×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands naar perfectie, H2 tekst 2 - Gooi het kind niet met het badwater weg

H2 tekst 2 - Gooi het kind niet met het badwater weg

Geschreven door Emmanuel Naaijkens 5 INTERVIEW | Prof. Paul Kirschner is kritisch over onderwijsvernieuwingen. Er worden volgens de Limburgse hoogleraar (verbonden aan de Open Universiteit) soms regelrechte broodjes aap verteld, bijvoorbeeld over multitasking. Niet dat Kirschner tegen innovatie is, maar dan wel gestoeld op degelijk wetenschappelijk onderzoek. U bent geboren en getogen in de Verenigde Staten en in 1973 naar Nederland gekomen. Op wat voor middelbare school zat u?

"Ik zat op de beste middelbare school van Amerika, de Bronx High School of Science in New York City. Ja, de Harvard van het voortgezet onderwijs. Om een idee te geven, de school heeft zeven Nobelprijswinnaars voortgebracht in harde wetenschappen. Er gelden zeer strenge toelatingseisen. Ik deed er elektronica en hogere wiskunde."

Een school dus die excelleren stimuleert en leerlingen uitdaagt. Dat is in Nederland een hot item. Maar wij hebben hier moeite met selecteren aan de poort. Hoe kijkt u daar tegen aan?

"Daar kunnen we een lange filosofische discussie over beginnen die teruggaat naar de Contourennota (kabinet Den Uyl, red.). ledereen is gelijk of iedereen heeft gelijke kansen. Dat zijn heel verschillende dingen, men heeft de neiging die door elkaar te halen. ledereen heeft recht op gelijke kansen, maar niet iedereen heeft dezelfde kans van slagen. Het gaat erom dat je door moet kunnen stromen als je over de kennis, kunde, competenties enzovoort beschikt om verder te komen. Dat vond ik zo prachtig aan de Mammoetwet*. Je kon van mavo, naar havo, naar vwo. Of van mbo naar hbo naar de universiteit. Ik ken mensen die zo gepromoveerd zijn."

*Mammoetwet: de wet op het voortgezet onderwijs (1968) waarin alle regelgeving omtrent het voortgezet onderwijs is vastgelegd.

Wij doen hier tegenwoordig aan ranking van scholen, wat in de VS heel gewoon is. Is dat een goede ontwikkeling?

Het heeft vooren nadelen. Positief is dat het de ouders een idee – niet hét idee geeft van kwaliteit. Maar die lijstjes leiden ook tot vervelende onderwijskundige repercussies. Scholen nemen een verdedigende houding aan. Eerst gaven ze een kind de kans om bijvoorbeeld de havo te doen, ook al wisten ze niet zeker of het zou slagen. Een jaar overdoen of alsnog naar de mavo gaan was geen bezwaar. Dat is nu heel anders. Ze plaatsen kinderen op een niveau waarvan ze menen zeker te weten dat ze zonder doubleren een diploma halen. Want je wilt als school geen negatieve punten in de ranking door doubleren en afstromen. Maar je moet een school toch niet straffen omdat je kinderen kansen hebt gegeven?"

Er bestaan volgens u hardnekkige mythes in het onderwijs als het gaat om innovatie. Hoe zit dat?

"Waar het om draait is dat je op twee manieren naar de wereld kunt kijken om de waarheid te zien. Je hebt de alledaagse waarheidsvinding en het kenmerk daarvan is: je ziet iets en je neemt dat aan als waar en je handelt ernaar. En je hebt de wetenschappelijke waarheidsvinding. Je ziet iets en je gaat een hypothese maken en een tegenhypothese. Je gaat je niet blindstaren op wat je ziet, geen 'self fulfilling prophecy' of 'confirmation bias'; je kijkt heel goed naar je data. En als het niet uitkomt zoek je naar alternatieven. De uitspraken over de Homo Zappiëns, de digital natives, de generatie XYZ, de generatie Einstein – noem maar op – zijn allemaal gebaseerd op alledaagse waarheidsvinding. Het heeft niets met wetenschap te maken, het is niet bewezen."

Op veel scholen worden nu laptops en iPads aangeschaft. Vanuit het idee dat jongeren zo goed zijn met de nieuwe media en allerlei dingen tegelijk kunnen doen. Is dat een mythe?

"Multitasken is echt onzin, tal van onderzoeken laten dat zien. We kunnen als mens niet multitasken want we hebben maar één stel hersens. Multitasken wil zeggen dat je twee denk- of informatieverwerkende processen tegelijkertijd uitvoert. We hebben het níet over iets wat je geautomatiseerd hebt, want dan kun je wel een boel tegelijkertijd doen. Maar als het gaat over denk- of informatieverwerkende processen zijn we daar niet toe in staat."

Maar je kunt toch schakelen, van de ene taak naar de andere? Dat doen we als mens voortdurend.

"Ja, maar naarmate je meer tussen taken schakelt en dus het denken onderbreekt maak je meer fouten en duurt het langer. Je hoeft toch niet alles tegelijk te doen? Waarom zou je je mail checken als je met iemand een diep gesprek voert of een echt denkproces zit? Ik heb

onderzoek gedaan naar mensen die tijdens het studeren voortdurend met Facebook bezig waren. En naar mensen die studeerden en daarna pas met de computer aan de slag gingen. Die eerste groep scoorde een vol punt lager dan de andere groep. Ander onderzoek heeft laten zien dat het de eerste groep 1,8 keer zoveel tijd kost om een kleine tekst door te nemen en tot dezelfde beheersing te komen als de tweede. Probleem is dat de Facebookers die extra tijd niet nemen!"

Als je leerlingen met nieuwe media bezig ziet, lijken ze daar heel handig in te zijn.

"Alle onderzoeken laten zien dat de meeste jongeren heel knoppenvaardig zijn – dát is wat we zien – maar ook dat ze informatiearm zijn. Knippen en plakken en zo lukt ze prima. Maar ze zijn niet of nauwelijks in staat tot kenniscreatie of tot kennisdeling. Mensen van oudere generaties zien die jongeren en denken 'dat kan ik niet, dus dat moet wel iets bijzonders zijn. Het is alledaagse waarheidsvinding en iedereen doet eraan mee: politici, schoolhoofden, docenten, ouders. ledereen propageert of papegaait het."

Hoe manifesteert zich dat in het onderwijs?

"Met experimenten zoals de iPadscholen en eerder het studiehuis*. Met onderwijs gebaseerd op ontdekkend leren. Maar alleen als je kennis hebt, kun je snappen

wat je ziet en niet andersom. Een lerende weet per definitie weinig, daarom is het ook lerende. De manier waarop een wetenschapper nieuwe kennis ontdekt, kun je dus niet toepassen in het onderwijs. Maar dat idee is wel het onderwijs ingeslopen. Het klinkt aannemelijk, maar het is echt een broodje aap."

Onderwijsinnovatie is dus eigenlijk zinloos?

"Nee, want het onderwijs kan altijd efficiënter, effectiever en bevredigender. Maar wat we nu doen - de didactische technieken die wij hebben – is voor het grootste deel toereikend. Wat we misschien missen is het samenwerkend leren. Het gaat erom dat we het repertoire aan didactische technieken uitbreiden met werken in groepen. Studiehuis: een aanduiding voor een onderwijsmethode waarbij de leerlingen minder klassikaal les krijgen en meer zelfstandig moeten werken, vaak met de computer.

Daarbij hoort ook gebruik van nieuwe technologische gereedschappen. In het begin van de vorige eeuw waren er ook veel publicaties over nieuwe inzichten. J.W. Gunning (hoogleraar pedagogiek, red.) schreef toen al dat 'noch vastlampen aan het bestaande, noch het meewaaien met alle nieuwe winden een juiste houding is'. Met andere woorden: gooi het kind niet met het badwater weg. Kijk goed waar je het onderwijs mee kunt verbeteren en doe dat evolutionair en niet revolutionair."


H2 tekst 2 - Gooi het kind niet met het badwater weg

Geschreven door Emmanuel Naaijkens 5 INTERVIEW | Prof. Paul Kirschner is kritisch over onderwijsvernieuwingen. Written by Emmanuel Naaijkens 5 INTERVIEW | Prof. Paul Kirschner is critical of educational innovation. Er worden volgens de Limburgse hoogleraar (verbonden aan de Open Universiteit) soms regelrechte broodjes aap verteld, bijvoorbeeld over multitasking. According to the Limburg professor (affiliated with the Open University), straightforward sandwiches are sometimes told, for example about multitasking. De acordo com o professor de Limburg (afiliado à Open University), às vezes os macacos de fala direta são informados, por exemplo, sobre multitarefa. Niet dat Kirschner tegen innovatie is, maar dan wel gestoeld op degelijk wetenschappelijk onderzoek. Not that Kirschner is against innovation, but based on solid scientific research. U bent geboren en getogen in de Verenigde Staten en in 1973 naar Nederland gekomen. Op wat voor middelbare school zat u? What kind of high school were you in?

"Ik zat op de beste middelbare school van Amerika, de Bronx High School of Science in New York City. “I attended the best high school in America, Bronx High School of Science in New York City. Ja, de Harvard van het voortgezet onderwijs. Ναι, το Χάρβαρντ του Λυκείου. Yes, Harvard High School. Om een idee te geven, de school heeft zeven Nobelprijswinnaars voortgebracht in harde wetenschappen. To give you an idea, the school has produced seven Nobel laureates in hard sciences. Er gelden zeer strenge toelatingseisen. There are very strict admission requirements. Aplicam-se requisitos de admissão muito restritos. Ik deed er elektronica en hogere wiskunde." I did electronics and higher mathematics. " Eu fiz eletrônica e matemática superior lá. "

Een school dus die excelleren stimuleert en leerlingen uitdaagt. A school that stimulates excellence and challenges students. Dat is in Nederland een hot item. That is a hot item in the Netherlands. Maar wij hebben hier moeite met selecteren aan de poort. But we have difficulty selecting at the gate here. Hoe kijkt u daar tegen aan? How do you feel about that? Como você vê isso?

"Daar kunnen we een lange filosofische discussie over beginnen die teruggaat naar de Contourennota (kabinet Den Uyl, red.). "We can start a long philosophical discussion about this that goes back to the Contours Memorandum (cabinet Den Uyl, ed.). ledereen is gelijk of iedereen heeft gelijke kansen. Everyone is equal or everyone has equal opportunities. Dat zijn heel verschillende dingen, men heeft de neiging die door elkaar te halen. These are very different things, people tend to confuse them. ledereen heeft recht op gelijke kansen, maar niet iedereen heeft dezelfde kans van slagen. Everyone has the right to equal opportunities, but not everyone has the same chance of success. Het gaat erom dat je door moet kunnen stromen als je over de kennis, kunde, competenties enzovoort beschikt om verder te komen. The point is that you must be able to continue if you have the knowledge, skills, competences, etc. to move forward. Dat vond ik zo prachtig aan de Mammoetwet*. I loved that about the Mammoetwet *. Je kon van mavo, naar havo, naar vwo. You could go from MAVO, to HAVO, to VWO. Of van mbo naar hbo naar de universiteit. Or from MBO to HBO to university. Ik ken mensen die zo gepromoveerd zijn." I know people who are so promoted.

*Mammoetwet: de wet op het voortgezet onderwijs (1968) waarin alle regelgeving omtrent het voortgezet onderwijs is vastgelegd. * Mammoetwet: the secondary education act (1968) in which all regulations concerning secondary education are laid down.

Wij doen hier tegenwoordig aan ranking van scholen, wat in de VS heel gewoon is. Nowadays we do rankings of schools here, which is very common in the US. Is dat een goede ontwikkeling? Is that a good development?

Het heeft vooren nadelen. It has pros and cons. Positief is dat het de ouders een idee – niet hét idee geeft van kwaliteit. On the positive side, it gives the parents an idea - not the idea of quality. Maar die lijstjes leiden ook tot vervelende onderwijskundige repercussies. But those lists also lead to annoying educational repercussions. Scholen nemen een verdedigende houding aan. Schools adopt a defensive stance. Eerst gaven ze een kind de kans om bijvoorbeeld de havo te doen, ook al wisten ze niet zeker of het zou slagen. First they gave a child the opportunity to do, for example, HAVO, even if they were not sure whether it would pass. Een jaar overdoen of alsnog naar de mavo gaan was geen bezwaar. Redoing for a year or going to secondary school was no objection. Dat is nu heel anders. Ze plaatsen kinderen op een niveau waarvan ze menen zeker te weten dat ze zonder doubleren een diploma halen. They place children at a level that they believe they can be sure of graduating without duplicating. Want je wilt als school geen negatieve punten in de ranking door doubleren en afstromen. Because as a school you do not want any negative points in the ranking by duplicating and graduating. Maar je moet een school toch niet straffen omdat je kinderen kansen hebt gegeven?" But you shouldn't punish a school for giving children opportunities? "

Er bestaan volgens u hardnekkige mythes in het onderwijs als het gaat om innovatie. You believe there are persistent myths in education when it comes to innovation. Hoe zit dat? What's up with that? O que há com isso?

"Waar het om draait is dat je op twee manieren naar de wereld kunt kijken om de waarheid te zien. “The bottom line is that you can look at the world in two ways to see the truth. Je hebt de alledaagse waarheidsvinding en het kenmerk daarvan is: je ziet iets en je neemt dat aan als waar en je handelt ernaar. En je hebt de wetenschappelijke waarheidsvinding. Je ziet iets en je gaat een hypothese maken en een tegenhypothese. Je gaat je niet blindstaren op wat je ziet, geen 'self fulfilling prophecy' of 'confirmation bias'; je kijkt heel goed naar je data. En als het niet uitkomt zoek je naar alternatieven. De uitspraken over de Homo Zappiëns, de digital natives, de generatie XYZ, de generatie Einstein – noem maar op – zijn allemaal gebaseerd op alledaagse waarheidsvinding. Het heeft niets met wetenschap te maken, het is niet bewezen."

Op veel scholen worden nu laptops en iPads aangeschaft. Φορητοί υπολογιστές και iPad αγοράζονται τώρα σε πολλά σχολεία. Vanuit het idee dat jongeren zo goed zijn met de nieuwe media en allerlei dingen tegelijk kunnen doen. Is dat een mythe? Is that a myth?

"Multitasken is echt onzin, tal van onderzoeken laten dat zien. "Multitasking is really nonsense, many studies show that. We kunnen als mens niet multitasken want we hebben maar één stel hersens. We cannot multitask as humans because we only have one set of brains. Como humanos, não podemos realizar multitarefas porque temos apenas um conjunto de cérebros. Multitasken wil zeggen dat je twee denk- of informatieverwerkende processen tegelijkertijd uitvoert. Multitasking means that you perform two thinking or information processing processes at the same time. We hebben het níet over iets wat je geautomatiseerd hebt, want dan kun je wel een boel tegelijkertijd doen. Maar als het gaat over denk- of informatieverwerkende processen zijn we daar niet toe in staat." But when it comes to thinking or information processing processes, we are unable to do that. "

Maar je kunt toch schakelen, van de ene taak naar de andere? Dat doen we als mens voortdurend.

"Ja, maar naarmate je meer tussen taken schakelt en dus het denken onderbreekt maak je meer fouten en duurt het langer. Je hoeft toch niet alles tegelijk te doen? Você não tem que fazer tudo de uma vez, não é? Waarom zou je je mail checken als je met iemand een diep gesprek voert of een echt denkproces zit? Ik heb

onderzoek gedaan naar mensen die tijdens het studeren voortdurend met Facebook bezig waren. En naar mensen die studeerden en daarna pas met de computer aan de slag gingen. Die eerste groep scoorde een vol punt lager dan de andere groep. Ander onderzoek heeft laten zien dat het de eerste groep 1,8 keer zoveel tijd kost om een kleine tekst door te nemen en tot dezelfde beheersing te komen als de tweede. Probleem is dat de Facebookers die extra tijd niet nemen!" The problem is that the Facebookers are not taking that extra time! "

Als je leerlingen met nieuwe media bezig ziet, lijken ze daar heel handig in te zijn. When you see students working with new media, they seem to be very handy with it. Quando você vê alunos trabalhando em novas mídias, eles parecem ser muito úteis nisso.

"Alle onderzoeken laten zien dat de meeste jongeren heel knoppenvaardig zijn – dát is wat we zien – maar ook dat ze informatiearm zijn. "Todos os estudos mostram que a maioria dos jovens é muito habilidosa com botões - é o que vemos - mas também que são pobres em informações. Knippen en plakken en zo lukt ze prima. Maar ze zijn niet of nauwelijks in staat tot kenniscreatie of tot kennisdeling. Mensen van oudere generaties zien die jongeren en denken 'dat kan ik niet, dus dat moet wel iets bijzonders zijn. Pessoas de gerações mais velhas veem esses jovens e pensam 'Eu não posso fazer isso, então deve ser algo especial. Het is alledaagse waarheidsvinding en iedereen doet eraan mee: politici, schoolhoofden, docenten, ouders. ledereen propageert of papegaait het." todo mundo está propagando ou repetindo isso. "

Hoe manifesteert zich dat in het onderwijs?

"Met experimenten zoals de iPadscholen en eerder het studiehuis*. Met onderwijs gebaseerd op ontdekkend leren. With education based on discovery learning. Maar alleen als je kennis hebt, kun je snappen

wat je ziet en niet andersom. Een lerende weet per definitie weinig, daarom is het ook lerende. A learner by definition knows little, that is why it is also a learner. De manier waarop een wetenschapper nieuwe kennis ontdekt, kun je dus niet toepassen in het onderwijs. The way in which a scientist discovers new knowledge cannot be applied in education. Maar dat idee is wel het onderwijs ingeslopen. But that idea has crept into education. Het klinkt aannemelijk, maar het is echt een broodje aap." Ακούγεται αληθοφανές, αλλά είναι πραγματικά πίθηκος σάντουιτς ».

Onderwijsinnovatie is dus eigenlijk zinloos?

"Nee, want het onderwijs kan altijd efficiënter, effectiever en bevredigender. Maar wat we nu doen - de didactische technieken die wij hebben – is voor het grootste deel toereikend. Wat we misschien missen is het samenwerkend leren. Het gaat erom dat we het repertoire aan didactische technieken uitbreiden met werken in groepen. Studiehuis: een aanduiding voor een onderwijsmethode waarbij de leerlingen minder klassikaal les krijgen en meer zelfstandig moeten werken, vaak met de computer.

Daarbij hoort ook gebruik van nieuwe technologische gereedschappen. In het begin van de vorige eeuw waren er ook veel publicaties over nieuwe inzichten. J.W. Gunning (hoogleraar pedagogiek, red.) schreef toen al dat 'noch vastlampen aan het bestaande, noch het meewaaien met alle nieuwe winden een juiste houding is'. Met andere woorden: gooi het kind niet met het badwater weg. Kijk goed waar je het onderwijs mee kunt verbeteren en doe dat evolutionair en niet revolutionair." Take a good look at what you can use to improve education and do it in an evolutionary and not revolutionary way. "