×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Kruistocht in Spijkerbroek by Beckman Thea, 1 De grote sprong

1 De grote sprong

De grote sprong

‘... en dit,' zei dr. Simiak, ‘is dan de materietransmitter.'

Dolf Wega was behoorlijk onder de indruk. Hij keek met ontzag naar het geweldige apparaat dat de gehele achterwand van het laboratorium besloeg. Overal op de vloer lagen dikke, goed afgeschermde kabels. Dolf zag ook nog een hoog paneel met lampjes, knoppen, hendels - alles voorzien van onbegrijpelijke cijfers en tekens.

Tegenover de machtige machine waarmee je contact met het verleden kon maken, voelde Dolf zich opeens heel klein worden. Hij was de enige zoon van dr. Wega, die bevriend was met de beide uitvinders van de tijdmachine. Omdat Dolf er maandenlang om had gezeurd, mocht hij nu, in de kerstvakantie, een kijkje nemen in het laboratorium. Maar dat de materietransmitter zo'n immens apparaat zou zijn, had hij niet verwacht.

‘Wat is dat?' vroeg hij, wijzend op het middenstuk. Dat leek enigszins op een telefooncel met zwaar geïsoleerde wanden en een doorzichtige, manshoge deur. Die deur was niet van gewoon glas maar van een kunststof die volgens dr. Simiak niet te vernietigen was.

‘Dat is de ruimte waarin de kooi of voorwerpen worden geplaatst om te worden weggeflitst,' legde dr. Kneveltoer uit. Hij was de assistent van dr. Simiak.

‘En komen ze daarin ook weer terug?'

‘Als we geluk hebben wel.'

‘Hoezo geluk?'

‘Kijk jongen,' vertelde dr. Simiak. ‘Als we een dier in een kooi wegflitsen moeten we ten minste drie uur wachten voordat we het kunnen terughalen. Want de transmitter verbruikt veel energie, wordt heet en moet eerst weer afkoelen. Al die tijd staat de kooi met het dier erin op dezelfde plaats in het verleden - en dat moet ook, want op die plek zijn de coördinaten van de machine ingesteld. Wordt intussen de kooi door iemand verwijderd, of is die op een helling terechtgekomen en een eindje weggeschoven, dan komt er bij het terugflitsen niets anders dan wat aarde en zand terug. Het proefdier zijn we kwijt.'

‘Waarom experimenteert u alleen met proefdieren? Die kunnen niet vertellen wat ze in dat verre verleden gezien hebben,' zei Dolf logisch.

‘De hele uitvinding bevindt zich nog in het beginstadium, beste jongen. Voor we eraan kunnen denken mensen naar het verleden te flitsen, moeten we er zeker van zijn dat die mensen geen risico lopen. Mensen zijn eigenlijk ook te zwaar.'

‘Waarom te zwaar?'

‘We kunnen nog niet boven de zestig kilo uitkomen met dit apparaat. Bovendien kunnen we niet zien waar de dieren terechtkomen. Voorlopig is het nog eenrichtingverkeer. Daarom, een méns die verkeerd terecht zou komen, in een moeras of midden in een meer bijvoorbeeld, kan ons niet even een seintje geven - die is reddeloos verloren.'

‘En het ergste is,' viel de assistent dr. Kneveltoer in, ‘dat na elk experiment met zware dieren, zoals apen, de transmitter voor vele weken buiten werking is. Het terugflitsen kost zo geweldig veel energie dat alle zekeringen smelten en het toestel volkomen ontregeld raakt. De reparatie duurt dan soms twee maanden.'

‘Tjonge. Is de machine nu in orde?'

‘Ja. Na nieuwjaar hopen we proeven te gaan doen met apen die er speciaal op zijn getraind voorwerpen uit hun omgeving in hun kooi te trekken.'

Dolf knikte. Hij keek naar de cel en probeerde zich voor te stellen hoe je je zou voelen als je daarin werd gestopt om te worden weggebliksemd naar een ver verleden...

Opeens zei hij, bijna tegen zijn wil: ‘Ik zou wel durven.'

De twee geleerden staarden hem aan. Ze zagen een jongen, nog geen zestien jaar oud, flink uit de kluiten gewassen, een scholier met belangstelling voor geschiedenis, maar toch eigenlijk nog een kind. En die zei... Ach nee, dat kon de jongen niet menen. Hij droomde natuurlijk van avonturen zoals ze op de televisie te zien waren: kleurrijk en onecht.

‘Ik weeg nog geen zestig kilo,' zei Dolf.

‘Je bent gek,' riep dr. Simiak.

‘Ik heb ogen en een mond. Ik kan rondkijken en later vertellen wat ik heb gezien,' vervolgde Dolf rustig. Echt kalm was hij niet meer; zijn hart roffelde.

‘Onzin, grote onzin,' hoorde hij dr. Kneveltoer mompelen. Maar de stem van de man klonk plotseling anders - weifelend!

‘Veel te riskant,' zei dr. Simiak, maar ook zijn stem klonk minder vast dan eerst. Hoe afwijzender de geleerden waren, hoe meer zin Dolf in het avontuur kreeg.

‘Ik zou een volmaakt proefkonijn zijn,' zei hij. ‘Met het juiste gewicht en een goed stel ogen in mijn hoofd. Desnoods neem ik een wapen mee. O, ik snap wel dat er gevaar aan verbonden is, maar ik kan me goed redden in vreemde omstandigheden. En het is toch maar voor een paar uur, net genoeg om... Weet u, ik heb thuis een boek waarin een riddertoernooi wordt beschreven dat op de veertiende juni 1212 in Montgivray, in Midden-Frankrijk, werd gehouden door de hertog van Dampierre. Als u mij daar nu eens heen flitste? Ik zou dat dolgraag zien. Na mijn terugkomst kan ik u haarfijn vertellen of uw materietransmitter werkelijk zo feilloos werkt als u dénkt dat hij doet. Wat kunnen de proefdieren u vertellen? Niets. U kunt ze onderzoeken en wat stof uit hun vacht plukken. Maar dan heeft u nog geen zekerheid. Ik kan u het pure, wetenschappelijke bewijs leveren...'

Hij zag de beide mannen aarzelen.

‘... en ik ben niet bang,' voegde hij er snel aan toe.

‘Jongen, je schijnt niet te beseffen,' zei dr. Simiak ernstig, ‘dat we, in het geval we op je voorstel ingaan, wat we natuurlijk niet doen, maar één keer kunnen proberen je terug te halen. Lukt dat niet, sta je op dat moment niet op de juiste plek, dan ben je verloren en zou je de rest van je leven in de Middeleeuwen moeten ronddwalen.'

‘Ik zal er zijn, precies op tijd,' beloofde Dolf plechtig.

‘Je denkt er veel te gemakkelijk over,' zei dr. Kneveltoer, maar zijn ogen schitterden begerig.

‘Ik wed dat u met de computer de plaats waar ik moet neerkomen haarfijn kunt berekenen,' zei Dolf vasthoudend. ‘Ik kan een vetkrijtje meenemen om de plek aan te kruisen en die een paar uur later zonder moeite terug te vinden. Een mes kan ik ook bij me steken om me zo nodig te verdedigen. En... en...'

‘Ach, jongen, hou toch op,' riep dr. Simiak en zijn stem trilde. ‘Het is veel te riskant. Er is nog nooit een méns naar het verleden gegaan. Het zou totaal verkeerd kunnen uitpakken en die verantwoording mogen we niet op ons nemen.'

‘Eén mens moet de eerste zijn,' antwoordde Dolf. ‘En ik ben bereid.' Hij wilde niet nadenken, niet aarzelen. Doorzetten wilde hij en geen seconde verliezen. Zo'n waanzinnige, ongelooflijke kans om een kijkje te nemen in de Middeleeuwen kreeg hij nooit meer!

De twee natuurkundigen stonden op hem in te praten, maar hij luisterde zelfs niet. Hij stond te kijken naar de ‘telefooncel', naar die toegangspoort tot het verleden, tot riddertoernooien en avonturen. Buiten het laboratorium lag grauw en koud de winter over het land. Hierbinnen was het warm. Dolf stond met zijn dikke, met schapenwol gevoerde jack in de handen. Als bij ingeving trok hij de jas aan.

‘Laat me gaan,' zei hij, bijna bevelend.

Boven de materietransmitter hing een chronometer. Dolf wierp een blik op de wijzerplaat. Het was bijna kwart voor één. Instinctief zette hij zijn nieuwe polshorloge (een sinterklaascadeau) ermee gelijk. ‘We kunnen op de minuut af afspreken hoe laat ik op de plaats moet zijn vanwaar ik kan worden teruggeflitst,' zei hij.

Opeens gebeurde het wonder. Of ze tegen zijn blinde koppigheid niet waren opgewassen of dat de beide geleerden bezweken voor de gedachte dat ze de materietransmitter eindelijk eens echt zouden kunnen gebruiken, wist Dolf niet. Maar tot zijn stomme verbazing zag hij hen bijna gelijktijdig knikken.

Dr. Kneveltoer rende naar de computer en begon die met gegevens te voeden. ‘14 juni 1212 zei je? Montgivray in Frankrijk... Even een kaart pakken om precies te zien waar dat ligt...' Hij bleef mompelen terwijl hij zich met de computer bezighield. Dr. Simiak was ook in beweging gekomen. Hij liep weg en kwam even later terug met twee vetkrijtjes: een zwart en een helgeel. Ook gaf hij Dolf een lang, vlijmscherp broodmes, dat de jongen tussen zijn broekriem stak.

‘Als we het zo veilig mogelijk willen doen,' zei de geleerde, ‘stel ik voor: vier hele uren vanaf nu.' Hij was opeens weer een natuurkundige die bezig was met een experiment. Hij noteerde de tijd van de chronometer: vijf minuten voor één.

‘Het instellen van de transmitter neemt een paar minuten in beslag. Je zult dus worden weggeflitst om ongeveer één uur. Prent dat goed in je geheugen, jongen. Om precies vijf uur, op de seconde af, zullen we je terugflitsen. Begrepen?'

‘Ik zal er zijn.' Dolf liep al in de richting van de ‘cel'.

Dr. Kneveltoer kwam terug met de resultaten van de computer in de hand. Hij zag Dolf de deur van de cel openen en opeens besprong hem de twijfel weer.

‘Wil je heus?' riep hij schril. ‘Bedenk dat we maar één keer kunnen proberen je terug te halen...'

‘Ik weet het,' zei Dolf. Hij stapte de cel in.

Dr. Simiak liep hem na om de deur te sluiten. Maar voordat hij dat deed, zei hij: ‘Vertoon je zo weinig mogelijk aan mensen, Dolf. Je hebt de verkeerde kleren aan... Ach jongen, kom er toch uit, dit is waanzin.'

‘Dat meent u niet,' antwoordde Dolf koel. ‘U wilt niets liever dan dat ik ga.'

Dat was zó waar dat dr. Simiak niets meer wist te zeggen. Dr. Kneveltoer zat al voor het paneel aan knoppen en hendels te draaien.

Met de deur nog altijd open zei dr. Simiak hees: ‘Goed dan. Zet je voeten precies op die vierkante plaat. Ja, zo. Zorg dat je de wanden niet raakt. Sluit je ogen en beweeg je niet. Word niet ongeduldig, het duurt zeker drie minuten voordat we voldoende energie hebben opgebouwd om... Raak vooral niets aan, jongen, ik...'

‘Niet praten, doen!' zei Dolf.

Hij kneep zijn ogen dicht. Hij hoorde hoe de deur werd gesloten; daarna drong geen geluid meer tot hem door.

Onbeweeglijk als een standbeeld stond hij daar. Tellen, dacht hij. Gewoon driemaal tot zestig tellen. Rustig...

Hij telde. Langzaam en geconcentreerd. Om toch maar niet te hoeven denken. Om die blinde koppigheid van hem geen seconde te verliezen. Om niet bang te worden, niet in paniek met zijn armen te gaan zwaaien, niet te gaan gillen...

‘Eenendertig, tweeëndertig...'

Was dat de tweede of derde keer dat hij tot zestig telde? Wat voerden die twee mannen eigenlijk uit? Vijfenveertig, zesenveertig... Achter zijn gesloten oogleden probeerde hij cijfers te zien in plaats van de vlekken die voor zijn oogballen dwarrelden. Achtenvijftig, negenen... Toen verging de wereld. Letterlijk. Dolf was zich bewust van een hevige klap die hem duizelend en met pijn in zijn hele lichaam achterliet. Geluiden ruisten om hem heen, namen langzaam af en werden herkenbaar.

De wind in de boomtoppen. Vogels die zongen. Nog altijd durfde hij zich niet te bewegen of zijn ogen te openen. Toen voelde hij warm zonlicht op zijn hoofd. De duizeling verdween. Hij keek...

Hij wás er!

Waar?


1 De grote sprong 1 The Great Leap 1 Büyük Sıçrama

De grote sprong The big jump 1 Wielki skok

‘... en dit,' zei dr. Simiak, ‘is dan de materietransmitter.' "...and this," said Dr. Simiak, "is the matter transmitter."

Dolf Wega was behoorlijk onder de indruk. Dolf Wega was quite impressed. Dolf Wega a été très impressionné. Dolf Wega był pod wrażeniem. Дольф Вега был весьма впечатлен. Dolf Wega oldukça etkilendi. Hij keek met ontzag naar het geweldige apparaat dat de gehele achterwand van het laboratorium besloeg. He gazed in awe at the awesome device that occupied the entire back wall of the lab. Il regarda avec admiration l'énorme appareil qui occupait tout le mur du fond du laboratoire. Spojrzał z podziwem na wspaniałe urządzenie pokrywające całą tylną ścianę laboratorium. Он с благоговением смотрел на огромное устройство, занимавшее всю заднюю стену лаборатории. Laboratuvarın tüm arka duvarını kaplayan müthiş cihaza hayranlıkla baktı. Overal op de vloer lagen dikke, goed afgeschermde kabels. Thick, well-shielded cables lay all over the floor. По всему полу тянулись толстые, хорошо экранированные кабели. Zeminin her tarafında kalın, iyi ekranlanmış kablolar vardı. Dolf zag ook nog een hoog paneel met lampjes, knoppen, hendels - alles voorzien van onbegrijpelijke cijfers en tekens. Dolf also saw a high panel with lights, buttons, levers - all with incomprehensible numbers and characters. Dolf ayrıca ışıklar, düğmeler, kollar içeren yüksek bir panel gördü - tümü anlaşılmaz sayılar ve karakterlerle.

Tegenover de machtige machine waarmee je contact met het verleden kon maken, voelde Dolf zich opeens heel klein worden. In front of the mighty machine with which you could make contact with the past, Dolf suddenly felt very small. Devant la puissante machine avec laquelle on pouvait entrer en contact avec le passé, Dolf se sentit tout à coup tout petit. Перед могучей машиной, с помощью которой можно было вступить в контакт с прошлым, Дольф вдруг почувствовал себя очень маленьким. Geçmişle bağlantı kurabileceğiniz güçlü makinenin önünde Dolf birden kendini çok küçük hissetti. Hij was de enige zoon van dr. Wega, die bevriend was met de beide uitvinders van de tijdmachine. He was the only son of Dr. Wega, who was friends with the two inventors of the time machine. Il était le fils unique du Dr Wega, qui était ami avec les deux inventeurs de la machine à voyager dans le temps. Był jedynym synem dr Wegi, który przyjaźnił się z oboma wynalazcami wehikułu czasu. Он был единственным сыном доктора Веги, дружившего с обоими изобретателями машины времени. Zaman makinesinin iki mucidiyle arkadaş olan Dr. Wega'nın tek oğluydu. Omdat Dolf er maandenlang om had gezeurd, mocht hij nu, in de kerstvakantie, een kijkje nemen in het laboratorium. Because Dolf had been nagging about it for months, he was now allowed to take a look at the laboratory during the Christmas holidays. Parce que Dolf le harcelait depuis des mois, il était désormais autorisé à jeter un coup d'œil au laboratoire pendant les vacances de Noël. Поскольку Дольф ворчал по этому поводу несколько месяцев, теперь ему разрешили осмотреть лабораторию во время рождественских каникул. Dolf aylardır bu konuda dırdır ettiği için Noel tatillerinde laboratuvara bakmasına izin verildi. Maar dat de materietransmitter zo'n immens apparaat zou zijn, had hij niet verwacht. But he hadn't expected the matter transmitter to be such an immense device. Mais il ne s'était pas attendu à ce que le transmetteur de matière soit un appareil aussi immense. Ale nie spodziewał się, że nadajnik materii będzie tak ogromnym urządzeniem. Но он не ожидал, что передатчик материи окажется таким огромным устройством. Ancak madde vericisinin bu kadar muazzam bir cihaz olacağını tahmin etmemişti.

‘Wat is dat?' 'C'est quoi?' 'Co to jest?' vroeg hij, wijzend op het middenstuk. he asked, pointing to the centerpiece. demanda-t-il en désignant le centre de table. - zapytał, wskazując na środkową część. — спросил он, указывая на центральную часть. diye sordu, ortadaki parçayı göstererek. Dat leek enigszins op een telefooncel met zwaar geïsoleerde wanden en een doorzichtige, manshoge deur. It looked somewhat like a telephone booth with heavily insulated walls and a transparent, man-sized door. Cela ressemblait un peu à une cabine téléphonique avec des murs fortement isolés et une porte transparente de la taille d'un homme. To było trochę jak automat telefoniczny z mocno izolowanymi ścianami i przezroczystymi drzwiami wielkości człowieka. Это было похоже на телефонную будку с хорошо изолированными стенами и прозрачной дверью в человеческий рост. Oldukça yalıtılmış duvarları ve şeffaf, insan boyutunda bir kapısı olan bir telefon kulübesine benziyordu. Die deur was niet van gewoon glas maar van een kunststof die volgens dr. Simiak niet te vernietigen was. That door was not just glass, but a plastic that Dr. Simiak said could not be destroyed. Cette porte n'était pas seulement en verre, mais en plastique qui, selon le Dr Simiak, ne pouvait pas être détruite. Te drzwi nie były wykonane ze zwykłego szkła, ale z tworzywa sztucznego, które według dr Simiaka było niezniszczalne. Эта дверь была сделана не из обычного стекла, а из пластика, который, по словам доктора Симиака, невозможно было разрушить. O kapı sadece cam değildi, Dr. Simiak'ın yok edilemeyeceğini söylediği bir plastikti.

‘Dat is de ruimte waarin de kooi of voorwerpen worden geplaatst om te worden weggeflitst,' legde dr. Kneveltoer uit. "That's the room in which the cage or objects are placed to be flashed away," Dr. Kneveltoer explained. "C'est la pièce dans laquelle la cage ou les objets sont placés pour être flashés", a expliqué le Dr Kneveltoer. „To jest przestrzeń, w której umieszcza się klatkę lub przedmioty, które mają zostać rozbite” - wyjaśnił dr Kneveltoer. «Это место, где помещается клетка или объекты для вспышки», — объяснил доктор Гагтоер. Dr. Kneveltoer, "Bu, kafesin veya nesnelerin parıldamak için yerleştirildiği oda," dedi. Hij was de assistent van dr. Simiak. He was Dr. Simiak's assistant.

‘En komen ze daarin ook weer terug?' "And will they come back there too?" « Et reviendront-ils là-bas aussi ? "Ve oraya da geri gelecekler mi?"

‘Als we geluk hebben wel.' "If we're lucky, yes." "Si nous avons de la chance, oui." "Şanslıysak, evet."

‘Hoezo geluk?' "How lucky?"

‘Kijk jongen,' vertelde dr. Simiak. "Look boy," Dr. Simiak said. "Bak oğlum," dedi Dr. Simiak. ‘Als we een dier in een kooi wegflitsen moeten we ten minste drie uur wachten voordat we het kunnen terughalen. 'If we flash an animal in a cage, we have to wait at least three hours before we can retrieve it. „Jeśli odepchniemy zwierzę w klatce, musimy poczekać co najmniej trzy godziny, zanim będziemy mogli je odzyskać. 'Eğer bir hayvanı kafese kapatırsak, onu geri alabilmek için en az üç saat beklememiz gerekir. Want de transmitter verbruikt veel energie, wordt heet en moet eerst weer afkoelen. Because the transmitter consumes a lot of energy, gets hot and has to cool down first. Çünkü verici çok fazla enerji tüketir, ısınır ve önce soğuması gerekir. Al die tijd staat de kooi met het dier erin op dezelfde plaats in het verleden - en dat moet ook, want op die plek zijn de coördinaten van de machine ingesteld. All the while, the cage with the animal in it is in the same place in the past - and it should be, because that is where the coordinates of the machine are set. Bu arada, içinde hayvanın olduğu kafes geçmişte aynı yerdedir - ve öyle olmalıdır, çünkü makinenin koordinatları burada belirlenir. Wordt intussen de kooi door iemand verwijderd, of is die op een helling terechtgekomen en een eindje weggeschoven, dan komt er bij het terugflitsen niets anders dan wat aarde en zand terug. In the meantime, if the cage is removed by someone, or if it has ended up on a slope and slid a little away, then nothing but a little dirt and sand comes back when it flashes back. En attendant, si la cage est enlevée par quelqu'un, ou si elle a atterri sur une pente et a été un peu repoussée, rien d'autre que de la terre et du sable ne reviendra quand elle reviendra. W międzyczasie, jeśli klatka zostanie przez kogoś wyjęta lub wylądowała na zboczu i została nieco odepchnięta, wtedy nic nie miga, gdy lampa powróci. Между тем, если клетку кто-то уберет или если она приземлится на склоне и будет немного отодвинута назад, ничего, кроме земли и песка, не вернется, когда она вспыхнет. Bu esnada kafes biri tarafından çıkarılırsa veya bir yamaca düşüp biraz uzaklaşırsa, o zaman geri döndüğünde biraz kir ve kumdan başka bir şey gelmez. Het proefdier zijn we kwijt.' We've lost the lab animal.' Nous avons perdu l'animal de laboratoire. Straciliśmy zwierzę laboratoryjne. Laboratuvar hayvanını kaybettik.'

‘Waarom experimenteert u alleen met proefdieren? 'Why do you only experiment with laboratory animals? 'Neden sadece laboratuvar hayvanları üzerinde deney yapıyorsunuz? Die kunnen niet vertellen wat ze in dat verre verleden gezien hebben,' zei Dolf logisch. They can't tell what they saw in that distant past,' Dolf said logically. O uzak geçmişte gördüklerini sana söyleyemezler," dedi Dolf mantıklı bir şekilde.

‘De hele uitvinding bevindt zich nog in het beginstadium, beste jongen. 'The whole invention is still in its early stages, dear boy. 'Bütün icat hala erken aşamalarında, sevgili oğlum. Voor we eraan kunnen denken mensen naar het verleden te flitsen, moeten we er zeker van zijn dat die mensen geen risico lopen. Before we can think of flashing people into the past, we need to make sure those people aren't at risk. İnsanları geçmişe göndermeyi düşünmeden önce, bu insanların risk altında olmadığından emin olmamız gerekiyor. Mensen zijn eigenlijk ook te zwaar.' People are actually too heavy.' Люди на самом деле слишком тяжелые». İnsanlar aslında çok ağır.'

‘Waarom te zwaar?' "Neden çok ağır?"

‘We kunnen nog niet boven de zestig kilo uitkomen met dit apparaat. 'We can't get over sixty kilos with this device yet. 'Henüz bu cihazla altmış kiloyu geçemiyoruz. Bovendien kunnen we niet zien waar de dieren terechtkomen. Moreover, we cannot see where the animals end up. Üstelik hayvanların sonunun nereye varacağını da göremiyoruz. Voorlopig is het nog eenrichtingverkeer. For now it is still one-way traffic. Daarom, een méns die verkeerd terecht zou komen, in een moeras of midden in een meer bijvoorbeeld, kan ons niet even een seintje geven - die is reddeloos verloren.' Therefore, a person who would end up in the wrong place, in a swamp or in the middle of a lake, for example, can't give us a signal - he is hopelessly lost.' Поэтому человек, оказавшийся не в том месте, например, в болоте или посреди озера, не может подать нам сигнал — он безвозвратно потерян». Bu nedenle, örneğin yanlış yerde, bataklıkta veya gölün ortasında olacak bir kişi bize bir işaret veremez - umutsuzca kaybolur.'

‘En het ergste is,' viel de assistent dr. Kneveltoer in, ‘dat na elk experiment met zware dieren, zoals apen, de transmitter voor vele weken buiten werking is. 'And the worst part is,' Dr Gagtoer interposed, 'the assistant is out of action for many weeks after every experiment with heavy animals, such as monkeys. «И самое худшее, — вставил доктор Гагтер, — ассистент выбывает из строя на много недель после каждого эксперимента с тяжелыми животными, такими как обезьяны. "Ve en kötü yanı," diye araya girdi asistan Dr. Kneveltoer, "maymunlar gibi ağır hayvanlarla yapılan her deneyden sonra, verici haftalarca devre dışı kalıyor. Het terugflitsen kost zo geweldig veel energie dat alle zekeringen smelten en het toestel volkomen ontregeld raakt. The return flash costs so much energy that all fuses melt and the device is completely disrupted. Ответная вспышка стоит столько энергии, что плавятся все предохранители и устройство полностью выходит из строя. Flash back o kadar çok enerji harcar ki tüm sigortalar erir ve cihaz tamamen bozulur. De reparatie duurt dan soms twee maanden.' The repair sometimes takes two months.'

‘Tjonge. 'Boy. Is de machine nu in orde?' Is the machine OK now?' Makine şimdi iyi mi?'

‘Ja. Na nieuwjaar hopen we proeven te gaan doen met apen die er speciaal op zijn getraind voorwerpen uit hun omgeving in hun kooi te trekken.' After New Year's we hope to conduct experiments with monkeys that have been specially trained to pull objects from their environment into their cage.' После Нового года мы надеемся провести эксперименты с обезьянами, которых специально натренировали тянуть в клетку предметы из окружающей среды». Yeni yıldan sonra, çevrelerindeki nesneleri kafeslerine çekmek için özel olarak eğitilmiş maymunlarla deneyler yapmayı umuyoruz.'

Dolf knikte. Dolph nodded. Dolph başını salladı. Hij keek naar de cel en probeerde zich voor te stellen hoe je je zou voelen als je daarin werd gestopt om te worden weggebliksemd naar een ver verleden... He looked at the cell and tried to imagine how you would feel if you were put in there to be blasted off to a distant past... Il a regardé la cellule et a essayé d'imaginer ce que vous ressentiriez si vous y étiez envoyé pour être projeté dans un passé lointain... Он посмотрел на камеру и попытался представить, как бы вы себя чувствовали, если бы вас поместили туда, чтобы унести в далекое прошлое... Hücreye baktı ve uzak bir geçmişe gitmek için oraya konulsaydınız nasıl hissedeceğinizi hayal etmeye çalıştı...

Opeens zei hij, bijna tegen zijn wil: ‘Ik zou wel durven.' Suddenly, almost against his will, he said, "I'd dare." Внезапно, почти против своей воли, он сказал: «Я осмелюсь». Aniden, neredeyse istemeyerek, "Cesaret edebilirim" dedi.

De twee geleerden staarden hem aan. The two scholars stared at him. Les deux savants le dévisagèrent. Двое ученых уставились на него. Ze zagen een jongen, nog geen zestien jaar oud, flink uit de kluiten gewassen, een scholier met belangstelling voor geschiedenis, maar toch eigenlijk nog een kind. They saw a boy, not yet sixteen years old, quite overgrown, a student with an interest in history, but still a child really. Ils virent un garçon qui n'avait pas encore seize ans, assez grand, un étudiant passionné d'histoire, mais qui n'était encore qu'un enfant. Они увидели мальчика, которому еще не исполнилось шестнадцати, совсем заросшего, студента, интересующегося историей, но все же еще совсем ребенка. Henüz on altı yaşında olmayan, oldukça büyümüş, tarihe ilgi duyan ama yine de gerçekten bir çocuk olan bir okul çocuğu gördüler. En die zei... Ach nee, dat kon de jongen niet menen. And he said... Oh no, the boy couldn't be serious. Et il a dit... Oh non, le garçon ne pouvait pas être sérieux. И он сказал... О нет, мальчик не мог быть серьезным. Ve dedi ki... Oh hayır, çocuk öyle demek istemiş olamaz. Hij droomde natuurlijk van avonturen zoals ze op de televisie te zien waren: kleurrijk en onecht. He, of course, dreamed of adventures as they were seen on television: colorful and unreal. Il rêvait, bien sûr, d'aventures comme à la télévision : colorées et fausses. Конечно, он мечтал о приключениях, показанных по телевизору: красочных и фальшивых. Tabii ki, televizyonda görüldüğü gibi maceralar hayal etti: renkli ve gerçek dışı.

‘Ik weeg nog geen zestig kilo,' zei Dolf. 'I weigh less than sixty kilos,' said Dolf. Dolf, "Altmış kilodan daha hafifim" dedi.

‘Je bent gek,' riep dr. Simiak. "Sen delisin," diye haykırdı Dr. Simiak.

‘Ik heb ogen en een mond. 'I have eyes and a mouth. 'Benim gözlerim ve ağzım var. Ik kan rondkijken en later vertellen wat ik heb gezien,' vervolgde Dolf rustig. I can look around and tell you later what I saw,' Dolf continued calmly. Etrafa bakıp ne gördüğümü sana daha sonra anlatabilirim,' diye sessizce devam etti Dolf. Echt kalm was hij niet meer; zijn hart roffelde. He was no longer really calm; his heart was pounding. Il n'était plus vraiment calme ; son cœur battait. Он больше не был по-настоящему спокоен; его сердце колотилось. Artık gerçekten sakin değildi; kalbi atıyordu.

‘Onzin, grote onzin,' hoorde hij dr. Kneveltoer mompelen. "Nonsense, nonsense," he heard Dr. Gagtoer mumble. «Ерунда, чепуха», — услышал он бормотание доктора Гагтёра. "Saçmalık, büyük saçmalık," diye mırıldandığını duydu Dr. Kneveltoer. Maar de stem van de man klonk plotseling anders - weifelend! But the man's voice suddenly sounded different - wavering! Но голос мужчины вдруг зазвучал иначе — дрожащим! Ama adamın sesi aniden farklı geldi - titrek!

‘Veel te riskant,' zei dr. Simiak, maar ook zijn stem klonk minder vast dan eerst. "Too risky," Dr. Simiak said, but his voice was also less steady than before. «Слишком рискованно», — сказал доктор Симиак, но его голос был менее уверенным, чем прежде. "Çok riskli," dedi Dr. Simiak, ama sesi de eskisinden daha az kararlıydı. Hoe afwijzender de geleerden waren, hoe meer zin Dolf in het avontuur kreeg. The more dismissive the scholars were, the more Dolf felt like the adventure. Чем пренебрежительнее были ученые, тем больше Дольфу нравилось приключение. Bilim adamları ne kadar küçümserlerse, Dolf macerayı o kadar çok istiyordu.

‘Ik zou een volmaakt proefkonijn zijn,' zei hij. "I'd make a perfect guinea pig," he said. «Из меня получилась бы идеальная морская свинка», — сказал он. "Mükemmel bir kobay olurdum," dedi. ‘Met het juiste gewicht en een goed stel ogen in mijn hoofd. “With the right weight and a good set of eyes in my head. "Avec le bon poids et une bonne paire d'yeux dans la tête. «С правильным весом и хорошим взглядом в голове. "Doğru ağırlık ve kafamda iyi bir çift gözle. Desnoods neem ik een wapen mee. I'll bring a gun if need be. Я принесу пистолет, если понадобится. Gerekirse silah getiririm. O, ik snap wel dat er gevaar aan verbonden is, maar ik kan me goed redden in vreemde omstandigheden. Oh, I understand that there is danger involved, but I can cope well in strange circumstances. Oh, je comprends qu'il y ait un danger, mais je peux bien me débrouiller dans des circonstances étranges. О, я понимаю, что это связано с опасностью, но я могу хорошо справляться в странных обстоятельствах. Ah, işin içinde tehlike olduğunu anlıyorum ama garip koşullarla iyi başa çıkabilirim. En het is toch maar voor een paar uur, net genoeg om... Weet u, ik heb thuis een boek waarin een riddertoernooi wordt beschreven dat op de veertiende juni 1212 in Montgivray, in Midden-Frankrijk, werd gehouden door de hertog van Dampierre. And it's only for a few hours, just enough to… You know, I have a book at home describing a tournament of knights held on June 14th, 1212, at Montgivray, in central France, by the Duke of Dampierre . Ve zaten sadece birkaç saatliğine, sadece buna yetecek kadar... Bilirsin, evde 14 Haziran 1212'de Montgivray, Montgivray'de Dampierre Dükü tarafından düzenlenen bir şövalye turnuvasını anlatan bir kitabım var. . Als u mij daar nu eens heen flitste? What if you just flashed me there? Et si tu me flashais juste là ? Ya beni oraya ışınlasan? Ik zou dat dolgraag zien. I'd love to see that. Bunu görmeyi çok isterim. Na mijn terugkomst kan ik u haarfijn vertellen of uw materietransmitter werkelijk zo feilloos werkt als u dénkt dat hij doet. After my return I can tell you in great detail whether your matter transmitter really works as flawlessly as you think it does. Wat kunnen de proefdieren u vertellen? What can the test animals tell you? Niets. U kunt ze onderzoeken en wat stof uit hun vacht plukken. You can examine them and pick some dust from their fur. Vous pouvez les examiner et retirer de la poussière de leur fourrure. Maar dan heeft u nog geen zekerheid. But then you still have no certainty. Ik kan u het pure, wetenschappelijke bewijs leveren...' I can provide you with the pure, scientific evidence…”

Hij zag de beide mannen aarzelen. He saw the two men hesitate.

‘... en ik ben niet bang,' voegde hij er snel aan toe. "...and I'm not afraid," he added quickly.

‘Jongen, je schijnt niet te beseffen,' zei dr. Simiak ernstig, ‘dat we, in het geval we op je voorstel ingaan, wat we natuurlijk niet doen, maar één keer kunnen proberen je terug te halen. 'Son, you don't seem to realize,' Dr. Simiak said gravely, 'that if we go along with your proposal, which of course we won't, we can only try once to get you back. « Fils, tu ne sembles pas réaliser, dit gravement le Dr Simiak, que si nous acceptons ta proposition, ce que nous ne ferons bien sûr pas, nous ne pourrons essayer qu'une seule fois de te faire revenir. Lukt dat niet, sta je op dat moment niet op de juiste plek, dan ben je verloren en zou je de rest van je leven in de Middeleeuwen moeten ronddwalen.' If that doesn't work, if you're not in the right place at that moment, then you're lost and you'll have to spend the rest of your life wandering around in the Middle Ages.' Si ça ne marche pas, si tu n'es pas au bon endroit à ce moment-là, alors tu es perdu et tu devras passer le reste de ta vie à errer au Moyen Âge.

‘Ik zal er zijn, precies op tijd,' beloofde Dolf plechtig. „Ich werde pünktlich da sein“, versprach Dolf feierlich. 'I'll be there, right on time,' Dolf promised solemnly.

‘Je denkt er veel te gemakkelijk over,' zei dr. Kneveltoer, maar zijn ogen schitterden begerig. "You're thinking too lightly about it," said Dr. Gaggletoer, but his eyes sparkled eagerly. "Vous y réfléchissez trop", a déclaré le Dr Gagtoer, mais ses yeux pétillaient d'avidité.

‘Ik wed dat u met de computer de plaats waar ik moet neerkomen haarfijn kunt berekenen,' zei Dolf vasthoudend. "I bet you can calculate exactly where I should land with the computer," Dolf said persistently. « Je parie que vous pouvez calculer exactement où je dois atterrir avec l'ordinateur », dit fermement Dolf. ‘Ik kan een vetkrijtje meenemen om de plek aan te kruisen en die een paar uur later zonder moeite terug te vinden. “I can take a crayon to mark the spot and find it again a few hours later without any trouble. « Je peux prendre un crayon pour marquer l'endroit et le retrouver quelques heures plus tard sans aucun problème. Een mes kan ik ook bij me steken om me zo nodig te verdedigen. I can also carry a knife with me to defend myself if necessary. Je peux aussi emporter un couteau avec moi pour me défendre si nécessaire. En... en...'

‘Ach, jongen, hou toch op,' riep dr. Simiak en zijn stem trilde. „Ah, Junge, hör auf“, rief Dr. Simiak mit zitternder Stimme. 'Ah, boy, stop it,' exclaimed Dr. Simiak, his voice trembling. ‘Het is veel te riskant. Er is nog nooit een méns naar het verleden gegaan. No human has ever gone to the past. Het zou totaal verkeerd kunnen uitpakken en die verantwoording mogen we niet op ons nemen.' It could turn out completely wrong and we should not take that responsibility.' Cela pourrait s'avérer complètement faux et nous ne devrions pas assumer cette responsabilité.

‘Eén mens moet de eerste zijn,' antwoordde Dolf. 'One man must be first,' answered Dolf. ‘En ik ben bereid.' Hij wilde niet nadenken, niet aarzelen. He didn't want to think, didn't hesitate. Doorzetten wilde hij en geen seconde verliezen. He wanted to persevere and not lose a second. Zo'n waanzinnige, ongelooflijke kans om een kijkje te nemen in de Middeleeuwen kreeg hij nooit meer! He never got such an amazing, incredible chance to take a look at the Middle Ages again!

De twee natuurkundigen stonden op hem in te praten, maar hij luisterde zelfs niet. The two physicists were talking to him, but he wasn't even listening. Les deux physiciens lui parlaient, mais il n'écoutait même pas. Hij stond te kijken naar de ‘telefooncel', naar die toegangspoort tot het verleden, tot riddertoernooien en avonturen. Buiten het laboratorium lag grauw en koud de winter over het land. Outside the laboratory, gray and cold winter lay over the land. À l'extérieur du laboratoire, un hiver gris et froid s'étendait sur la terre. Hierbinnen was het warm. Dolf stond met zijn dikke, met schapenwol gevoerde jack in de handen. Dolf stood with his thick jacket lined with sheep's wool in his hands. Dolf se tenait debout, sa veste épaisse doublée de laine de mouton dans les mains. Als bij ingeving trok hij de jas aan. As if by inspiration, he put on the coat. Comme par inspiration, il enfila le manteau.

‘Laat me gaan,' zei hij, bijna bevelend. "Let me go," he said, almost commanding.

Boven de materietransmitter hing een chronometer. Dolf wierp een blik op de wijzerplaat. Dolf glanced at the dial. Het was bijna kwart voor één. It was almost quarter to one. Instinctief zette hij zijn nieuwe polshorloge (een sinterklaascadeau) ermee gelijk. Instinctively he synchronized his new wristwatch (a Sinterklaas present). Instinctivement, il a synchronisé sa nouvelle montre-bracelet (un cadeau de Sinterklaas). ‘We kunnen op de minuut af afspreken hoe laat ik op de plaats moet zijn vanwaar ik kan worden teruggeflitst,' zei hij. "We can agree on the minute what time I need to be at the place from where I can be flashed back," he said. "Nous pouvons nous mettre d'accord sur la minute à laquelle je dois être à l'endroit d'où je peux être renvoyé", a-t-il déclaré.

Opeens gebeurde het wonder. Suddenly the miracle happened. Of ze tegen zijn blinde koppigheid niet waren opgewassen of dat de beide geleerden bezweken voor de gedachte dat ze de materietransmitter eindelijk eens echt zouden kunnen gebruiken, wist Dolf niet. Whether they were no match for his blind stubbornness or whether the two scientists succumbed to the thought that they would finally be able to actually use the matter transmitter, Dolf didn't know. S'ils n'étaient pas à la hauteur de son entêtement aveugle ou si les deux scientifiques avaient succombé à l'idée qu'ils pourraient enfin être capables d'utiliser le transmetteur de matière pour de vrai, Dolf n'en savait rien. Maar tot zijn stomme verbazing zag hij hen bijna gelijktijdig knikken. But to his astonishment, he saw them nod almost simultaneously.

Dr. Kneveltoer rende naar de computer en begon die met gegevens te voeden. Dr. Gagtoer ran to the computer and began feeding it with data. ‘14 juni 1212 zei je? Montgivray in Frankrijk... Even een kaart pakken om precies te zien waar dat ligt...' Hij bleef mompelen terwijl hij zich met de computer bezighield. Montgivray in France... Just grab a map and see exactly where that is...' He kept muttering as he worked at the computer. Montgivray en France... Il suffit de prendre une carte et de voir exactement où c'est...' Il n'arrêtait pas de marmonner tout en travaillant sur l'ordinateur. Dr. Simiak was ook in beweging gekomen. Dr. Simiak had also moved. Hij liep weg en kwam even later terug met twee vetkrijtjes: een zwart en een helgeel. He walked away and returned a moment later with two crayons: one black and one bright yellow. Ook gaf hij Dolf een lang, vlijmscherp broodmes, dat de jongen tussen zijn broekriem stak. He also gave Dolf a long, razor-sharp bread knife, which the boy stuck between his belt. Il a également donné à Dolf un long couteau à pain tranchant comme un rasoir, que le garçon a coincé entre sa ceinture.

‘Als we het zo veilig mogelijk willen doen,' zei de geleerde, ‘stel ik voor: vier hele uren vanaf nu.' "If we want to do it as safely as possible," said the scholar, "I suggest four whole hours from now." "Si nous voulons le faire de la manière la plus sûre possible", a déclaré le scientifique, "je suggère quatre heures entières à partir de maintenant." Hij was opeens weer een natuurkundige die bezig was met een experiment. Suddenly he was again a physicist conducting an experiment. Hij noteerde de tijd van de chronometer: vijf minuten voor één. He noted the time on the chronometer: five minutes to one.

‘Het instellen van de transmitter neemt een paar minuten in beslag. 'Setting up the transmitter takes a few minutes. 'La configuration de l'émetteur prend quelques minutes. Je zult dus worden weggeflitst om ongeveer één uur. So you will be flashed off at about one o'clock. Prent dat goed in je geheugen, jongen. Memorize that, boy. Om precies vijf uur, op de seconde af, zullen we je terugflitsen. At exactly five o'clock, to the second, we'll flash you back. Begrepen?'

‘Ik zal er zijn.' 'I'll be there.' Dolf liep al in de richting van de ‘cel'. Dolf was already walking in the direction of the 'cell'.

Dr. Kneveltoer kwam terug met de resultaten van de computer in de hand. Dr. Gagtoer returned with the results from the computer in hand. Hij zag Dolf de deur van de cel openen en opeens besprong hem de twijfel weer. He saw Dolf open the door of the cell and suddenly doubt leapt back at him. Il vit Dolf ouvrir la porte de la cellule et soudain le doute lui revint.

‘Wil je heus?' "Do you really want to?" "Voulez-vous vraiment?" riep hij schril. he cried shrilly. ‘Bedenk dat we maar één keer kunnen proberen je terug te halen...' "Remember, we can only try to get you back once..."

‘Ik weet het,' zei Dolf. Hij stapte de cel in.

Dr. Simiak liep hem na om de deur te sluiten. dr. Simiak followed him to close the door. Maar voordat hij dat deed, zei hij: ‘Vertoon je zo weinig mogelijk aan mensen, Dolf. But before he did, he said: 'Show yourself as little as possible to people, Dolf. Mais avant de le faire, il a dit : « Montre-toi le moins possible, Dolf. Je hebt de verkeerde kleren aan... Ach jongen, kom er toch uit, dit is waanzin.' You're wearing the wrong clothes... Oh boy, come on out, this is madness.'

‘Dat meent u niet,' antwoordde Dolf koel. 'You don't mean that,' Dolf replied coolly. — Vous ne voulez pas dire ça, répondit froidement Dolf. ‘U wilt niets liever dan dat ik ga.' "You want nothing more than for me to go." "Tu ne veux rien de plus que moi d'y aller."

Dat was zó waar dat dr. Simiak niets meer wist te zeggen. That was so true that Dr. Simiak couldn't say anything more. Dr. Kneveltoer zat al voor het paneel aan knoppen en hendels te draaien. Dr. Kneveltoer was already in front of the panel, turning knobs and handles.

Met de deur nog altijd open zei dr. Simiak hees: ‘Goed dan. With the door still open, Dr. Simiak said hoarsely, “All right. Zet je voeten precies op die vierkante plaat. Put your feet right on that square plate. Ja, zo. Yes like that. Zorg dat je de wanden niet raakt. Make sure you don't hit the walls. Sluit je ogen en beweeg je niet. Close your eyes and don't move. Word niet ongeduldig, het duurt zeker drie minuten voordat we voldoende energie hebben opgebouwd om... Raak vooral niets aan, jongen, ik...' Don't get impatient, it will take at least three minutes for us to build up enough energy to... Don't touch anything, boy, I...'

‘Niet praten, doen!' 'Don't talk, do it!' zei Dolf.

Hij kneep zijn ogen dicht. He squeezed his eyes shut. Il ferma les yeux. Hij hoorde hoe de deur werd gesloten; daarna drong geen geluid meer tot hem door. He heard the door shut; after that no more sound reached him. Il entendit la porte se refermer ; après cela, aucun son ne lui parvint.

Onbeweeglijk als een standbeeld stond hij daar. Tellen, dacht hij. Count, he thought. Gewoon driemaal tot zestig tellen. Just count three times to sixty. Rustig...

Hij telde. He counted. Langzaam en geconcentreerd. Om toch maar niet te hoeven denken. To not have to think. Om die blinde koppigheid van hem geen seconde te verliezen. Not to lose that blind stubbornness of his. Om niet bang te worden, niet in paniek met zijn armen te gaan zwaaien, niet te gaan gillen... Not to get scared, not to wave his arms in panic, not to scream... Ne pas avoir peur, ne pas agiter les bras de panique, ne pas crier...

‘Eenendertig, tweeëndertig...'

Was dat de tweede of derde keer dat hij tot zestig telde? Was that the second or third time he had counted to sixty? Wat voerden die twee mannen eigenlijk uit? What were those two men actually doing? Vijfenveertig, zesenveertig... Achter zijn gesloten oogleden probeerde hij cijfers te zien in plaats van de vlekken die voor zijn oogballen dwarrelden. Forty-five, forty-six... Behind his closed eyelids he tried to see numbers instead of the spots swirling in front of his eyeballs. Quarante-cinq, quarante-six... Derrière ses paupières fermées, il essaya de voir des chiffres au lieu des taches tourbillonnant devant ses globes oculaires. Achtenvijftig, negenen... Toen verging de wereld. Fifty-eight, nine... Then the world ended. Cinquante-huit, neuf... Puis la fin du monde. Letterlijk. Literal. Dolf was zich bewust van een hevige klap die hem duizelend en met pijn in zijn hele lichaam achterliet. Dolf was aware of a violent blow that left him dizzy and with pain all over his body. Dolf a eu conscience d'un coup violent qui l'a laissé étourdi et douloureux sur tout le corps. Geluiden ruisten om hem heen, namen langzaam af en werden herkenbaar. Sounds rustled around him, slowly decreasing and becoming recognizable. Des sons bruissaient autour de lui, s'estompant lentement et devenant reconnaissables.

De wind in de boomtoppen. The wind in the treetops. Vogels die zongen. Nog altijd durfde hij zich niet te bewegen of zijn ogen te openen. He still didn't dare move or open his eyes. Toen voelde hij warm zonlicht op zijn hoofd. Then he felt warm sunlight on his head. De duizeling verdween. The dizziness disappeared. Les vertiges ont disparu. Hij keek...

Hij wás er!

Waar? Where?