×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими правилами обробки файлів «cookie».


image

AsapScience Ukraine, Що буде, якщо ви припините курити [AsapScience]

Що буде, якщо ви припините курити [AsapScience]

По́над 7000 (сім тисяч) хімічних речовин вивільня́ються щора́зу

як ви запалюєте цига́рку.

Тож не дивно, що тютюнопалі́ння є однією

з основних причин смерте́й, яким можна було б запобігти.

Але у світі 1,3 (одна ціла і три десятих) мільярда людей активно курять.

То що ж відбувається, коли ви ки́даєте курити?

Впродовж перших 20 (двадцяти) хвилин ваш кров'яний тиск

і частота серцевих скорочень повертаються до норми.

Це відбувається тому́, що нікотин в цигарка́х сприяє виділенню адреналіну і

норадреналі́ну, які пришвидшують ваше серцебиття і звужують кровоносні суди́ни.

Ці ефекти та́кож викликають у курців відчуття хо́лоду в кінцівках.

Але тепер ваші руки і ноги набудуть своєї звичайної температури.

Через 2 години починається тяга до тютюну,

викликаючи різкі́ зміни на́строю, мля́вість і навіть порушення сну,

оскільки нікотин та́кож підвищує рівень дофаміну.

Са́ме тому́ організм так реагує на зменшення рівня нікотину.

Через вісім годин після відмо́ви вміст у кро́ві моноокси́ду вуглецю́

суттєво знижується, що дозволяє рівню кисню в кро́ві повернутися до норми.

Монооксид вуглецю та кисень конкурують оди́н з о́дним у намаганні

зв'язатися з гемоглобіном у кро́ві, додатково навантажуючи систему кровообігу.

При виведенні CO (це-о) з'являється більше місця для кисню.

Проте́ для тих, хто курить тривалий час,

вплив монооксиду вуглецю спричиня́є зростання розмірів

еритроцитів, що збільшує в'язкість крові,

виклика́є підвищення кров'яно́го тиску і збільшує імовірність утворення тромбу.

Неочікувано, та через 24 години після відмови від куріння кашель навіть посилюється,

що є способом, яким ваше тіло звільняється від токсинів у легенях.

Крім то́го, в цей час - впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин - знижується ризик розвитку ішемічної хвороби серця.

Через 48 годин, коли нікотин і його метаболіти повністю виводяться з вашого тіла,

пошкоджені нервові закінчення починають відновлюватися.

Смола та інші хімічні речовини в цигарка́х

знижують чутливість смакови́х рецепторів, порушуючи кровообіг в сосо́чках язика́.

Але тепер вони відновлюють свою чутливість, ро́блячи їжу смачнішою.

Однак, у хронічних курців втра́та чутливості смакових рецепторів може бути незворо́тною.

Через 72 (сімдесят дві) години симптоми відміни проявляються досить сильно:

головний біль, нудота, судоми,

а та́кож тривожність, дратівливість і депресія.

Аналогічні симптоми спостерігаються і через вплив інших речовин,

що викликають сильне звикання, наприклад, кофеїну.

Але після цього́ періоду найгірше вже поза́ду.

Через один місяць ризики розвитку діабету 2-го типу,

раку та захво́рювань серцево-судинної системи суттєво знижуються.

У період від 3 до 9 місяців пошкоджені ві́йки у легенях майже повністю відновлюються.

Це схожі на волосинки структури, які допомагають видаляти пил та інші сторонні фрагменти.

І, як результат, такі симптоми, як кашель та задишка майже повністю усуваються.

І приблизно через рік ризик розвитку серцевих захво́рювань

внаслідок відклада́ння жирови́х бляшо́к на внутрішніх стінках судин зменшується майже вдвічі.

Через 10 років імовірність розвитку раку легенів

зменшується у два ра́зи порі́вняно з такою імовірністю для тих, хто не́ відмовився від тютюнопаління.

А через 15 років ризик серцевого нападу знижується до рівня,

властивого людям, які ніколи не курили.

Звісно, ці відо́мості не є точними, оскільки

швидкість відновлення вашого організму залежить від то́го,

яку середню кількість цигаро́к ви випалювали щодня́ або щоро́ку,

На жаль, у леге́нях за́вжди можливі незворотні ушкодження і

підвищена сприйнятливість до розвитку різних легене́вих захво́рювань.

І в той час як процес відмови від тютюнопаління може бути важки́м,

отримана користь, у підсумку, значно перевереважає дискомфорт через симптоми відміни.

Зрештою, найкращий спосіб уникнути цього́ - не так починати курити зовсім.

Що буде, якщо ви припините курити [AsapScience] Was passiert, wenn man mit dem Rauchen aufhört [AsapScience] What will happen if you stop smoking [AsapScience] Ce qui se passe si vous arrêtez de fumer [AsapScience]. Che cosa succede se si smette di fumare [AsapScience]. Co się stanie, jeśli rzucisz palenie [AsapScience]? O que acontece quando se deixa de fumar [AsapScience]

По́над 7000 (сім тисяч) хімічних речовин вивільня́ються щора́зу More than 7,000 (seven thousand) chemicals are released each time

як ви запалюєте цига́рку. as you light a cigarette.

Тож не дивно, що тютюнопалі́ння є однією So it is not surprising that smoking is one

з основних причин смерте́й, яким можна було б запобігти. the main causes of death are preventable.

Але у світі 1,3 (одна ціла і три десятих) мільярда людей активно курять. But in the world, 1.3 (one and three-tenths) billion people are actively smoking.

То що ж відбувається, коли ви ки́даєте курити? So what happens when you quit smoking?

Впродовж перших 20 (двадцяти) хвилин ваш кров'яний тиск Within the first 20 (twenty) minutes, your blood pressure is high

і частота серцевих скорочень повертаються до норми. and heart rate is back to normal.

Це відбувається тому́, що нікотин в цигарка́х сприяє виділенню адреналіну і This is because nicotine in cigarettes promotes the release of adrenaline and

норадреналі́ну, які пришвидшують ваше серцебиття і звужують кровоносні суди́ни. norepinephrine which speeds up your heartbeat and constricts blood vessels.

Ці ефекти та́кож викликають у курців відчуття хо́лоду в кінцівках. These effects also cause smokers to feel cold in the extremities.

Але тепер ваші руки і ноги набудуть своєї звичайної температури. But now your arms and legs will return to their normal temperature.

Через 2 години починається тяга до тютюну, After 2 hours, the craving for tobacco begins,

викликаючи різкі́ зміни на́строю, мля́вість і навіть порушення сну, causing dramatic mood swings, lethargy and even sleep disturbance,

оскільки нікотин та́кож підвищує рівень дофаміну. as nicotine also increases dopamine levels.

Са́ме тому́ організм так реагує на зменшення рівня нікотину. This is why the body responds to the reduction of nicotine.

Через вісім годин після відмо́ви вміст у кро́ві моноокси́ду вуглецю́ Eight hours after rejection, the carbon monoxide content is in the blood

суттєво знижується, що дозволяє рівню кисню в кро́ві повернутися до норми. significantly reduced, which allows the oxygen level in the blood to return to normal.

Монооксид вуглецю та кисень конкурують оди́н з о́дним у намаганні Carbon monoxide and oxygen compete alone with each other in the effort

зв'язатися з гемоглобіном у кро́ві, додатково навантажуючи систему кровообігу. contact hemoglobin in the blood, further loading the circulatory system.

При виведенні CO (це-о) з'являється більше місця для кисню. When CO (is-o) is removed, more oxygen is available.

Проте́ для тих, хто курить тривалий час, However, for those who smoke for a long time,

вплив монооксиду вуглецю спричиня́є зростання розмірів exposure to carbon monoxide causes an increase in size

еритроцитів, що збільшує в'язкість крові, erythrocytes, which increases blood viscosity,

виклика́є підвищення кров'яно́го тиску і збільшує імовірність утворення тромбу. causes a rise in blood pressure and increases the likelihood of blood clots.

Неочікувано, та через 24 години після відмови від куріння кашель навіть посилюється, Unexpectedly, even 24 hours after quitting, the cough even gets worse,

що є способом, яким ваше тіло звільняється від токсинів у легенях. which is the way your body gets rid of toxins in the lungs.

Крім то́го, в цей час - впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин - знижується ризик розвитку ішемічної хвороби серця. In addition, at this time - within 24 (twenty-four) hours - the risk of developing coronary heart disease is reduced.

Через 48 годин, коли нікотин і його метаболіти повністю виводяться з вашого тіла, After 48 hours, when nicotine and its metabolites are completely eliminated from your body,

пошкоджені нервові закінчення починають відновлюватися. damaged nerve endings begin to recover.

Смола та інші хімічні речовини в цигарка́х Resin and other chemicals in cigarettes

знижують чутливість смакови́х рецепторів, порушуючи кровообіг в сосо́чках язика́. reduce the sensitivity of taste receptors, disrupting blood circulation in the nipples of the tongue.

Але тепер вони відновлюють свою чутливість, ро́блячи їжу смачнішою. But now they are restoring their sensitivity by making the food taste better.

Однак, у хронічних курців втра́та чутливості смакових рецепторів може бути незворо́тною. However, in chronic smokers, loss of taste receptor sensitivity may be irreversible.

Через 72 (сімдесят дві) години симптоми відміни проявляються досить сильно: After 72 (seventy-two) hours, the symptoms of cancellation are quite pronounced:

головний біль, нудота, судоми, headache, nausea, cramps,

а та́кож тривожність, дратівливість і депресія. as well as anxiety, irritability and depression.

Аналогічні симптоми спостерігаються і через вплив інших речовин, Similar symptoms are observed due to the effects of other substances,

що викликають сильне звикання, наприклад, кофеїну. very addictive, such as caffeine.

Але після цього́ періоду найгірше вже поза́ду. But after this period, the worst is over.

Через один місяць ризики розвитку діабету 2-го типу, After one month, the risks of developing type 2 diabetes,

раку та захво́рювань серцево-судинної системи суттєво знижуються. of cancer and diseases of the cardiovascular system are significantly reduced.

У період від 3 до 9 місяців пошкоджені ві́йки у легенях майже повністю відновлюються. In the period from 3 to 9 months the damaged eyelashes in the lungs are almost completely recovered.

Це схожі на волосинки структури, які допомагають видаляти пил та інші сторонні фрагменти. These are hair-like structures that help remove dust and other foreign fragments.

І, як результат, такі симптоми, як кашель та задишка майже повністю усуваються. And as a result, symptoms such as coughing and shortness of breath are almost completely eliminated.

І приблизно через рік ризик розвитку серцевих захво́рювань And about a year later, the risk of developing heart disease

внаслідок відклада́ння жирови́х бляшо́к на внутрішніх стінках судин зменшується майже вдвічі. owing to the deposition of fatty plaques on the inner walls of the vessels, it is almost halved.

Через 10 років імовірність розвитку раку легенів After 10 years the likelihood of developing lung cancer

зменшується у два ра́зи порі́вняно з такою імовірністю для тих, хто не́ відмовився від тютюнопаління. decreases by a factor of two for those who have given up smoking.

А через 15 років ризик серцевого нападу знижується до рівня, And after 15 years, the risk of a heart attack goes down to

властивого людям, які ніколи не курили. characteristic of people who have never smoked.

Звісно, ці відо́мості не є точними, оскільки Of course, this information is not accurate because

швидкість відновлення вашого організму залежить від то́го, the speed of your body's recovery depends on it,

яку середню кількість цигаро́к ви випалювали щодня́ або щоро́ку, what is the average number of cigarettes you burn each day or every year,

На жаль, у леге́нях за́вжди можливі незворотні ушкодження і Unfortunately, permanent damage to the lungs is always possible

підвищена сприйнятливість до розвитку різних легене́вих захво́рювань. increased susceptibility to the development of various lung diseases.

І в той час як процес відмови від тютюнопаління може бути важки́м, And while the process of quitting smoking can be difficult,

отримана користь, у підсумку, значно перевереважає дискомфорт через симптоми відміни. the resulting benefit far outweighs the discomfort due to withdrawal symptoms.

Зрештою, найкращий спосіб уникнути цього́ - не так починати курити зовсім. After all, the best way to avoid this is not to start smoking at all.