×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 7 Moet je de teksten uit je hoofd leren?

Les 7 Moet je de teksten uit je hoofd leren?

Hoe werkt de Delftse methode? Leer je de teksten uit je hoofd? Nee. Ik leer ze stap voor stap. Stap 1 is luisteren en lezen. Ik luister naar de cd en lees in het boek. De woorden zoek ik op in de woordenlijst. Dan weet ik wat ze betekenen, en begrijp ik de tekst. Ik luister totdat ik alles direct versta. Maar op de cd spreken ze zo snel. Dat kan ik niet verstaan. Gebruik je de cd-rom? Daarmee kun je zin voor zin luisteren. Dat doe je 3 of 4 of 5 keer. Totdat je alles direct verstaat. En dan? Ben ik dan klaar?

Dan komt stap 2: leren. Als je de tekst verstaat, ga je hem leren. De woorden, bedoel je? Met de woordenlijst? Nee, woorden leer je via de tekst. Je leert de tekst. Je luistert eerst met boek, dan zonder. Heel precies, totdat je de tekst goed kent.

Daarna komt stap 3: de uitspraak. De uitspraak leer ik door met Nederlanders te praten. Maar ik praat nooit met Nederlanders! Praten leer je zo: je zegt alles zin voor zin na, en je luistert naar jezelf. Met de cd-rom. Totdat je uitspraak goed is. Ik heb ook teksten met gaten gezien. Wat doe ik daarmee?

Die gebruik je voor de controle: stap 4. In een gatentekst ontbreken woorden. Weet je niet welke woorden ontbreken? Dan moet je weer bij stap 1 beginnen. Totdat je de gatentekst direct kunt lezen. Moet ik die woorden niet opschrijven? Nee. Later heb je de gatentekst weer nodig. Als je de tekst herhaalt.

En nu de vragen. Waar schrijf ik de antwoorden op? Nergens! De vragen gebruik je ook om te leren praten: stap 5. Oefenen, oefenen, oefenen! Maar praten is leuk. Nederlands leren is leuk!


Les 7 Moet je de teksten uit je hoofd leren? Lesson 7 Do you have to memorize the verses? Урок 7 Нужно ли запоминать стихи?

Hoe werkt de Delftse methode? Как работает метод Делфта? Leer je de teksten uit je hoofd? Do you memorize the lyrics? Вы запоминаете тексты песен? Nee. Ik leer ze stap voor stap. I teach them step by step. Я учу их шаг за шагом. Stap 1 is luisteren en lezen. Шаг 1 слушает и читает. Ik luister naar de cd en lees in het boek. Я слушаю диск и читаю книгу. De woorden zoek ik op in de woordenlijst. I look up the words in the glossary. Найдите слова в словаре. Dan weet ik wat ze betekenen, en begrijp ik de tekst. Then I know what they mean, and I understand the text. Тогда я знаю, что они означают, и я понимаю текст. Ik luister totdat ik alles direct versta. I listen until I understand everything immediately. Я слушаю, пока сразу все не понимаю. Maar op de cd spreken ze zo snel. But on the CD they speak so fast. Но на компакт-диске они говорят так быстро. Dat kan ik niet verstaan. Я не могу этого понять. Gebruik je de cd-rom? Вы используете компакт-диск? Daarmee kun je zin voor zin luisteren. This allows you to listen sentence by sentence. Это позволяет вам слушать предложение за предложением. Dat doe je 3 of 4 of 5 keer. Вы делаете это 3, 4 или 5 раз. Totdat je alles direct verstaat. Until you understand everything immediately. Пока не поймешь все сразу. En dan? А потом? Ben ik dan klaar? Я закончил тогда?

Dan komt stap 2: leren. Затем следует шаг 2: обучение. Als je de tekst verstaat, ga je hem leren. If you understand the text, you will learn it. Если вы понимаете текст, вы его выучите. De woorden, bedoel je? Вы имеете в виду слова? Met de woordenlijst? Со словарем? Nee, woorden leer je via de tekst. No, you learn words through the text. Нет, вы учите слова через текст. Je leert de tekst. Вы выучите текст. Je luistert eerst met boek, dan zonder. Вы слушаете сначала с книгой, потом без. Heel precies, totdat je de tekst goed kent. Very precise, until you know the text well. Очень точно, пока вы хорошо не знаете текст.

Daarna komt stap 3: de uitspraak. Затем следует шаг 3: вердикт. De uitspraak leer ik door met Nederlanders te praten. I learn the pronunciation by talking to Dutch people. Я учу произношение, разговаривая с голландцами. Maar ik praat nooit met Nederlanders! But I never talk to Dutch people! Но я никогда не разговариваю с голландцами! Praten leer je zo: je zegt alles zin voor zin na, en je luistert naar jezelf. This is how you learn to talk: you repeat everything sentence by sentence, and you listen to yourself. Так ты учишься говорить: повторяешь все предложение за предложением и слушаешь себя. Met de cd-rom. С компакт-диска. Totdat je uitspraak goed is. Until your pronunciation is right. Пока ваше произношение не станет правильным. Ik heb ook teksten met gaten gezien. I've also seen texts with holes. Я также видел тексты с дырками. Wat doe ik daarmee? What do I do with that? Что мне с этим делать?

Die gebruik je voor de controle: stap 4. You use it for checking: step 4. Вы используете его для проверки: шаг 4. In een gatentekst ontbreken woorden. Words are missing in a gap text. В тексте с пробелами пропущены слова. Weet je niet welke woorden ontbreken? Not sure which words are missing? Не знаете, каких слов не хватает? Dan moet je weer bij stap 1 beginnen. Then you have to start again at step 1. Затем нужно снова начать с шага 1. Totdat je de gatentekst direct kunt lezen. Until you can read the hole text directly. Пока вы не сможете прочитать текст пробела напрямую. Moet ik die woorden niet opschrijven? Shouldn't I write those words down? Разве я не должен записать эти слова? Nee. Later heb je de gatentekst weer nodig. Later you will need the hole text again. Текст пробела вам понадобится позже. Als je de tekst herhaalt. If you repeat the text.

En nu de vragen. And now the questions. А теперь вопросы. Waar schrijf ik de antwoorden op? Where do I write the answers? Куда писать ответы? Nergens! Nowhere! Нигде! De vragen gebruik je ook om te leren praten: stap 5. You also use the questions to learn to talk: step 5. Вы также используете вопросы, чтобы научиться говорить: шаг 5. Oefenen, oefenen, oefenen! Практика, практика, практика! Maar praten is leuk. But talking is fun. Но говорить весело. Nederlands leren is leuk! Учить голландский весело!