×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими правилами обробки файлів «cookie».


image

Український правопис, 2019, Відхилення в чергуванні О — І, Е — І

Відхилення в чергуванні О — І, Е — І

Є багато позицій, коли чергування о, е з і у відкритих і закритих складах немає всупереч наведеним правилам:

1) і наявне у відкритому складі в словах з основою, вирівняною за іншими відмінками чи формами:

а) у формах називного відмінка однини: гребіне́ць (гребінця́), дзвіно́к (дзвінка́), каміне́ць (камінця́), кі́готь (кі́гтя), кіло́к (кілка́), кіне́ць (кінця́), ні́готь (ні́гтя), оліве́ць (олівця́), реміне́ць (ремінця́), рі́вень (рівня́), стіжо́к (стіжка́), торгіве́ць (торгівця́), фахіве́ць (фахівця́) та ін. ;

б) у формах родового відмінка множини: ві́кон (вікно́), ві́чок (ві́чко), гіло́к (гі́лка), зіро́к (зі́рка), кіле́ць (кільце́), лі́жок (лі́жко), ні́жок (ні́жка), плі́то́к (плі́тка);

в) у формах іменників зі значенням зменшеності за аналогією до таких форм, як кіл — кілка́, міст — містка́, гі́рка (де і в закритому складі): кіло́чок, місто́чок, ні́женька, гіронька, але слівце́ — слове́чко;

2) у групах -оро-, -оло-, -ере- о, е переходять в і:

а) у родовому відмінку множини іменників жіночого роду (здебільшого з рухомим наголосом) і в похідних від них іменниках на -к-(а) зі значенням зменшеності: борода́ — борі́д — борі́дка, борона́ — борі́н — борі́нка, голова́— голі́в — голі́вка (і голо́вка — з іншим значенням), сторона́ — сторі́н — сторі́нка, череда́ — чері́д — чері́дка;

б) у родовому відмінку множини іменників здебільшого середнього роду й відповідних іменниках зі значенням зменшеності: боло́то — болі́т — болі́тце, воро́та — ворі́т — ворі́тця, долото́ — долі́т — долі́тце, але: де́рево— дере́в — деревце́, джерело́ — джере́л — джере́льце;

в) у деяких похідних іменниках середнього роду з подовженим приголосним: бездорі́жжя, Запорі́жжя, підборі́ддя, роздорі́жжя (але: лівобере́жжя, узбере́жжя), а також без подовження: безголі́в'я, поголі́в'я, хоч безголо́сся, повноголо́сся;

3) і в закритому складі маємо у формах чоловічого роду однини дієслів минулого часу й дієприслівників з повноголоссям, якщо відповідні форми жіночого та середнього роду однини й форма множини мають наголос на кінцевому складі: волі́к, волі́кши (волокти́), збері́г, збері́гши (зберегти́), стері́г, стері́гши (стерегти́), бо: волокла́, зберегла́, стерегла́; волокло́, зберегло́, стерегло́та ін., але: боро́в, коло́в, моло́в, поло́в, поро́в; боро́ла, коло́ла, моло́ла, поло́ла, поро́ла та ін. ;

4) у віддієслівних іменниках середнього роду на -нн-(я) і звичайно буває тільки під наголосом, а без наголосу — е: носі́ння, ході́ння; вра́ження, заве́ршення, збі́льшення, зна́чення, поя́снення, але: варе́ння (і варі́ння, ва́рення — процес), вче́ння. Так само -ення, а не -іння мають іменники, похідні від слів з основою на -ен: іме́ння, найме́ння;

5) о, е наявні в закритому складі:

а) у непрямих відмінках іменників чоловічого роду з вирівняною за називним відмінком основою: боре́ць — борця́ (борце́ві, борце́м та ін. ), ви́борець — ви́борця, лове́ць — ловця́, творе́ць — творця́; мото́к — мотка́, носо́к — носка́, па́росток — па́ростка; во́день — во́дню; коте́л — котла́, оре́л — орла́;

б) у повноголосних формах -оро-, -оло- зі сталим наголосом іменників переважно жіночого роду: коло́д (коло́дка), доло́нь (доло́нька), соро́к, огоро́ж, моро́к, нагоро́д (від них немає зменшених форм з і). Але: дорі́г, дорі́жка, корі́в, корі́вка, бері́з, бері́зка (проте бере́зка — виткий бур'ян);

в) у родовому відмінку множини деяких іменників переважно жіночого роду: будо́в, вод, істо́т, осно́в, підпо́р, проб, субо́т, топо́ль, шкод; леле́к, меж, озе́р, потре́б, але: осі́б, підкі́в;

г) у прикметниках, утворених від власних імен на -ов(-ьов, -йов), -ев (-єв): Ма́лишев — ма́лишевський, Па́влов — па́вловський. Але в прикметниках, утворених від власних імен на -ів(-їв), зберігаємо і (ї): Гаври́лів — гаври́лівський, Деми́дів — деми́дівський, Андрі́їв — Андрі́ївський ;

ґ) у префіксальних безсуфіксних іменниках на зразок: зато́н, перео́р, пото́п(під впливом родового відмінка однини: зато́ну, перео́ру, пото́пу), але звичайно поті́к, розгі́н, уді́й. Зрідка, навпаки, під впливом називного відмінка однини і поширене на решту форм: о́пік (родовий однини о́піку);

д) під наголосом у словотворчих компонентах -вод, -воз, -нос, -роб складних слів, що означають людей за професією, видом занять та в похідних від цих слів: екскурсово́д, ляльково́д; водово́з; дровоно́с; хліборо́б, хліборо́бство, чорноро́бта ін. Проте в словах, що означають предмети, та в похідних від них утвореннях такий о, незалежно від наголосу, переходить в і: водопрові́д, газопрові́д, газопрові́дний, електропро́від, трубопро́від; у словах зі складником -воз о здебільшого зберігаємо: електрово́з, лісово́з, теплово́з. Незалежно від семантики слова в словотворчих компонентах -хід, -ріг уживаємо тільки і: всюдихі́д, місяцехі́д, пішохі́д, пішохі́дний, самохі́д, самохі́дний, стравохі́д, швидкохі́д, швидкохі́дний; козері́гі Козері́г (сузір'я), носорі́гта ін. ;

е) у деяких словах книжного й церковного походження та в похідних від них: Бог, верхо́вний, виробни́цтво, ви́рок, зако́н, зако́нний, наро́д, наро́дний, основни́й, пото́п, пра́пор, проро́к, словни́к, а також за традицією в деяких прізвищах: Артемо́вський, Боровико́вський, Грабо́вський, Котляре́вський, Пи́семський та ін. Але: Верикі́вський, Желехі́вський, Минькі́вський.

Відхилення в чергуванні О — І, Е — І Abweichungen bei der Abwechslung von O - I, E - I Deviation in the alternation O — I, E — I Desviaciones en la alternancia de O - I, E - I Déviations dans l'alternance O - I, E - I O-I、E-Iの交代の偏差値 Afwijkingen in de afwisseling van O - I, E - I Odchylenia w naprzemienności O - I, E - I Desvios na alternância de O - I, E - I Отклонения в чередовании О - И, Е - И Avvikelser i växlingen mellan O - I, E - I O - I, E - I değişimindeki sapmalar O—I、E—I交替偏差 交替偏差 O — I, E — I

Є багато позицій, коли чергування __о__, __е__ з __і__ у відкритих і закритих складах немає всупереч наведеним правилам: There are many positions when there is no alternation of o, e with and in open and closed syllables contrary to the following rules: Есть много позиций, когда дежурство о, е с и в открытых и закрытых складах нет вопреки приведенным правилам:

1) і наявне у відкритому складі в словах з основою, вирівняною за іншими відмінками чи формами: 1) and present in an open syllable in words with a base aligned according to other cases or forms: 1) и имеющееся в открытом слоге в словах с основой, выровненной по другим падежам или формам:

а) у формах називного відмінка однини: __гребіне́ць (гребінця́), дзвіно́к (дзвінка́), каміне́ць (камінця́), кі́готь (кі́гтя), кіло́к (кілка́), кіне́ць (кінця́), ні́готь (ні́гтя), оліве́ць (олівця́), реміне́ць (ремінця́), рі́вень (рівня́), стіжо́к (стіжка́), торгіве́ць (торгівця́), фахіве́ць (фахівця́)__ та ін. a) in the nominative singular forms: comb (comb), bell (bell), stone (stone), claw (claw), peg (peg), end (end), nail (nail), pencil (pencil), strap ( strap), level (level), stitch (stitch), tradesman (trader), specialist (specialist), etc. а) в формах именительного падежа единственного числа: расческа (гребешок), колокольчик (звонок), каменец (каменца), коготь (когтя), килок (колка), конец (конца), ноготь (ловец) ремешка), уровень (уровня), стожок (тропа), торговец (торговца), специалист (специалиста) и др. ; ;

б) у формах родового відмінка множини: __ві́кон (вікно́), ві́чок (ві́чко), гіло́к (гі́лка), зіро́к (зі́рка), кіле́ць (кільце́), лі́жок (лі́жко), ні́жок (ні́жка), плі́то́к (плі́тка)__; b) in the forms of the genitive case of the plural: window (window), window (window), branch (branch), star (star), ring (ring), bed (bed), leg (leg), tile (gossip);

в) у формах іменників зі значенням зменшеності за аналогією до таких форм, як __кіл — кілка́, міст — містка́, гі́рка__ (де і в закритому складі): __кіло́чок, місто́чок, ні́женька, гіронька__, але __слівце́ — слове́чко__; c) in the forms of nouns with the meaning of diminutive by analogy with such forms as kil — kilka, bridge — bridge, hill (where also in a closed syllable): kilochok, mistochok, nizhenka, gironka, but slovtse — slovechko;

2) у групах -__оро__-, -__оло__-, -__ере__- __о__, __е__ переходять в __і__: 2) in the groups -oro-, -olo-, -ere- o, e change to i:

а) у родовому відмінку множини іменників жіночого роду (здебільшого з рухомим наголосом) і в похідних від них іменниках на -__к__-(а) зі значенням зменшеності: __борода́ — борі́д — борі́дка, борона́ — борі́н — борі́нка, голова́— голі́в — голі́вка (і голо́вка — з іншим значенням), сторона́ — сторі́н — сторі́нка, череда́ — чері́д — чері́дка__; a) in the genitive plural of feminine nouns (mostly with a mobile accent) and in their derivatives nouns in -k-(a) with diminutive value: beard — борид — боридка, борона — борин — бори́нка, гола́ — голив — голи́вка ( and head - with a different meaning), side - side - side, row - row - row;

б) у родовому відмінку множини іменників здебільшого середнього роду й відповідних іменниках зі значенням зменшеності: __боло́то — болі́т — болі́тце, воро́та — ворі́т — ворі́тця, долото́ — долі́т — долі́тце__, але: __де́рево— дере́в — деревце́, джерело́ — джере́л — джере́льце;__ b) in the genitive case of plural nouns mostly of the neuter gender and the corresponding nouns with a diminutive meaning: bogo — bolit — bolitse, gate — voryt — vorytsa, doloto — dolit — dolitse, but: tree — tree — tree, source — zherel — zhereltse;

в) у деяких похідних іменниках середнього роду з подовженим приголосним: __бездорі́жжя, Запорі́жжя, підборі́ддя, роздорі́жжя__ (але: __лівобере́жжя, узбере́жжя__), а також без подовження: __безголі́в'я, поголі́в'я__, хоч __безголо́сся, повноголо́сся__; c) in some derivative nouns of the middle gender with a lengthened consonant: bezdorizzhya, Zaporizhzhya, chin, rosrodizzhya (but: livoberezzhya, uzberezzhya), as well as without lengthening: bezgolivya, pogolivya, even though it is voiceless, full of hair;

3) і в закритому складі маємо у формах чоловічого роду однини дієслів минулого часу й дієприслівників з повноголоссям, якщо відповідні форми жіночого та середнього роду однини й форма множини мають наголос на кінцевому складі: __волі́к, волі́кши (волокти́), збері́г, збері́гши (зберегти́), стері́г, стері́гши (стерегти́)__, бо: __волокла́, зберегла́, стерегла́; волокло́, зберегло́, стерегло́__та ін., але: __боро́в, коло́в, моло́в, поло́в, поро́в; боро́ла, коло́ла, моло́ла, поло́ла, поро́ла__ та ін. 3) and in the closed syllable, we have the masculine singular forms of past tense verbs and adverbs with the complete loss, if the corresponding feminine and neuter singular forms and the plural form have an accent on the final syllable: воли́к, воли́kши (volokty), збериг, зберигши (save) , beware, beware (steregty), because: dragged, kept, guarded; dragged, kept, guarded, etc., but: borov, kolov, molov, polov, porov; borola, kolola, mola, polola, porola, etc. ; ;

4) у віддієслівних іменниках середнього роду на -__нн__-(я) і звичайно буває тільки під наголосом, а без наголосу — е: __носі́ння, ході́ння; вра́ження, заве́ршення, збі́льшення, зна́чення, поя́снення__, але: __варе́ння__ (__і варі́ння, ва́рення__ — процес), __вче́ння__. 4) in neuter verbal nouns in -nn-(я) and usually occurs only under stress, and without stress - е: carrying, walking; impression, completion, increase, meaning, explanation, but: jam (and jam, jam is a process), teaching. 4) en sustantivos verbales neutros en -nn-(я) y generalmente ocurre solo bajo estrés y sin estrés - е: llevar, caminar; impresión, terminación, aumento, significado, explicación, pero: mermelada (y mermelada, mermelada es un proceso), enseñanza. Так само -__ення__, а не -__іння__ мають іменники, похідні від слів з основою на -ен: __іме́ння, найме́ння__; In the same way, nouns derived from words with a base in -en have nouns that have -en, not -en: name, name;

5) __о__, __е__ наявні в закритому складі: 5) о, е are available in closed composition:

а) у непрямих відмінках іменників чоловічого роду з вирівняною за називним відмінком основою: __боре́ць — борця́ (борце́ві, борце́м та ін. a) in the indirect cases of masculine nouns with a nominative-aligned stem: борец — борцея (борцеви, борцем, etc. ), ви́борець — ви́борця, лове́ць — ловця́, творе́ць — творця́; мото́к — мотка́, носо́к — носка́, па́росток — па́ростка; во́день — во́дню; коте́л — котла́, оре́л — орла́__; ), the voter is the voter, the catcher is the catcher, the creator is the creator; skein - skein, sock - sock, sprout - sprout; hydrogen - hydrogen; boiler - boiler, eagle - eagle;

б) у повноголосних формах -__оро__-, -__оло__- зі сталим наголосом іменників переважно жіночого роду: __коло́д (коло́дка), доло́нь (доло́нька), соро́к, огоро́ж, моро́к, нагоро́д__ (від них немає зменшених форм з і). b) in the full-vowel forms -oro-, -olo- with constant stress of nouns mainly of the feminine gender: kolod (kolodka), dolon (palm), sorok, ogorozh, morok, nagorod (there are no reduced forms with i). Але: __дорі́г, дорі́жка, корі́в, корі́вка, бері́з, бері́зка__ (проте __бере́зка__ — виткий бур'ян); But: road, track, cow, cow, birch, birch (however, birch is a thorny weed);

в) у родовому відмінку множини деяких іменників переважно жіночого роду: __будо́в, вод, істо́т, осно́в, підпо́р, проб, субо́т, топо́ль, шкод; леле́к, меж, озе́р, потре́б, але: осі́б, підкі́в__; c) in the genitive case of the plural of some nouns mainly of the feminine gender: budov, vod, istot, osnov, podpor, prob, subot, topol, shkod; stork, border, lake, need, but: person, horseshoe;

г) у прикметниках, утворених від власних імен на -__ов__(-__ьов__, -__йов__), -__ев__ (-__єв__): __Ма́лишев — ма́лишевський, Па́влов — па́вловський__. d) in adjectives formed from proper names with -ov(-yov, -yov), -ev (-ev): Mályshev — Malyshevskii, Pavlov — Pavlovskii. Але в прикметниках, утворених від власних імен на -__ів__(-__їв__), зберігаємо і (ї): __Гаври́лів — гаври́лівський, Деми́дів — деми́дівський, Андрі́їв — Андрі́ївський__ ; But in adjectives formed from proper names with -y(-yiv), we keep and (y): Gavrylov — Gavrilivskyi, Demydiv — Demydivskyi, Andriyiv — Andriyivskyi;

ґ) у префіксальних безсуфіксних іменниках на зразок: __зато́н, перео́р, пото́п__(під впливом родового відмінка однини: __зато́ну, перео́ру, пото́пу__), але звичайно __поті́к, розгі́н, уді́й__. e) in prefixed nouns without a suffix, for example: zaton, pereor, topop (under the influence of the genitive singular: zatonu, pereor, topopu), but usually flow, acceleration, udiy. Зрідка, навпаки, під впливом називного відмінка однини і поширене на решту форм: __о́пік__ (родовий однини __о́піку__); Sometimes, on the contrary, under the influence of the nominative singular and spread to the rest of the forms: opik (generic singular opiku);

д) під наголосом у словотворчих компонентах -__вод__, -__воз__, -__нос__, -__роб__ складних слів, що означають людей за професією, видом занять та в похідних від цих слів: __екскурсово́д, ляльково́д; водово́з; дровоно́с; хліборо́б, хліборо́бство, чорноро́б__та ін. e) under stress in the word-forming components -vod, -voz, -nos, -rob of complex words denoting people by profession, type of occupation and in derivatives of these words: tour guide, puppeteer; water carrier; woodcarrier; farmer, farmer, blacksmith, etc. Проте в словах, що означають предмети, та в похідних від них утвореннях такий о, незалежно від наголосу, переходить в і: __водопрові́д, газопрові́д, газопрові́дний, електропро́від, трубопро́від__; у словах зі складником -__воз__ о здебільшого зберігаємо: __електрово́з, лісово́з, теплово́з__. However, in words denoting objects and in formations derived from them, such an o, regardless of stress, turns into i: water pipe, gas pipe, gas pipe, electric pipe, pipeline; in words with the component -voz, we usually keep o: electric locomotive, timber locomotive, diesel locomotive. Незалежно від семантики слова в словотворчих компонентах -__хід__, -__ріг__ уживаємо тільки і: __всюдихі́д, місяцехі́д, пішохі́д, пішохі́дний, самохі́д, самохі́дний, стравохі́д, швидкохі́д, швидкохі́дний; козері́г__і __Козері́г__ (сузір'я), __носорі́г__та ін. Regardless of the semantics of the word, in the word-forming components -khid, -rig we use only and: всудыхид, мяцехид, пишохид, пшохохидный, самохид, самохидный, стравохид, крестохид, fast-moving; Capricorn (constellation), rhinoceros, etc. ; ;

е) у деяких словах книжного й церковного походження та в похідних від них: __Бог, верхо́вний, виробни́цтво, ви́рок, зако́н, зако́нний, наро́д, наро́дний, основни́й, пото́п, пра́пор, проро́к, словни́к__, а також за традицією в деяких прізвищах: __Артемо́вський, Боровико́вський, Грабо́вський, Котляре́вський, Пи́семський__ та ін. e) in some words of book and church origin and in their derivatives: God, supreme, production, judgment, law, legal, nation, national, basic, flood, banner, prophet, dictionary, as well as by tradition in some surnames: Artemovsky , Borovykovsky, Hrabovsky, Kotlyarevsky, Pysemsky, etc. Але: __Верикі́вський, Желехі́вський, Минькі́вський__. But: Verykivskyi, Zhelekivskyi, Mynkivskyi.