux arrivants

woonachtig in Antwerpen willen opleiden en tewerkstellen die in Antwerpen leben, ausbilden und arbeiten möchten veulent former et employer des personnes vivant à Anvers

in een logistieke functie bij Katoen Natie. in einer Logistikposition bei Katoen Natie. à un poste de logistique à Katoen Natie.

Omdat wij vorig jaar al een analoog project hadden opgezet Denn wir hatten bereits letztes Jahr ein analoges Projekt auf die Beine gestellt Comme nous avions déjà mis en place un projet analogique l'année dernière

via het Vormingsfonds voor uitzendkrachten was Stad Antwerpen bereid die Stadt Antwerpen wurde durch den Ausbildungsfonds für Zeitarbeiter vorbereitet

financiële steun te bieden. Om instroom te genereren hebben wij een flyer ontworpen finanzielle Unterstützung leisten. Wir haben einen Flyer entworfen, um Zulauf zu generieren provide financial support. To generate influx, we designed a flyer

en VDAB en OCMW hebben ruchtbaarheid gegeven aan de flyer. und VDAB und OCMW haben den Flyer veröffentlicht. and VDAB and CPAS publicized the flyer.

Met de grove instroom hebben wij een preselectie gemaakt op kantoor Wir haben im Büro mit dem großen Einlass eine Vorauswahl getroffen Avec l'afflux brutal, nous avons fait une présélection au bureau

om de slaagkansen te verhogen voor de nieuwkomers die de opleiding starten. um die Erfolgschancen für die Neuankömmlinge zu erhöhen, die die Ausbildung beginnen. to increase the chances of success for the newcomers starting training. d'augmenter les chances de réussite des nouveaux arrivants qui commencent une formation.

Wij nemen de hele administratie en het commerciële werk voor onze rekening, Wir kümmern uns um die gesamte Verwaltung und kaufmännische Arbeit, We take care of all the administration and commercial work,

en daarmee willen we de klant zo goed mogelijk ontzorgen. und damit wollen wir den kunden so weit wie möglich entlasten. and in doing so, we want to relieve the customer as much as possible. et ce faisant, nous visons à décharger le client autant que possible.

In de magazijnen van Katoen Natie leiden wij met Konvert een trainingsprogramma. Wir führen ein Schulungsprogramm mit Konvert in den Lagern von Katoen Natie durch. In Katoen Natie's warehouses, we lead a training program with Konvert.

Dat houdt in dat de medewerkers drie dagen opleiding krijgen Das bedeutet, dass die Mitarbeiter drei Tage lang geschult werden This includes three days of training for employees Cela comprend trois jours de formation pour les employés

op het gebied van informaticasystemen en ook voor het rijden van de machines. im Bereich Computersysteme und auch zum Antreiben der Maschinen. in the field of computer systems and also for driving the machines.

Na de selectieprocedure hebben wij voor een team van 33 medewerkers gekozen Nach dem Auswahlverfahren haben wir uns für ein Team von 33 Mitarbeitern entschieden

die opgenomen worden in een pool. Op het moment dat wij pieken te verwerken krijgen die in einem Pool enthalten sind. Wenn wir mit Spitzen fertig werden müssen which are included in a pool. At the time we have peaks to deal with qui sont inclus dans un pool. Pour l'instant, nous avons des pics à traiter

kunnen wij een beroep doen op die mensen. Können wir diese Leute ansprechen?

De meerwaarde van Work and Diversity is dat wij het probleem van de klant, Der Mehrwert von Arbeit und Vielfalt besteht darin, dass wir das Problem des Kunden lösen, La valeur ajoutée de Work and Diversity réside dans le fait que nous nous attaquons au problème du client,

namelijk de schaarste op de arbeidsmarkt, à savoir la rareté du marché du travail,

op een snelle en efficiënte manier oplossen door nieuwkomers, von Neueinsteigern schnell und effizient lösen,

die zeer gemotiveerd zijn, op te leiden en tewerk te stellen bij de klant. die hochmotiviert sind, sich auszubilden und beim Kunden einzusetzen. who are highly motivated, train and employ them with the client. qui sont très motivés, les former et les employer dans les locaux du client.