×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Цікава наука (Exciting Science), Чому під землею га́ряче [MinuteEarth]

Чому під землею га́ряче [MinuteEarth]

Ще у Середньовіччя шахтарі стали помічати, що, чим далі вони заглиблюються в землю,

тим тепліше ставало. ХтОзна, що вони думали про це теплО.

Але фізик лорд Кельвін, відомий температурною шкалою, мав теорію: Земля почала своє існування гарячою,

і охолола з тих пір, як печена картопля, вИйнята з пЕчі.

Більш того, Кельвін був упевнений, що ця ідея дозволить йому визначити вік нашої картоп...- планети.

Уявіть, що ми вийняли дві недавно запечені картоплини з морозилки - одна була там всього хвилину,

а інша - півгодини. Та, що була там одну хвилину, як і раніше, буде відчуватися гарячою,

в той час як картоплина, що була в камері півгодини, охолола б зовні значно сильніше.

Ви повинні були б просунутися до центру картоплини, щоб відчути тепло, яке там залИшилося.

Таким чином, ви можете сказати, як давно була спечена картоплина, просто відчуваючи, наскільки тЕпло прямо під її поверхнею.

Саме це і зробив Кельвін - тільки для Землі. З науковою точністю.

Він узяв температурні показники з копалень, підставив їх у свої розрахунки і отримав ..... 20 мільйонів років.

Це значення, звісно ж, дуже, дуже далеке від істини - так чи інакше, високі температури прямо під поверхнею Землі

зробили, для Кельвіна, усе схожим на те, що наша планета була ніби щойно зі своєї космічної пЕчі,

тоді як ми знаємо, що вік Землі чотири з половиною *тИсячі* мільйонів років.

ПОмилку Кельвіна зазвичай пов'язують з тим, що він не знав про радіоактивність,

яка створює багато тепла в земному ядрі та допомагає зберегти планету теплою.

Але теплО від радіоактивного розпаду передається настільки повільно через твердУ породу, що,

приймаючи радіоактивність в розрахунок, ми лишЕ покращуємо оцінку Кельвіна ... на мізЕрну величину.

Кельвін серйозно схибив, коли розглядав Землю, як печену картоплину - тобто як тверде тіло,

через яке теплО поширюється дуже повільно. Земна мантія - товстИй шар між корою і ядром -

вона головним чином, твердА, але не жорсткА. Фактично, найближча до розплавленого зовнішнього ядра

порода настільки гаряча, що вона стає трохи пластичнішою - схожою на теплий віск.

І, як гаряче повітря над свічкою, нагріта гірська порода піднімається конвекційними потоками

протягом мільйонів років, поширюючи теплО більш рівномірно по всій планеті.

Це перемішування переносить величезні кількості тепла від ядра до кори, живлячи вулкани, і, можливо,

воно допомагає керувати тектонікою плит, нагріває стволи шахт до температур,

які роблять Землю такою, ніби вона щойно з космічної пЕчі...

Незважаючи на те, що це не так.


Чому під землею га́ряче [MinuteEarth] Warum es unter der Erde heiß ist [MinuteEarth]. Why is it hot underground [MinuteEarth] Pourquoi il fait chaud sous terre [MinuteEarth]. Почему под землей жарко [MinuteEarth]

Ще у Середньовіччя шахтарі стали помічати, що, чим далі вони заглиблюються в землю, Back in the Middle Ages, miners began to notice that the further they go deeper into the ground,

тим тепліше ставало. ХтОзна, що вони думали про це теплО. the warmer it got. Who knows what they thought of it warmly.

Але фізик лорд Кельвін, відомий температурною шкалою, мав теорію: Земля почала своє існування гарячою, But the physicist Lord Kelvin, known for the temperature scale, had a theory: The earth began its existence hot,

і охолола з тих пір, як печена картопля, вИйнята з пЕчі. and has cooled ever since baked potatoes were taken out of the oven.

Більш того, Кельвін був упевнений, що ця ідея дозволить йому визначити вік нашої картоп...- планети. Moreover, Kelvin was convinced that this idea would allow him to determine the age of our potato ...- planet.

Уявіть, що ми вийняли дві недавно запечені картоплини з морозилки - одна була там всього хвилину, Imagine we took two freshly baked potatoes out of the freezer - one was only there for a minute,

а інша - півгодини. Та, що була там одну хвилину, як і раніше, буде відчуватися гарячою, and the other - half an hour. The one who was there for one minute will still feel hot,

в той час як картоплина, що була в камері півгодини, охолола б зовні значно сильніше. while the potatoes that had been in the cell for half an hour would have cooled outward much more.

Ви повинні були б просунутися до центру картоплини, щоб відчути тепло, яке там залИшилося. You would have to move to the center of the potato to feel the warmth that remained there.

Таким чином, ви можете сказати, як давно була спечена картоплина, просто відчуваючи, наскільки тЕпло прямо під її поверхнею. So you can tell how long ago the potatoes were baked, just by feeling how warm it is right under its surface.

Саме це і зробив Кельвін - тільки для Землі. З науковою точністю. That's what Kelvin did - just for Earth. With scientific accuracy.

Він узяв температурні показники з копалень, підставив їх у свої розрахунки і отримав ..... 20 мільйонів років. He took the temperature from the mines, put them in his calculations and got ..... 20 million years.

Це значення, звісно ж, дуже, дуже далеке від істини - так чи інакше, високі температури прямо під поверхнею Землі This value, of course, is very, very far from the truth - one way or another, high temperatures just below the Earth's surface

зробили, для Кельвіна, усе схожим на те, що наша планета була ніби щойно зі своєї космічної пЕчі, made, for Kelvin, everything look like our planet was just out of its space furnace,

тоді як ми знаємо, що вік Землі чотири з половиною *тИсячі* мільйонів років. while we know that the age of the Earth is four and a half * thousand * million years.

ПОмилку Кельвіна зазвичай пов'язують з тим, що він не знав про радіоактивність, Kelvin's mistake is usually attributed to the fact that he did not know about radioactivity,

яка створює багато тепла в земному ядрі та допомагає зберегти планету теплою. which creates a lot of heat in the earth's core and helps keep the planet warm.

Але теплО від радіоактивного розпаду передається настільки повільно через твердУ породу, що, But the heat from radioactive decay is transferred so slowly through the solid rock that,

приймаючи радіоактивність в розрахунок, ми лишЕ покращуємо оцінку Кельвіна ... на мізЕрну величину. By taking radioactivity into account, we are only improving Kelvin's estimate ... by a negligible amount.

Кельвін серйозно схибив, коли розглядав Землю, як печену картоплину - тобто як тверде тіло, Kelvin was seriously mistaken when he saw the Earth as a baked potato - that is, as a solid body,

через яке теплО поширюється дуже повільно. Земна мантія - товстИй шар між корою і ядром - due to which the heat spreads very slowly. Earth's mantle - a thick layer between the crust and core -

вона головним чином, твердА, але не жорсткА. Фактично, найближча до розплавленого зовнішнього ядра it is mostly hard, but not hard. In fact, it is closest to the molten outer core

порода настільки гаряча, що вона стає трохи пластичнішою - схожою на теплий віск. the rock is so hot that it becomes a little more plastic - like warm wax.

І, як гаряче повітря над свічкою, нагріта гірська порода піднімається конвекційними потоками And, like hot air over a candle, heated rock rises by convection currents

протягом мільйонів років, поширюючи теплО більш рівномірно по всій планеті. for millions of years, spreading heat more evenly across the planet.

Це перемішування переносить величезні кількості тепла від ядра до кори, живлячи вулкани, і, можливо, This mixing transfers huge amounts of heat from the core to the crust, feeding volcanoes, and possibly

воно допомагає керувати тектонікою плит, нагріває стволи шахт до температур, it helps to control plate tectonics, heats mine shafts to temperatures,

які роблять Землю такою, ніби вона щойно з космічної пЕчі... which make the Earth as if it had just come from a space furnace ...

Незважаючи на те, що це не так. Although this is not the case.