×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими правилами обробки файлів «cookie».


image

Цікава наука (Exciting Science), Чому хлопчиків більше, аніж дівчаток [MinuteEarth]

Чому хлопчиків більше, аніж дівчаток [MinuteEarth]

Більшість майбутніх батьків вважають, що стать їхньої дитини визначається підкиданням

хромосомної монети, що означає однакову ймовірність зачати хлопчика або дівчинку.

Але насправді шанси не рівні - на кожних 100 дівчаток народжується приблизно 106 хлопчиків.

В даний час таке відхилення у співвідношенні статей дає щороку приблизно на 10 мільйонів більше новонароджених хлопчиків, аніж дівчаток.

Є окремі країни, де втручання людини піднімає шанси на користь хлопчиків ще вище, але це не пояснює фіксовану перевагу повсюди.

Таке співвідношення хлопчик/дівчинка підлаштоване Природою.

Насправді, усе щЕ більш підлаштоване, ніж показує рівень народжуваності - результатами запліднень є майже 150 чоловічих зигот на кожні 100 жіночих!

І причина цього досить значного біологічного зміщення в бік хлопчиків досить трагічна:

на ранній стадії вагітності плоди чоловічої статі мають набагато більше шансів стати викиднем або мертвонародженим.

Також, хлопчики, які усе ж народжуються, більше страждають від смертельних захворювань,

частіше ризикують життям, з більшою імовірністю стають жертвами насильства, ніж дівчата.

Таким чином, за час, поки діти виростуть і досягнуть репродуктивного віку, співвідношення чоловіків і жінок стає майже один до одного.

Але ймовірність того, що хлопчик усе-таки народиться, також залежить від умов життя його матері під час вагітності.

Наприклад, коли масовий голод спіткав Китай на початку 1960-х, відносна ймовірність народження хлопчика різко знизилася - аж поки голод не скінчився.

Також, у чоловіків, народжених американцями-мільйонерами, шанси народити сина вищі середнього.

Якимось чином жіноча біологія пригнічує виживання хлопчиків в лоні матері у важкІ часи і піднімає його рівень у хорОші часи.

Ми спостерігаємо подібне і у інших ссавців: коли ресурси обмежені, матері народжують меншу,

ніж зазвичай, кількість хлопчиків; коли ж ресурсів достатньо, хлопчиків народжується більше.

Найкраще пояснення, що ми маємо для цього, стосується процесу розмноження.

У біологічних термінах, єдиною метою спаровування є відтворення. Тобто передача власних генів тОму, хто потім передасть їх знову.

Жіночий плід майже гарантовано відтвориться, незалежно, є голод чи нема,

тому що самці у значній мірі зАвжди готові до спаровування.

Чоловіки, з іншого боку, повинні конкурувати за прихильність у відповідь - добре відгодований самець має хороший

шанс спарювання з великою кількістю самок, в той час як ослаблені від голоду самці не спарювались зовсім.

Також нащадки чоловічої статі у цілому більше ризикували - на всіх етапах життя вони мають більше шансів померти.

І навіть, якщо вони виживають, вони можуть не передати свої гени. Але в сприятливий період можливість чоловіків

стати батьком багатьох дітей робить їх біологічний ризик вартим цьогО.

Чому хлопчиків більше, аніж дівчаток [MinuteEarth] Warum es mehr Jungen als Mädchen gibt [MinuteEarth]. Why there are more boys than girls [MinuteEarth] Pourquoi il y a plus de garçons que de filles [MinuteEarth]. Dlaczego jest więcej chłopców niż dziewczynek [MinuteEarth].

Більшість майбутніх батьків вважають, що стать їхньої дитини визначається підкиданням Most expectant parents believe that their child's gender is determined by tossing

хромосомної монети, що означає однакову ймовірність зачати хлопчика або дівчинку. chromosomal coin, which means the same probability of conceiving a boy or a girl.

Але насправді шанси не рівні - на кожних 100 дівчаток народжується приблизно 106 хлопчиків. But in reality the chances are not equal - for every 100 girls about 106 boys are born.

В даний час таке відхилення у співвідношенні статей дає щороку приблизно на 10 мільйонів більше новонароджених хлопчиків, аніж дівчаток. Currently, this gender deviation yields approximately 10 million more newborn boys than girls each year.

Є окремі країни, де втручання людини піднімає шанси на користь хлопчиків ще вище, але це не пояснює фіксовану перевагу повсюди. There are some countries where human intervention raises the chances of favoring boys even higher, but this does not explain the fixed advantage everywhere.

Таке співвідношення хлопчик/дівчинка підлаштоване Природою. This ratio of boy / girl is adjusted by Nature.

Насправді, усе щЕ більш підлаштоване, ніж показує рівень народжуваності - результатами запліднень є майже 150 чоловічих зигот на кожні 100 жіночих! In fact, everything is even more adjusted than the birth rate shows - the results of fertilization are almost 150 male zygotes for every 100 females!

І причина цього досить значного біологічного зміщення в бік хлопчиків досить трагічна: And the reason for this rather significant biological shift towards boys is quite tragic:

на ранній стадії вагітності плоди чоловічої статі мають набагато більше шансів стати викиднем або мертвонародженим. in early pregnancy, male fetuses are much more likely to have a miscarriage or stillbirth.

Також, хлопчики, які усе ж народжуються, більше страждають від смертельних захворювань, Also, boys who are still born suffer more from deadly diseases,

частіше ризикують життям, з більшою імовірністю стають жертвами насильства, ніж дівчата. they risk their lives more often and are more likely to be victims of violence than girls.

Таким чином, за час, поки діти виростуть і досягнуть репродуктивного віку, співвідношення чоловіків і жінок стає майже один до одного. Thus, by the time children grow up and reach reproductive age, the ratio of men to women becomes almost to each other.

Але ймовірність того, що хлопчик усе-таки народиться, також залежить від умов життя його матері під час вагітності. But the likelihood that a boy will still be born also depends on his mother's living conditions during pregnancy.

Наприклад, коли масовий голод спіткав Китай на початку 1960-х, відносна ймовірність народження хлопчика різко знизилася - аж поки голод не скінчився. For example, when a massive famine hit China in the early 1960s, the relative probability of having a boy plummeted-until the famine ended.

Також, у чоловіків, народжених американцями-мільйонерами, шанси народити сина вищі середнього. Also, men born to millionaire Americans have a higher than average chance of having a son.

Якимось чином жіноча біологія пригнічує виживання хлопчиків в лоні матері у важкІ часи і піднімає його рівень у хорОші часи. Somehow, female biology suppresses the survival of boys in the womb in difficult times and raises its level in good times.

Ми спостерігаємо подібне і у інших ссавців: коли ресурси обмежені, матері народжують меншу, We see this in other mammals as well: when resources are limited, mothers give birth to smaller babies,

ніж зазвичай, кількість хлопчиків; коли ж ресурсів достатньо, хлопчиків народжується більше.

Найкраще пояснення, що ми маємо для цього, стосується процесу розмноження. The best explanation we have for this relates to the reproduction process.

У біологічних термінах, єдиною метою спаровування є відтворення. Тобто передача власних генів тОму, хто потім передасть їх знову. In biological terms, the only purpose of mating is reproduction. That is, to pass on your own genes to someone who will pass them on again.

Жіночий плід майже гарантовано відтвориться, незалежно, є голод чи нема, The female fetus is almost guaranteed to reproduce, regardless of whether there is hunger or not, Женский плод почти гарантированно воспроизведется, независимо, есть голод или нет,

тому що самці у значній мірі зАвжди готові до спаровування. because males are largely always ready to mate.

Чоловіки, з іншого боку, повинні конкурувати за прихильність у відповідь - добре відгодований самець має хороший Males, on the other hand, must compete for affection in return - a well-fed male has a good

шанс спарювання з великою кількістю самок, в той час як ослаблені від голоду самці не спарювались зовсім. a chance to mate with a large number of females, while males weakened by hunger did not mate at all.

Також нащадки чоловічої статі у цілому більше ризикували - на всіх етапах життя вони мають більше шансів померти. Also, male descendants were generally at greater risk - at all stages of life, they have a greater chance of dying.

І навіть, якщо вони виживають, вони можуть не передати свої гени. Але в сприятливий період можливість чоловіків And even if they survive, they may not pass on their genes. But in a favorable period, the possibility of men

стати батьком багатьох дітей робить їх біологічний ризик вартим цьогО. becoming a father of many children makes their biological risk worth it.