×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Український правопис, 2019, Чергування приголосних. Частина 2

Чергування приголосних. Частина 2

15. Чергування Д із ДЖ у першій особі однини дієслів теперішнього

часу і майбутнього часу доконаного виду та в пасивних дієприкметниках

перед суфіксом -ен-: сади́ти — саджу́; посади́ти — посаджу́, поса́джений;

ра́дити — ра́джу; схо́дити — схо́джу, схо́джений;

§ 16. Чергування Т із Ч; З із Ж; С із Ш; ЗД із ЖДЖ; СТ із Щ у першій

особі однини дієслів теперішнього часу й майбутнього часу доконаного виду

та в пасивних дієприкметниках перед суфіксом -ен-: крути́ти — кручу́,

кру́чений; леті́ти — лечу́; ла́зити — ла́жу; коси́ти — кошу́, ко́шений;

покоси́ти — покошу́, поко́шений; ї́здити — ї́жджу, ї́жджений; пусти́ти —

пущу́; пу́щений.

15

§ 17. Чергування СТ із Щ у формі першої особи однини теперішнього

часу й майбутнього часу доконаного виду та в пасивних дієприкметниках

перед суфіксом -ен-: запусти́ти — запущу́, запу́щений; мости́ти — мощу́,

мо́щений; прости́ти — прощу́, про́щений.

§ 18. Чергування Б із БЛ; П із ПЛ; В із ВЛ; М із МЛ; Ф із ФЛ,

причому звук Л у названих звукосполученнях м'який: у першій особі однини

та третій особі множини теперішнього часу і майбутнього часу доконаного

виду та в пасивних дієприкметниках перед суфіксом -ен-: люби́ти — люблю́,

лю́блять; ліпи́ти — ліплю́, лі́плять, лі́плений; злови́ти — зловлю́, зло́влять,

зло́влений; стоми́ти — стомлю́, сто́млять, сто́млений; розграфи́ти —

розграфлю́, розграфля́ть, розгра́флений.


Чергування приголосних. Частина 2 Alternation of consonants. Part 2 Ünsüzlerin değişimi. Bölüm 2

15. 15. Чергування Д із ДЖ у першій особі однини дієслів теперішнього Alternation of Д with ДЖ in the first person singular of present tense verbs Alternance de Д avec ДЖ à la première personne du singulier des verbes au présent Şimdiki zaman fiillerinin birinci tekil şahısında Д'nin ДЖ ile yer değiştirmesi

часу і майбутнього часу доконаного виду та в пасивних дієприкметниках time and future perfect tense and in passive verbs le temps et le futur parfait et dans les verbes passifs zaman ve gelecek mükemmel zaman ve pasif fiillerde

перед суфіксом -ен-: сади́ти — саджу́; посади́ти — посаджу́, поса́джений; before the suffix -en-: to plant - to plant; to plant - planted, planted; devant le suffixe -en- : planter - planter ; planter - planté, planté; -en- son ekinden önce: dikmek - dikmek; dikmek - dikilmiş, dikilmiş;

ра́дити — ра́джу; схо́дити — схо́джу, схо́джений; advise - advise; go down - go down, go down; tavsiye - tavsiye; aşağı in - aşağı in, aşağı in;

§ 16. § 16. Чергування Т із Ч; З із Ж; С із Ш; ЗД із ЖДЖ; СТ із Щ у першій Alternation of T with C; Z z Z; C with Sh; ZD with ZDZ; ST with Ш in the first Alternancia de T con C; ZzZ; C con Sh; ZD con ZDZ; ST con Ø en la primera Alternance de T avec C ; Z z Z; C de Sh ; ZD avec ZDZ ; ST avec Ø en premier

особі однини дієслів теперішнього часу й майбутнього часу доконаного виду first person singular of present and future perfect tense verbs première personne du singulier des verbes au présent et au futur parfait

та в пасивних дієприкметниках перед суфіксом -ен-: крути́ти — кручу́, and in passive verbs before the suffix -en-: крути́ти — кручу́,

кру́чений; леті́ти — лечу́; ла́зити — ла́жу; коси́ти — кошу́, ко́шений; twisted; fly - fly; to climb - to climb; mow - mowed, mowed;

покоси́ти — покошу́, поко́шений; ї́здити — ї́жджу, ї́жджений; пусти́ти — mow - mowed, mown; ride - I ride, driven; to let

пущу́; пу́щений. let's go; released

15

§ 17. Чергування СТ із Щ у формі першої особи однини теперішнього Alternation of ST with Ш in the form of the first person singular of the present tense

часу й майбутнього часу доконаного виду та в пасивних дієприкметниках time and future perfect tense and in passive verbs

перед суфіксом -ен-: запусти́ти — запущу́, запу́щений; мости́ти — мощу́, before the suffix -en-: run — will run, run; to bridge - bridge,

мо́щений; прости́ти — прощу́, про́щений. paved; forgive - forgive, forgiven.

§ 18. Чергування Б із БЛ; П із ПЛ; В із ВЛ; М із МЛ; Ф із ФЛ, Alternation of B with BL; P from PL; B from VL; M from ML; F from FL,

причому звук Л у названих звукосполученнях м'який: у першій особі однини moreover, the L sound in the mentioned phonemes is soft: in the first person singular

та третій особі множини теперішнього часу і майбутнього часу доконаного and the third person plural of the present tense and the future perfect tense

виду та в пасивних дієприкметниках перед суфіксом -ен-: люби́ти — люблю́, form and in passive participles before the suffix -en-: любы́ти — люблю́,

лю́блять; ліпи́ти — ліплю́, лі́плять, лі́плений; злови́ти — зловлю́, зло́влять, love; to sculpt - to sculpt, to sculpt, to sculpt; to catch - I will catch, they will catch,

зло́влений; стоми́ти — стомлю́, сто́млять, сто́млений; розграфи́ти — caught; to get tired - I get tired, get tired, tired; to graph —

розграфлю́, розграфля́ть, розгра́флений. razgraflyu, razgraflyat, razgrafleny.