×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Цікава наука (Exciting Science), Що з'явилося раніше: курка чи яйце? [AsapScience]

Що з'явилося раніше: курка чи яйце? [AsapScience]

Це запитання займало людство іще з часів стародавніх греків і аж до 21 століття,

і ми все ще прагнемо дізнатися:

Що ж було раніше: курка чи яйце?

Це запитання було б простим, якби ми розглядали його в буквальному сенсі.

Відкладання яєць тваринами існувало задовго до появи курки.

Тому, технічно, яйце було раніше курки.

Але це запитання краще сформулювати так: "курка чи куряче яйце?"

Воно фокусується на циклічних причині і наслідку.

Тобто, якщо курка народжується із яйця, звідки взялося яйце?

Від ще однієї курки, яка, імовірно, теж мала з'явитися з яйця.

То, що ж з'явилося раніше?

З одного боку маємо команду курки.

Дослідження показують, що протеїн, необхідний для формування курячих яєць, зустрічається лише в курячих яєчниках.

Без нього оболонка курячого яйця не може сформуватися.

Тобто, без курки ви не можете отримати куряче яйце.

Але це все залежить від природи і опису курячого яйця.

Зрештою, курячим є яйце, відкладене куркою, або ж яйце, яке містить курча?

Очевидно, що білок для оболонки яйця з курчам мав звідкись узятися.

Але, якби слон зніс яйце, з якого вилупився лев, то було б це яйце слоновим або левовим?

Це підводить нас до іншої частини історії - команди яйця.

Під час відтворення два організми передають генетичну інформацію в формі ДНК,

але реплікація цієї ДНК ніколи не буває точною на 100% і часто спричинює невеликі зміни в новому організмі.

Ці невеликі мутації в ДНК через тисячу поколінь створюють новий вид,

але ці генетичні мутації повинні відбутися в зиготі (заплідненій клітині).

Тобто, істота дуже схоже на курку, яку ми могли б назвати прото-куркою, спаровується з іншого прото-куркою

і після невеликої генетичної мутації була створена перша курка, яка виросла в яйці.

Отже, яйце з'явилося раніше?

Але команда курки може посперечатися, що це просто була курка, що виросла всередині прото-курячого яйця.

Однак, єдина мутація не може представляти новий вид.

Навіть, зважаючи на те, що люди люблять розподіляти істот за різними групами та іменами,

така класифікація грунтується на тому, яким усе є зараз, а не на тому, яким усе було мільйони років тому.

Процес еволюції настільки повільний, що жодне народження курки від прото-курки в той же час не може вважатися появою нового виду.

Схоже на те, як собаки походять від вовків.

Коли люди почали взаємодіяти із вовками та одомашнювати їх, не було такого єдиного моменту, коли вовчиця народила собаку.

Але швидше усього, як певні риси з'явились через вплив селекції,

як от відбір вовків, які не бояться людей, або менш агресивних.

Протягом багатьох поколінь ми можемо спостерігати генетичні і поведінкові відмінності в рисах.

Який же висновок?

Існують два сценарії:

Якийсь ранній яйцекладучий вид поступово прийшов до народження прото-курки, яка відклала прото-курячі яйця.

В одному з цих яєць відбулася мутація, що призвела до невеликої зміни і переваги у природному відборі.

Це і була перша курка, яка потім відклала курячі яйця.

У цьому випадку, курка була раніше.

Або ж інакше: у нас є прото-курка, яка народила курку всередині того, що ми вважаємо курячим яйцем, таким чином, куряче яйце було раніше.

Що повертає нас до запитання: що таке куряче яйце? І це досить безглузде запитання.

Але врешті-решт, ми всі можемо погодитися, що,

незалежно від того чи було це яйце курячим або прото-курячим, перша справжня курка з'явилася з яйця.

Яйце було раніше.


Що з'явилося раніше: курка чи яйце? Was war zuerst da: das Huhn oder das Ei? [AsapScience] Which came first: the chicken or the egg? Qu'est-ce qui est arrivé en premier : la poule ou l'œuf ? [AsapScience] Что появилось раньше: курица или яйцо? [AsapScience] [AsapScience]

Це запитання займало людство іще з часів стародавніх греків і аж до 21 століття, This question has occupied mankind since the time of the ancient Greeks and up to the 21st century,

і ми все ще прагнемо дізнатися: and we are still eager to find out:

Що ж було раніше: курка чи яйце? What came first: the chicken or the egg?

Це запитання було б простим, якби ми розглядали його в буквальному сенсі. This question would be simple if we were to take it literally.

Відкладання яєць тваринами існувало задовго до появи курки. Egg-laying by animals existed long before the appearance of the chicken.

Тому, технічно, яйце було раніше курки. So, technically, the egg came before the chicken.

Але це запитання краще сформулювати так: "курка чи куряче яйце?" But this question is better phrased as follows: "chicken or chicken egg?"

Воно фокусується на циклічних причині і наслідку. It focuses on cyclical cause and effect.

Тобто, якщо курка народжується із яйця, звідки взялося яйце? I mean, if a chicken is born from an egg, where did the egg come from?

Від ще однієї курки, яка, імовірно, теж мала з'явитися з яйця. From another chicken, which presumably also had to come from an egg.

То, що ж з'явилося раніше? So what came first?

З одного боку маємо команду курки. On the one hand, we have the chicken team.

Дослідження показують, що протеїн, необхідний для формування курячих яєць, зустрічається лише в курячих яєчниках. Studies show that the protein needed to form chicken eggs is found only in chicken ovaries.

Без нього оболонка курячого яйця не може сформуватися. Without it, the shell of a chicken egg cannot form.

Тобто, без курки ви не можете отримати куряче яйце. That is, without a chicken, you cannot get a chicken egg.

Але це все залежить від природи і опису курячого яйця. But it all depends on the nature and description of the chicken egg.

Зрештою, курячим є яйце, відкладене куркою, або ж яйце, яке містить курча? After all, is an egg laid by a hen a chicken, or is it an egg contained by a hen?

Очевидно, що білок для оболонки яйця з курчам мав звідкись узятися. Obviously, the protein for the shell of the egg with the chicken had to come from somewhere.

Але, якби слон зніс яйце, з якого вилупився лев, то було б це яйце слоновим або левовим? But if an elephant laid an egg from which a lion hatched, would it be an elephant's egg or a lion's egg?

Це підводить нас до іншої частини історії - команди яйця. This brings us to the other part of the story - the egg team.

Під час відтворення два організми передають генетичну інформацію в формі ДНК, During reproduction, two organisms transfer genetic information in the form of DNA,

але реплікація цієї ДНК ніколи не буває точною на 100% і часто спричинює невеликі зміни в новому організмі. but the replication of this DNA is never 100% accurate and often causes small changes in the new organism.

Ці невеликі мутації в ДНК через тисячу поколінь створюють новий вид, These small mutations in DNA create a new species after a thousand generations,

але ці генетичні мутації повинні відбутися в зиготі (заплідненій клітині). but these genetic mutations must occur in the zygote (fertilized cell).

Тобто, істота дуже схоже на курку, яку ми могли б назвати прото-куркою, спаровується з іншого прото-куркою That is, a creature very similar to a chicken, which we could call a proto-chicken, mates with another proto-chicken

і після невеликої генетичної мутації була створена перша курка, яка виросла в яйці. and after a small genetic mutation, the first chicken was created that grew in an egg.

Отже, яйце з'явилося раніше? So, did the egg appear earlier?

Але команда курки може посперечатися, що це просто була курка, що виросла всередині прото-курячого яйця. But the chicken team might argue that it was just a chicken that grew inside a proto-chicken egg.

Однак, єдина мутація не може представляти новий вид. However, a single mutation cannot represent a new species.

Навіть, зважаючи на те, що люди люблять розподіляти істот за різними групами та іменами, Even though people like to categorize creatures into different groups and names,

така класифікація грунтується на тому, яким усе є зараз, а не на тому, яким усе було мільйони років тому. This classification is based on how things are now, not how they were millions of years ago.

Процес еволюції настільки повільний, що жодне народження курки від прото-курки в той же час не може вважатися появою нового виду. The process of evolution is so slow that no single birth of a chicken from a proto-chicken at the same time can be considered the emergence of a new species.

Схоже на те, як собаки походять від вовків. It is similar to how dogs are descended from wolves.

Коли люди почали взаємодіяти із вовками та одомашнювати їх, не було такого єдиного моменту, коли вовчиця народила собаку. When humans began to interact with wolves and domesticate them, there was no single moment when a wolf gave birth to a dog.

Але швидше усього, як певні риси з'явились через вплив селекції, But most likely, certain traits appeared due to the influence of selection,

як от відбір вовків, які не бояться людей, або менш агресивних. such as selecting wolves that are not afraid of people or less aggressive.

Протягом багатьох поколінь ми можемо спостерігати генетичні і поведінкові відмінності в рисах. Over many generations, we can observe genetic and behavioral differences in traits.

Який же висновок? What is the conclusion?

Існують два сценарії: There are two scenarios:

Якийсь ранній яйцекладучий вид поступово прийшов до народження прото-курки, яка відклала прото-курячі яйця. Some early egg-laying species gradually came to give birth to the proto-chicken, which laid proto-chicken eggs.

В одному з цих яєць відбулася мутація, що призвела до невеликої зміни і переваги у природному відборі. A mutation occurred in one of these eggs, which led to a slight change and an advantage in natural selection.

Це і була перша курка, яка потім відклала курячі яйця. This was the first hen to lay eggs.

У цьому випадку, курка була раніше. In this case, the chicken was earlier.

Або ж інакше: у нас є прото-курка, яка народила курку всередині того, що ми вважаємо курячим яйцем, таким чином, куряче яйце було раніше. Or to put it another way: we have a proto-chicken that gave birth to a chicken inside what we think of as a chicken egg, so the chicken egg was before.

Що повертає нас до запитання: що таке куряче яйце? І це досить безглузде запитання. Which brings us back to the question: what is a chicken egg? And it's a pretty silly question.

Але врешті-решт, ми всі можемо погодитися, що, But in the end, we can all agree that,

незалежно від того чи було це яйце курячим або прото-курячим, перша справжня курка з'явилася з яйця. Regardless of whether it was a chicken or proto-chicken egg, the first real chicken came from an egg.

Яйце було раніше. The egg was earlier.