×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Цікава наука (Exciting Science), Як ваш телефон змінює вас? [AsapScience]

Як ваш телефон змінює вас? [AsapScience]

Із семи мільярдів людей на Землі приблизно у шести мільярдів є мобільний телефон. Це шокує, бо лише чотири з половиною мільярди мають доступ до нормального туалету. Тож як ці популярні ґаджети змінюють ваші тіло і мозок? Якщо ви дивитеся зараз на свій телефон, ваш хребет зігнутий під таким кутом, ніби у вас на шиї сидить восьмирічна дитина. Суттєве навантаження, адже люди витрачають на це близько п'яти годин на день. Додайте ще години сидіння перед екраном комп'ютера – все це разом призвело до поширення міопії (або короткозорості) в Північній Америці. У сімдесятих роках приблизно чверть населення мала короткозорість, а сьогодні – майже половина. У деяких регіонах Азії вісімдесят-дев'яносто відсотків населення короткозорі. Відкласти телефон буває важко. От, наприклад, гра Кенді Краш. Унаслідок маленьких перемог мозок здобуває нагороду - невеликий викид дофаміну. Зрештою, надходить новий контент. Це також спричиняє викиди дофаміну і таким чином створюється те, що називають "петлею одержимості". Вона дуже схожа на петлю поведінки, пов'язану з нікотином або кокаїном. Мозок влаштований так, що змушує нас увесь час шукати щось нове. От чому додатки у телефонах мають постійно постачати новий контент. Тому телефон так важко відкласти. В результаті дев'яносто три відсотки людей від вісімнадцяти до двадцяти дев'яти років використовують смартфони як інструмент розваги. Замість читання книжок або взаємодії з оточуючими. Так виник новий термін – "номофобія" – страх або занепокоєння у людини через відсутність її телефону. Спостерігається зміна моделей мозку: альфа-ритми зазвичай пов'язані з відносним спокоєм, коли мозок відволікається від роботи. Водночас гамма-хвилі пов'язані із максимальною зосередженістю. Експерименти свідчать, що під час активності передавача телефона (скажімо, під час розмови) потужність альфа-хвиль суттєво зростає. Це означає, що телефон буквально може змінити спосіб функціонування мозку. Ваш смартфон також здатен порушити сон! Екран випромінює синє світло, яке змінює добові ритми, зменшуючи час глибокого сну. Його нестача спричиняє діабет, рак та ожиріння. Дослідження підтверджують, що людям, які читають смартфон уночі, набагато важче заснути і в них виробляються менше мелатоніну. Цей гормон відповідає за регулювання циклів сон-неспання. Гарвардська медична школа радить за дві-три години перед сном бути «технологічно» вільними. Краще почитайте книжку перед сном. А ще смартфони цілковито змінили доступність інформації – передусім серед бідного населення. Сім відсотків американців мають доступ до Інтернету лише через смартфони. За результатами дослідження 2014-го року більшість власників смартфонів використовують їх для платежів через мережу, перегляду медичної інформації та пошуку роботи. Тож, телефони у жодному разі не є виключно поганими і є частиною позитивних змін у світі. І немає жодних сумнівів, що вони змінюють нас.


Як ваш телефон змінює вас? Wie verändert Ihr Telefon Sie? [AsapScience] How is your phone changing you? Comment votre téléphone vous change-t-il ? [AsapScience] 휴대폰이 여러분을 어떻게 변화시키나요? Hoe verandert je telefoon je? Como é que o seu telemóvel o está a mudar? [AsapScience] Как ваш телефон меняет вас? [AsapScience] [AsapScience] [AsapScience]

Із семи мільярдів людей на Землі приблизно у шести мільярдів є мобільний телефон. Of the seven billion people on Earth, about six billion have a cell phone. 지구상 인구 70억 명 중 약 60억 명이 휴대전화를 보유하고 있습니다. Van de zeven miljard mensen op aarde hebben er ongeveer zes miljard een mobiele telefoon. Це шокує, бо лише чотири з половиною мільярди мають доступ до нормального туалету. This is shocking because only four and a half billion have access to a proper toilet. 이는 45억 명만이 제대로 된 화장실을 이용할 수 있다는 점에서 충격적인 결과입니다. Dit is schokkend omdat slechts viereneenhalf miljard mensen toegang hebben tot een behoorlijk toilet. Тож як ці популярні ґаджети змінюють ваші тіло і мозок? So how are these popular gadgets changing your body and brain? 그렇다면 이 인기 있는 기기들은 우리의 몸과 뇌를 어떻게 변화시킬까요? Dus hoe veranderen deze populaire gadgets je lichaam en hersenen? Якщо ви дивитеся зараз на свій телефон, ваш хребет зігнутий під таким кутом, ніби у вас на шиї сидить восьмирічна дитина. If you're looking at your phone right now, your spine is bent at an angle like an eight-year-old child is sitting on your neck. Se in questo momento state guardando il vostro telefono, la vostra colonna vertebrale è piegata ad angolo come se aveste un bambino di otto anni seduto sul vostro collo. 지금 휴대전화를 보고 있다면 마치 8살짜리 아이가 목에 기대어 앉은 것처럼 척추가 비스듬히 구부러져 있습니다. Als je nu naar je telefoon kijkt, is je ruggengraat gebogen alsof er een achtjarige op je nek zit. Суттєве навантаження, адже люди витрачають на це близько п'яти годин на день. A significant burden, because people spend about five hours a day on it. 사람들이 하루에 약 5시간을 소비하기 때문에 상당한 부담이 됩니다. Het is een aanzienlijke last, want mensen besteden er ongeveer vijf uur per dag aan. Додайте ще години сидіння перед екраном комп'ютера – все це разом призвело до поширення міопії (або короткозорості) в Північній Америці. Add in the hours spent sitting in front of a computer screen, and it all adds up to an increase in myopia (or short-sightedness) in North America. 여기에 컴퓨터 화면 앞에 앉아 있는 시간까지 더해져 북미에서 근시(또는 근시)가 확산되고 있습니다. Voeg daarbij de urenlange zittingen voor een computerscherm en dit alles heeft geleid tot de verspreiding van bijziendheid in Noord-Amerika. У сімдесятих роках приблизно чверть населення мала короткозорість, а сьогодні – майже половина. In the 1970s, about a quarter of the population was myopic, and today it is almost half. 70년대에는 인구의 약 4분의 1이 근시였으며, 오늘날에는 거의 절반에 달합니다. In de jaren zeventig was ongeveer een kwart van de bevolking bijziend, nu is dat bijna de helft. У деяких регіонах Азії вісімдесят-дев'яносто відсотків населення короткозорі. In some regions of Asia, eighty to ninety percent of the population is short-sighted. 아시아 일부 지역에서는 인구의 80~90%가 근시입니다. Відкласти телефон буває важко. It's hard to put down the phone. 휴대폰을 내려놓기가 어려울 수 있습니다. От, наприклад, гра Кенді Краш. Here, for example, the game Candy Crush. 캔디 크러쉬를 예로 들어보겠습니다. Neem bijvoorbeeld Candy Crush. Унаслідок маленьких перемог мозок здобуває нагороду - невеликий викид дофаміну. As a result of small victories, the brain gets a reward - a small release of dopamine. 작은 승리는 뇌에 도파민을 소량 방출하여 보상합니다. Kleine overwinningen belonen de hersenen met een kleine afgifte van dopamine. Зрештою, надходить новий контент. After all, new content is coming. 어쨌든 새로운 콘텐츠가 계속 들어오고 있습니다. Er komt immers nieuwe inhoud binnen. Це також спричиняє викиди дофаміну і таким чином створюється те, що називають "петлею одержимості". It also triggers dopamine releases and thus creates what is called an "obsession loop." 또한 도파민 분비를 촉발하여 '집착 루프'라고 알려진 현상을 일으킵니다. Het triggert ook het vrijkomen van dopamine en creëert zo een zogenaamde "obsessielus". Вона дуже схожа на петлю поведінки, пов'язану з нікотином або кокаїном. It is very similar to the behavioral loop associated with nicotine or cocaine. Het lijkt sterk op de gedragslijn die samenhangt met nicotine of cocaïne. Мозок влаштований так, що змушує нас увесь час шукати щось нове. The brain is arranged in such a way that it forces us to constantly search for something new. De hersenen zijn zo ontworpen dat we steeds op zoek zijn naar iets nieuws. От чому додатки у телефонах мають постійно постачати новий контент. That's why apps on phones need to constantly deliver new content. Daarom moeten apps op telefoons voortdurend nieuwe inhoud leveren. Тому телефон так важко відкласти. That's why it's so hard to put the phone down. Daarom is het zo moeilijk om de telefoon neer te leggen. В результаті дев'яносто три відсотки людей від вісімнадцяти до двадцяти дев'яти років використовують смартфони як інструмент розваги. As a result, ninety-three percent of people between the ages of eighteen and twenty-nine use smartphones as a tool for entertainment. Daardoor gebruikt drieënnegentig procent van de mensen tussen achttien en negenentwintig jaar een smartphone als entertainmentinstrument. Замість читання книжок або взаємодії з оточуючими. Instead of reading books or interacting with others. In plaats van boeken te lezen of met anderen om te gaan. Так виник новий термін – "номофобія" – страх або занепокоєння у людини через відсутність її телефону. This is how a new term, nomophobia, was coined: fear or anxiety in a person because of the absence of their phone. Zo werd een nieuwe term, nomofobie, bedacht - angst of onrust bij een persoon vanwege de afwezigheid van zijn telefoon. Спостерігається зміна моделей мозку: альфа-ритми зазвичай пов'язані з відносним спокоєм, коли мозок відволікається від роботи. A change in brain patterns is observed: alpha rhythms are usually associated with relative calm, when the brain is distracted from work. Er is een verandering in hersenpatronen: alfa-ritmes worden gewoonlijk geassocieerd met relatieve rust wanneer de hersenen zijn afgeleid van het werk. Водночас гамма-хвилі пов'язані із максимальною зосередженістю. At the same time, gamma waves are associated with maximum concentration. Tegelijkertijd gaan gammagolven gepaard met een maximale concentratie. Експерименти свідчать, що під час активності передавача телефона (скажімо, під час розмови) потужність альфа-хвиль суттєво зростає. Experiments show that during the activity of the phone's transmitter (for example, during a conversation), the power of alpha waves increases significantly. Uit experimenten blijkt dat wanneer de telefoonzender actief is (bijvoorbeeld tijdens een gesprek), de kracht van de alfagolven aanzienlijk toeneemt. Це означає, що телефон буквально може змінити спосіб функціонування мозку. This means that the phone can literally change the way the brain functions. Dit betekent dat de telefoon letterlijk de werking van de hersenen kan veranderen. Ваш смартфон також здатен порушити сон! Your smartphone can also disrupt your sleep! Je smartphone kan ook je slaap verstoren! Екран випромінює синє світло, яке змінює добові ритми, зменшуючи час глибокого сну. The screen emits blue light that alters circadian rhythms, reducing deep sleep time. Het scherm straalt blauw licht uit dat het circadiane ritme verandert, waardoor de tijd voor diepe slaap afneemt. Його нестача спричиняє діабет, рак та ожиріння. Its deficiency causes diabetes, cancer and obesity. Het gebrek eraan veroorzaakt diabetes, kanker en zwaarlijvigheid. Дослідження підтверджують, що людям, які читають смартфон уночі, набагато важче заснути і в них виробляються менше мелатоніну. Studies show that people who read their smartphones at night have a much harder time falling asleep and produce less melatonin. Studies tonen aan dat mensen die 's nachts hun smartphone lezen veel moeilijker in slaap vallen en minder melatonine produceren. Цей гормон відповідає за регулювання циклів сон-неспання. This hormone is responsible for regulating sleep-wake cycles. Dit hormoon regelt de slaap-waak cycli. Гарвардська медична школа радить за дві-три години перед сном бути «технологічно» вільними. Harvard Medical School advises two to three hours before going to bed to be "technologically" free. De Harvard Medical School adviseert om twee tot drie uur voor het slapen gaan "technologievrij" te zijn. Краще почитайте книжку перед сном. Better read a book before going to bed. Lees een boek voordat je naar bed gaat. А ще смартфони цілковито змінили доступність інформації – передусім серед бідного населення. And smartphones have completely changed the availability of information - especially among the poor population. Smartphones hebben ook de beschikbaarheid van informatie volledig veranderd, vooral onder de armen. Сім відсотків американців мають доступ до Інтернету лише через смартфони. Seven percent of Americans have access to the Internet only through smartphones. Zeven procent van de Amerikanen heeft alleen via smartphones toegang tot internet. За результатами дослідження 2014-го року більшість власників смартфонів використовують їх для платежів через мережу, перегляду медичної інформації та пошуку роботи. According to a 2014 study, most smartphone owners use them to make online payments, view medical information, and search for jobs. Volgens een studie uit 2014 gebruiken de meeste smartphonebezitters ze om online betalingen te doen, medische informatie te bekijken en banen te zoeken. Тож, телефони у жодному разі не є виключно поганими і є частиною позитивних змін у світі. So, phones are by no means exclusively bad and are part of a positive change in the world. Telefoons zijn dus zeker niet uitsluitend slecht en maken deel uit van een positieve verandering in de wereld. І немає жодних сумнівів, що вони змінюють нас. And there is no doubt that they are changing us. En het lijdt geen twijfel dat ze ons veranderen.