×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands naar perfectie, H1 tekst 1 - Als je authentiek wilt klinken, moet je wat slordig spreken

H1 tekst 1 - Als je authentiek wilt klinken, moet je wat slordig spreken

Als we praten, slikken we heel veel in. We zeggen niet ‘vakantie', maar ‘fkasie', en niet ‘volgens mij', maar ‘fosmij'. Taalkundige Mirjam Ernestus kreeg onlangs twee forse subsidies voor haar onderzoek naar zulke ‘gereduceerde' spreektaal. Hoe herleidt ons brein verkort uitgesproken woorden tot een betekenis? En wat houdt dat in voor het onderwijs?

“We horen ‘daarm' of ‘wes' en toch begrijpen we dat de spreker ‘daarom' of ‘wedstrijd' bedoelt. Hoe kan dat?”, vraagt prof. dr. Mirjam Ernestus van de Radboud Universiteit Nijmegen retorisch. “Dat is de kern van mijn onderzoek: het verstaan en begrijpen van de zogenoemde gereduceerde uitspraakvarianten. In welke situaties gebruiken we zulke ‘slordige taal'? Zijn al die varianten van daarom, zoals ‘daarm' en ‘daarum', apart opgeslagen in onze hersenen of leiden we ze af uit een grondvorm? En hoe moeten buitenlanders die onze taal leren zulke varianten leren verstaan? Uiteindelijk wil ik weten hoe ons brein dagelijkse spreektaal verwerkt.” Met snelle gebaren schrijft ze het witte wandbord vol op haar werkkamer in het Nijmeegse Max Planck Instituut, het mekka van de psycholinguïstiek in de Lage Landen. Hier wordt door een excellente groep wetenschappers fundamenteel onderzoek gedaan naar het brede terrein van taal en hersenen: taalverwerving én taalverwerking in het menselijk brein. Het jaar 2012 markeert een grote doorbraak voor de bevlogen Ernestus. Ze kreeg maar liefst twee grote onderzoekssubsidies toegewezen. “Kennelijk heb ik de commissies kunnen overtuigen van het maatschappelijk belang van mijn studieobject. Vrijwel al het taalkundig onderzoek naar gesproken taal houdt zich bezig met ‘volle varianten': taal die heel netjes wordt uitgesproken. In mijn onderzoek richten we ons op spreektaal, waarin mensen van alles inslikken. De resultaten zijn onder andere waardevol voor het talenonderwijs. Aan de Radboud Universiteit zoeken we uit hoe we talenstudenten en buitenlandse studenten die Nederlands leren, kunnen helpen om hun luistervaardigheid te verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld woordenlijsten mét de gereduceerde varianten. Daarbij moet je ook denken aan zinnetjes als ‘Hoest?' voor ‘Hoe is het? '” Balkenende Kampioen reduceren was lange tijd oud-premier Jan Peter Bal- kenende, met fameuze frases als 75 ' Neelansevranworeheifoinnasjonaltrekkin'. "Die man was voor mij een geschenk uit de hemel. Als mensen vroegen wat ik deed, hoefde ik maar zijn manier van praten te noemen en iedereen begreep waar ik me mee bezighield. Hij is ten onrechte voor gek gezet met zijn gereduceerde spraak, want wij doen dat allemaal. Alleen deed Balkenende het ook in toespraken, en dan valt het op." Moedertaalsprekers van het Nederlands kunnen zulke taalklonten als die van Balkenende wel behappen. Ze zijn op heel jonge leeftijd met gereduceerde varianten geconfronteerd, toen hun oor nog voor alles openstond. Maar 'late leerders', Ernestus' term voor mensen die een tweede of vreemde taal leren na hun kindertijd, hebben grote problemen met reductie en dus zijn ze interessant voor de onderzoeker. "We hebben vrijwel allemaal die onthutsende ervaring: in een Franse bakkerswinkel kun je wel netjes een stokbrood bestellen, maar je raakt het spoor bijster als de dame achter de toonbank in het Frans begint terug te ratelen. Dat komt vooral doordat de woorden in de Franse spreektaal anders - meer gereduceerd - worden uitgesproken dan we op school geleerd hebben. Die dagelijkse taal met alle weglatingen * vind ik machtig interessant." Zijn er patronen te herkennen bij het inslikken? Lenen bepaalde woorden zich er beter voor dan andere? “Neem vakantie, volgens mij, of gehad. Als je de weergave van deze woorden in spreektaal analyseert, blijkt dat we er bij de uitspraak zoiets als 'fkasie', 'fosmij' en 'gat' van maken. Vooral onbeklemtoonde stukjes sneuvelen in de woordenstroom." Verder bepalen de situatie en de relatie tussen de sprekers of en hoe we een woord inkorten. Maar als we het tot de taal zelf beperken, is de frequentie van een woord heel belangrijk. 'De genoemde woorden komen veel voor. Hoe vaker een woord voorkomt, hoe eerder we het reduceren. Functiewoorden als 'de' en 'het' zijn hoogfrequent. Al zijn ze van zichzelf al kort, we maken ze in de uitspraak nog korter: 'd' en 't" Oma's en kinderen "Wat nu frappant is: ook woorden die wat minder frequent zijn, worden gereduceerd als ze in een conversatie vaker voorkomen. We hebben vastgesteld dat het woord 'wedstrijd' in de loop van een gesprek steeds slordiger wordt uitgesproken naarmate het meer opduikt. Voor de spreker is het blijkbaar motorisch steeds eenvoudiger om dat woord te zeggen. Anders geformuleerd: de planning van de uitspraak van dat woord, waarbij het gaat om de aansturing van de spraakorganen, ligt als het ware nog klaar in ons geheugen. Voor de luisteraar is het ook gemakkelijker om dat woord 'op te halen' uit het woordenboek in zijn hoofd, het zogenoemde mentale lexicon." Frequentie én context – de omgeving waarin een woord voorkomt tussen andere woorden – spelen een een-tweetje bij reductie. "Die context is van invloed op het uitspreken en het verstaan. Uit een grote verzameling spraak in spontane conversaties hebben we zinnetjes geselecteerd als 'De oma's spelen' en 'De kinderen spelen. Uit een vergelijking van de uitspraak blijkt dat het woord 'kinderen' in de tweede zin meer gereduceerd wordt dan 'oma's' in de eerste zin. Dat is te verklaren doordat de tweede combinatie vaker voorkomt. In een normaal wereldbeeld zijn kinderen die spelen voorspelbaarder dan oma's die spelen. Sprekers hebben meer ervaring met de combinatie 'kinderen – spelen'. De planning van het uitspreken verloopt soepeler. Waarom is dat nu zo interessant? Het zegt iets over de werking van ons brein. De gegevens uit dit onderzoek passen in het beeld van een geheugen dat - ook bij uitspraak – vooral steunt op onze ervaring met taal in een bepaalde context." Bron: Onze Taal, november 2012


H1 tekst 1 - Als je authentiek wilt klinken, moet je wat slordig spreken

Als we praten, slikken we heel veel in. When we talk, we swallow a lot. Cuando hablamos, tragamos mucho. We zeggen niet ‘vakantie', maar ‘fkasie', en niet ‘volgens mij', maar ‘fosmij'. We do not say 'vacation', but 'fkasie', and not 'I think', but 'fosmij'. Taalkundige Mirjam Ernestus kreeg onlangs twee forse subsidies voor haar onderzoek naar zulke ‘gereduceerde' spreektaal. Linguist Mirjam Ernestus recently received two substantial grants for her research into such 'reduced' spoken language. Hoe herleidt ons brein verkort uitgesproken woorden tot een betekenis? How does our brain convert shortened words into meaning? Como nosso cérebro reduz palavras abreviadas a um significado? En wat houdt dat in voor het onderwijs? And what does that mean for education?

“We horen ‘daarm' of ‘wes' en toch begrijpen we dat de spreker ‘daarom' of ‘wedstrijd' bedoelt. “We hear 'there' or 'wes' and yet we understand that the speaker means 'therefore' or 'match'. Hoe kan dat?”, vraagt prof. dr. Mirjam Ernestus van de Radboud Universiteit Nijmegen retorisch. How is that possible? ”Asks Prof. Mirjam Ernestus of Radboud University Nijmegen rhetorically. “Dat is de kern van mijn onderzoek: het verstaan en begrijpen van de zogenoemde gereduceerde uitspraakvarianten. “That is the core of my research: understanding and understanding the so-called reduced pronunciation variants. In welke situaties gebruiken we zulke ‘slordige taal'? In what situations do we use such 'sloppy language'? Zijn al die varianten van daarom, zoals ‘daarm' en ‘daarum', apart opgeslagen in onze hersenen of leiden we ze af uit een grondvorm? Are all those variants of that reason, such as 'er' and 'erum', stored separately in our brains or do we derive them from a basic form? En hoe moeten buitenlanders die onze taal leren zulke varianten leren verstaan? And how should foreigners learning our language learn to understand such variants? Uiteindelijk wil ik weten hoe ons brein dagelijkse spreektaal verwerkt.” Met snelle gebaren schrijft ze het witte wandbord vol op haar werkkamer in het Nijmeegse Max Planck Instituut, het mekka van de psycholinguïstiek in de Lage Landen. Ultimately, I want to know how our brain processes everyday spoken language. ” With quick gestures, she writes the white wall plate in full in her office at the Max Planck Institute in Nijmegen, the mecca of psycholinguistics in the Low Countries. Por fim, quero saber como nosso cérebro processa a linguagem falada do dia a dia.” Com gestos rápidos, ela preenche o quadro branco de seu escritório no Nijmegen Max Planck Institute, a meca da psicolinguística nos Países Baixos. Hier wordt door een excellente groep wetenschappers fundamenteel onderzoek gedaan naar het brede terrein van taal en hersenen: taalverwerving én taalverwerking in het menselijk brein. Here an excellent group of scientists is conducting fundamental research into the broad field of language and brain: language acquisition and language processing in the human brain. Aqui, um excelente grupo de cientistas realiza pesquisas fundamentais no amplo campo da linguagem e do cérebro: aquisição e processamento da linguagem no cérebro humano. Het jaar 2012 markeert een grote doorbraak voor de bevlogen Ernestus. The year 2012 marks a major breakthrough for the passionate Ernestus. O ano de 2012 marca um grande avanço para o inspirado Ernestus. Ze kreeg maar liefst twee grote onderzoekssubsidies toegewezen. She was awarded no fewer than two large research grants. Ela recebeu nada menos que duas grandes bolsas de pesquisa. “Kennelijk heb ik de commissies kunnen overtuigen van het maatschappelijk belang van mijn studieobject. “Apparently I was able to convince the committees of the social importance of my study object. Vrijwel al het taalkundig onderzoek naar gesproken taal houdt zich bezig met ‘volle varianten': taal die heel netjes wordt uitgesproken. Almost all linguistic research into spoken language is concerned with 'full variants': language that is pronounced very neatly. In mijn onderzoek richten we ons op spreektaal, waarin mensen van alles inslikken. In my research we focus on spoken language, in which people swallow everything. De resultaten zijn onder andere waardevol voor het talenonderwijs. The results are valuable for language teaching, among other things. Aan de Radboud Universiteit zoeken we uit hoe we talenstudenten en buitenlandse studenten die Nederlands leren, kunnen helpen om hun luistervaardigheid te verbeteren. At Radboud University, we are investigating how we can help language students and foreign students learning Dutch to improve their listening skills. We gebruiken bijvoorbeeld woordenlijsten mét de gereduceerde varianten. For example, we use word lists with the reduced variants. Daarbij moet je ook denken aan zinnetjes als ‘Hoest?' You should also think of sentences such as 'Cough?' voor ‘Hoe is het? for 'How are you? '” Balkenende Kampioen reduceren was lange tijd oud-premier Jan Peter Bal- kenende, met fameuze frases als 75 ' Neelansevranworeheifoinnasjonaltrekkin'. "Die man was voor mij een geschenk uit de hemel. Als mensen vroegen wat ik deed, hoefde ik maar zijn manier van praten te noemen en iedereen begreep waar ik me mee bezighield. Hij is ten onrechte voor gek gezet met zijn gereduceerde spraak, want wij doen dat allemaal. Alleen deed Balkenende het ook in toespraken, en dan valt het op."  Moedertaalsprekers van het Nederlands kunnen zulke taalklonten als die van Balkenende wel behappen. Ze zijn op heel jonge leeftijd met gereduceerde varianten geconfronteerd, toen hun oor nog voor alles openstond. Maar 'late leerders', Ernestus' term voor mensen die een tweede of vreemde taal leren na hun kindertijd, hebben grote problemen met reductie en dus zijn ze interessant voor de onderzoeker. "We hebben vrijwel allemaal die onthutsende ervaring: in een Franse bakkerswinkel kun je wel netjes een stokbrood bestellen, maar je raakt het spoor bijster als de dame achter de toonbank in het Frans begint terug te ratelen. Dat komt vooral doordat de woorden in de Franse spreektaal anders - meer gereduceerd - worden uitgesproken dan we op school geleerd hebben. Die dagelijkse taal met alle weglatingen * vind ik machtig interessant." Zijn er patronen te herkennen bij het inslikken? Lenen bepaalde woorden zich er beter voor dan andere? “Neem vakantie, volgens mij, of gehad. Als je de weergave van deze woorden in spreektaal analyseert, blijkt dat we er bij de uitspraak zoiets als 'fkasie', 'fosmij' en 'gat' van maken. Vooral onbeklemtoonde stukjes sneuvelen in de woordenstroom." Verder bepalen de situatie en de relatie tussen de sprekers of en hoe we een woord inkorten. Maar als we het tot de taal zelf beperken, is de frequentie van een woord heel belangrijk. 'De genoemde woorden komen veel voor. Hoe vaker een woord voorkomt, hoe eerder we het reduceren. Functiewoorden als 'de' en 'het' zijn hoogfrequent. Al zijn ze van zichzelf al kort, we maken ze in de uitspraak nog korter: 'd' en 't" Oma's en kinderen "Wat nu frappant is: ook woorden die wat minder frequent zijn, worden gereduceerd als ze in een conversatie vaker voorkomen. We hebben vastgesteld dat het woord 'wedstrijd' in de loop van een gesprek steeds slordiger wordt uitgesproken naarmate het meer opduikt. Voor de spreker is het blijkbaar motorisch steeds eenvoudiger om dat woord te zeggen. Anders geformuleerd: de planning van de uitspraak van dat woord, waarbij het gaat om de aansturing van de spraakorganen, ligt als het ware nog klaar in ons geheugen. Voor de luisteraar is het ook gemakkelijker om dat woord 'op te halen' uit het woordenboek in zijn hoofd, het zogenoemde mentale lexicon."  Frequentie én context – de omgeving waarin een woord voorkomt tussen andere woorden – spelen een een-tweetje bij reductie. "Die context is van invloed op het uitspreken en het verstaan. Uit een grote verzameling spraak in spontane conversaties hebben we zinnetjes geselecteerd als 'De oma's spelen' en 'De kinderen spelen. Uit een vergelijking van de uitspraak blijkt dat het woord 'kinderen' in de tweede zin meer gereduceerd wordt dan 'oma's' in de eerste zin. Dat is te verklaren doordat de tweede combinatie vaker voorkomt. In een normaal wereldbeeld zijn kinderen die spelen voorspelbaarder dan oma's die spelen. Sprekers hebben meer ervaring met de combinatie 'kinderen – spelen'. De planning van het uitspreken verloopt soepeler. Waarom is dat nu zo interessant? Het zegt iets over de werking van ons brein. De gegevens uit dit onderzoek passen in het beeld van een geheugen dat - ook bij uitspraak – vooral steunt op onze ervaring met taal in een bepaalde context."  Bron: Onze Taal, november 2012 Balkenende Reducing Champion was for a long time former Prime Minister Jan Peter Balkenende, with famous phrases such as 'Neelansevranworeheifoinnasjonaltrekkin'. "That man was a godsend to me. When people asked what I was doing, I only had to mention his way of talking and everyone understood what I was doing. He was falsely made fun of with his reduced speech, because we all do that. Only Balkenende also did it in speeches, and then it stands out. " Native speakers of Dutch can handle such language clumps as Balkenende's. They were confronted with reduced variants at a very young age, when their ear was still open to everything. But 'late learners', Ernestus' term for people who learn a second or foreign language after childhood, have major problems with reduction and so they are of interest to the researcher. “Almost all of us have that disconcerting experience: you can order a baguette in a French bakery shop, but you lose track when the lady behind the counter starts rattling back in French. This is mainly because the words are in French. spoken language are pronounced differently - more reduced - than we were taught at school. I find that everyday language with all its omissions * extremely interesting. " Are there any patterns when swallowing? Do certain words lend themselves better than others? “Take a vacation, I think, or have it. If you analyze the representation of these words in colloquial language, it appears that we make something like 'fkasie', 'fosmij' and 'hole' with the pronunciation. Especially unstressed pieces die in the verbiage. "Furthermore, the situation and the relationship between the speakers determine whether and how we shorten a word. But if we limit it to the language itself, the frequency of a word is very important." are common. The more often a word occurs, the sooner we reduce it. Function words such as' de 'and' het 'are high-frequency. Although they are short by themselves, we make them even shorter in pronunciation:' d 'and' t "Grandmothers and children" What is striking now is that words that are less frequent are also reduced if they occur more often in a conversation. We have found that the word 'competition' is pronounced more sloppily in the course of a conversation as it is For the speaker it is apparently increasingly motorically easier to say that word. In other words: the planning of the pronunciation of that word, which involves the control of the speech organs, is still ready, as it were. s memory. It is also easier for the listener to 'retrieve' that word from the dictionary in his head, the so-called mental lexicon. ”Frequency and context - the environment in which a word occurs among other words - play a one-two punch at reduction. “That context influences the pronunciation and understanding. From a large collection of speech in spontaneous conversations, we have selected phrases such as' The grandmothers are playing 'and' The children are playing. A comparison of the pronunciation shows that the word 'children' is more reduced in the second sentence than 'grandmothers' in the first sentence. This can be explained by the fact that the second combination occurs more often. In a normal worldview, children who play are more predictable than grandmas who play. Speakers have more experience with the combination of 'children - playing'. The planning of the pronunciation is smoother. Why is that so interesting now? It says something about how our brain works. The data from this research fit into the picture of a memory that - also in pronunciation - mainly relies on our experience with language in a particular context. "Source: Onze Taal, November 2012