×

Usamos cookies para ayudar a mejorar LingQ. Al visitar este sitio, aceptas nuestras politicas de cookie.


image

Useful Daily Expressions (Romaji), Long Time No See

Long Time No See

Midori - senpai , ohisashiburi desu .

Hanae - chan , hisashiburi ! Genki datta ?

Un , genki desu !

Hanae - chan , saikin dou ?

Tokuni nanimo kawaranai desu . Midori - senpai wa ?

Watashi wa ne , kareshi ga dekita .

Uso !? Hontou ?!

Hontou .

Ii naa ~.

Long Time No See long|time|no|see Lange Zeit nicht gesehen Long Time No See Cuánto tiempo sin vernos Long Time No See Non ci vediamo da molto tempo 오랜만이다 Há muito tempo que não nos vemos 好久不见 好久不见

Midori - senpai , ohisashiburi desu . midori||| Midori-senpai, ohisashiburi desu. Midori - senpai , ohisashiburi desu . Midori-senpai, ohisashiburi desu.

Hanae - chan , hisashiburi ! hanae|| Hanae-chan, hisashiburi! ¡Hanae - chan , hisashiburi ! Hanae - chan , hisashiburi ! Genki datta ? genki| Genki datta? Genki datta ?

Un , genki desu ! un|| Un, genki desu!

Hanae - chan , saikin dou ? hanae||| Hanae --chan, saikin dou?

Tokuni nanimo kawaranai desu . Midori - senpai wa ? tokuni||||midori|| Tokuni nanimo kawaranai desu Midori-senpai wa? Tokuni nanimo kawaranai desu. Midori-senpai wa? Tokuni nanimo kawaranai desu . Midori - senpai wa? Tokuni nanimo kawaranai desu.绿前辈wa?

Watashi wa ne , kareshi ga dekita . watashi||||| Watashi wa ne, kareshi ga dekita.

Uso !? Hontou ?! uso|hontou Uso !? Hontou ?!

Hontou . hontou Hontou .

Ii naa ~. ii| Ii naa ~.