×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими правилами обробки файлів «cookie».


image

Український правопис, 2019, О, Е, що не переходять в І.

О, Е, що не переходять в І.

О, е не переходять в і в закритому складі за таких умов:

1) коли ці звуки вставні або випадні: вікно́ — ві́кон, земля́ — земе́ль, ка́зка — казо́к, со́тня — со́тень; ви́тер — ви́тру, ві́тер — ві́тру, вого́нь — вогню́, день — дня, розде́р — розідра́ти, сму́ток — сму́тку, сон — сну, тра́вень — тра́вня.

Примітка 1. У формах окремих слів о, е не випадають: лоб — ло́ба, мох — мо́ху, рот — ро́та, лев — ле́ва.

Примітка 2. За аналогією до форм книжо́к, казо́к маємо о між приголосними y родовому множини й у деяких іншомовних словах: а́рка — а́рок, ма́рка — ма́рок, па́пка — па́пок тощо, але: парт, форм, сакль та ін.

2) у групах -ор-, -ер-, -ов- між приголосними: торг — то́ргу, хорт — хорта́, смерть — сме́рті, вовк — во́вка, шовк — шо́вку, але погі́рдний (пор. пого́рда);

3) у групах із повноголоссям -оро-, -оло-, -ере-, а також -еле-: горо́д, моро́з, по́дорож, по́рох, сто́рож; во́лос, со́лод; бе́рег, пе́ред, се́ред, че́рез; зе́лень, пе́лех, ше́лест та ін., але: морі́г, оборі́г, порі́г, смо́рід;

4) у родовому відмінку множини іменників середнього роду на -енн(я): зна́чень (зна́чення), поло́жень (поло́ження), тве́рджень (тве́рдження), тво́рень (тво́рення);

5) в абревіатурах і в похідних утвореннях: соцстра́х, соцстра́хівський, спецви́пуск, спецко́р, спецко́рівський, спецо́дяг, торгфло́тта ін. ;

6) у словах іншомовного походження: агроно́м, інжене́р, студе́нт, том та ін.

Примітка. За аналогією до слів української мови, де є чергування о, е з і, таке чергування з'явилося й у деяких давно засвоєних словах іншомовного походження: Анті́н — Анто́на, ґніт — ґнота́, ко́лір — ко́льору, Про́кі́п — Про́ко́па; курі́нь — куреня́, папі́р — папе́ру.

О, Е, що не переходять в І. Oh, E, die sich nicht in I verwandeln. Oh, E, which do not turn into I. O, E, que no se convierten en I. O, E, qui ne se transforment pas en I. O, E, che non si trasformano in I. O、EはIにならない。 O, E, die niet veranderen in I. O, E, które nie zamieniają się w I. O, E, que não se transformam em I. О, Е, не переходящие в И. O, E, som inte förvandlas till I. O, E, I'ya dönüşmeyen. О, Е, що не переходять в І. 哦,E,它不会变成 I。

О, е не переходять в і в закритому складі за таких умов: Oh, e wandeln sich unter folgenden Bedingungen nicht in und in eine geschlossene Silbe: Oh, e do not change into and in a closed syllable under the following conditions: Oh, e não se transforma em e em sílaba fechada nas seguintes condições: О, е не переходять в і в закритому складі за таких умов:

1) коли ці звуки вставні або випадні: __вікно́ — ві́кон, земля́ — земе́ль, ка́зка — казо́к, со́тня — со́тень; ви́тер — ви́тру, ві́тер — ві́тру, вого́нь — вогню́, день — дня, розде́р — розідра́ти, сму́ток — сму́тку, сон — сну, тра́вень — тра́вня__. 1) when these sounds are inserted or dropped: вкано́ - window, земла́ - земе́л, казка - казо́, sotnia - soten; wind - wind, wind - wind, fire - fire, day - day, tear - tear, sadness - sadness, dream - dream, May - May.

Примітка 1. Note 1. У формах окремих слів о, е не випадають: __лоб — ло́ба, мох — мо́ху, рот — ро́та, лев — ле́ва__. In the forms of individual words, o and e do not fall out: forehead — forehead, moss — moss, mouth — mouth, lion — lion.

Примітка 2. Note 2. За аналогією до форм __книжо́к, казо́к__ маємо о між приголосними y родовому множини й у деяких іншомовних словах: __а́рка — а́рок, ма́рка — ма́рок, па́пка — па́пок тощо, але: парт, форм, сакль__ та ін. By analogy with the forms of books, fairy tales, we have o between the consonants y of the genitive plural and in some foreign words: arka — arok, marka — marok, pápka — pápok, etc., but: part, form, sakl, etc.

2) у групах -__ор__-, -__ер__-, -__ов__- між приголосними: __торг — то́ргу, хорт — хорта́, смерть — сме́рті, вовк — во́вка, шовк — шо́вку, але погі́рдний (пор. 2) in the groups -or-, -er-, -ov- between consonants: torg — torgu, hort — horta, death — death, wolf — wolf, silk — silk, but derogatory (cf. пого́рда)__; contempt);

3) у групах із повноголоссям -__оро__-, -__оло__-, -__ере__-, а також -__еле__-: __горо́д, моро́з, по́дорож, по́рох, сто́рож; во́лос, со́лод; бе́рег, пе́ред, се́ред, че́рез; зе́лень, пе́лех, ше́лест__ та ін., але: __морі́г, оборі́г, порі́г, смо́рід__; 3) in groups with the full-word endings -oro-, -olo-, -ere-, as well as -ele-: city, frost, trip, powder, guard; hair, malt; shore, in front of, in the middle of, through; zelen, paleh, rustle, etc., but: morig, oborig, porig, stench;

4) у родовому відмінку множини іменників середнього роду на -__енн__(я): __зна́чень (зна́чення), поло́жень (поло́ження), тве́рджень (тве́рдження), тво́рень (тво́рення)__; 4) in the genitive plural of neuter nouns in -enn(ya): znáchen (meaning), position (position), statement (statement), creation (creation);

5) в абревіатурах і в похідних утвореннях: __соцстра́х, соцстра́хівський, спецви́пуск, спецко́р, спецко́рівський, спецо́дяг, торгфло́т__та ін. 5) in abbreviations and derivatives: sotsstrakh, sotsstrakhivskyi, spetsvypusk, spetskor, spetskorivskyi, spetsodyag, torghflotta, etc. ; ;

6) у словах іншомовного походження: __агроно́м, інжене́р, студе́нт, том__ та ін. 6) in words of foreign origin: agronomist, engineer, student, volume, etc.

Примітка. Note. За аналогією до слів української мови, де є чергування о, е з і, таке чергування з'явилося й у деяких давно засвоєних словах іншомовного походження: __Анті́н — Анто́на, ґніт — ґнота́, ко́лір — ко́льору, Про́кі́п — Про́ко́па; курі́нь — куреня́, папі́р — папе́ру__. By analogy with the words of the Ukrainian language, where there is an alternation of o, e with i, such an alternation also appeared in some long-learned words of foreign origin: Antin - Antona, gnit - gnota, color - color, Prokip - Prokopa; chicken - chicken, paper - paper.