×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor buitenlanders, Les 18 Familie

Les 18 Familie

Kom jij uit een groot gezin?

- Mijn ouders hebben zes kinderen. Ik heb drie broers en twee zusters.

Woont jouw familie ook in Nederland?

- Alleen mijn jongste zus. Zij is getrouwd met een Nederlander.

Daardoor kent ze beter Nederlands dan ik. Ze hebben drie kinderen, twee jongens en een meisje. Maar de rest van mijn familie woont niet in Nederland.

Ga je vaak bij je zus op bezoek?

- Ja, ik help haar regelmatig met de kinderen. Zij heeft het erg druk, want ze werkt vier dagen per week.

Leven je beide ouders nog?

- Gelukkig wel. Ze zijn nog gezond en flink, ze zorgen voor zichzelf.

Maar onlangs zijn ze wel gestopt met werken. Mijn vader had een klein bedrijf "waar ze kleding maken. Hij heeft het bedrijf verkocht. Nu zijn ze van plan spoedig naar Nederland te komen voor een vakantie. Ik hoop dat ze een paar weken blijven. Ik heb ze al zo lang niet gezien.

En heb je nog grootouders?

- Die zijn helaas gestorven toen ik klein was. Ik heb ze nauwelijks gekend. Dat vind ik jammer. Grootouders spelen een belangrijke rol in de familie, althans in onze cultuur. Iedereen houdt rekening met hun ideeën en opvattingen. Zij hebben veel gezag, net als de ouders. Die kunnen zelfs bepalen met wie je moet trouwen. Kun je je dat voorstellen? Of vind je het een slechte zaak dat de ouders over zulke zaken beslissen?

Wat is jouw mening hierover?

Les 18 Familie Lektion 18 Familie Lesson 18 Family Lección 18 Familia Урок 18 Семья Ders 18 Aile Урок 18 Сім'я

Kom jij uit een groot gezin? Do you come from a big family? あなたは大家族から来ましたか?

- Mijn ouders hebben zes kinderen. - My parents have six children. Ik heb drie broers en twee zusters. I have three brothers and two sisters. 我有三个兄弟和两个姐妹。

Woont jouw familie ook in Nederland? Does your family also live in the Netherlands?

- Alleen mijn jongste zus. - Nur meine jüngste Schwester. - Only my youngest sister. Zij is getrouwd met een Nederlander. She is married to a Dutchman.

Daardoor kent ze beter Nederlands dan ik. As a result, she knows Dutch better than I do. 结果,她比我更懂荷兰语。 Ze hebben drie kinderen, twee jongens en een meisje. They have three children, two boys and a girl. Maar de rest van mijn familie woont niet in Nederland. But the rest of my family does not live in the Netherlands. اما بقیه اعضای خانواده من در هلند زندگی نمی کنند. しかし、私の家族の残りはオランダに住んでいません。 Но остальные члены моей семьи не живут в Нидерландах.

Ga je vaak bij je zus op bezoek? Besuchst du deine Schwester oft? Do you often visit your sister? Часто ли Вы навещаете свою сестру?

- Ja, ik help haar regelmatig met de kinderen. - Yes, I regularly help her with the children. Zij heeft het erg druk, want ze werkt vier dagen per week. Sie ist sehr beschäftigt, weil sie vier Tage die Woche arbeitet. She is very busy because she works four days a week.

Leven je beide ouders nog? Are you both parents still alive? پدر و مادرت هر دو هنوز زنده اند؟ あなたの両親は両方とも生きていますか? Живы ли еще Ваши родители? 你父母都还健在吗?

- Gelukkig wel. - Fortunately. - خوشبختانه - К счастью, да. - 幸运的是。 Ze zijn nog gezond en flink, ze zorgen voor zichzelf. Sie sind noch gesund und stark, sie passen auf sich auf. They are still healthy and robust, they take care of themselves. آنها هنوز سالم و قوی هستند، از خودشان مراقبت می کنند. 彼らはまだ健康で強いです、彼らは彼ら自身の世話をします。 Они по-прежнему здоровы и крепки, заботятся о себе. 他们仍然健康强壮,他们会照顾自己。

Maar onlangs zijn ze wel gestopt met werken. Aber vor kurzem haben sie aufgehört zu arbeiten. But recently they have stopped working. اما اخیراً آنها دست از کار کشیدند. Mais récemment, ils ont cessé de travailler. Но недавно они перестали работать. 但最近他们停止工作了。 Mijn vader had een klein bedrijf "waar ze kleding maken. Mein Vater hatte ein kleines Geschäft, „wo sie Kleidung machen. My father had a small company "where they make clothes. پدرم یک شرکت کوچک داشت که در آن لباس درست می کردند. У моего отца был небольшой бизнес "по пошиву одежды". 我父亲有一家做衣服的小生意。 Hij heeft het bedrijf verkocht. Er hat die Firma verkauft. He sold the company. او شرکت را فروخت. Он продал компанию. 他卖掉了公司。 Nu zijn ze van plan spoedig naar Nederland te komen voor een vakantie. Jetzt planen sie, bald für einen Urlaub in die Niederlande zu kommen. Now they are planning to come to the Netherlands for a vacation soon. Maintenant, ils prévoient de venir bientôt aux Pays-Bas pour des vacances. Теперь они планируют в ближайшее время приехать в Нидерланды на отдых. 现在他们计划很快来荷兰度假。 Ik hoop dat ze een paar weken blijven. Ich hoffe, sie bleiben ein paar Wochen. I hope they stay a few weeks. امیدوارم چند هفته بمانند. Надеюсь, они останутся на несколько недель. Ik heb ze al zo lang niet gezien. Ich habe sie so lange nicht gesehen. I haven't seen them in so long. 私はそんなに長い間それらを見ていません。 Я так давно их не видел.

En heb je nog grootouders? Und hast du Großeltern? And do you still have grandparents? و آیا هنوز پدربزرگ و مادربزرگ دارید؟ А у вас есть бабушки и дедушки? 你有祖父母吗?

- Die zijn helaas gestorven toen ik klein was. - Unfortunately they died when I was a kid. - К сожалению, они умерли, когда я был маленьким. Ik heb ze nauwelijks gekend. I hardly knew them. من به سختی آنها را می شناختم. Je les connaissais à peine. 私はそれらをほとんど知りませんでした。 Я их почти не знал. 我几乎不认识他们。 Dat vind ik jammer. Ich bedauere, dass. I think that's a shame. من فکر می کنم که شرم آور است. それは残念だと思います。 Я считаю, что это позор. Grootouders spelen een belangrijke rol in de familie, althans in onze cultuur. Grandparents play an important role in the family, at least in our culture. Les grands-parents jouent un rôle important dans la famille, du moins dans notre culture. Бабушки и дедушки играют важную роль в семье, по крайней мере, в нашей культуре. 至少在我们的文化中,祖父母在家庭中扮演着重要的角色。 Iedereen houdt rekening met hun ideeën en opvattingen. Jeder berücksichtigt seine Ideen und Ansichten. Everyone takes their ideas and views into account. همه عقاید و نظرات خود را در نظر می گیرند. Chacun tient compte de ses idées et de ses points de vue. 誰もが自分の考えや意見を考慮に入れます。 Все учитывают их идеи и мнения. 每个人都会考虑他们的想法和观点。 Zij hebben veel gezag, net als de ouders. Sie haben viel Autorität, genau wie die Eltern. They have a lot of authority, just like the parents. آنها مانند والدین از اختیارات زیادی برخوردارند. Ils ont beaucoup d'autorité, tout comme les parents. 彼らは両親と同じように多くの権威を持っています。 Они, как и родители, обладают большим авторитетом. 他们有很多权力,就像父母一样。 Die kunnen zelfs bepalen met wie je moet trouwen. Sie können sogar bestimmen, wen Sie heiraten sollten. They can even determine who to marry. آنها حتی می توانند تعیین کنند که با چه کسی باید ازدواج کنید. Ils peuvent même déterminer avec qui vous devriez vous marier. 彼らは誰と結婚するかを決めることさえできます。 Они могут даже определять, за кого вы должны выйти замуж. 他们甚至可以决定你应该嫁给谁。 Kun je je dat voorstellen? Kannst Du Dir vorstellen? Can you imagine? Peux-tu imaginer? 想像できますか? Представляете? 你可以想象? Of vind je het een slechte zaak dat de ouders over zulke zaken beslissen? Oder finden Sie es schlimm, dass die Eltern über solche Dinge entscheiden? Or do you find it a bad thing that the parents decide on such matters? یا فکر می کنید این کار بدی است که والدین در مورد چنین مسائلی تصمیم می گیرند؟ Ou pensez-vous que c'est une mauvaise chose que les parents décident de ces questions ? それとも、両親がそのようなことを決めるのは悪いことだと思いますか? Или Вы считаете, что это плохо, когда родители решают такие вопросы? 或者你认为父母决定这些事情是一件坏事吗?

Wat is jouw mening hierover? What is your opinion about this? نظر شما در این باره چیست؟ これについてどう思いますか? 你对此有何看法?