×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, {13-1 Les 13 Politieke partijen, voor elk wat wils

{13-1 Les 13 Politieke partijen, voor elk wat wils

Van welke politieke kleur is de Nederlandse regering de laatste jaren? Zijn de socialisten aan de macht, de christendemocraten, of de liberalen? Zoals bekend heeft geen enkele partij de meerderheid Een regering kan alleen tot stand komen als meerdere partijen bereid zijn om samen te werken. Meestal worden de verkiezingen gevolgd door maandenlange onderhandelingen. Totdat drie of vier partijen het eens worden over een politiek programma. Het komt er vaak op neer dat de christendemocraten tot overeenstemming komen met één of twee andere partijen. De rest komt in de oppositie. En de Tweede Kamer, hoe komt die tot stand? Het schema geeft aan dat de leden rechtstreeks gekozen worden. Rechtstreeks tussen aanhalingstekens. De mensen stemmen vooral op een partij, niet op een individu. Kamerleden zijn vaak geen bekende persoonlijkheden. En dan is er ook nog de Eerste Kamer. Telt Nederland dus twéé parlementen? Nee, er is één parlement bestaande uit twee Kamers, allebei met hun eigen functie. De feitelijke macht ligt bij de Tweede Kamer. Het kabinet kan alleen besluiten nemen als de Tweede Kamer het ermee eens is. Als een minister iets doet tegen de wil van de Kamer, kan die hem naar huis sturen. De macht van de Eerste Kamer daarentegen is veel geringer. Zij oefent controle uit op wetten en maatregelen die in de Tweede Kamer zijn aangenomen. In de Eerste Kamer hebben meestal ervaren politici zitting. Er zijn in Nederland tientallen politieke partijen actief. Linkse, rechtse, groene, strengchristelijke en islamitische, voor elk wat wils. Minstens 10 hebben vertegenwoordigers in de Kamer. Is dat niet wat veel? Met minder partijen worden de tegenstellingen duidelijker zichtbaar. Zo krijgen de kiezers wellicht meer belangstelling voor de politiek. Die is in Nederland niet al te groot. Behalve in 2002. Een politicus schudde Nederland wakker met opmerkelijke uitspraken inzake veiligheid. Zijn ongebruikelijke standpunten ten aanzien van buitenlanders riepen felle reacties op. Met zijn kleurige dassen deed hij het goed op de tv, en hij richtte een eigen partij op. Maar vlak voor de verkiezingen werd hij vermoord. Toen praatte iedereen ineens over politiek!

**{13-1 Les 13 Politieke partijen, voor elk wat wils** {13-1 Lektion 13 Politische Parteien, für jeden etwas {13-1 Lesson 13 Political parties, something for everyone {13-1 Lección 13 Partidos políticos, para todos los gustos {13-1 Lezione 13 Partiti politici, per tutti i gusti {13-1 Ders 13 Siyasi partiler, herkes için bir şey {13-1 Урок 13 Політичні партії: щось для кожного {13-1 第 13 课 政党,适合所有人

Van welke politieke kleur is de Nederlandse regering de laatste jaren? Of what political color is the Dutch government in recent years? Zijn de socialisten aan de macht, de christendemocraten, of de liberalen? Are the socialists in power, the Christian Democrats, or the liberals? Zoals bekend heeft geen enkele partij de meerderheid Een regering kan alleen tot stand komen als meerdere partijen bereid zijn om samen te werken. As is well known, no party has the majority A government can only be established if several parties are willing to work together. Meestal worden de verkiezingen gevolgd door maandenlange onderhandelingen. Usually elections are followed by months of negotiations. Totdat drie of vier partijen het eens worden over een politiek programma. Until three or four parties agree on a political program. Het komt er vaak op neer dat de christendemocraten tot overeenstemming komen met één of twee andere partijen. Oft läuft es darauf hinaus, dass sich die Christdemokraten mit einer oder zwei anderen Parteien einigen. It often comes down to the Christian Democrats coming to an agreement with one or two other parties. De rest komt in de oppositie. En de Tweede Kamer, hoe komt die tot stand? And the House of Representatives, how does it come about? Het schema geeft aan dat de leden rechtstreeks gekozen worden. The schedule indicates that members are directly elected. Rechtstreeks tussen aanhalingstekens. Right in quotes. De mensen stemmen vooral op een partij, niet op een individu. People mainly vote for a party, not an individual. Kamerleden zijn vaak geen bekende persoonlijkheden. Chamber members are often not well-known personalities. En dan is er ook nog de Eerste Kamer. And then there is the Senate. Telt Nederland dus twéé parlementen? So does the Netherlands have two parliaments? Nee, er is één parlement bestaande uit twee Kamers, allebei met hun eigen functie. No, there is one parliament consisting of two Houses, both with their own functions. De feitelijke macht ligt bij de Tweede Kamer. The actual power lies with the House of Representatives. Het kabinet kan alleen besluiten nemen als de Tweede Kamer het ermee eens is. The Cabinet can make decisions only if the House of Representatives agrees. Als een minister iets doet tegen de wil van de Kamer, kan die hem naar huis sturen. If a minister does something against the will of the House, the House can send him home. De macht van de Eerste Kamer daarentegen is veel geringer. In contrast, the power of the Senate is much less. 另一方面,参议院的权力要小得多。 Zij oefent controle uit op wetten en maatregelen die in de Tweede Kamer zijn aangenomen. It exercises control over laws and measures passed in the House of Representatives. In de Eerste Kamer hebben meestal ervaren politici zitting. The Senate usually includes experienced politicians. Er zijn in Nederland tientallen politieke partijen actief. There are dozens of political parties active in the Netherlands. Linkse, rechtse, groene, strengchristelijke en islamitische, voor elk wat wils. Left, right, green, strict Christian and Muslim, something for everyone. Minstens 10 hebben vertegenwoordigers in de Kamer. At least 10 have representatives in the Chamber. Is dat niet wat veel? Isn't that a bit much? Met minder partijen worden de tegenstellingen duidelijker zichtbaar. With fewer parties, the contradictions become more apparent. Zo krijgen de kiezers wellicht meer belangstelling voor de politiek. This may get voters more interested in politics. Die is in Nederland niet al te groot. That one is not too big in the Netherlands. Behalve in 2002. Except in 2002. Een politicus schudde Nederland wakker met opmerkelijke uitspraken inzake veiligheid. A politician shook up the Netherlands with remarkable statements on security. 一位政客以非凡的安全声明震惊了荷兰。 Zijn ongebruikelijke standpunten ten aanzien van buitenlanders riepen felle reacties op. His unusual views on foreigners evoked fierce reactions. 他对外国人的不同寻常的看法引起了强烈的反响。 Met zijn kleurige dassen deed hij het goed op de tv, en hij richtte een eigen partij op. With his colorful ties, he did well on TV, and he founded his own party. Maar vlak voor de verkiezingen werd hij vermoord. But just before the election, he was assassinated. Toen praatte iedereen ineens over politiek! Then suddenly everyone was talking about politics!