×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, {1-1 Les 1 Geachte cursist

Les 1 Geachte cursist

Geachte cursist Gefeliciteerd! U bent geslaagd voor de eindtoets van een beginnerscursus Nederlands. Of u hebt via zelfstudie Nederlands geleerd. U kent nu circa 2300 woorden. Die kunt u gebruiken in korte gesprekken. Eenvoudige teksten kunt u goed lezen. En Nederlanders die niet al te snel spreken kunt u vrij goed verstaan. U heeft zich opgegeven voor een vervolgcursus. Wij kunnen u meedelen dat u geplaatst bent in de cursus van 14 januari tot 22 februari. Het boek dat u hiervoor nodig hebt heet "De tweede ronde". Het is deel 2 van de serie "Nederlands voor buitenlanders" Volgens de Delftse methode. Het cursusboek zit op dezelfde manier in elkaar als deel 1 "Het groene boek". Het begint met een korte grammatica. Daarna komen de teksten. Alle nieuwe woorden zijn cursief gedrukt. De betekenis van deze woorden kunt u opzoeken in de woordenlijst ernaast. In totaal leert u weer ca. 2500 nieuwe woorden. Het boek bevat ook een index. Hierin zijn alle gebruikte woorden opgenomen, met hun nummer. Daaraan kunt u zien in welke tekst ze voor het eerst voorkomen. De teksten geven veel informatie over Nederland en de Nederlanders. Wat zijn het voor mensen? Hoe gaan ze met elkaar om? Hoe wordt het land geregeerd? Hoe houden ze het droog? Wat is de basis van de Nederlandse economie? Hoe is het onderwijs georganiseerd? Deze onderwerpen en nog vele andere worden in dit boek besproken. De teksten bieden mogelijkheden tot discussie met de andere cursisten. Voor de eerste les moet u hoofdstuk 1 en 2 grondig voorbereiden. Wij wijzen u erop dat het een intensieve cursus is. U moet de teksten vóór de les tot in de puntjes kennen. Rekent u op minstens 2 uur voorbereiding per tekst. Veel succes! Met vriendelijke groet, het secretariaat.

Les 1 Geachte cursist Lesson 1 Dear student Ders 1 Sevgili öğrenci {1-1 第 1 课 亲爱的学生

Geachte cursist Gefeliciteerd! Dear student Congratulations! 亲爱的学生恭喜! U bent geslaagd voor de eindtoets van een beginnerscursus Nederlands. You have passed the final test of a beginning Dutch course. Yeni başlayanlar için Hollandaca kursunun son sınavını geçtiniz. 您已通过荷兰语初学者课程的期末考试。 Of u hebt via zelfstudie Nederlands geleerd. Or you have learned Dutch through self-study. Ya da kendi kendinize çalışarak Hollandaca öğrendiniz. 或者您通过自学学习了荷兰语。 U kent nu circa 2300 woorden. You now know about 2,300 words. 您现在知道大约 2300 个单词。 Die kunt u gebruiken in korte gesprekken. You can use it in short conversations. Bunları kısa konuşmalarda kullanabilirsiniz. Eenvoudige teksten kunt u goed lezen. You can read simple texts well. İyi okuyabileceğiniz basit metinler. 你可以很好地阅读简单的文本。 En Nederlanders die niet al te snel spreken kunt u vrij goed verstaan. And you can understand Dutch people who don't speak too quickly. Ve çok hızlı konuşmayan Hollandalılar oldukça iyi anlaşılabilir. 你可以理解那些说得不太快的荷兰人。 U heeft zich opgegeven voor een vervolgcursus. Sie haben sich für einen Folgekurs angemeldet. You have registered for a follow-up course. Bir takip kursuna kaydoldunuz. 您已注册后续课程。 Wij kunnen u meedelen dat u geplaatst bent in de cursus van 14 januari tot 22 februari. Wir können Ihnen mitteilen, dass Sie vom 14. Januar bis 22. Februar in den Kurs aufgenommen wurden. We can inform you that you have been placed in the course from January 14 to February 22. 我们可以通知您,您已被安排参加 1 月 14 日至 2 月 22 日的课程。 Het boek dat u hiervoor nodig hebt heet "De tweede ronde". The book you need for this is called "The Second Round." 你需要的那本书叫做《第二轮》。 Het is deel 2 van de serie "Nederlands voor buitenlanders" Volgens de Delftse methode. It is part 2 of the series "Dutch for foreigners" According to the Delft method. Delft yöntemini takiben "Yabancılar için Hollandaca" serisinin 2. bölümüdür. 根据代尔夫特方法,它是“外国人荷兰语”系列的第 2 部分。 Het cursusboek zit op dezelfde manier in elkaar als deel 1 "Het groene boek". Das Kursbuch ist analog zu Teil 1 „Das Grüne Buch“ aufgebaut. The course book is structured in the same way as Part 1 "The Green Book." Kurs kitabı, 1. cilt "Yeşil Kitap" ile aynı şekilde yapılandırılmıştır. 课程书的结构与第 1 部分“绿皮书”相同。 Het begint met een korte grammatica. It begins with a brief grammar. Kısa bir dilbilgisi ile başlıyor. 它从一个简短的语法开始。 Daarna komen de teksten. Next come the lyrics. Sırada şarkı sözleri var. 然后是歌词。 Alle nieuwe woorden zijn cursief gedrukt. All new words are in italics. Tüm yeni kelimeler italik olarak yazılmıştır. 所有生词都用斜体字。 De betekenis van deze woorden kunt u opzoeken in de woordenlijst ernaast. You can look up the meaning of these words in the glossary next to them. Bu kelimelerin anlamlarına yanlarındaki sözlükten bakabilirsiniz. 您可以在它们旁边的词汇表中查找这些词的含义。 In totaal leert u weer ca. In total, you will again learn approx. 总共您将学习大约。 2500 nieuwe woorden. 2500 new words. 2500个生词。 Het boek bevat ook een index. The book also includes an index. 这本书还包括一个索引。 Hierin zijn alle gebruikte woorden opgenomen, met hun nummer. This contains all the words used, with their number. Bu, kullanılan tüm kelimeleri sayılarıyla birlikte içerir. 这包含所有使用的单词及其编号。 Daaraan kunt u zien in welke tekst ze voor het eerst voorkomen. From this you can see in which text they first appear. Buradan, ilk olarak hangi metinde göründüklerini görebilirsiniz. 您可以看到它们首次出现在哪些文本中。 De teksten geven veel informatie over Nederland en de Nederlanders. The texts provide a lot of information about the Netherlands and the Dutch. Metinler Hollanda ve Hollandalılar hakkında pek çok bilgi vermektedir. 这些文本提供了很多关于荷兰和荷兰人的信息。 Wat zijn het voor mensen? What are they like? Ne tür insanlar bunlar? 他们是什么样的人? Hoe gaan ze met elkaar om? How do they interact? Birbirleriyle nasıl etkileşime giriyorlar? 他们如何相处? Hoe wordt het land geregeerd? How is the country governed? Ülke nasıl yönetiliyor? Hoe houden ze het droog? Wie halten sie es trocken? How do they keep it dry? Nasıl kuru tutuyorlar? 他们如何保持干燥? Wat is de basis van de Nederlandse economie? What is the basis of the Dutch economy? Hollanda ekonomisinin temeli nedir? 荷兰经济的基础是什么? Hoe is het onderwijs georganiseerd? How is education organized? Eğitim nasıl organize ediliyor? 教育是如何组织的? Deze onderwerpen en nog vele andere worden in dit boek besproken. These topics and many others are discussed in this book. Bu konular ve diğer pek çok konu bu kitapta ele alınmaktadır. 本书讨论了这些主题和许多其他主题。 De teksten bieden mogelijkheden tot discussie met de andere cursisten. The texts offer opportunities for discussion with the other students. Metinler, diğer öğrencilerle tartışma fırsatları sağlar. Voor de eerste les moet u hoofdstuk 1 en 2 grondig voorbereiden. For the first lesson, thoroughly prepare Chapters 1 and 2. İlk ders için 1. ve 2. bölümleri iyice hazırlayın. 在第一节课之前,你应该彻底准备好第 1 章和第 2 章。 Wij wijzen u erop dat het een intensieve cursus is. Please be advised that this is an intensive course. Lütfen bunun yoğun bir kurs olduğunu unutmayın. 我们想指出,这是一门强化课程。 U moet de teksten vóór de les tot in de puntjes kennen. Sie sollten die Texte vor dem Unterricht im Detail kennen. You should know the scriptures thoroughly before class. Dersten önce metinleri mükemmel bir şekilde bilmelisiniz. 你应该在课前详细了解课文。 Rekent u op minstens 2 uur voorbereiding per tekst. Count on at least 2 hours of preparation per text. Her metin için en az 2 saatlik bir hazırlık süresi ayırın. 每个文本至少需要 2 小时的准备时间。 Veel succes! Good luck! Met vriendelijke groet, het secretariaat. Yours sincerely, the Secretariat. Cordialement, le secrétariat. Saygılarımla, sekretarya. 此致,秘书处。