×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими правилами обробки файлів «cookie».


image

Цікава наука (Exciting Science), Чому в тиранозавра такі маленькі передні лапи [MinuteEarth]

Чому в тиранозавра такі маленькі передні лапи [MinuteEarth]

Привіт, це проект "MinuteEarth".

Палеонто́логи вже давно задаються питанням, чому королівський тиранозавр (або Ті-Рекс) – величезна машина для вбивства із дев'ятидюймовими

зуба́ми-кинджалами – мав такі маленькі кволі передні лапи.

Чи були короткі "руки" якимось чи́ном ко́рисними у боротьбі зі здо́биччю, або коли красу́нчик Рекс спаровувався?

Або ж вони використовувалися як ва́желі, щоб підво́дитися після сну?

Можливо.

Подібно до деяких еволюційних рис, як-от маскування гекона, чи протистояння великого пальця на людські́й руці,

або оманлива форма орхідеї. Ймовірно, і ті маленькі кінцівки надавали тиранозавру якусь реальну перевагу.

Але цілком можливо, що і нЕ надавали.

З одного боку, Ті-Рекс міг мати невеликі передні кінцівки просто тому, що великі або навіть

звичайного розміру лапи поставили б його у неви́гідне становище.

Можливо, досягнувши достатньо великих розмірів, предки тиранозавра могли полювати та їсти, використо́вуючи лише́ свої велетенські

ще́лепи – а їхні передні кінцівки стали нева́ртими енергетичних затрат.

Та еволюція не може так просто замінити не дуже ко́рисні ри́си абсолютно нови́ми.

Замість цього, передні кінцівки Ті-Рекса, можливо, ставали все меншими й меншими протягом багатьох поколінь,

допоки перестали витрачати багато енергії та сил.

Тоді вони просто … залишились такими. Так само як у нас - людей - залишились ці невеличкі ку́прикові кі́сточки.

Інша вірогідність полягає в тому, що еволюція наділила Ті-Рекса маленькими лапами просто випадко́во,

схожим чином, як вона дала́ Ірландії велику кількість рудоволосих людей.

У відносно невеликій відокремленій популя́ції, якась певна риса, що нЕ шкодить або підвИщує шанси

особини на виживання та розмноження, випадковим чином може стати все більш

розповсюдженою від покоління до покоління.

Цілком можливо, що розмір передніх кінцівок Ті-Рекса не мав великого значення,

і тому, зрештою, ці динозаври залишилися з короткими лапами.

З іншого боку, такі самі дивні короткі лапки також розвинулися і в інших великих родичів тиранозавра,

а це дозволяє припусти́ти, що ця риси не могла бути ви́ключно випадко́вою

Зараз вчені вивчають мікроскопічні потертості і пошкодження на кістках передніх кінцівок

найвідомішого тиранозавра, щоб дізнатись, яким чином він ними користувався.

Ця робота може допомогти нам зрозуміти, чи були передні кінцівки Ті-Рекса кори́сними, як великі пальці наших рук, чи непотрІбними,

як наші ку́прикові кістки́, або ж випадко́вими, як руде волосся.

Відповідь поки що так і не знайдена.

Чому в тиранозавра такі маленькі передні лапи [MinuteEarth] Warum der Tyrannosaurus so kleine Vorderbeine hatte [MinuteEarth] Why does a tyrannosaurus have such small front paws [MinuteEarth] Por qué el tiranosaurio tenía las patas delanteras tan pequeñas [MinuteEarth]. Pourquoi le tyrannosaure avait de si petites pattes avant [MinuteEarth] ティラノサウルスの前足が小さかった理由【MinuteEarth Dlaczego tyranozaur miał tak małe przednie łapy [MinuteEarth] Porque é que o tiranossauro tinha patas dianteiras tão pequenas [MinuteEarth]

Привіт, це проект "MinuteEarth". Hi, this is a "MinuteEarth" project.

Палеонто́логи вже давно задаються питанням, чому королівський тиранозавр (або Ті-Рекс) – величезна машина для вбивства із дев'ятидюймовими Paleontologists have long wondered why the royal tyrannosaurus (or T-Rex) is a huge killing machine with nine-inch

зуба́ми-кинджалами – мав такі маленькі кволі передні лапи. with dagger teeth - he had such small weak front paws.

Чи були короткі "руки" якимось чи́ном ко́рисними у боротьбі зі здо́биччю, або коли красу́нчик Рекс спаровувався? Were the short "arms" somehow helpful in the fight against prey, or when the handsome Rex mated?

Або ж вони використовувалися як ва́желі, щоб підво́дитися після сну? Or were they used as levers to get up after sleep?

Можливо. Perhaps.

Подібно до деяких еволюційних рис, як-от маскування гекона, чи протистояння великого пальця на людські́й руці, Like some evolutionary traits, such as masking a gecko or confronting a thumb on a human hand,

або оманлива форма орхідеї. Ймовірно, і ті маленькі кінцівки надавали тиранозавру якусь реальну перевагу. or deceptive form of orchid. Probably those little limbs also gave the tyrannosaurus some real advantage.

Але цілком можливо, що і нЕ надавали. But it is possible that they did not provide.

З одного боку, Ті-Рекс міг мати невеликі передні кінцівки просто тому, що великі або навіть On the one hand, the T-Rex could have small forelimbs simply because they are large or even

звичайного розміру лапи поставили б його у неви́гідне становище. a normal-sized paw would put him at a disadvantage.

Можливо, досягнувши достатньо великих розмірів, предки тиранозавра могли полювати та їсти, використо́вуючи лише́ свої велетенські Perhaps, having reached a large enough size, the ancestors of the tyrannosaurus could hunt and eat, using only their giant

ще́лепи – а їхні передні кінцівки стали нева́ртими енергетичних затрат. jaws - and their forelimbs have become unworthy of energy.

Та еволюція не може так просто замінити не дуже ко́рисні ри́си абсолютно нови́ми. But evolution cannot simply replace not-so-useful traits with completely new ones.

Замість цього, передні кінцівки Ті-Рекса, можливо, ставали все меншими й меншими протягом багатьох поколінь, Instead, T-Rex's forelimbs may have become smaller and smaller over the generations,

допоки перестали витрачати багато енергії та сил. until they stopped expending a lot of energy and strength.

Тоді вони просто … залишились такими. Так само як у нас - людей - залишились ці невеличкі ку́прикові кі́сточки. Then they just такими stayed that way. Just like us humans, these small coccyx bones remain.

Інша вірогідність полягає в тому, що еволюція наділила Ті-Рекса маленькими лапами просто випадко́во, Another possibility is that evolution endowed Ti-Rex with small paws just by accident,

схожим чином, як вона дала́ Ірландії велику кількість рудоволосих людей. in the same way that it gave Ireland a large number of red-haired people.

У відносно невеликій відокремленій популя́ції, якась певна риса, що нЕ шкодить або підвИщує шанси In a relatively small isolated population, there is a certain trait that does not harm or increase the chances

особини на виживання та розмноження, випадковим чином може стати все більш individuals for survival and reproduction may randomly become more and more

розповсюдженою від покоління до покоління. spread from generation to generation.

Цілком можливо, що розмір передніх кінцівок Ті-Рекса не мав великого значення, It is possible that the size of the front limbs of Ti-Rex did not matter much,

і тому, зрештою, ці динозаври залишилися з короткими лапами. and so, in the end, these dinosaurs were left with short legs.

З іншого боку, такі самі дивні короткі лапки також розвинулися і в інших великих родичів тиранозавра, On the other hand, the same strange short legs also developed in other large relatives of the tyrannosaurus,

а це дозволяє припусти́ти, що ця риси не могла бути ви́ключно випадко́вою and this suggests that this trait could not have been purely accidental

Зараз вчені вивчають мікроскопічні потертості і пошкодження на кістках передніх кінцівок Scientists are now studying microscopic abrasions and damage on the bones of the forelimbs

найвідомішого тиранозавра, щоб дізнатись, яким чином він ними користувався. of the most famous tyrannosaurus to find out how it used them.

Ця робота може допомогти нам зрозуміти, чи були передні кінцівки Ті-Рекса кори́сними, як великі пальці наших рук, чи непотрІбними, This work may help us understand whether the T-Rex's forelimbs were useful, like our thumbs, or useless,

як наші ку́прикові кістки́, або ж випадко́вими, як руде волосся. like our tailbone, or random like red hair.

Відповідь поки що так і не знайдена. The answer has not yet been found.