×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor buitenlanders, Les 25 Een gezond lichaam

Les 25 Een gezond lichaam

Het menselijke lichaam lijkt op een machine. Net als een machine heeft ons lichaam voedsel nodig. Als je goed eet en drinkt, blijft je lichaam lang gezond: veel groente en fruit en weinig alcohol. Het schijnt echter dat een paar glazen rode wijn goed zijn voor het hart en voor het bloed. Dat beweren tenminste sommige artsen.

- Misschien hebben ze gelijk, maar is dat ook bewezen? Veel alcohol is natuurlijk slecht, dat is een feit. De overheid geeft via de pers (krant en tv) een goede raad: Geniet, maar drink met mate, met name als je nog het verkeer in moet.

Net als een machine moet ons lichaam regelmatig in bedrijf zijn. We moeten voldoende bewegen. Daarvoor dienen onze benen en voeten. Het lijkt soms wel of we vergeten zijn waarvoor onze benen dienen. Het wordt tijd dat we dat opnieuw ontdekken.

Als het lichaam ouder wordt, werkt het, precies zoals een machine, minder goed. Er treden dan problemen op. Onze ogen zien en onze oren horen minder. We zeggen dan: Neemt u mij niet kwalijk, ik versta niet wat u zegt. U praat zo zachtjes, kunt u wat harder spreken?

Onze armen, handen en vingers bewegen minder snel. Ons haar wordt grijs of wit, verdwijnt voor een gedeelte en soms helemaal - althans bij mannen. Ook de tanden in onze mond veroorzaken problemen als we ze niet goed verzorgen. Maar dat geldt voor de jeugd net zo goed als voor ouderen.

Als ons lichaam gebreken vertoont, laten we het behandelen door een arts. Die stelt soms een ziekte vast. Soms moeten we van de dokter medicijnen innemen, nadat we op het spreekuur zijn geweest.

Het aantal jaren dat we leven is gemiddeld vijfenzeventig (75) en neemt langzaam toe. Ook machines gaan langer mee. Denk maar eens aan de auto, onze heilige koe.

Hoe voorkom je pijn in je schouders of in je rug? Wat dergelijke problemen betreft, ligt de oorzaak dikwijls in een verkeerde houding. Men 'hangt' bij wijze van spreken, in plaats van dat men zit. Dat leidt bijna zeker tot problemen in je rug.


Les 25 Een gezond lichaam

Het menselijke lichaam lijkt op een machine. The human body resembles a machine. Net als een machine heeft ons lichaam voedsel nodig. Wie eine Maschine braucht unser Körper Nahrung. Just like a machine, our body needs food. 就像一台机器,我们的身体需要食物。 Als je goed eet en drinkt, blijft je lichaam lang gezond: veel groente en fruit en weinig alcohol. If you eat and drink well, your body will stay healthy for a long time: lots of fruit and vegetables and little alcohol. Het schijnt echter dat een paar glazen rode wijn goed zijn voor het hart en voor het bloed. However, it seems that a few glasses of red wine are good for the heart and for the blood. 然而,似乎几杯红酒对心脏和血液都有好处。 Dat beweren tenminste sommige artsen. At least some doctors claim that. 至少有些医生是这么说的。

- Misschien hebben ze gelijk, maar is dat ook bewezen? Veel alcohol is natuurlijk slecht, dat is een feit. - Vielleicht haben sie Recht, aber ist das bewiesen? Viel Alkohol ist natürlich schlecht, das ist Fakt. - Maybe they are right, but has that been proven? A lot of alcohol is of course bad, that is a fact. - 他们可能是对的,但事实证明了吗?很多酒当然不好,这是事实。 De overheid geeft via de pers (krant en tv) een goede raad: Geniet, maar drink met mate, met name als je nog het verkeer in moet. The government gives good advice via the press (newspaper and TV): Enjoy, but drink in moderation, especially if you still have to go into traffic. 政府通过媒体(报纸和电视)给出了很好的建议:尽情享受,但要适度饮酒,尤其是当你还得堵车的时候。

Net als een machine moet ons lichaam regelmatig in bedrijf zijn. Just like a machine, our body must be in regular operation. Assim como uma máquina, nossos corpos devem estar em operação regular. 就像一台机器,我们的身体必须正常运转。 We moeten voldoende bewegen. We have to exercise enough. Daarvoor dienen onze benen en voeten. Our legs and feet serve that purpose. 这就是我们的腿和脚的用途。 Het lijkt soms wel of we vergeten zijn waarvoor onze benen dienen. Manchmal scheint es, als hätten wir vergessen, wozu unsere Beine da sind. Sometimes it seems as if we have forgotten what our legs are for. 有时我们似乎忘记了我们的腿是干什么用的。 Het wordt tijd dat we dat opnieuw ontdekken. It's time we rediscovered that. 是时候我们重新发现这一点了。

Als het lichaam ouder wordt, werkt het, precies zoals een machine, minder goed. As the body ages, it does not work as well as a machine. 随着身体年龄的增长,就像一台机器,它的功能会越来越差。 Er treden dan problemen op. Problems then arise. 那么问题就来了。 Onze ogen zien en onze oren horen minder. Our eyes see and our ears hear less. 我们的眼睛看得见,耳朵听得少。 We zeggen dan: Neemt u mij niet kwalijk, ik versta niet wat u zegt. We then say: Excuse me, I do not understand what you are saying. 然后我们说:对不起,我不明白你在说什么。 U praat zo zachtjes, kunt u wat harder spreken? You talk so softly, can you speak a little louder? 你说话这么小声,能不能大声点?

Onze armen, handen en vingers bewegen minder snel. Our arms, hands and fingers move less quickly. 我们的胳膊、手和手指移动得不那么快。 Ons haar wordt grijs of wit, verdwijnt voor een gedeelte en soms helemaal - althans bij mannen. Our hair turns gray or white, disappears in part and sometimes completely - at least for men. 我们的头发变成灰色或白色,部分消失,有时甚至完全消失——至少在男性中是这样。 Ook de tanden in onze mond veroorzaken problemen als we ze niet goed verzorgen. The teeth in our mouth also cause problems if we don't take good care of them. 如果我们不好好照顾它们,我们嘴里的牙齿也会引起问题。 Maar dat geldt voor de jeugd net zo goed als voor ouderen. But that goes just as well for the youth as for the elderly. 但这适用于年轻人和老年人。

Als ons lichaam gebreken vertoont, laten we het behandelen door een arts. If there are defects in our body, we will have it treated by a doctor. 如果我们的身体有缺陷,让我们去看医生吧。 Die stelt soms een ziekte vast. He sometimes diagnoses an illness. 有时它可以诊断出一种疾病。 Soms moeten we van de dokter medicijnen innemen, nadat we op het spreekuur zijn geweest. Sometimes we have to take medication from the doctor after we have been to the surgery. 有时我们已经到了问诊时间,还得吃医生开的药。

Het aantal jaren dat we leven is gemiddeld vijfenzeventig (75) en neemt langzaam toe. The number of years that we live is on average seventy-five (75) and is slowly increasing. 我们的平均寿命为七十五 (75) 年,并且正在缓慢增加。 Ook machines gaan langer mee. Maschinen halten auch länger. Machines also last longer. Máquinas também duram mais. 机器的使用寿命也更长。 Denk maar eens aan de auto, onze heilige koe. Just think about the car, our holy cow. Apenas pense no carro, nossa vaca sagrada. 想想汽车,我们的圣牛。

Hoe voorkom je pijn in je schouders of in je rug? How do you prevent pain in your shoulders or in your back? 如何预防肩膀或背部疼痛? Wat dergelijke problemen betreft, ligt de oorzaak dikwijls in een verkeerde houding. With regard to such problems, the cause is often in the wrong position. 就此类问题而言,原因往往在于错误的态度。 Men 'hangt' bij wijze van spreken, in plaats van dat men zit. Man „hängt“ sozusagen, statt zu sitzen. People 'hang' so to speak, instead of sitting. 可以说,一个人“挂着”,而不是坐着。 Dat leidt bijna zeker tot problemen in je rug. That almost certainly leads to problems in your back. 这几乎肯定会导致您的背部出现问题。