×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, {5-1 Les 5 Hoe leer je een taal?

{5-1 Les 5 Hoe leer je een taal?

Hoe leer je een taal?

Dat kan op allerlei manieren. Het belangrijkste is dat je een heleboel woorden leert. Pas als je ongeveer 3000 woorden kent kun je je enigszins redden in die taal. Bij de Delftse methode leer je de woorden via de teksten. Je leert zo de betekenis van de woorden. En je leert ook hoe je ze moet gebruiken. Wat is de bedoeling van de teksten? Moet je die uit je hoofd leren? Nee, dat hoeft niet. Dat is overbodig. Een hele tekst uit je hoofd leren is verschrikkelijk veel werk. En een heel boek helemaal! Nee, je moet met de teksten aan het werk. Eerst moet je zorgen dat je de tekst begrijpt. Onbekende woorden zoek je op. Daarna ga je de cd zorgvuldig beluisteren. Eerst met boek, dan zonder. Totdat je de hele tekst elke zin, elk woord direct verstaat. Zeg alles na, totdat je uitspraak goed is. Ga dan naar de gatentekst. Waar dient die voor? Er staat niets nieuws in. Het is vervelend om hem tijdens de les met de groep in te vullen. Maar daarvoor is hij ook niet bedoeld! Met de gatentekst controleer je zelf of je de tekst al goed kent. Gebruik hem dus uitsluitend bij de voorbereiding, niet gedurende de les. Wat gebeurt er in de les? Dan praten we. Iedereen heeft de cd beluisterd en de uitspraak geoefend. We kunnen dus een gesprek voeren. Deze keer praten we onder andere over het leren van een taal. Welke talen spreek jij? Hoe heb je die geleerd? Via zelfstudie, of heb je lessen gehad? Of heb je ze geleerd via contacten met andere mensen? Wat is de rol van de grammatica voor in het boek? Dat is een hulpmiddel. Als zich een probleem voordoet in een tekst, kijk je in dat overzicht. Tien tegen één dat je het probleem dan kunt oplossen. Op de pagina met oefeningen staan blokjes; elk blokje hoort bij een onderdeel van het overzicht voorin. Een taal leren spreken via zelfstudie, kan dat? Nou en of! Spreken kun je oefenen, ook in je eentje. De eerste regel van elke alinea van deze tekst is een vraag. Bedenk zelf antwoorden en spreek ze hardop uit. Op de bladzijde met oefeningen staan nog meer vragen. Ga je gang!

{5-1 Les 5 Hoe leer je een taal? {5-1 Lektion 5 Wie lernt man eine Sprache? {5-1 Lesson 5 How do you learn a language? {5-1 Ders 5 Bir dili nasıl öğrenirsiniz? {5-1 第 5 课 你如何学习语言? {5-1 第 5 課 你如何學習語言?

Hoe leer je een taal? How do you learn a language? چگونه زبان یاد می گیرید؟ Bagaimana Anda belajar bahasa?

Dat kan op allerlei manieren. This can be done in many ways. Hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Het belangrijkste is dat je een heleboel woorden leert. Most importantly, you learn a lot of words. Yang paling penting, Anda belajar banyak kata. Pas als je ongeveer 3000 woorden kent kun je je enigszins redden in die taal. Erst wenn man etwa 3.000 Wörter kennt, kann man in dieser Sprache einigermaßen zurechtkommen. Only when you know about 3,000 words can you manage somewhat in that language. Hanya jika Anda mengetahui sekitar 3.000 kata, Anda bisa sedikit menguasai bahasa tersebut. Bij de Delftse methode leer je de woorden via de teksten. In the Delft method, you learn the words through the texts. با روش دلفت کلمات را از طریق متون یاد می گیرید. Dalam metode Delft, Anda mempelajari kata-kata melalui teks. Je leert zo de betekenis van de woorden. You will learn the meaning of the words this way. Jadi, Anda mempelajari arti dari kata-kata tersebut. En je leert ook hoe je ze moet gebruiken. And you also learn how to use them. و همچنین نحوه استفاده از آنها را یاد می گیرید. Dan Anda juga belajar cara menggunakannya. Wat is de bedoeling van de teksten? What is the purpose of the texts? Apa tujuan dari teks-teks tersebut? Moet je die uit je hoofd leren? Muss man es auswendig lernen? Do you have to memorize them? Apakah Anda harus menghafalnya? Nee, dat hoeft niet. No, you don't have to. Tidak, Anda tidak perlu melakukannya. Dat is overbodig. Dies ist überflüssig. This is redundant. Ini adalah hal yang mubazir. Een hele tekst uit je hoofd leren is verschrikkelijk veel werk. Einen ganzen Text auswendig zu lernen, ist sehr anstrengend. Memorizing an entire text is an awful lot of work. یادگیری یک متن کامل از روی قلب کار افتضاحی است. Menghafal seluruh teks adalah pekerjaan yang sangat berat. En een heel boek helemaal! And a whole book all the way through! و کلا یک کتاب! Dan satu buku penuh! Nee, je moet met de teksten aan het werk. Nein, Sie müssen mit den Texten arbeiten. No, you have to work with the texts. Tidak, Anda harus bekerja dengan teks. Eerst moet je zorgen dat je de tekst begrijpt. First, make sure you understand the text. Pertama, pastikan Anda memahami teksnya. Onbekende woorden zoek je op. Unknown words you look up. Kata-kata asing yang Anda cari. Daarna ga je de cd zorgvuldig beluisteren. Then you are going to listen to the CD carefully. Kemudian Anda mulai mendengarkan CD dengan saksama. Eerst met boek, dan zonder. First with book, then without. اول با کتاب بعد بدون. Totdat je de hele tekst elke zin, elk woord direct verstaat. Until you understand the whole text every sentence, every word instantly. تا زمانی که بلافاصله هر جمله، هر کلمه، در سراسر متن را درک کنید. Sampai Anda memahami seluruh teks, setiap kalimat, setiap kata secara instan. Zeg alles na, totdat je uitspraak goed is. Repeat everything until your pronunciation is correct. Ulangi semuanya sampai pengucapan Anda benar. Ga dan naar de gatentekst. Then go to the hole text. Lalu pergi ke teks lubang. Waar dient die voor? Wofür ist das? What is it for? Untuk apa? Er staat niets nieuws in. There is nothing new in it. Tidak ada yang baru di dalamnya. Het is vervelend om hem tijdens de les met de groep in te vullen. Es ist mühsam, sie während des Unterrichts mit der Gruppe auszufüllen. It is annoying to fill it in with the group during class. تکمیل آن با گروه در طول کلاس آزاردهنده است. Mengisinya dengan kelompok selama kelas memang membosankan. Maar daarvoor is hij ook niet bedoeld! Aber dafür ist es nicht gedacht! But it is not meant for that either! Tapi dia juga tidak dimaksudkan untuk itu! Met de gatentekst controleer je zelf of je de tekst al goed kent. With the hole text, you check yourself if you already know the text well. با متن شکاف می توانید بررسی کنید که آیا از قبل متن را به خوبی می دانید یا خیر. Dengan teks lubang, Anda mengecek diri Anda sendiri, apakah Anda sudah memahami teks tersebut dengan baik. Gebruik hem dus uitsluitend bij de voorbereiding, niet gedurende de les. So use it only when preparing, not during class. Jadi, gunakanlah hanya saat mempersiapkan, bukan selama pelajaran berlangsung. Wat gebeurt er in de les? What happens in class? Apa yang terjadi di kelas? Dan praten we. Then we talk. بعد حرف میزنیم Lalu kita bicara. Iedereen heeft de cd beluisterd en de uitspraak geoefend. Everyone listened to the CD and practiced pronunciation. Semua orang mendengarkan CD dan berlatih pengucapan. We kunnen dus een gesprek voeren. So we can have a conversation. بنابراین می توانیم گفتگو کنیم. Jadi kita bisa melakukan percakapan. Deze keer praten we onder andere over het leren van een taal. This time we talk about learning a language, among other things. Kali ini, kita akan membahas tentang belajar bahasa, di antaranya. Welke talen spreek jij? What languages do you speak? Hoe heb je die geleerd? How did you learn those? Bagaimana Anda mempelajarinya? Via zelfstudie, of heb je lessen gehad? Through self-study, or did you take classes? از طریق خودآموزی، یا درس هایی داشته اید؟ Melalui belajar mandiri, atau apakah Anda pernah mengikuti pelajaran? Of heb je ze geleerd via contacten met andere mensen? Or did you learn them through contacts with other people? Atau apakah Anda mempelajarinya melalui kontak dengan orang lain? Wat is de rol van de grammatica voor in het boek? What is the role of grammar for in the book? Apa peran tata bahasa di bagian depan buku ini? Dat is een hulpmiddel. That's a tool. Ini adalah sebuah alat. Als zich een probleem voordoet in een tekst, kijk je in dat overzicht. If a problem arises in a text, look in that overview. اگر مشکلی در متنی رخ داد، به آن نمای کلی نگاه کنید. Jika ada masalah yang muncul dalam suatu teks, lihatlah dalam ikhtisar tersebut. 如果文本中出现问题,请查看该概述。 Tien tegen één dat je het probleem dan kunt oplossen. Zehn zu eins, dass Sie das Problem dann lösen können. Ten to one that you can then solve the problem. ده به یک که بعد می توانید مشکل را حل کنید. Sepuluh banding satu bahwa Anda dapat menyelesaikan masalah. Op de pagina met oefeningen staan blokjes; elk blokje hoort bij een onderdeel van het overzicht voorin. There are blocks on the page with exercises; each block belongs to a part of the overview in the front. Pada halaman latihan, terdapat sejumlah blok; setiap blok merupakan bagian dari ikhtisar di bagian depan. Een taal leren spreken via zelfstudie, kan dat? Learning to speak a language through self-study, is that possible? Belajar berbicara bahasa melalui belajar mandiri, apakah mungkin? Nou en of! Unbedingt! Absolutely! Baik dan benar! Absolutamente! Spreken kun je oefenen, ook in je eentje. Sprechen kann geübt werden, auch alleine. You can practice speaking, even on your own. Berbicara dapat dipraktikkan, bahkan saat Anda sendirian. De eerste regel van elke alinea van deze tekst is een vraag. Die erste Zeile jedes Absatzes dieses Textes ist eine Frage. The first line of each paragraph of this text is a question. سطر اول هر پاراگراف این متن یک سوال است. Baris pertama dari setiap paragraf teks ini adalah sebuah pertanyaan. Bedenk zelf antwoorden en spreek ze hardop uit. Think up answers yourself and pronounce them aloud. Pikirkan jawaban Anda sendiri dan ucapkan dengan lantang. Op de bladzijde met oefeningen staan nog meer vragen. There are more questions on the exercise page. سوالات بیشتری در صفحه تمرین ها وجود دارد. Ada lebih banyak pertanyaan di halaman latihan. Ga je gang! Fortfahren! Go ahead! Silakan!