×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 7 Moet je de teksten uit je hoofd leren?

Les 7 Moet je de teksten uit je hoofd leren?

Hoe werkt de Delftse methode? Leer je de teksten uit je hoofd? Nee. Ik leer ze stap voor stap. Stap 1 is luisteren en lezen. Ik luister naar de cd en lees in het boek. De woorden zoek ik op in de woordenlijst. Dan weet ik wat ze betekenen, en begrijp ik de tekst. Ik luister totdat ik alles direct versta. Maar op de cd spreken ze zo snel. Dat kan ik niet verstaan. Gebruik je de cd-rom? Daarmee kun je zin voor zin luisteren. Dat doe je 3 of 4 of 5 keer. Totdat je alles direct verstaat. En dan? Ben ik dan klaar?

Dan komt stap 2: leren. Als je de tekst verstaat, ga je hem leren. De woorden, bedoel je? Met de woordenlijst? Nee, woorden leer je via de tekst. Je leert de tekst. Je luistert eerst met boek, dan zonder. Heel precies, totdat je de tekst goed kent.

Daarna komt stap 3: de uitspraak. De uitspraak leer ik door met Nederlanders te praten. Maar ik praat nooit met Nederlanders! Praten leer je zo: je zegt alles zin voor zin na, en je luistert naar jezelf. Met de cd-rom. Totdat je uitspraak goed is. Ik heb ook teksten met gaten gezien. Wat doe ik daarmee?

Die gebruik je voor de controle: stap 4. In een gatentekst ontbreken woorden. Weet je niet welke woorden ontbreken? Dan moet je weer bij stap 1 beginnen. Totdat je de gatentekst direct kunt lezen. Moet ik die woorden niet opschrijven? Nee. Later heb je de gatentekst weer nodig. Als je de tekst herhaalt.

En nu de vragen. Waar schrijf ik de antwoorden op? Nergens! De vragen gebruik je ook om te leren praten: stap 5. Oefenen, oefenen, oefenen! Maar praten is leuk. Nederlands leren is leuk!

Les 7 Moet je de teksten uit je hoofd leren? Lektion 7 Müssen Sie die Texte auswendig lernen? Lesson 7 Do you have to memorize the verses? Lección 7 ¿Hay que memorizar los textos? درس 7 آیا باید اشعار را حفظ کنید؟ Lekcja 7 Czy musisz uczyć się tekstów na pamięć? Lição 7 É necessário memorizar os textos? Урок 7 Нужно ли запоминать стихи? Ders 7 Metinleri ezberlemek zorunda mısınız? Урок 7 Чи потрібно заучувати тексти напам'ять? 第7课 你必须背歌词吗?

Hoe werkt de Delftse methode? Wie funktioniert die Delfter Methode? How does the Delft method work? روش دلفت چگونه کار می کند؟ Как работает метод Делфта? 代尔夫特方法如何发挥作用? Leer je de teksten uit je hoofd? Do you memorize the lyrics? آیا اشعار را حفظ می کنید؟ Вы запоминаете тексты песен? 你还记得歌词吗? Nee. 不。 Ik leer ze stap voor stap. I teach them step by step. من به آنها گام به گام آموزش می دهم. Я учу их шаг за шагом. 我一步步教他们。 Stap 1 is luisteren en lezen. Step 1 is listening and reading. مرحله 1 گوش دادن و خواندن است. Шаг 1 слушает и читает. 第 1 步是听和读。 Ik luister naar de cd en lees in het boek. I listen to the CD and read in the book. Я слушаю диск и читаю книгу. 我听 CD 并读这本书。 De woorden zoek ik op in de woordenlijst. I look up the words in the glossary. Найдите слова в словаре. 我在字典里查单词。 Dan weet ik wat ze betekenen, en begrijp ik de tekst. Then I know what they mean, and I understand the text. سپس منظور آنها را می دانم و متن را می فهمم. Тогда я знаю, что они означают, и я понимаю текст. 然后我就知道它们的意思并且理解了文本。 Ik luister totdat ik alles direct versta. I listen until I understand everything immediately. Я слушаю, пока сразу все не понимаю. 我会听,直到我立即明白一切。 Maar op de cd spreken ze zo snel. But on the CD they speak so fast. Но на компакт-диске они говорят так быстро. 但在CD上他们说得很快。 Dat kan ik niet verstaan. I can't understand that. من نمی توانم آن را درک کنم. Я не могу этого понять. 我无法理解这一点。 Gebruik je de cd-rom? Are you using the CD-ROM? Вы используете компакт-диск? 您使用的是 CD-ROM 吗? Daarmee kun je zin voor zin luisteren. Damit können Sie sich Satz für Satz anhören. This allows you to listen sentence by sentence. Это позволяет вам слушать предложение за предложением. 这可以让你逐句听。 Dat doe je 3 of 4 of 5 keer. You do that 3 or 4 or 5 times. Вы делаете это 3, 4 или 5 раз. 你这样做 3、4 或 5 次。 Totdat je alles direct verstaat. Until you understand everything immediately. Пока не поймешь все сразу. 直到你立刻明白一切。 En dan? So what? А потом? 进而? Ben ik dan klaar? Am I ready then? Я закончил тогда? 那我准备好了吗?

Dan komt stap 2: leren. Then comes step 2: learning. Затем следует шаг 2: обучение. 然后是第二步:学习。 Als je de tekst verstaat, ga je hem leren. If you understand the text, you will learn it. Если вы понимаете текст, вы его выучите. 如果你理解了文本,你就会学会它。 De woorden, bedoel je? The words, you mean? Вы имеете в виду слова? 这些话,你指的是? Met de woordenlijst? With the glossary? Со словарем? 与词汇表? Nee, woorden leer je via de tekst. No, you learn words through the text. نه، شما کلمات را از طریق متن یاد می گیرید. Нет, вы учите слова через текст. 不,你通过课文学习单词。 Je leert de tekst. You learn the text. Вы выучите текст. 你学习课文。 Je luistert eerst met boek, dan zonder. You listen first with book, then without. Вы слушаете сначала с книгой, потом без. 你首先听书,然后不听书。 Heel precies, totdat je de tekst goed kent. Very precise, until you know the text well. بسیار دقیق، تا زمانی که متن را خوب بدانید. Очень точно, пока вы хорошо не знаете текст. 非常精确,直到您熟悉文本为止。

Daarna komt stap 3: de uitspraak. Then comes step 3: the verdict. سپس مرحله 3 می آید: تلفظ. Затем следует шаг 3: вердикт. 然后是第三步:发音。 De uitspraak leer ik door met Nederlanders te praten. I learn the pronunciation by talking to Dutch people. Я учу произношение, разговаривая с голландцами. 我通过与荷兰人交谈来学习发音。 Maar ik praat nooit met Nederlanders! But I never talk to Dutch people! Но я никогда не разговариваю с голландцами! 但我从不和荷兰人说话! Praten leer je zo: je zegt alles zin voor zin na, en je luistert naar jezelf. Durch Sprechen lernt man: Man wiederholt alles Satz für Satz und hört sich selbst zu. This is how you learn to talk: you repeat everything sentence by sentence, and you listen to yourself. به این ترتیب صحبت کردن را یاد می گیرید: همه چیز را جمله به جمله تکرار می کنید و به خودتان گوش می دهید. Так ты учишься говорить: повторяешь все предложение за предложением и слушаешь себя. 这就是你学习说话的方式:逐句重复所有内容,然后倾听自己的声音。 Met de cd-rom. With the CD-ROM. С компакт-диска. 附带光盘。 Totdat je uitspraak goed is. Until your pronunciation is right. Пока ваше произношение не станет правильным. 直到你的发音正确为止。 Ik heb ook teksten met gaten gezien. Ich habe auch Texte mit Löchern gesehen. I've also seen texts with holes. من متن هایی را هم با شکاف دیده ام. Я также видел тексты с дырками. 我还看到过有间隙的文本。 Wat doe ik daarmee? What do I do with that? Что мне с этим делать? 我该怎么办?

Die gebruik je voor de controle: stap 4. You use it for checking: step 4. Вы используете его для проверки: шаг 4. 您可以使用它进行检查:步骤 4。 In een gatentekst ontbreken woorden. Words are missing in a gap text. کلمات در یک متن شکاف گم شده اند. В тексте с пробелами пропущены слова. 间隙文本中缺少单词。 Weet je niet welke woorden ontbreken? Not sure which words are missing? نمیدونی کدوم کلمات از دست رفته؟ Не знаете, каких слов не хватает? 不知道少了哪些字? Dan moet je weer bij stap 1 beginnen. Then you have to start again at step 1. Затем нужно снова начать с шага 1. 然后你必须从步骤 1 重新开始。 Totdat je de gatentekst direct kunt lezen. Until you can read the hole text directly. Пока вы не сможете прочитать текст пробела напрямую. 直到可以直接阅读间隙文字。 Moet ik die woorden niet opschrijven? Shouldn't I write those words down? Разве я не должен записать эти слова? 我不应该把这些话写下来吗? Nee. No. 不。 Later heb je de gatentekst weer nodig. Later you will need the hole text again. Текст пробела вам понадобится позже. 稍后您将再次需要间隙文本。 Als je de tekst herhaalt. If you repeat the text. 如果你重复文本。

En nu de vragen. And now the questions. А теперь вопросы. 现在是问题。 Waar schrijf ik de antwoorden op? Where do I write the answers? جواب ها را کجا بنویسم؟ Куда писать ответы? 我在哪里写答案? Nergens! Nowhere! Нигде! 无处! De vragen gebruik je ook om te leren praten: stap 5. You also use the questions to learn to talk: step 5. Вы также используете вопросы, чтобы научиться говорить: шаг 5. 您还可以使用问题来学习说话:第 5 步。 Oefenen, oefenen, oefenen! Practice, practice, practice! Практика, практика, практика! 练习,练习,练习! Maar praten is leuk. But talking is fun. Но говорить весело. 但说话很有趣。 Nederlands leren is leuk! Learning Dutch is fun! Учить голландский весело! 学习荷兰语很有趣!