×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, {7-1 Les 7 Het Koninklijk Huis

{7-1 Les 7 Het Koninklijk Huis

Is Nederland een democratie? Het staatshoofd is immers niet gekozen? Dat is waar, maar de werkelijke macht ligt bij regering en parlement. Die zijn op basis van verkiezingen tot stand gekomen. Er is ook een grondwet waarin alle rechten van de burgers vastliggen. Maar hoe kan iemand zonder macht het hoofd van de staat zijn? Het is een formele titel. Het staatshoofd maakt deel uit van de regering. Zij voert elke week overleg met de minister-president, zodat ze van al het beleid op de hoogte is. Dat moet ook, want onder elk besluit en elke wet staat haar handtekening. Maar zij heeft geen directe invloed. Spreekt ze in het openbaar wel eens over politieke kwesties? Nee, en da's maar goed ook! De Grondwet zegt dat de minister-president verantwoordelijk is voor wat het staatshoofd zegt of doet. De vrijheid van handelen en spreken is dus gering Dit geldt voor ieder lid van het Koninklijk Huis: de echtgenoot of echtgenote, kinderen, ouders, broers en zussen. Zodra hun uitspraken of daden een politiek karakter hebben, is er een regeringscrisis. Zij vervullen nimmer politieke functies. Voor hun huwelijk moeten ze toestemming krijgen van de regering als ze koning of koningin willen worden, tenminste Maar dat is niet van deze tijd! Ze moeten toch zelf weten met wie ze trouwen? Tja, in dit geval niet. Alle kandidaten worden nauwkeurig onderzocht. Het valt vaak niet mee om een geschikte partner te vinden. Toch komen die er altijd. Later beseffen ze hoe weinig privéleven ze hebben en hoe moeilijk het is om zin aan hun bestaan te geven. Er gaat vast en zeker heel wat geld naar al die leden van het Koninklijk Huis. Accepteert de bevolking dat? Ze ontvangen inderdaad jaarlijks miljoenen aan "uitkeringen", zoals dat heet. Erg veel voor mensen die niets mogen zeggen. En in hun paleizen wonen ze gratis! Maar het volk blijft het koningshuis trouw door dik en dun. Vanwege de band met het verleden. en omdat de koningin geliefd is. Bij rampen gaat ze naar de slachtoffers toe om ze te troosten. En al die plechtigheden! Net een sprookje!

**{7-1 Les 7 Het Koninklijk Huis** {7-1 Lesson 7 The Royal Family {7-1 درس 7 خانه سلطنتی {7-1 Ders 7 Kraliyet Ailesi {7-1 第 7 课 王室

Is Nederland een democratie? Is the Netherlands a democracy? Het staatshoofd is immers niet gekozen? Immerhin wurde das Staatsoberhaupt nicht gewählt? After all, the head of state is not elected? Sonuçta, devlet başkanı seçilmedi mi? Dat is waar, maar de werkelijke macht ligt bij regering en parlement. True, but the real power lies with government and parliament. Die zijn op basis van verkiezingen tot stand gekomen. These were established by election. اینها بر اساس انتخابات ایجاد شدند. Seçimlere dayanıyorlar. 这些都是以选举为基础的。 Er is ook een grondwet waarin alle rechten van de burgers vastliggen. |||||||||||are laid down There is also a constitution that establishes all the rights of citizens. Vatandaşların tüm haklarının tesis edildiği bir anayasa da vardır. Maar hoe kan iemand zonder macht het hoofd van de staat zijn? But how can someone without power be the head of the state? اما چگونه فردی بدون قدرت می تواند رئیس دولت باشد؟ Het is een formele titel. It is a formal title. Het staatshoofd maakt deel uit van de regering. Das Staatsoberhaupt ist Teil der Regierung. The head of state is part of the government. 国家元首是政府的一部分。 Zij voert elke week overleg met de minister-president, zodat ze van al het beleid op de hoogte is. She consults with the prime minister every week, so she is aware of all policies. Tüm politikalardan haberdar olması için her hafta Başbakanla istişare ediyor. 她每周都会与首相进行磋商,因此对所有政策都了如指掌。 Dat moet ook, want onder elk besluit en elke wet staat haar handtekening. She should, because under every decision and every law is her signature. این باید باشد، زیرا هر تصمیم و قانونی امضای خود را دارد. Maar zij heeft geen directe invloed. Aber sie hat keinen direkten Einfluss. But she has no direct influence. Spreekt ze in het openbaar wel eens over politieke kwesties? |||||||||issues Spricht sie jemals öffentlich über politische Themen? Does she ever speak publicly about political issues? Nee, en da's maar goed ook! No, and that's just as well! نه، و این چیز خوبی است! 没有,这样也好! De Grondwet zegt dat de minister-president verantwoordelijk is voor wat het staatshoofd zegt of doet. |||||||responsible|||||||| The Constitution says the prime minister is responsible for what the head of state says or does. قانون اساسی می گوید که نخست وزیر مسئول آنچه رئیس دولت می گوید یا انجام می دهد. 宪法》规定,总理对国家元首的言行负责。 De vrijheid van handelen en spreken is dus gering Dit geldt voor ieder lid van het Koninklijk Huis: de echtgenoot of echtgenote, kinderen, ouders, broers en zussen. Die Handlungs- und Redefreiheit ist daher eingeschränkt, das gilt für alle Mitglieder des Königshauses: Ehemann oder Ehefrau, Kinder, Eltern, Brüder und Schwestern. The freedom to act and speak is thus limited This applies to every member of the Royal House: the husband or wife, children, parents, brothers and sisters. 这适用于王室的每一位成员:丈夫或妻子、子女、父母、兄弟姐妹。 Zodra hun uitspraken of daden een politiek karakter hebben, is er een regeringscrisis. ||||||||||||government crisis Sobald ihre Äußerungen oder Handlungen politisch werden, kommt es zu einer Regierungskrise. As soon as their statements or actions have a political character, there is a government crisis. Zij vervullen nimmer politieke functies. ||never|| Sie bekleiden niemals ein politisches Amt. They never hold political office. آنها هرگز مناصب سیاسی ندارند. Voor hun huwelijk moeten ze toestemming krijgen van de regering als ze koning of koningin willen worden, tenminste Maar dat is niet van deze tijd! Before their marriage they have to get permission from the government if they want to become king or queen, at least But that is not of this time! اگر می خواهند پادشاه یا ملکه شوند، باید قبل از ازدواج از دولت اجازه بگیرند، اما این حداقل تاریخ گذشته است. Ze moeten toch zelf weten met wie ze trouwen? Surely they should know who they marry. Tja, in dit geval niet. Well, not in this case. Alle kandidaten worden nauwkeurig onderzocht. |||carefully| All candidates are closely examined. همه نامزدها به دقت مورد بررسی قرار می گیرند. Het valt vaak niet mee om een geschikte partner te vinden. |||||||suitable||| Oft ist es nicht einfach, einen geeigneten Partner zu finden. It is often not easy to find a suitable partner. Toch komen die er altijd. Trotzdem kommen sie immer. Yet those always come. Later beseffen ze hoe weinig privéleven ze hebben en hoe moeilijk het is om zin aan hun bestaan te geven. |||||private life|||||||||||||| Später merken sie, wie wenig Privatleben sie haben und wie schwer es ist, ihrer Existenz einen Sinn zu geben. Later they realize how little private life they have and how difficult it is to give meaning to their existence. بعدها متوجه می شوند که چقدر زندگی خصوصی کمی دارند و چقدر دشوار است که به وجودشان معنا بدهند. Er gaat vast en zeker heel wat geld naar al die leden van het Koninklijk Huis. All diesen Mitgliedern des Königshauses geht sicherlich eine Menge Geld zu. There must be a lot of money going to all those members of the Royal Family. Accepteert de bevolking dat? Does the population accept that? آیا مردم این را قبول دارند؟ Ze ontvangen inderdaad jaarlijks miljoenen aan "uitkeringen", zoals dat heet. ||||||benefit payments||| Indeed, they receive millions annually in "benefits," as it is called. Erg veel voor mensen die niets mogen zeggen. Sehr viel für Leute, die nichts sagen dürfen. Very much for people who are not allowed to say anything. En in hun paleizen wonen ze gratis! |||palaces||| And in their palaces they live for free! و در قصرهایشان مجانی زندگی می کنند! Maar het volk blijft het koningshuis trouw door dik en dun. But the people remain loyal to the royal house through thick and thin. اما مردم از همه لحاظ به خانواده سلطنتی وفادار می مانند. Vanwege de band met het verleden. Wegen der Verbindung mit der Vergangenheit. Because of the connection to the past. en omdat de koningin geliefd is. and because the queen is beloved. و چون ملکه را دوست دارند. Bij rampen gaat ze naar de slachtoffers toe om ze te troosten. In disasters, she goes to the victims to comfort them. En al die plechtigheden! |||ceremonies Und all diese Zeremonien! And all those ceremonies! Net een sprookje! ||Just like a fairy tale! Wie im Märchen! Just like a fairy tale! درست مثل یک افسانه!