×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands naar perfectie, H1 tekst 1 - Als je authentiek wilt klinken, moet je wat slordig spreken

H1 tekst 1 - Als je authentiek wilt klinken, moet je wat slordig spreken

Als we praten, slikken we heel veel in. We zeggen niet ‘vakantie', maar ‘fkasie', en niet ‘volgens mij', maar ‘fosmij'. Taalkundige Mirjam Ernestus kreeg onlangs twee forse subsidies voor haar onderzoek naar zulke ‘gereduceerde' spreektaal. Hoe herleidt ons brein verkort uitgesproken woorden tot een betekenis? En wat houdt dat in voor het onderwijs?

“We horen ‘daarm' of ‘wes' en toch begrijpen we dat de spreker ‘daarom' of ‘wedstrijd' bedoelt. Hoe kan dat?”, vraagt prof. dr. Mirjam Ernestus van de Radboud Universiteit Nijmegen retorisch. “Dat is de kern van mijn onderzoek: het verstaan en begrijpen van de zogenoemde gereduceerde uitspraakvarianten. In welke situaties gebruiken we zulke ‘slordige taal'? Zijn al die varianten van daarom, zoals ‘daarm' en ‘daarum', apart opgeslagen in onze hersenen of leiden we ze af uit een grondvorm? En hoe moeten buitenlanders die onze taal leren zulke varianten leren verstaan? Uiteindelijk wil ik weten hoe ons brein dagelijkse spreektaal verwerkt.” Met snelle gebaren schrijft ze het witte wandbord vol op haar werkkamer in het Nijmeegse Max Planck Instituut, het mekka van de psycholinguïstiek in de Lage Landen. Hier wordt door een excellente groep wetenschappers fundamenteel onderzoek gedaan naar het brede terrein van taal en hersenen: taalverwerving én taalverwerking in het menselijk brein. Het jaar 2012 markeert een grote doorbraak voor de bevlogen Ernestus. Ze kreeg maar liefst twee grote onderzoekssubsidies toegewezen. “Kennelijk heb ik de commissies kunnen overtuigen van het maatschappelijk belang van mijn studieobject. Vrijwel al het taalkundig onderzoek naar gesproken taal houdt zich bezig met ‘volle varianten': taal die heel netjes wordt uitgesproken. In mijn onderzoek richten we ons op spreektaal, waarin mensen van alles inslikken. De resultaten zijn onder andere waardevol voor het talenonderwijs. Aan de Radboud Universiteit zoeken we uit hoe we talenstudenten en buitenlandse studenten die Nederlands leren, kunnen helpen om hun luistervaardigheid te verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld woordenlijsten mét de gereduceerde varianten. Daarbij moet je ook denken aan zinnetjes als ‘Hoest?' voor ‘Hoe is het? '” Balkenende Kampioen reduceren was lange tijd oud-premier Jan Peter Bal- kenende, met fameuze frases als 75 ' Neelansevranworeheifoinnasjonaltrekkin'. "Die man was voor mij een geschenk uit de hemel. Als mensen vroegen wat ik deed, hoefde ik maar zijn manier van praten te noemen en iedereen begreep waar ik me mee bezighield. Hij is ten onrechte voor gek gezet met zijn gereduceerde spraak, want wij doen dat allemaal. Alleen deed Balkenende het ook in toespraken, en dan valt het op." Moedertaalsprekers van het Nederlands kunnen zulke taalklonten als die van Balkenende wel behappen. Ze zijn op heel jonge leeftijd met gereduceerde varianten geconfronteerd, toen hun oor nog voor alles openstond. Maar 'late leerders', Ernestus' term voor mensen die een tweede of vreemde taal leren na hun kindertijd, hebben grote problemen met reductie en dus zijn ze interessant voor de onderzoeker. "We hebben vrijwel allemaal die onthutsende ervaring: in een Franse bakkerswinkel kun je wel netjes een stokbrood bestellen, maar je raakt het spoor bijster als de dame achter de toonbank in het Frans begint terug te ratelen. Dat komt vooral doordat de woorden in de Franse spreektaal anders - meer gereduceerd - worden uitgesproken dan we op school geleerd hebben. Die dagelijkse taal met alle weglatingen * vind ik machtig interessant." Zijn er patronen te herkennen bij het inslikken? Lenen bepaalde woorden zich er beter voor dan andere? “Neem vakantie, volgens mij, of gehad. Als je de weergave van deze woorden in spreektaal analyseert, blijkt dat we er bij de uitspraak zoiets als 'fkasie', 'fosmij' en 'gat' van maken. Vooral onbeklemtoonde stukjes sneuvelen in de woordenstroom." Verder bepalen de situatie en de relatie tussen de sprekers of en hoe we een woord inkorten. Maar als we het tot de taal zelf beperken, is de frequentie van een woord heel belangrijk. 'De genoemde woorden komen veel voor. Hoe vaker een woord voorkomt, hoe eerder we het reduceren. Functiewoorden als 'de' en 'het' zijn hoogfrequent. Al zijn ze van zichzelf al kort, we maken ze in de uitspraak nog korter: 'd' en 't" Oma's en kinderen "Wat nu frappant is: ook woorden die wat minder frequent zijn, worden gereduceerd als ze in een conversatie vaker voorkomen. We hebben vastgesteld dat het woord 'wedstrijd' in de loop van een gesprek steeds slordiger wordt uitgesproken naarmate het meer opduikt. Voor de spreker is het blijkbaar motorisch steeds eenvoudiger om dat woord te zeggen. Anders geformuleerd: de planning van de uitspraak van dat woord, waarbij het gaat om de aansturing van de spraakorganen, ligt als het ware nog klaar in ons geheugen. Voor de luisteraar is het ook gemakkelijker om dat woord 'op te halen' uit het woordenboek in zijn hoofd, het zogenoemde mentale lexicon." Frequentie én context – de omgeving waarin een woord voorkomt tussen andere woorden – spelen een een-tweetje bij reductie. "Die context is van invloed op het uitspreken en het verstaan. Uit een grote verzameling spraak in spontane conversaties hebben we zinnetjes geselecteerd als 'De oma's spelen' en 'De kinderen spelen. Uit een vergelijking van de uitspraak blijkt dat het woord 'kinderen' in de tweede zin meer gereduceerd wordt dan 'oma's' in de eerste zin. Dat is te verklaren doordat de tweede combinatie vaker voorkomt. In een normaal wereldbeeld zijn kinderen die spelen voorspelbaarder dan oma's die spelen. Sprekers hebben meer ervaring met de combinatie 'kinderen – spelen'. De planning van het uitspreken verloopt soepeler. Waarom is dat nu zo interessant? Het zegt iets over de werking van ons brein. De gegevens uit dit onderzoek passen in het beeld van een geheugen dat - ook bij uitspraak – vooral steunt op onze ervaring met taal in een bepaalde context." Bron: Onze Taal, november 2012

H1 tekst 1 - Als je authentiek wilt klinken, moet je wat slordig spreken ||||||||||négligé| H1 Text 1 - Wenn man authentisch klingen will, muss man ein wenig schlampig sprechen H1 Text 1 - If you want to sound authentic, you have to speak a little sloppily Texte H1 1 - Pour avoir l'air authentique, il faut parler de manière un peu négligée H1 Teks 1 - Jika Anda ingin terdengar otentik, Anda harus berbicara dengan sedikit ceroboh H1 Testo 1 - Se si vuole sembrare autentici, si deve parlare in modo un po' sciatto H1 本文1:本物に聞こえるようにするには、少しぞんざいに話さなければならない H1 Tekst 1 - Jeśli chcesz brzmieć autentycznie, musisz mówić trochę niechlujnie H1 Texto 1 - Se queremos parecer autênticos, temos de falar de forma um pouco desleixada H1 text 1 - Dacă vrei să pari autentic, trebuie să vorbești un pic neglijent H1 Текст 1 - Если вы хотите звучать достоверно, то должны говорить немного небрежно H1 Metni 1 - Otantik görünmek istiyorsanız, biraz özensiz konuşmalısınız H1 Текст 1 - Якщо ви хочете звучати автентично, вам доведеться говорити трохи недбало H1 文字 1 - 如果你想听起来真实可信,你就必须说得草率一点

Als we praten, slikken we heel veel in. |||avaler|||| When we talk, we swallow a lot. Cuando hablamos, tragamos mucho. Ketika kita berbicara, kita banyak menelan. Quando parliamo, ingoiamo molto. Când vorbim, înghițim mult. Konuşurken çok yutkunuruz. We zeggen niet ‘vakantie', maar ‘fkasie', en niet ‘volgens mij', maar ‘fosmij'. |||||fkasie: vakantie||||||volgens mij We do not say 'vacation', but 'fkasie', and not 'I think', but 'fosmij'. Non diciamo "vacanza", ma "fkasie", e non "secondo me", ma "fosmij". Noi nu spunem "vacanță", ci "fkasie", și nu "după mine", ci "fosmij". 'Tatil' değil, 'fkasie' ve 'bana göre' değil, 'fosmij' diyoruz. Taalkundige Mirjam Ernestus kreeg onlangs twee forse subsidies voor haar onderzoek naar zulke ‘gereduceerde' spreektaal. Linguistique||||||importantes|subventions importantes|||||de telles|réduite|langue parlée Linguist Mirjam Ernestus recently received two substantial grants for her research into such 'reduced' spoken language. La lingüista Mirjam Ernestus acaba de recibir dos cuantiosas becas por su investigación sobre estos coloquialismos "reducidos". Ahli bahasa Mirjam Ernestus baru-baru ini dianugerahi dua hibah yang cukup besar untuk penelitiannya tentang bahasa sehari-hari yang 'berkurang' tersebut. La linguista Mirjam Ernestus è stata recentemente premiata con due importanti borse di studio per la sua ricerca su questi colloquialismi "ridotti". Hoe herleidt ons brein verkort uitgesproken woorden tot een betekenis? |réduit|||||||| Wie reduziert unser Gehirn verkürzte Wörter auf eine Bedeutung? How does our brain convert shortened words into meaning? ¿Cómo reduce nuestro cerebro las palabras abreviadas a un significado? Bagaimana otak kita mengurangi kata-kata yang disingkat menjadi sebuah makna? Come fa il nostro cervello a ridurre le parole abbreviate a un significato? Como nosso cérebro reduz palavras abreviadas a um significado? Cum reduce creierul nostru cuvintele abreviate la un înțeles? En wat houdt dat in voor het onderwijs? And what does that mean for education? ¿Y qué significa esto para la educación? Dan apa artinya bagi pendidikan? E cosa significa questo per l'istruzione?

“We horen ‘daarm' of ‘wes' en toch begrijpen we dat de spreker ‘daarom' of ‘wedstrijd' bedoelt. “We hear 'there' or 'wes' and yet we understand that the speaker means 'therefore' or 'match'. "Kita mendengar kata 'daarm' atau 'wes', namun kita memahami bahwa yang dimaksud oleh si pembicara adalah 'oleh karena itu' atau 'cocok'. "Sentiamo dire 'daarm' o 'wes' eppure capiamo che chi parla intende dire 'quindi' o 'corrisponde'. Hoe kan dat?”, vraagt prof. dr. Mirjam Ernestus van de Radboud Universiteit Nijmegen retorisch. Wie kann das sein?", fragt Prof. Mirjam Ernestus von der Radboud Universität Nijmegen rhetorisch. How is that possible? ”Asks Prof. Mirjam Ernestus of Radboud University Nijmegen rhetorically. ¿Cómo puede ser?", se pregunta retóricamente la profesora Mirjam Ernestus, de la Universidad Radboud de Nimega. Bagaimana bisa?" tanya Prof Mirjam Ernestus dari Radboud University Nijmegen secara retoris. Com'è possibile?", si chiede retoricamente la professoressa Mirjam Ernestus dell'Università Radboud di Nijmegen. “Dat is de kern van mijn onderzoek: het verstaan en begrijpen van de zogenoemde gereduceerde uitspraakvarianten. “That is the core of my research: understanding and understanding the so-called reduced pronunciation variants. "Itulah inti dari penelitian saya: memahami dan mengerti apa yang disebut sebagai varian pengucapan yang berkurang. In welke situaties gebruiken we zulke ‘slordige taal'? In what situations do we use such 'sloppy language'? In quali situazioni usiamo questo "linguaggio sciatto"? Zijn al die varianten van daarom, zoals ‘daarm' en ‘daarum', apart opgeslagen in onze hersenen of leiden we ze af uit een grondvorm? Sind all diese Varianten von daher, wie 'daarm' und 'daarum', separat in unserem Gehirn gespeichert oder leiten wir sie von einer Stammform ab? Are all those variants of that reason, such as 'er' and 'erum', stored separately in our brains or do we derive them from a basic form? Por tanto, ¿todas esas variantes, como "daarm" y "daarum", se almacenan por separado en nuestro cerebro o derivan de una forma raíz? Apakah semua varian kata kerja tersebut, seperti 'daarm' dan 'daarum', tersimpan secara terpisah di otak kita atau apakah kita mendapatkannya dari sebuah bentuk dasar? Tutte le varianti di quindi, come "daarm" e "daarum", sono memorizzate separatamente nel nostro cervello o derivano da una forma radicale? En hoe moeten buitenlanders die onze taal leren zulke varianten leren verstaan? And how should foreigners learning our language learn to understand such variants? Dan bagaimana orang asing yang mempelajari bahasa kita bisa memahami varian-varian tersebut? Uiteindelijk wil ik weten hoe ons brein dagelijkse spreektaal verwerkt.” Met snelle gebaren schrijft ze het witte wandbord vol op haar werkkamer in het Nijmeegse Max Planck Instituut, het mekka van de psycholinguïstiek in de Lage Landen. |||||||||||||||||witte wandbord|||||||||||||||psycholinguïstiek|||| Letztendlich möchte ich wissen, wie unser Gehirn die alltägliche gesprochene Sprache verarbeitet". Mit schnellen Gesten füllt sie die weiße Wandtafel in ihrem Arbeitszimmer am Max-Planck-Institut in Nijmegen, dem Mekka der Psycholinguistik in den Niederlanden. Ultimately, I want to know how our brain processes everyday spoken language. ” With quick gestures, she writes the white wall plate in full in her office at the Max Planck Institute in Nijmegen, the mecca of psycholinguistics in the Low Countries. En última instancia, quiero saber cómo procesa nuestro cerebro el lenguaje hablado cotidiano". Con gestos rápidos, llena la pizarra blanca de su estudio en el Instituto Max Planck de Nimega, la meca de la psicolingüística en los Países Bajos. Pada akhirnya, saya ingin mengetahui bagaimana otak kita memproses bahasa lisan sehari-hari." Dengan gerakan cepat, ia mengisi papan tulis putih di ruang kerjanya di Institut Max Planck Nijmegen, kiblat psikolinguistik di Negara-negara Rendah. In definitiva, voglio sapere come il nostro cervello elabora il linguaggio parlato di tutti i giorni". Con gesti rapidi, riempie la lavagna bianca del suo studio all'Istituto Max Planck di Nijmegen, la mecca della psicolinguistica nei Paesi Bassi. Por fim, quero saber como nosso cérebro processa a linguagem falada do dia a dia.” Com gestos rápidos, ela preenche o quadro branco de seu escritório no Nijmegen Max Planck Institute, a meca da psicolinguística nos Países Baixos. Hier wordt door een excellente groep wetenschappers fundamenteel onderzoek gedaan naar het brede terrein van taal en hersenen: taalverwerving én taalverwerking in het menselijk brein. ||||||||||||||||||taal leren||taalverwerking|||| Hier betreibt eine exzellente Gruppe von Wissenschaftlern Grundlagenforschung auf dem weiten Feld von Sprache und Gehirn: Spracherwerb und Sprachverarbeitung im menschlichen Gehirn. Here an excellent group of scientists is conducting fundamental research into the broad field of language and brain: language acquisition and language processing in the human brain. Di sini, sekelompok ilmuwan yang luar biasa melakukan penelitian fundamental dalam bidang bahasa dan otak yang luas: akuisisi bahasa dan pemrosesan bahasa dalam otak manusia. Aqui, um excelente grupo de cientistas realiza pesquisas fundamentais no amplo campo da linguagem e do cérebro: aquisição e processamento da linguagem no cérebro humano. Het jaar 2012 markeert een grote doorbraak voor de bevlogen Ernestus. ||||||||passionate| The year 2012 marks a major breakthrough for the passionate Ernestus. Tahun 2012 menandai sebuah terobosan besar bagi Ernestus yang penuh inspirasi. O ano de 2012 marca um grande avanço para o inspirado Ernestus. Ze kreeg maar liefst twee grote onderzoekssubsidies toegewezen. |||no less than|||| Sie erhielt nicht weniger als zwei große Forschungsstipendien. She was awarded no fewer than two large research grants. Dia dianugerahi tidak kurang dari dua hibah penelitian besar. Le sono state assegnate non meno di due importanti borse di studio per la ricerca. Ela recebeu nada menos que duas grandes bolsas de pesquisa. “Kennelijk heb ik de commissies kunnen overtuigen van het maatschappelijk belang van mijn studieobject. “Apparently I was able to convince the committees of the social importance of my study object. "Ternyata, saya mampu meyakinkan para panitia tentang pentingnya kepentingan sosial dari objek penelitian saya. Vrijwel al het taalkundig onderzoek naar gesproken taal houdt zich bezig met ‘volle varianten': taal die heel netjes wordt uitgesproken. Nahezu die gesamte linguistische Forschung zur gesprochenen Sprache befasst sich mit "Vollvarianten": Sprache, die sehr sauber ausgesprochen wird. Almost all linguistic research into spoken language is concerned with 'full variants': language that is pronounced very neatly. Hampir semua penelitian linguistik tentang bahasa lisan berkaitan dengan 'varian penuh': bahasa yang diucapkan dengan sangat rapi. In mijn onderzoek richten we ons op spreektaal, waarin mensen van alles inslikken. In my research we focus on spoken language, in which people swallow everything. Dalam penelitian saya, kami fokus pada bahasa lisan, di mana orang menelan segala macam hal. De resultaten zijn onder andere waardevol voor het talenonderwijs. ||||||||taalonderwijs The results are valuable for language teaching, among other things. Di antaranya, hasilnya sangat berharga untuk pengajaran bahasa. Tra l'altro, i risultati sono preziosi per l'insegnamento delle lingue. Aan de Radboud Universiteit zoeken we uit hoe we talenstudenten en buitenlandse studenten die Nederlands leren, kunnen helpen om hun luistervaardigheid te verbeteren. At Radboud University, we are investigating how we can help language students and foreign students learning Dutch to improve their listening skills. Di Radboud University, kami mencari cara untuk membantu siswa bahasa dan mahasiswa asing yang belajar bahasa Belanda untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan mereka. All'Università Radboud stiamo cercando di capire come aiutare gli studenti di lingue e gli studenti stranieri che imparano l'olandese a migliorare le loro capacità di ascolto. We gebruiken bijvoorbeeld woordenlijsten mét de gereduceerde varianten. For example, we use word lists with the reduced variants. Sebagai contoh, kami menggunakan daftar kata dengan varian yang dikurangi. Ad esempio, utilizziamo elenchi di parole con varianti ridotte. Daarbij moet je ook denken aan zinnetjes als ‘Hoest?' ||||||||Hoe is het? You should also think of sentences such as 'Cough?' Ini termasuk frasa seperti "Batuk? voor ‘Hoe is het? for 'How are you? '” Balkenende Kampioen reduceren was lange tijd oud-premier Jan Peter Bal- kenende, met fameuze frases als 75 ' Neelansevranworeheifoinnasjonaltrekkin'. "Die man was voor mij een geschenk uit de hemel. Als mensen vroegen wat ik deed, hoefde ik maar zijn manier van praten te noemen en iedereen begreep waar ik me mee bezighield. Hij is ten onrechte voor gek gezet met zijn gereduceerde spraak, want wij doen dat allemaal. Alleen deed Balkenende het ook in toespraken, en dan valt het op."  Moedertaalsprekers van het Nederlands kunnen zulke taalklonten als die van Balkenende wel behappen. Ze zijn op heel jonge leeftijd met gereduceerde varianten geconfronteerd, toen hun oor nog voor alles openstond. Maar 'late leerders', Ernestus' term voor mensen die een tweede of vreemde taal leren na hun kindertijd, hebben grote problemen met reductie en dus zijn ze interessant voor de onderzoeker. "We hebben vrijwel allemaal die onthutsende ervaring: in een Franse bakkerswinkel kun je wel netjes een stokbrood bestellen, maar je raakt het spoor bijster als de dame achter de toonbank in het Frans begint terug te ratelen. Dat komt vooral doordat de woorden in de Franse spreektaal anders - meer gereduceerd - worden uitgesproken dan we op school geleerd hebben. Die dagelijkse taal met alle weglatingen * vind ik machtig interessant." Zijn er patronen te herkennen bij het inslikken? Lenen bepaalde woorden zich er beter voor dan andere? “Neem vakantie, volgens mij, of gehad. Als je de weergave van deze woorden in spreektaal analyseert, blijkt dat we er bij de uitspraak zoiets als 'fkasie', 'fosmij' en 'gat' van maken. Vooral onbeklemtoonde stukjes sneuvelen in de woordenstroom." Verder bepalen de situatie en de relatie tussen de sprekers of en hoe we een woord inkorten. Maar als we het tot de taal zelf beperken, is de frequentie van een woord heel belangrijk. 'De genoemde woorden komen veel voor. Hoe vaker een woord voorkomt, hoe eerder we het reduceren. Functiewoorden als 'de' en 'het' zijn hoogfrequent. Al zijn ze van zichzelf al kort, we maken ze in de uitspraak nog korter: 'd' en 't" Oma's en kinderen "Wat nu frappant is: ook woorden die wat minder frequent zijn, worden gereduceerd als ze in een conversatie vaker voorkomen. We hebben vastgesteld dat het woord 'wedstrijd' in de loop van een gesprek steeds slordiger wordt uitgesproken naarmate het meer opduikt. Voor de spreker is het blijkbaar motorisch steeds eenvoudiger om dat woord te zeggen. Anders geformuleerd: de planning van de uitspraak van dat woord, waarbij het gaat om de aansturing van de spraakorganen, ligt als het ware nog klaar in ons geheugen. Voor de luisteraar is het ook gemakkelijker om dat woord 'op te halen' uit het woordenboek in zijn hoofd, het zogenoemde mentale lexicon."  Frequentie én context – de omgeving waarin een woord voorkomt tussen andere woorden – spelen een een-tweetje bij reductie. "Die context is van invloed op het uitspreken en het verstaan. Uit een grote verzameling spraak in spontane conversaties hebben we zinnetjes geselecteerd als 'De oma's spelen' en 'De kinderen spelen. Uit een vergelijking van de uitspraak blijkt dat het woord 'kinderen' in de tweede zin meer gereduceerd wordt dan 'oma's' in de eerste zin. Dat is te verklaren doordat de tweede combinatie vaker voorkomt. In een normaal wereldbeeld zijn kinderen die spelen voorspelbaarder dan oma's die spelen. Sprekers hebben meer ervaring met de combinatie 'kinderen – spelen'. De planning van het uitspreken verloopt soepeler. Waarom is dat nu zo interessant? Het zegt iets over de werking van ons brein. De gegevens uit dit onderzoek passen in het beeld van een geheugen dat - ook bij uitspraak – vooral steunt op onze ervaring met taal in een bepaalde context."  Bron: Onze Taal, november 2012 ||||||||||||||||Neerlandse verworvenheid in nationaal trekken||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Gereduceerde taalvarianten|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||schokkende ervaring||||||||||||||||||het spoor kwijt||||||balie|||||||Snel praten|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Unstressed syllables|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||mentale lexicon||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||meer voorspelbaar|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Balkenende Reducing Champion was for a long time former Prime Minister Jan Peter Balkenende, with famous phrases such as 'Neelansevranworeheifoinnasjonaltrekkin'. "That man was a godsend to me. When people asked what I was doing, I only had to mention his way of talking and everyone understood what I was doing. He was falsely made fun of with his reduced speech, because we all do that. Only Balkenende also did it in speeches, and then it stands out. " Native speakers of Dutch can handle such language clumps as Balkenende's. They were confronted with reduced variants at a very young age, when their ear was still open to everything. But 'late learners', Ernestus' term for people who learn a second or foreign language after childhood, have major problems with reduction and so they are of interest to the researcher. “Almost all of us have that disconcerting experience: you can order a baguette in a French bakery shop, but you lose track when the lady behind the counter starts rattling back in French. This is mainly because the words are in French. spoken language are pronounced differently - more reduced - than we were taught at school. I find that everyday language with all its omissions * extremely interesting. " Are there any patterns when swallowing? Do certain words lend themselves better than others? “Take a vacation, I think, or have it. If you analyze the representation of these words in colloquial language, it appears that we make something like 'fkasie', 'fosmij' and 'hole' with the pronunciation. Especially unstressed pieces die in the verbiage. "Furthermore, the situation and the relationship between the speakers determine whether and how we shorten a word. But if we limit it to the language itself, the frequency of a word is very important." are common. The more often a word occurs, the sooner we reduce it. Function words such as' de 'and' het 'are high-frequency. Although they are short by themselves, we make them even shorter in pronunciation:' d 'and' t "Grandmothers and children" What is striking now is that words that are less frequent are also reduced if they occur more often in a conversation. We have found that the word 'competition' is pronounced more sloppily in the course of a conversation as it is For the speaker it is apparently increasingly motorically easier to say that word. In other words: the planning of the pronunciation of that word, which involves the control of the speech organs, is still ready, as it were. s memory. It is also easier for the listener to 'retrieve' that word from the dictionary in his head, the so-called mental lexicon. ”Frequency and context - the environment in which a word occurs among other words - play a one-two punch at reduction. “That context influences the pronunciation and understanding. From a large collection of speech in spontaneous conversations, we have selected phrases such as' The grandmothers are playing 'and' The children are playing. A comparison of the pronunciation shows that the word 'children' is more reduced in the second sentence than 'grandmothers' in the first sentence. This can be explained by the fact that the second combination occurs more often. In a normal worldview, children who play are more predictable than grandmas who play. Speakers have more experience with the combination of 'children - playing'. The planning of the pronunciation is smoother. Why is that so interesting now? It says something about how our brain works. The data from this research fit into the picture of a memory that - also in pronunciation - mainly relies on our experience with language in a particular context. "Source: Onze Taal, November 2012 '" Balkenende Champion riducendo è stato a lungo l'ex primo ministro Jan Peter Bal- ken, con frasi famose come 75 ' Neelansevranworeheifoinnasjonaltrekkin'. "Quell'uomo è stato un dono del cielo per me. Quando la gente mi chiedeva cosa facessi, bastava citare il suo modo di parlare e tutti capivano di cosa mi occupassi". È stato ingiustamente messo in ridicolo con la sua parlantina ridotta, perché lo facciamo tutti. Solo Balkenende lo fa anche nei discorsi, e allora si nota". I parlanti nativi dell'olandese sono in grado di gestire questi grumi di lingua come quelli di Balkenende. Si sono confrontati con varianti ridotte in età molto giovane, quando le loro orecchie erano ancora aperte a tutto. Ma gli "apprendenti tardivi", termine con cui Ernestus definisce le persone che imparano una seconda lingua o una lingua straniera dopo l'infanzia, hanno grossi problemi con la riduzione e quindi sono interessanti per il ricercatore. "Quasi tutti abbiamo vissuto un'esperienza sconcertante: in una panetteria francese si può ordinare una baguette in modo ordinato, ma si perde il filo quando la signora dietro il bancone inizia a blaterare in francese. Ciò è dovuto principalmente al fatto che le parole del linguaggio colloquiale francese sono pronunciate in modo diverso - più ridotto - rispetto a quanto abbiamo imparato a scuola. Trovo che il linguaggio quotidiano con tutte le omissioni sia *potentemente interessante". Si possono individuare degli schemi durante la deglutizione? Alcune parole si prestano meglio di altre? "Prendiamo vacanza, secondo me, o aveva. Se si analizza la rappresentazione di queste parole nel linguaggio colloquiale, si scopre che quando le pronunciamo, le trasformiamo in qualcosa come 'fkasie', 'fosmij' e 'gat'. Soprattutto le parti non sottolineate vengono uccise nel flusso delle parole". Inoltre, la situazione e il rapporto tra i parlanti determinano se e come accorciare una parola. Ma se ci riduciamo alla lingua stessa, la frequenza di una parola è molto importante. "Le parole citate sono comuni. Più una parola è frequente, prima la riduciamo. Parole funzionali come 'il' e 'esso' sono ad alta frequenza. Anche se sono brevi di per sé, le rendiamo ancora più brevi nella pronuncia: 'd' e 't'" Nonne e bambini "Ciò che ora colpisce è che anche le parole un po' meno frequenti vengono ridotte se ricorrono più spesso in una conversazione. Abbiamo scoperto che la parola 'fiammifero' viene pronunciata in modo sempre più approssimativo nel corso di una conversazione, quanto più si presenta. Per l'oratore è apparentemente più facile, dal punto di vista motorio, pronunciare questa parola. In altre parole, la pianificazione della pronuncia di quella parola, che implica il controllo degli organi di parola, è ancora pronta nella nostra memoria, per così dire. Per l'ascoltatore è anche più facile 'prendere' quella parola dal dizionario che ha in testa, il cosiddetto lessico mentale". La frequenza e il contesto - l'ambiente in cui una parola appare tra le altre - giocano un doppio pugno nella riduzione. "Il contesto influenza la pronuncia e la comprensione. Da un'ampia raccolta di discorsi in conversazioni spontanee, abbiamo selezionato frasi come 'Le nonne stanno giocando' e 'I bambini stanno giocando'. Un confronto della pronuncia mostra che la parola "bambini" nella seconda frase viene ridotta maggiormente rispetto a "nonne" nella prima frase. Questo può essere spiegato dal fatto che la seconda combinazione è più comune. In una visione normale del mondo, i bambini che giocano sono più prevedibili delle nonne che giocano. I parlanti hanno più esperienza con la combinazione "bambini - giocare". La pianificazione dell'enunciato avviene in modo più fluido. Perché questo è così interessante? Dice qualcosa sul funzionamento del nostro cervello. I dati di questo studio si inseriscono nel quadro di una memoria che - anche nella pronuncia - si basa principalmente sulla nostra esperienza di linguaggio in un particolare contesto". Fonte: Onze Taal, novembre 2012 ” 巴尔肯内德的减排倡导者是前总理扬·彼得·巴尔肯内德(Jan Peter Balkenende),他曾长期倡导“75 Neelansevranworeheifoinnasjonaltrekkin”等著名短语。 “那个人是上天赐给我的礼物。当人们问我做了什么时,我只需提及他的说话方式,每个人都明白我在做什么。他因说话减少而被错误地取笑,因为我们都只有巴尔肯内德在演讲中也做到了这一点,然后它就脱颖而出了。”以荷兰语为母语的人可以应对像巴尔肯内德这样的语言块。他们在很小的时候就面临着减少的变异,当时他们的耳朵仍然对一切事物保持开放的态度。但是,“晚期学习者”(埃内斯特斯对童年后学习第二语言或外语的人的术语)在减少方面存在重大问题,因此研究人员对他们感兴趣。 “几乎我们所有人都有过这样令人不安的经历:在法国面包店里,你可以点一份法棍面包,但当柜台后面的女士开始用法语顶嘴时,你就迷失了方向。这主要是因为这些词在法语口语中的发音不同——比我们在学校学到的更精简,我发现日常语言及其所有遗漏非常有趣。”吞咽时可以识别任何模式吗?是否某些词比其他词更适合这个? “我想,去度个假,或者说去度个假。如果你分析这些单词在口语中的表达,就会发现当我们发音时,我们会发出“fkasie”、“fosmij”和“gat”之类的东西。不重读的部分尤其会迷失在单词的流动中。”此外,情况和说话者之间的关系决定了我们是否以及如何缩短单词。但如果我们将其限制在语言本身,单词的频率就非常重要“提到的词很常见。一个词出现的次数越多,我们就越早减少它。像‘de’和‘het’这样的虚词出现频率很高。t《祖母和孩子》令人震惊的是:甚至是这样的词。如果在对话中出现的频率更高,则频率会降低。我们注意到,在对话过程中,“竞争”这个词的发音越来越随意,显然,说话者越来越容易说出“竞争”这个词。换句话说:这个词的发音计划,涉及到发音器官的控制,仍然在我们的记忆中。听者也更容易从他头脑中的词典(即所谓的心理词典)中‘检索’该单词。”频率和上下文——一个单词在其他单词中出现的环境——发挥一二拳的作用“上下文影响发音和理解。从大量自发对话中的言语中,我们选择了诸如“祖母们正在玩耍”和“孩子们正在玩耍”之类的短语。对比发音可以看出,第二句中的“children”一词比第一句中的“grandmothers”更加减少。这可以通过第二种组合出现得更频繁这一事实来解释。在正常的世界观中,玩耍的孩子比玩耍的祖母更容易预测。演讲者对“儿童-游戏”的组合有更多的经验。发声的计划进行得更加顺利。为什么这么有趣?它讲述了我们的大脑如何运作。这项研究的数据符合记忆的图景——也包括发音——主要基于我们在特定上下文中的语言经验。”来源:Onze Taal,2012 年 11 月