×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Heb je zin? - Bart de Pau, 004 On the Amsterdam Canals

004 On the Amsterdam Canals

Hallo! Ik ben Bart de Pau. Welkom bij ‘Heb je zin?' We gaan weer Nederlandse zinnen oefenen. De studenten van Marieke zijn in Amsterdam. Daar woont Martin. Martin laat de stad zien. Ze huren een bootje. En nu varen ze door de grachten van Amsterdam. “Wat is het hier mooi!” zegt Alice. Ja, dat is anders dan Rotterdam! Het is hier veel mooier. “HÈhÈ, Rotterdam is ook leuk”, zegt Marieke. In Rotterdam kan je ook varen. Maar jullie hebben geen mooie grachten. Hmm… Maar wij hebben wel een grote haven. Wat is dat? Dat gebouw? Dat is een museum. Het Scheepvaartmuseum. De scheepvaart is belangrijk voor Amsterdam. Voor de handel. Vooral vroeger: in de Gouden Eeuw. En wat is dat? Dat is een vreemd gebouw! Dat is ook een museum. Het heet NEMO. Een museum over technologie. En dat? Is dat ook een museum? Nee, dat is geen museum. Dat is een hotel. Het is een heel duur hotel. Het ‘Amstel Hotel'. En we varen nu over de Amstel. Dat is geen gracht, maar een rivier. De naam Amsterdam komt van het woord ‘dam' en de rivier ‘de Amstel'. Het wordt een beetje donker. “Wat romantisch”, zegt Alice. “Ja”, zegt Pedro… Hmm…. Kijk… zie je die boten? Die boten varen niet. Daar wonen mensen. Wonen daar mensen? Ja. Je kunt in Amsterdam wonen in een huis, maar ook op een boot. Dat heet een woonboot. “Hmm, dit is nog romantischer!” zegt Alice. Ehhh?!? “Hoeveel kost het?” zegt Pedro. Het was een hele leuke dag. De studenten gaan terug naar Rotterdam. “Ik wil vaker naar Amsterdam!” Dat kan! In de zomer, kun je Nederlands leren in Amsterdam. En in Amsterdam wonen. In een studentenkamer. Een intensieve zomercursus Nederlands. Kijk maar eens op onze website: dutchsummerschool.nl Tot de volgende keer bij: ‘Heb je zin?'


004 On the Amsterdam Canals 004 On the Amsterdam Canals

Hallo! Hey! Olá! Ik ben Bart de Pau. My name is Bart de Pau. Je m'appelle Bart de Pau. Eu sou Bart de Pau. Welkom bij ‘Heb je zin?' Welcome to "Do you want to?" Bienvenue à 'En avez-vous envie ?' Bem-vindo ao "Você está com vontade?" We gaan weer Nederlandse zinnen oefenen. We are going to practice Dutch sentences again. Vamos a practicar oraciones en holandés nuevamente. またオランダ語の文章を練習します。 Vamos praticar frases holandesas novamente. De studenten van Marieke zijn in Amsterdam. Marieke's students are in Amsterdam. Daar woont Martin. Martin lives there. Martin orada yaşıyor. Martin laat de stad zien. Martin shows the city. Martín muestra la ciudad. マーティンは街を示しています。 Marcin pokazuje miasto. Martin mostra a cidade. Martin şehri gösterir. Ze huren een bootje. They rent a boat. Alquilan un barco. Ils louent un bateau. 彼らはボートを借ります。 Wypożyczają łódź. Eles alugam um barco. Tekne kiralıyorlar. En nu varen ze door de grachten van Amsterdam. And now they sail through the canals of Amsterdam. そして今、彼らはアムステルダムの運河を航行しています。 A teraz płyną kanałami Amsterdamu. E agora eles navegam pelos canais de Amsterdã. Ve şimdi Amsterdam kanallarında yelken açıyorlar. “Wat is het hier mooi!” zegt Alice. "It's so beautiful here!" Says Alice. 「ここはとても美しい!」とアリスは言います。 “Como é bonito aqui!” diz Alice. “Burası ne kadar güzel!” diyor Alice. Ja, dat is anders dan Rotterdam! Yes, that is different from Rotterdam! はい、それはロッテルダムとは異なります! Sim, isso é diferente de Roterdã! Evet, bu Rotterdam'dan farklı! Het is hier veel mooier. It is much nicer here. É muito melhor aqui. Burası çok daha güzel. “HÈhÈ, Rotterdam is ook leuk”, zegt Marieke. "HÈhÈ, Rotterdam is fun too," says Marieke. 「ヒュー、ロッテルダムも楽しい」とマリエケは言う。 "Ah, Roterdã também é divertido", diz Marieke. Marieke, “HhÈ, Rotterdam da güzel” diyor. In Rotterdam kan je ook varen. You can also sail in Rotterdam. Você também pode navegar em Roterdã. Ayrıca Rotterdam'da yelken açabilirsiniz. Maar jullie hebben geen mooie grachten. But you have no beautiful canals. Ama senin güzel kanalların yok. Hmm… Maar wij hebben wel een grote haven. Hmm ... But we do have a large port. うーん...しかし、大きなポートがあります。 Hmm… Ama büyük bir limanımız var. Wat is dat? What is that? O que é isso? Bu nedir? Dat gebouw? That building? Aquele prédio? O bina? Dat is een museum. That's a museum. Bu bir müze. Het Scheepvaartmuseum. The Maritime Museum. 海事博物館。 Museu Marítimo. Deniz Müzesi. De scheepvaart is belangrijk voor Amsterdam. Shipping is important for Amsterdam. アムステルダムにとって配送は重要です。 Amsterdam için nakliye önemlidir. Voor de handel. For trade. 貿易のため。 Para o comércio. Takas için. Vooral vroeger: in de Gouden Eeuw. Especially in the past: in the Golden Age. 特に過去:黄金時代。 Especialmente no passado: na Era de Ouro. Özellikle geçmişte: Altın Çağ'da. En wat is dat? And what is that? そして、それは何ですか? Ve bu nedir? Dat is een vreemd gebouw! That is a strange building! それは奇妙な建物です! Bu garip bir bina! Dat is ook een museum. That is also a museum. それも博物館です。 Bu da bir müze. Het heet NEMO. It is called NEMO. NEMOと呼ばれます。 Nazywa się NEMO. É chamado NEMO. Adı NEMO'dur. Een museum over technologie. A museum about technology. Um museu sobre tecnologia. Bir teknoloji müzesi. En dat? And that? Ve şu? Is dat ook een museum? Is that also a museum? Nee, dat is geen museum. No, that's not a museum. Dat is een hotel. That's a hotel. Het is een heel duur hotel. It is a very expensive hotel. それは非常に高価なホテルです。 Çok pahalı bir oteldir. Het ‘Amstel Hotel'. The 'Amstel Hotel'. 「アムステルホテル」。 En we varen nu over de Amstel. And we are now sailing on the Amstel. そして今、私たちはアムステルで航海しています。 Ve şimdi Amstel'de yelken açıyoruz. Dat is geen gracht, maar een rivier. That is not a canal, but a river. それは運河ではなく、川です。 Bu bir kanal değil, nehir. De naam Amsterdam komt van het woord ‘dam' en de rivier ‘de Amstel'. The name Amsterdam comes from the word 'dam' and the river 'the Amstel'. アムステルダムの名前は、「ダム」という言葉と「アムステル」という川に由来しています。 O nome Amsterdã vem da palavra "barragem" e do rio "Amstel". Amsterdam adı 'baraj' kelimesinden ve 'Amstel' nehrinden geliyor. Het wordt een beetje donker. Es wird etwas dunkel. It's getting a bit dark. 少し暗くなってきました。 Está ficando um pouco escuro. Biraz karanlık oluyor. “Wat romantisch”, zegt Alice. "How romantic," says Alice. “Ne kadar romantik” diyor Alice. “Ja”, zegt Pedro… Hmm…. "Yes," says Pedro ... Hmm ... Kijk… zie je die boten? Look ... do you see those boats? Olha ... você vê esses barcos? Die boten varen niet. Those boats don't sail. O tekneler yelken açmıyor. Daar wonen mensen. People live there. 人々はそこに住んでいます。 İnsanlar orada yaşıyor. Wonen daar mensen? Do people live there? 人々はそこに住んでいますか? İnsanlar orada mı yaşıyor? Ja. Yes. Je kunt in Amsterdam wonen in een huis, maar ook op een boot. You can live in Amsterdam in a house, but also on a boat. アムステルダムの家に住むこともできますが、ボートに乗ることもできます。 Amsterdam'da bir evde yaşayabileceğiniz gibi bir teknede de yaşayabilirsiniz. Dat heet een woonboot. This is called a houseboat. これはハウスボートと呼ばれます。 Buna yüzen ev denir. “Hmm, dit is nog romantischer!” zegt Alice. "Hmm, this is even more romantic!" Says Alice. 「うーん、これはもっとロマンチックです!」とアリスは言います。 "Hmm, isso é ainda mais romântico!", Diz Alice. “Hmm, bu daha da romantik!” diyor Alice. Ehhh?!? Ehhh?!? “Hoeveel kost het?” zegt Pedro. "How much does it cost?" Says Pedro. "Ne kadar?" diyor Pedro. Het was een hele leuke dag. It was a very nice day. とても良い一日でした。 Foi um dia muito agradável. Çok güzel bir gündü. De studenten gaan terug naar Rotterdam. The students are going back to Rotterdam. 学生はロッテルダムに戻ります。 Os estudantes estão voltando para Roterdã. Öğrenciler Rotterdam'a geri döner. “Ik wil vaker naar Amsterdam!” Dat kan! "I want to go to Amsterdam more often!" That's possible! 「もっと頻繁にアムステルダムに行きたい!」それは可能です! "Quero ir a Amsterdã com mais frequência!" Isso é possível! “Amsterdam'a daha sık gitmek istiyorum!” Hangisi olabilir! In de zomer, kun je Nederlands leren in Amsterdam. In the summer, you can learn Dutch in Amsterdam. 夏には、アムステルダムでオランダ語を学ぶことができます。 Yaz aylarında Amsterdam'da Hollandaca öğrenebilirsiniz. En in Amsterdam wonen. And live in Amsterdam. Ve Amsterdam'da yaşamak. In een studentenkamer. In a student room. Bir öğrenci odasında. Een intensieve zomercursus Nederlands. An intensive Dutch summer course. Hollandaca yoğun bir yaz kursu. Kijk maar eens op onze website: dutchsummerschool.nl Tot de volgende keer bij: ‘Heb je zin?' Take a look at our website: dutchsummerschool.nl Until next time at: "Do you want to?" 私たちのウェブサイトをご覧ください:dutchsummerschool.nl Dê uma olhada no nosso site: dutchsummerschool.nl Até a próxima em: 'Você está com vontade?' Web sitemize bir göz atın: dutchsummerschool.nl Bir dahaki sefere görüşmek üzere: 'Böyle hissediyor musunuz?'