×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими правилами обробки файлів «cookie».


image

Цікава наука (Exciting Science), Будова клітини [Nucleus Medical Media]

Будова клітини [Nucleus Medical Media]

Клітини є найменшими структурними одиницями живого організму. Усі клітини мають три спільних озна́ки, незалежно від то́го, якого вони типу. Всі клітини мають клітинну мембрану, яка відділяє їхній внутрішній вміст від навколишнього середовища, а та́кож цитопла́зму - схожу на желе рідину́, і ДНК, яка є генетичним матеріалом клітини. Існує два основних типи клітин. Перший тип - еукаріоти́чні клітини. Вони містять органе́ли, до яких відносять ядро ​​та інші особливі частини. Еукаріотичні клітини є більш розвинутими і складними клітинами; такими є клітини у рослин і тварин. Другий тип - прокаріоти́чні клітини. У них немає ядра чи оточених мембаною органел. Безумо́вно, у них є генетичний матеріал, але він не міститься у ядрі. Прокаріо́ти за́вжди складаються з однієї клітини, тобто вони є одноклітинними організмами, як-от бактерії. То що ж таке органе́ли? Дослівно, це означає "маленький о́рган". Органели - це спеціалізовані частини клітини, які мають унікальні функції. Почні́мо з ядра, центра управління клітиною. Ядро містить ДНК або генетичний матеріал. ДНК визначає, щО повинна робити клітина, і як сАме вона буде це робити. Хроматин - це розплетена і просторово розподілена форма ДНК, що огорнена ззовні ядерною мембраною. Коли клітина готова до по́ділу, ДНК конденсу́ється в структури, відомі як хромосо́ми. Ядро також містить особливу структуру - яде́рце, що являє собою структуру, в якій збираються рибосо́ми. Після то́го, як рибосоми покида́ють ядро, вони матимуть важливе завдання - синтез (або виробництво) білкі́в. За межами ядра́ рибосоми та усі інші органели плавають у цитопла́змі, яка є напіврідки́м середо́вищем. Рибосоми можуть вільно переміщуватися в цитоплазмі або ж прикріплюватися до ендоплазмати́чної мере́жі (або рети́кулуму), іноді скорочено ЕПР. Існує два типи ЕПР: шорстки́й, який несе на собі велику кількість рибосом, і гладки́й, на якому рибосом немає. Ендоплазматичний ретикулум - це мере́жа обмежених мембраною каналів для транспортування речовин, таких як білки́, що були синтезовані рибосо́мами. Білки́ та інші речови́ни виходять з ендоплазматичного ретикулуму в маленьких вези́кулах (бульбашках), де комплекс (або апарат) Ґо́льджі, званий іноді ті́льцем Ґо́льджі, приймає і приєднує їх. У міру свого́ руху крізь комплекс Ґольджі білки́ модифікуються у форми, які клітина зможе використати. Апарат Ґольджі робить це шляхо́м згортання білків в придатну для використання форму, або шляхо́м приєдна́ння до них інших речовин, таких як ліпі́ди або вуглево́ди. Вакуо́лі - це схожі на мішечки структури, що зберігають різні речовини. У цій рослинній клітині центральна вакуоля зберігає воду. Поверні́мося до тваринної клітини. Ви побачите органелу під назвою "лізосо́ма". Лізосо́ми - це своєрідні утилізатори сміття́, вони захоплюють пошкоджені або зношені частини клітини. А ферме́нти, якими наповнені лізосоми, розщеплюють ці клітинні відхо́ди. Мітохо́ндрія - це органела, яка є своєрідною електростанцією як для тваринних, так і для рослинних клітин. В ході процесу під назвою "клітинне дихання" мітохондрії виробляють молекули АТФ, які забезпечують енергією всі види клітинної діяльності. Клітини, які потребу́ють бІльшої кількості енергії, мають більше мітохондрій. Важливо відзначити, що клітина зберігає свою форму завдяки цитоскелету, який включає в себе зроблені з білка́ ниткоподібні мікрофіламенти, і мікротрубочки, що схожі на тонкі́ порожни́сті циліндри. Деякі організми, такі як рослини, є фототрофами. Це означає, що вони засвоюють енергію сонячного світла за допомогою клітин з органе́лами під назвою "хлоропла́сти". Хлоропла́ст - це пластид, у якому відбувається фотосинтез. І він зелений, тому що містить зелений пігмент - хлорофіл. Рослинні клітини та́кож мають кліти́нну стінку за межами їхніх клітинних мембран, яка забезпечує підтримку і захист рослинної клітини. Тваринні клітини не мають клітинної стінки. Існує багато інших унікальних структур, які містяться лише́ в певних клітинах. Ось деякі з них. В організмі людини, наприклад, дихальні шляхи вистелені клітинами, що мають ві́йки. Це мікроскопічні, схожі на волоси́нки, структу́ри, які можуть хвилеподі́бно рухатися. Така особливість допомагає вловлювати вди́хувані частинки і позбуватися від них при кашлі. Ще одна унікальна особливість багатьох клітин - це джгу́тики. Деякі бактерії мають джгу́тики. Джгутик, як маленький хвіст, може допомагати клітині рухатися, проштовуючи її вперед. Єдина людська кліти́на, яка має джгутик, - це сперматозоїд. Отож, підсумуємо: еукаріОтами є рослинні і тваринні клітини, які мають ядро ​​та мембранні органели, тоді як прокаріОти є однокліти́нними організмами без усіх цих речей. Усі клітини мають клітинну мембрану, цитоплазму та генетичний матеріал. І хоча́ лише́ рослинні клітини мають хлоропласти, і тваринні, і рослинні клітини містять мітохондрії.

Будова клітини [Nucleus Medical Media] Zellstruktur [Nucleus Medical Media]. Cell structure [Nucleus Medical Media] Structure cellulaire [Nucleus Medical Media]. Строение клетки [Nucleus Medical Media]

Клітини є найменшими структурними одиницями живого організму. Cells are the smallest structural units of a living organism. Усі клітини мають три спільних озна́ки, незалежно від то́го, якого вони типу. All cells have three features in common, regardless of their type. Всі клітини мають клітинну мембрану, яка відділяє їхній внутрішній вміст від навколишнього середовища, а та́кож цитопла́зму - схожу на желе рідину́, і ДНК, яка є генетичним матеріалом клітини. All cells have a cell membrane that separates their internal contents from the environment, as well as cytoplasm, a jelly-like fluid, and DNA, which is the genetic material of the cell. Існує два основних типи клітин. There are two main types of cells. Перший тип - еукаріоти́чні клітини. The first type is eukaryotic cells. Вони містять органе́ли, до яких відносять ядро ​​та інші особливі частини. They contain organelles, which include the nucleus and other special parts. Еукаріотичні клітини є більш розвинутими і складними клітинами; такими є клітини у рослин і тварин. Eukaryotic cells are more developed and complex cells; such are the cells of plants and animals. Другий тип - прокаріоти́чні клітини. The second type is prokaryotic cells. У них немає ядра чи оточених мембаною органел. They have no nucleus or membrane-surrounded organelles. Безумо́вно, у них є генетичний матеріал, але він не міститься у ядрі. Of course, they have genetic material, but it is not contained in the nucleus. Прокаріо́ти за́вжди складаються з однієї клітини, тобто вони є одноклітинними організмами, як-от бактерії. Prokaryotes are always single-celled, meaning they are single-celled organisms like bacteria. То що ж таке органе́ли? So what are organelles? Дослівно, це означає "маленький о́рган". Literally, it means "small organ." Органели - це спеціалізовані частини клітини, які мають унікальні функції. Organelles are specialized parts of a cell that have unique functions. Почні́мо з ядра, центра управління клітиною. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. Ядро містить ДНК або генетичний матеріал. The nucleus contains DNA or genetic material. ДНК визначає, щО повинна робити клітина, і як сАме вона буде це робити. DNA determines what the cell should do and how it will do it. Хроматин - це розплетена і просторово розподілена форма ДНК, що огорнена ззовні ядерною мембраною. Chromatin is an interwoven and spatially distributed form of DNA that is enveloped by a nuclear membrane. Коли клітина готова до по́ділу, ДНК конденсу́ється в структури, відомі як хромосо́ми. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. Ядро також містить особливу структуру - яде́рце, що являє собою структуру, в якій збираються рибосо́ми. The nucleus also contains a special structure, the nucleolus, which is the structure in which ribosomes assemble. Після то́го, як рибосоми покида́ють ядро, вони матимуть важливе завдання - синтез (або виробництво) білкі́в. After the ribosomes leave the nucleus, they will have an important task: the synthesis (or production) of proteins. За межами ядра́ рибосоми та усі інші органели плавають у цитопла́змі, яка є напіврідки́м середо́вищем. Outside the nucleus, ribosomes and all other organelles float in the cytoplasm, which is a semi-liquid environment. Рибосоми можуть вільно переміщуватися в цитоплазмі або ж прикріплюватися до ендоплазмати́чної мере́жі (або рети́кулуму), іноді скорочено ЕПР. Ribosomes can move freely in the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum (or reticulum), sometimes abbreviated EPR. Існує два типи ЕПР: шорстки́й, який несе на собі велику кількість рибосом, і гладки́й, на якому рибосом немає. There are two types of EPR: rough, which carries a large number of ribosomes, and smooth, which does not. Ендоплазматичний ретикулум - це мере́жа обмежених мембраною каналів для транспортування речовин, таких як білки́, що були синтезовані рибосо́мами. The endoplasmic reticulum is a network of membrane-bound channels for transporting substances such as proteins that have been synthesized by ribosomes. Білки́ та інші речови́ни виходять з ендоплазматичного ретикулуму в маленьких вези́кулах (бульбашках), де комплекс (або апарат) Ґо́льджі, званий іноді ті́льцем Ґо́льджі, приймає і приєднує їх. Proteins and other substances leave the endoplasmic reticulum in small vesicles (bubbles), where the Golgi complex (or apparatus), sometimes called the Golgi body, receives and attaches them. У міру свого́ руху крізь комплекс Ґольджі білки́ модифікуються у форми, які клітина зможе використати. As they move through the Golgi complex, proteins are modified into forms that the cell can use. Апарат Ґольджі робить це шляхо́м згортання білків в придатну для використання форму, або шляхо́м приєдна́ння до них інших речовин, таких як ліпі́ди або вуглево́ди. The Golgi apparatus does this by folding proteins into a usable form, or by attaching other substances to them, such as lipids or carbohydrates. Вакуо́лі - це схожі на мішечки структури, що зберігають різні речовини. Vacuoles are bag-like structures that store various substances. У цій рослинній клітині центральна вакуоля зберігає воду. In this plant cell, the central vacuole stores water. Поверні́мося до тваринної клітини. Let's go back to the animal cell. Ви побачите органелу під назвою "лізосо́ма". You will see an organelle called a lysosome. Лізосо́ми - це своєрідні утилізатори сміття́, вони захоплюють пошкоджені або зношені частини клітини. Lysosomes are a kind of garbage disposal, they capture damaged or worn-out parts of the cell. А ферме́нти, якими наповнені лізосоми, розщеплюють ці клітинні відхо́ди. And the enzymes filled with lysosomes break down these cellular wastes. Мітохо́ндрія - це органела, яка є своєрідною електростанцією як для тваринних, так і для рослинних клітин. Mitochondria is an organelle that is a kind of power plant for both animal and plant cells. В ході процесу під назвою "клітинне дихання" мітохондрії виробляють молекули АТФ, які забезпечують енергією всі види клітинної діяльності. During the process called "cellular respiration", mitochondria produce ATP molecules, which provide energy for all types of cellular activity. Клітини, які потребу́ють бІльшої кількості енергії, мають більше мітохондрій. Cells that need more energy have more mitochondria. Важливо відзначити, що клітина зберігає свою форму завдяки цитоскелету, який включає в себе зроблені з білка́ ниткоподібні мікрофіламенти, і мікротрубочки, що схожі на тонкі́ порожни́сті циліндри. It is important to note that the cell retains its shape thanks to the cytoskeleton, which includes filamentous microfilaments made of protein and microtubules that look like thin hollow cylinders. Деякі організми, такі як рослини, є фототрофами. Some organisms, such as plants, are phototrophs. Це означає, що вони засвоюють енергію сонячного світла за допомогою клітин з органе́лами під назвою "хлоропла́сти". This means that they absorb energy from sunlight using cells with organelles called chloroplasts. Хлоропла́ст - це пластид, у якому відбувається фотосинтез. A chloroplast is a plastid in which photosynthesis takes place. І він зелений, тому що містить зелений пігмент - хлорофіл. And it's green because it contains a green pigment called chlorophyll. Рослинні клітини та́кож мають кліти́нну стінку за межами їхніх клітинних мембран, яка забезпечує підтримку і захист рослинної клітини. Plant cells also have a cell wall outside their cell membranes that provides support and protection for the plant cell. Тваринні клітини не мають клітинної стінки. Animal cells do not have a cell wall. Існує багато інших унікальних структур, які містяться лише́ в певних клітинах. There are many other unique structures that are found only in certain cells. Ось деякі з них. Here are some of them. В організмі людини, наприклад, дихальні шляхи вистелені клітинами, що мають ві́йки. In the human body, for example, the respiratory tract is lined with ciliated cells. Це мікроскопічні, схожі на волоси́нки, структу́ри, які можуть хвилеподі́бно рухатися. These are microscopic, hair-like structures that can move in waves. Така особливість допомагає вловлювати вди́хувані частинки і позбуватися від них при кашлі. This feature helps to capture inhaled particles and get rid of them when you cough. Ще одна унікальна особливість багатьох клітин - це джгу́тики. Another unique feature of many cells is flagella. Деякі бактерії мають джгу́тики. Some bacteria have flagella. Джгутик, як маленький хвіст, може допомагати клітині рухатися, проштовуючи її вперед. A flagellum, like a small tail, can help a cell move by pushing it forward. Єдина людська кліти́на, яка має джгутик, - це сперматозоїд. The only human cell that has a flagellum is the sperm. Отож, підсумуємо: еукаріОтами є рослинні і тваринні клітини, які мають ядро ​​та мембранні органели, тоді як прокаріОти є однокліти́нними організмами без усіх цих речей. So, to summarize: eukaryotes are plant and animal cells that have a nucleus and membrane organelles, while prokaryotes are single-celled organisms without all these things. Усі клітини мають клітинну мембрану, цитоплазму та генетичний матеріал. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. І хоча́ лише́ рослинні клітини мають хлоропласти, і тваринні, і рослинні клітини містять мітохондрії. Although only plant cells have chloroplasts, both animal and plant cells contain mitochondria.