×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Stad Antwerpen, Slim naar Antwerpen - samenwerking met mobiliteitsaanbieders

Slim naar Antwerpen - samenwerking met mobiliteitsaanbieders

OPGEWEKTE MUZIEK

RALPH DE JONG: Hallo, ik ben Ralph de Jong, Country Manager bij MaaS Global,

het bedrijf achter de Whim-app.

ANNE-CLAIRE VANFLETEREN: Ik ben Anne-Claire van de firma Commuty.

VINCENT HERREMANS: Hallo, ik ben Vincent van Skipr.

TOM BROOS: Hallo, ik ben Tom Broos en ik ben een van de oprichters van Vaigo.

KOEN VAN DE PUTTE: Hallo iedereen, ik ben de CEO van Olympus Mobility.

Wij bieden aan bedrijven een mobiliteitsplatform en -app aan.

Daardoor kunnen ze hun mobiliteitsbeleid makkelijker in praktijk brengen.

Meer mobiliteitskeuzes en minder administratie.

Bovendien zorgen we ervoor om met een aantal slimme algoritmes te zorgen

dat bedrijven minder mobiliteitsuitgaven hebben en dus meer besparen.

Whim combineert het aanbod van 9 mobiliteitspartners in België

tot één seamless gebruikerservaring.

Routeplanning, tickets, boeken, openen en sluiten van voertuigen,

allemaal volledig geïntegreerd onder één account in één app.

Betaling kan per rit of via een multimodaal abonnement.

Naast onze b2c-oplossingen hebben we nu

samen met Vaigo en Commuty ook de perfecte oplossing voor bedrijven.

Commuty is een software web en mobile voor bedrijven

die hun parkeerbeheer willen optimaliseren,

die groene mobiliteit willen promoten

en die de reservering van werkplekken op kantoor willen organiseren.

We hebben een specifieke Commuty-methodologie

waarbij we de parking als hefboom gebruiken

om groene mobiliteit te promoten en home working te organiseren.

Met Vaigo maken wij het voor veel grote werkgevers mogelijk

om op een flexibele manier

slimmer mobiliteit aan te bieden aan hun werknemers.

Wij werken daarvoor al een tijdje samen met SNA.

Jaren geleden, als waardevol klankbord voor onze toen nog prille ideeën,

spraken we al 's met het team en ook met schepen Koen Kennis.

In een volgende fase dienden we een project in

rond het verduurzamen van veelal leasewagen-kilometers.

Vandaag werken we in partnership met Commuty en MaaS Global,

bekend van de app Whim, rond een tweede project bij Slim naar Antwerpen,

dat we samen Autominderen Antwerpen hebben gedoopt.

Dankzij Skipr kunnen bedrijven

hun werknemers een modern, flexibel en duurzaam mobiliteitsplan aanbieden.

Op die manier helpen we organisaties om hun CO2-uitstoot te verminderen,

om kosten met betrekking tot mobiliteit te verminderen

en om de bijbehorende administratie te vereenvoudigen.

We maakten voor het eerst kennis met Slim naar Antwerpen

toen we de aanbesteding rond spitsmijden wonnen.

Via de Slim naar Antwerpen-marktplaats realiseerden we al twee projecten.

Een carpoolintegratie zodat mensen heel makkelijk via onze app kunnen carpoolen.

En ons laatste project, Olympus for Antwerp.

De verschillende initiatieven van SNA,

overduidelijk voortvloeiend uit de scherpe MaaS-visie van de stad,

gaven al verschillende malen het benodigde zetje in de rug

om Mobility-as-a-Service mogelijk te maken.

Niet alleen voor ons, maar ook voor onze partners.

Daarom wordt Antwerpen ook vaak genoemd als internationale showcase

over hoe een stad kan ondersteunen bij het ontwikkelen van MaaS.

Wij werken al 3 jaar samen met SNA en we zijn heel tevreden.

SNA brengt ons in contact met bedrijven die al wat verder zijn

in hun redenering qua 'mobiliteitzijn'.

En we hebben al een pak succesverhalen met bedrijven

die vanuit een SNA-traject bij ons zijn gekomen

en die mooie resultaten halen qua groene mobiliteit en CO2-uitstootvermindering.

Skipr werkt al samen met Slim naar Antwerpen

sinds onze oprichting een aantal jaren geleden, en dat verloopt heel positief,

vooral ook omdat ons gezamenlijke doel is om verplaatsingen duurzamer te maken.

De grootste meerwaarde in de samenwerking met SNA

zit hem in het gezamenlijk kunnen bespreken

van de marktdynamieken met betrekking tot mobiliteit

en vooral de oplossingen die we daaraan kunnen koppelen,

zoals ons huidige aanbod voor slimme mobiliteitsoplossingen

voor bedrijven in Antwerpen.

We zijn er alvast van overtuigd dat we door onze samenwerking met SNA

een meerwaarde kunnen bieden

aan bedrijven en de mensen in en rond de stad Antwerpen.

Dankzij SNA komen wij in contact

met de behoeften bij de lokale werkgevers, onze potentiële klant.

We worden ook goed betrokken bij de evolutie van het beleid.

We werken in deze sector vooral rond verandering.

En verandering brengen, dat is niet gemakkelijk.

In Slim naar Antwerpen zien wij daarom ook een goed partnership

om samen de wereld een beetje vooruit te helpen. En dat begint in Antwerpen.

VAN DE PUTTE: Onze mobiliteitsoplossing: slim voor werknemers,

gemakkelijk voor werkgevers, tegen een voordelige prijs.

Onze samenwerking verloopt al jaren vlot en goed.

En dat zal ongetwijfeld zo blijven. Dank u wel.

Heel erg bedankt zover en ga vooral zo door.

We zijn supertevreden en hopen dat we nog veel meer bedrijven

kunnen aanmoedigen en overtuigen in de toekomst met SNA.

DE OPGEWEKTE MUZIEK STOPT AFSLUITENDE JINGLE

Slim naar Antwerpen - samenwerking met mobiliteitsaanbieders Smart to Antwerp - collaboration with mobility providers Smart to Antwerp - collaboration avec les fournisseurs de mobilité Smart to Antwerp - collaborazione con i fornitori di mobilità

OPGEWEKTE MUZIEK UPBEAT MUSIC

RALPH DE JONG: Hallo, ik ben Ralph de Jong, Country Manager bij MaaS Global, Hallo, ich bin Ralph de Jong, Country Manager bei MaaS Global, Bonjour, je suis Ralph de Jong, Country Manager chez MaaS Global,

het bedrijf achter de Whim-app. dem Unternehmen hinter der Whim-App. l'entreprise qui a créé l'application Whim.

ANNE-CLAIRE VANFLETEREN: Ik ben Anne-Claire van de firma Commuty. Ich bin Anne-Claire von der Firma Commuty. I'm Anne-Claire, from Commuty. Je suis Anne-Claire de l'entreprise Commuty.

VINCENT HERREMANS: Hallo, ik ben Vincent van Skipr. Hallo, ich bin Vincent von Skipr. Hello, I'm Vincent, from Skipr. Bonjour, je suis Vincent de Skipr.

TOM BROOS: Hallo, ik ben Tom Broos en ik ben een van de oprichters van Vaigo. Hallo, ich heiße Tom Broos und ich bin einer der Gründer von Vaigo. Hi, I'm Tom Broos, one of the founders of Vaigo. Bonjour, je suis Tom Broos et je suis l'un des fondateurs de Vaigo.

KOEN VAN DE PUTTE: Hallo iedereen, ik ben de CEO van Olympus Mobility. Hallo zusammen, ich bin der CEO von Olympus Mobility. Hello, everyone. I am the CEO of Olympus Mobility. Bonjour à tous, je suis le CEO d'Olympus Mobility.

Wij bieden aan bedrijven een mobiliteitsplatform en -app aan. Wir bieten eine Mobilitätsplattform und -App für Unternehmen. We offer companies a mobility platform and app, Nous proposons aux entreprises une plateforme et une application de mobilité.

Daardoor kunnen ze hun mobiliteitsbeleid makkelijker in praktijk brengen. Damit können sie ihre Mobilitätspolitik leichter in die Praxis umsetzen. so they can more easily put their mobility policies into practice. Ils peuvent ainsi mettre plus facilement en pratique leur politique de mobilité.

Meer mobiliteitskeuzes en minder administratie. Mehr Mobilitätsalternativen und weniger Administration. More mobility options and less administration. Plus de choix de mobilité et moins d'administration.

Bovendien zorgen we ervoor om met een aantal slimme algoritmes te zorgen Außerdem sorgen wir mit einigen intelligenten Algorithmen dafür, What's more, we use several smart algorithms to ensure De plus, nous faisons en sorte que les entreprises dépensent moins en frais de mobilité

dat bedrijven minder mobiliteitsuitgaven hebben en dus meer besparen. dass Unternehmen weniger Mobilitätsausgaben haben und so mehr sparen. that companies have fewer mobility expenditures, thus saving more. et économisent donc plus grâce à un plusieurs algorithmes intelligents.

Whim combineert het aanbod van 9 mobiliteitspartners in België Whim kombiniert das Angebot von 9 Mobilitätspartnern in Belgien Whim combines the offerings of nine mobility partners in Belgium Whim rassemble l'offre de 9 partenaires de mobilité en Belgique

tot één seamless gebruikerservaring. zu einer nahtlosen Benutzererfahrung. in one, seamless user experience. et propose une expérience utilisateur unique.

Routeplanning, tickets, boeken, openen en sluiten van voertuigen, Routenplanung, Tickets, Buchen, Öffnen und Schließen von Fahrzeugen, Route planning, tickets, bookings and opening and closing vehicles, Planification d'itinéraire, tickets, réservations, ouverture et fermeture de véhicules,

allemaal volledig geïntegreerd onder één account in één app. alles vollständig integriert unter einem Account in einer App. all fully integrated under one account in one app. tout est intégré sur un seul compte et dans une seule application.

Betaling kan per rit of via een multimodaal abonnement. Die Bezahlung erfolgt pro Fahrt oder über ein multimodales Abonnement. You can pay per ride or through a multimodal subscription. Vous pouvez payer par trajet ou via un abonnement multimodal.

Naast onze b2c-oplossingen hebben we nu Neben unseren B2C-Lösungen bieten wir jetzt On top of our B2C solution, we now have, together with Vaigo and Commuty, En plus de nos solutions B2C, nous proposons maintenant aussi

samen met Vaigo en Commuty ook de perfecte oplossing voor bedrijven. gemeinsam mit Vaigo und Commuty auch die perfekte Lösung für Unternehmen. the perfect solution for companies, too. en collaboration avec Vaigo et Commuty la solution parfaite pour les entreprises.

Commuty is een software web en mobile voor bedrijven Commuty ist eine Web- und Mobil-Software für Unternehmen, Commuty is web and mobile software for companies Commuty est un logiciel Web et mobile pour les entreprises

die hun parkeerbeheer willen optimaliseren, die ihre Parkplatzverwaltung optimieren, that want to optimise their parking management, qui veulent optimiser leur gestion de stationnement,

die groene mobiliteit willen promoten grüne Mobilität fördern promote green mobility qui veulent promouvoir la mobilité verte

en die de reservering van werkplekken op kantoor willen organiseren. und die Reservierung von Arbeitsplätzen im Büro organisieren wollen. and organise the reservation of workplaces at the office. et qui veulent organiser la réservation des postes de travail au bureau.

We hebben een specifieke Commuty-methodologie Wir haben eine spezielle Commuty-Methode, We have a specific Commuty methodology, in which we leverage parking Nous utilisons une méthodologie Commuty spécifique

waarbij we de parking als hefboom gebruiken bei der wir den Parkplatz als Hebel für die Förderung qui nous permet d'utiliser le parking comme levier

om groene mobiliteit te promoten en home working te organiseren. grüner Mobilität und die Organisation der Arbeit im Homeoffice einsetzen. to promote green mobility and to organise working from home. pour promouvoir la mobilité verte et organiser le télétravail.

Met Vaigo maken wij het voor veel grote werkgevers mogelijk Mit Vaigo bieten wir vielen großen Arbeitgebern die Möglichkeit, With Vaigo, we make it possible for many major employers Avec Vaigo, nous permettons à de nombreux grands employeurs de

om op een flexibele manier ihren Arbeitnehmern auf flexible Weise to offer their employees smart mobility in a flexible way. proposer des solutions de mobilité

slimmer mobiliteit aan te bieden aan hun werknemers. intelligentere Mobilität zu bieten. plus intelligentes de manière flexible à leurs travailleurs.

Wij werken daarvoor al een tijdje samen met SNA. Zu diesem Zweck arbeiten wir bereits seit einiger Zeit mit Schlau nach Antwerpen zusammen. We've been working on it with Smart ways to Antwerp. Nous travaillons ainsi déjà depuis plusieurs années en collaboration avec Plus malin vers Anvers.

Jaren geleden, als waardevol klankbord voor onze toen nog prille ideeën, Vor Jahren schufen wir einen wertvollen Resonanzboden für unsere damals noch unausgereiften Ideen, Years ago, they served as a valuable sounding board for our own fresh ideas. Quelques années plus tôt, ils ont prêté une oreille attentive à nos idées encore nouvelles à l'époque.

spraken we al 's met het team en ook met schepen Koen Kennis. indem wir bereits mit dem Team und auch mit dem Beigeordneten Koen Kennis sprachen. We spoke with the team and with Councillor Koen Kennis. Nous avons discuté avec l'équipe ainsi qu'avec l'échevin Koen Kennis.

In een volgende fase dienden we een project in In einer folgenden Phase reichten wir ein Projekt In a subsequent phase, we turned in a project Dans une phase ultérieure, nous avons présenté un projet

rond het verduurzamen van veelal leasewagen-kilometers. für den nachhaltigen Umgang, zumeist mit Leasing-Fahrzeug-Kilometern ein. on making the frequent lease car kilometres more sustainable. pour renforcer la durabilité des habituels kilomètres des voitures de leasing.

Vandaag werken we in partnership met Commuty en MaaS Global, Heute arbeiten wir gemeinsam mit Commuty und MaaS Global, Today, we are working in partnership with Commuty and MaaS Global, Nous travaillons aujourd'hui en partenariat avec Commuty et MaaS Global,

bekend van de app Whim, rond een tweede project bij Slim naar Antwerpen, bekannt durch die App Whim, an einem zweiten Projekt bei Schlau nach Antwerpen, known for the app Whim, on another project for Smart ways to Antwerp connu pour l'application Whim, sur un deuxième projet pour Plus malin vers Anvers,

dat we samen Autominderen Antwerpen hebben gedoopt. das wir gemeinsam Autominderen Antwerpen getauft haben. that we've dubbed Autominderen Antwerpen, 'reduce cars in Antwerp'. que nous avons baptisé ensemble « Autominderen Antwerpen » (moins de voitures à Anvers).

Dankzij Skipr kunnen bedrijven Dank Skipr können Unternehmen Thanks to Skipr, companies can easily Grâce à Skipr, les entreprises peuvent

hun werknemers een modern, flexibel en duurzaam mobiliteitsplan aanbieden. ihren Mitarbeitern einen modernen, flexiblen und nachhaltigen Mobilitätsplan anbieten. offer their employees a modern, flexible and sustainable mobility plan. proposer à leurs travailleurs un plan de mobilité moderne, flexible et durable.

Op die manier helpen we organisaties om hun CO2-uitstoot te verminderen, Auf diese Weise helfen wir Organisationen, ihren CO2-Ausstoß zu verringern, In that way, we are helping organisations to reduce their CO2 emissions, De cette manière, nous aidons les organisations à réduire leurs émissions de CO2,

om kosten met betrekking tot mobiliteit te verminderen Kosten in Zusammenhang mit Mobilität zu senken to reduce costs related to mobility à diminuer leurs frais liés à la mobilité

en om de bijbehorende administratie te vereenvoudigen. und die damit verbundene Administration zu vereinfachen. and to simplify the administration it entails. et à simplifier l'administration qui y est associée.

We maakten voor het eerst kennis met Slim naar Antwerpen Wir lernten Schlau nach Antwerpen kennen, The first time we encountered Smart ways to Antwerp Nous avons découvert Plus malin vers Anvers pour la première fois lorsque

toen we de aanbesteding rond spitsmijden wonnen. als wir die Ausschreibung zum Thema Rushhour-Vermeidung gewannen. was when we won the tender for traffic reduction. nous avons remporté l'appel d'offres sur les solutions pour éviter les heures de pointe.

Via de Slim naar Antwerpen-marktplaats realiseerden we al twee projecten. Über den Schlau nach Antwerpen Marktplatz realisierten wir bereits zwei Projekte. Through the Smart ways to Antwerp marketplace, we've already realised two projects: Nous avons déjà réalisé deux projets par le biais du marché Plus malin vers Anvers.

Een carpoolintegratie zodat mensen heel makkelijk via onze app kunnen carpoolen. Eine Carpool-Integration, sodass man über unsere App problemlos Fahrgemeinschaften bilden kann. a carpool integration, so that people can easily carpool through our app, Une intégration du covoiturage pour que les personnes puissent faire du covoiturage facilement grâce à notre application.

En ons laatste project, Olympus for Antwerp. Und unser neuestes Projekt, Olympus for Antwerp. and our latest project, Olympus for Antwerp. Et notre dernier projet, Olympus for Antwerp.

De verschillende initiatieven van SNA, Die verschiedenen Initiativen von Schlau nach Antwerpen, Smart ways to Antwerp's various initiatives, Les différentes initiatives de Plus malin vers Anvers,

overduidelijk voortvloeiend uit de scherpe MaaS-visie van de stad, die eindeutig aus der klaren MaaS-Vision der Stadt entstanden, clearly stemming from the city's keen MaaS vision, qui ont bien entendu été créées à partir de la nette vision MaaS de la ville,

gaven al verschillende malen het benodigde zetje in de rug verschafften uns bereits mehrfach den nötigen Schub, have already given various efforts the push they needed ont déjà donné à de multiples reprises le coup de pouce nécessaire pour

om Mobility-as-a-Service mogelijk te maken. um Mobility-as-a-Service möglich zu machen. to make Mobility as a Service possible, rendre possible le concept de Mobility-as-a-Service.

Niet alleen voor ons, maar ook voor onze partners. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Partner. not only for us, but also for our partners. Non seulement pour nous, mais aussi pour nos partenaires.

Daarom wordt Antwerpen ook vaak genoemd als internationale showcase Daher gilt Antwerpen häufig auch als internationaler Showcase, This also explains why Antwerp is often called an international showcase Pour cette raison, Anvers est aussi souvent présentée comme une vitrine internationale

over hoe een stad kan ondersteunen bij het ontwikkelen van MaaS. wie eine Stadt die Entwicklung von MaaS fördern kann. when it comes to how a city can support the development of MaaS. de ce qu'une ville peut faire pour développer le concept de Mobility-as-a-Service.

Wij werken al 3 jaar samen met SNA en we zijn heel tevreden. Wir arbeiten bereits seit drei Jahren mit Schlau nach Antwerpen zusammen und sind sehr zufrieden. We've been working with Smart Ways to Antwerp for three years now, and we're very happy. Nous collaborons déjà avec Plus malin vers Anvers depuis 3 ans et nous en sommes extrêmement satisfaits.

SNA brengt ons in contact met bedrijven die al wat verder zijn Schlau nach Antwerpen bringt uns in Kontakt mit Unternehmen, die mit ihrer Argumentation Plus malin vers Anvers nous permet de rentrer en contact avec des entreprises qui vont déjà plus loin

in hun redenering qua 'mobiliteitzijn'. in Bezug auf Mobilität bereits weiter sind. dans leur raisonnement en termes de mobilité.

En we hebben al een pak succesverhalen met bedrijven Und wir können bereits etliche Erfolgsgeschichten mit Unternehmen vorweisen, die And we have a number of success stories with companies that come to us via Smart Ways to Antwerp, Nous avons déjà contribué à de nombreuses réussites d'entreprises

die vanuit een SNA-traject bij ons zijn gekomen im Rahmen eines Schlau nach Antwerpen Projekts auf uns zukamen qui se sont adressées à nous pour une trajectoire Plus malin vers Anvers

en die mooie resultaten halen qua groene mobiliteit en CO2-uitstootvermindering. und hinsichtlich grüner Mobilität und der Vermeidung von CO2-Ausstoß ansehnliche Ergebnisse erzielten. and that achieve nice results in terms of green mobility and reduction of CO2 emissions. et qui ont obtenu d'excellents résultats en termes de mobilité verte et de réduction des émissions de CO2.

Skipr werkt al samen met Slim naar Antwerpen Skipr arbeitet bereits seit unserer Gründung vor einigen Jahren mit Schlau nach Antwerpen Skipr has been working with Smart ways to Antwerp Skipr travaille déjà avec Plus malin vers Anvers

sinds onze oprichting een aantal jaren geleden, en dat verloopt heel positief, zusammen, die Arbeit verläuft sehr positiv, since Skipr was founded a number of years ago, and that partnership is going very well, depuis notre fondation quelques années plus tôt, et cette collaboration est très encourageante,

vooral ook omdat ons gezamenlijke doel is om verplaatsingen duurzamer te maken. vor allem auch, weil wir das gemeinsame Ziel verfolgen, den Verkehr nachhaltiger zu gestalten. particularly because we have the shared goal of making transportation more sustainable. surtout parce que l'objectif commun est de rendre les déplacements plus durables.

De grootste meerwaarde in de samenwerking met SNA Der größte Mehrwert der Zusammenarbeit mit Schlau nach Antwerpen The advantage of partnering with Smart ways to Antwerp La plus grande plus-value de la collaboration avec Plus malin vers Anvers

zit hem in het gezamenlijk kunnen bespreken liegt in der Möglichkeit, gemeinsam über die is the ability to discuss mobility-related market dynamics together, est qu'elle permet de discuter ensemble

van de marktdynamieken met betrekking tot mobiliteit Marktdynamik in Bezug auf Mobilität des dynamiques de marché liées à la mobilité

en vooral de oplossingen die we daaraan kunnen koppelen, und vor allem die Lösungen, die wir daran koppeln können, and especially the solutions for them, et surtout des solutions que nous pouvons trouver,

zoals ons huidige aanbod voor slimme mobiliteitsoplossingen sowie unser derzeitiges Angebot intelligenter Mobilitätslösungen such as our current offering of smart mobility solutions comme notre offre actuelle de solutions de mobilité intelligentes

voor bedrijven in Antwerpen. für Unternehmen in Antwerpen sprechen zu können. for companies in Antwerp. pour les entreprises à Anvers.

We zijn er alvast van overtuigd dat we door onze samenwerking met SNA Wir sind überzeugt, dass wir durch unsere Zusammenarbeit mit Schlau nach Antwerpen We are convinced that our collaboration with Smart ways to Antwerp Nous sommes convaincus que notre collaboration avec Plus malin vers Anvers

een meerwaarde kunnen bieden Unternehmen und Menschen enables us to keep offering added value peut apporter une valeur ajoutée

aan bedrijven en de mensen in en rond de stad Antwerpen. in Antwerpen und Umgebung einen Mehrwert bieten können. to companies and people in and around the city of Antwerp. aux entreprises et aux personnes qui habitent dans et autour d'Anvers.

Dankzij SNA komen wij in contact Dank Schlau nach Antwerpen lernen wir die Smart ways to Antwerp puts us in touch with the needs Grâce à Plus malin vers Anvers, nous entrons

met de behoeften bij de lokale werkgevers, onze potentiële klant. Anforderungen der lokalen Arbeitgeber, unserer potenziellen Kunden, kennen. of local employers, our potential customers. en contact avec les besoins des employeurs locaux, nos clients potentiels.

We worden ook goed betrokken bij de evolutie van het beleid. Wir werden auch in die Entwicklung der Politik mit einbezogen. We are also actively involved in the evolution of policy. Nous sommes aussi très impliqués dans l'évolution de la politique.

We werken in deze sector vooral rond verandering. Wir arbeiten in diesem Bereich vor allem an Veränderung. Ultimately, our work in this sector revolves around change, Nous travaillons dans ce secteur surtout sur le changement.

En verandering brengen, dat is niet gemakkelijk. Und Veränderungen zu bewirken ist nicht einfach. and introducing changes is not easy. Et apporter un changement n'est pas facile.

In Slim naar Antwerpen zien wij daarom ook een goed partnership In Schlau nach Antwerpen sehen wir daher auch eine gute Partnerschaft, So, in Smart ways to Antwerp, we see a good partnership Pour cette raison, nous considérons que Plus malin vers Anvers est un excellent partenariat

om samen de wereld een beetje vooruit te helpen. En dat begint in Antwerpen. um gemeinsam die Welt ein Stück weiter zu bringen. Und das beginnt in Antwerpen. to help the world progress a little bit, starting in Antwerp. pour faire avancer le monde ensemble. Et ce processus commence à Anvers.

VAN DE PUTTE: Onze mobiliteitsoplossing: slim voor werknemers, Unsere Mobilitätslösung: intelligent für Arbeitnehmer, Notre solution de mobilité : intelligente pour les travailleurs,

gemakkelijk voor werkgevers, tegen een voordelige prijs. einfach für Arbeitgeber, zu einem günstigen Preis. facile pour les employeurs, à un prix défiant toute concurrence.

Onze samenwerking verloopt al jaren vlot en goed. Unsere Zusammenarbeit verläuft seit Jahren reibungslos und fruchtbar. Our partnership has been going well for years Notre collaboration fonctionne parfaitement depuis déjà des années.

En dat zal ongetwijfeld zo blijven. Dank u wel. Und das wird zweifellos so bleiben. Vielen Dank. and will surely continue to do so. Thank you. Et rien ne devrait changer. Merci.

Heel erg bedankt zover en ga vooral zo door. Vielen Dank bis hierher und machen Sie weiter so. Thank you so far, and keep it up. Merci beaucoup et continuez comme cela.

We zijn supertevreden en hopen dat we nog veel meer bedrijven Wir sind äußerst zufrieden und hoffen, dass wir noch viel mehr Unternehmen Nous sommes extrêmement fiers et espérons que nous pourrons encore encourager

kunnen aanmoedigen en overtuigen in de toekomst met SNA. in Zukunft mit Schlau nach Antwerpen ermutigen und überzeugen können. in the future with Smart Ways to Antwerp. et convaincre de nombreuses entreprises à l'avenir avec Plus malin vers Anvers.

DE OPGEWEKTE MUZIEK STOPT AFSLUITENDE JINGLE