×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Les 33 De bank

Les 33 De bank

De bank i Dag mevrouw.

Ik woon sinds kort in Nederland. Ik wil graag een rekening openen. Wat moet ik daarvoor doen? - U moet een formulier invullen met uw persoonlijke gegevens. U moet ook uw paspoort meenemen, zodat we uw gegevens kunnen controleren. Daarna krijgt u direct het 5 nummer van uw rekening. U krijgt ook een pinpas en een pincode. Dat duurt ongeveer een week. Waarvoor dient die pinpas? - Daarmee kunt u in de meeste winkels betalen zonder dat u geld bij u hebt. Het gebruik ervan is eenvoudig. U hoeft alleen maar uw pincode te onthouden. De pinpas biedt meer mogelijkheden: U kunt er ook geld mee uit de muur halen, dat is praktisch voor kleine bedragen. Los geld hebt u bijvoorbeeld nodig voor de krant, een kopje koffie, een bos bloemen, enzovoort. Wat zijn de kosten verbonden aan zo'n rekening? - Een rekening voor privé-gebruik is gratis. i5 Meent u dat echt? Dat is geweldig. Volgens mij kan iets dergelijks alleen in Nederland. Gratis rekening, gratis school, huursubsidie. Wat een prachtig land is dit! Geld speelt een belangrijke rol in de huidige samenleving. We hebben geld nodig voor onze dagelijkse behoeften: eten, drinken, kleren, woning. Kleine bedragen betalen we 20 meestal contant, dat wil zeggen (d.w.z.) met geld dat je kunt zien en voelen. Voor je woning betaal je iedere maand huur of rente. In je woning gebruik je gas, licht en water. Daarvoor krijg je elke maand een rekening. Dit soort bedragen betalen we in het algemeen automatisch. Je geeft één keer opdracht aan je bank voor automatische betaling. Een goede methode: je loopt dan geen gevaar dat je vergeet de rekening te 25 betalen. De meeste andere rekeningen maak je in orde per post. Ook als je geld ontvangt, van je werk, van je ouders of misschien van de gemeente, gebeurt dat via je rekening bij de bank. Dat voorkomt dat we voortdurend geld moeten brengen en halen.


Les 33 De bank Lektion 33 Die Couch Lesson 33 The couch Урок 33 Кушетка

De bank i Dag mevrouw. Die Bank i Bye Ma'am. The bank i Bye ma'am. 銀行iByema'am。 Банк Здравствуйте, мэм.

Ik woon sinds kort in Nederland. Ich bin vor kurzem in die Niederlande gezogen. I recently moved to the Netherlands. 最近オランダに引っ越しました。 Недавно я переехал в Нидерланды. Ik wil graag een rekening openen. I would like to open an account. Я хотел бы открыть счет. Wat moet ik daarvoor doen? What do I have to do for that? そのために私は何をしなければなりませんか? O que eu tenho que fazer para isso? Что я должен сделать для этого? - U moet een formulier invullen met uw persoonlijke gegevens. - Sie müssen ein Formular mit Ihren persönlichen Daten ausfüllen. - You have to fill in a form with your personal details. -フォームに個人情報を記入する必要があります。 - Вы должны заполнить форму с вашими личными данными. U moet ook uw paspoort meenemen, zodat we uw gegevens kunnen controleren. Sie müssen auch Ihren Reisepass mitbringen, damit wir Ihre Daten überprüfen können. You should also bring your passport so we can check your details. 詳細を確認できるように、パスポートも持参する必要があります。 Вы также должны принести свой паспорт, чтобы мы могли проверить ваши данные. Daarna krijgt u direct het 5 nummer van uw rekening. Sie erhalten dann sofort die 5-Nummer Ihres Kontos. You will then immediately receive the 5 number of your account. その後、すぐにアカウントの5つの番号を受け取ります。 Вы сразу же получите 5 номер вашего счета. U krijgt ook een pinpas en een pincode. You will also receive a debit card and a pin code. デビットカードとPINコードも受け取ります。 Вы также получите дебетовую карту и пин-код. Dat duurt ongeveer een week. Das dauert etwa eine Woche. That takes about a week. それには約1週間かかります。 Это занимает около недели. Waarvoor dient die pinpas? What is the debit card for? デビットカードは何のためにありますか? Для чего нужна дебетовая карта? - Daarmee kunt u in de meeste winkels betalen zonder dat u geld bij u hebt. - Damit können Sie in den meisten Geschäften bezahlen, ohne Bargeld dabei zu haben. - This allows you to pay in most stores without having any money with you. -これにより、ほとんどの店舗でお金を使わずに支払うことができます。 - С этим вы можете расплачиваться в большинстве магазинов, не имея при себе денег. Het gebruik ervan is eenvoudig. Die Verwendung ist einfach. Using it is easy. 使い方は簡単です。 Использовать его просто. U hoeft alleen maar uw pincode te onthouden. Sie müssen sich nur Ihre PIN merken. You just need to remember your PIN. PINを覚えておく必要があります。 Вам просто нужно запомнить свой PIN-код. De pinpas biedt meer mogelijkheden: U kunt er ook geld mee uit de muur halen, dat is praktisch voor kleine bedragen. Die Debitkarte bietet mehr Möglichkeiten: Man kann damit auch Geld aus der Wand nehmen, was für kleine Beträge praktisch ist. The debit card offers more options: You can also take money out of the wall with it, which is practical for small amounts. デビットカードioには、より多くのオプションがあります。壁からお金を取り出すこともできます。これは、少量の場合に実用的です。 Дебетовая карта предлагает больше возможностей: с ее помощью также можно снимать деньги со стены, что удобно для небольших сумм. Los geld hebt u bijvoorbeeld nodig voor de krant, een kopje koffie, een bos bloemen, enzovoort. Du brauchst zum Beispiel loses Geld für die Zeitung, eine Tasse Kaffee, einen Blumenstrauß und so weiter. For example, you need loose money for the newspaper, a cup of coffee, a bunch of flowers, and so on. たとえば、新聞、一杯のコーヒー、たくさんの花などのためにゆるいお金が必要です。 Например, вам нужны свободные деньги на газету, чашку кофе, букет цветов и так далее. Wat zijn de kosten verbonden aan zo'n rekening? What are the costs associated with such an account? そのようなアカウントに関連する費用はいくらですか? Какие расходы связаны с таким аккаунтом? - Een rekening voor privé-gebruik is gratis. - An account for private use is free. - Аккаунт для частного использования бесплатен. i5 Meent u dat echt? i5 Meinst du das wirklich? i5 Do you really mean that? i5 Вы действительно это имеете в виду? Dat is geweldig. That is amazing. すごい。 Это удивительно. Volgens mij kan iets dergelijks alleen in Nederland. Ich denke, so etwas ist nur in den Niederlanden möglich. I think something like this is only possible in the Netherlands. このようなことはオランダでしかできないと思います。 Я думаю, что-то подобное возможно только в Нидерландах. Gratis rekening, gratis school, huursubsidie. Kostenlose Rechnung, kostenlose Schule, Wohngeld. Free bill, free school, housing benefit. Бесплатный аккаунт, бесплатная школа, субсидия на аренду. Wat een prachtig land is dit! What a beautiful country this is! これはなんて美しい国でしょう。 Какая это красивая страна! Geld speelt een belangrijke rol in de huidige samenleving. Geld spielt in der heutigen Gesellschaft eine wichtige Rolle. Money plays an important role in today's society. お金は今日の社会で重要な役割を果たしています。 Деньги играют важную роль в современном обществе. We hebben geld nodig voor onze dagelijkse behoeften: eten, drinken, kleren, woning. Wir brauchen Geld für unsere täglichen Bedürfnisse: Essen, Trinken, Kleidung, Wohnen. We need money for our daily needs: food, drink, clothes, housing. 食べ物、飲み物、衣服、住居など、日常のニーズにお金が必要です。 Нам нужны деньги на наши повседневные нужды: еда, питье, одежда, жилье. Kleine bedragen betalen we 20 meestal contant, dat wil zeggen (d.w.z.) Kleine Beträge zahlen wir in der Regel bar aus, dh (dh) Small amounts we pay 20 usually in cash, ie (ie) 私たちが通常現金で20を支払う少量、すなわち(すなわち) Небольшие суммы мы обычно платим 20 наличными т.е. (т.е.) met geld dat je kunt zien en voelen. mit Geld, das man sehen und fühlen kann. with money you can see and feel. お金であなたは見て、感じることができます。 с деньгами вы можете видеть и чувствовать. Voor je woning betaal je iedere maand huur of rente. Sie zahlen jeden Monat Miete oder Zinsen für Ihr Eigenheim. You pay rent or interest for your home every month. Вы платите арендную плату или проценты за свой дом каждый месяц. In je woning gebruik je gas, licht en water. Sie verbrauchen Gas, Strom und Wasser in Ihrem Haus. You use gas, electricity and water in your home. Вы пользуетесь газом, светом и водой в своем доме. Daarvoor krijg je elke maand een rekening. Dafür erhalten Sie monatlich eine Rechnung. You will receive a bill for this every month. Вы будете получать счет за это каждый месяц. Dit soort bedragen betalen we in het algemeen automatisch. Solche Beträge zahlen wir in der Regel automatisch aus. We generally pay these kinds of amounts automatically. 通常、このような金額は自動的に支払われます。 Обычно мы выплачиваем такие суммы автоматически. Je geeft één keer opdracht aan je bank voor automatische betaling. Sie beauftragen Ihre Bank einmalig für die automatische Auszahlung. You instruct your bank once for automatic payment. Вы инструктируете свой банк об автоматической оплате один раз. Een goede methode: je loopt dan geen gevaar dat je vergeet de rekening te 25 betalen. A good method: you don't run the risk of forgetting to pay the bill. Хороший метод: тогда вы не рискуете забыть оплатить счет. De meeste andere rekeningen maak je in orde per post. Die meisten anderen Rechnungen werden per Post beglichen. Most other bills are settled by post. Вы оплачиваете большинство других счетов по почте. Ook als je geld ontvangt, van je werk, van je ouders of misschien van de gemeente, gebeurt dat via je rekening bij de bank. Auch wenn Sie Geld von Ihrer Arbeit, von Ihren Eltern oder vielleicht von der Gemeinde erhalten, erfolgt dies über Ihr Konto bei der Bank. Even if you receive money from your work, from your parents or perhaps from the municipality, this is done via your account at the bank. Даже если вы получаете деньги от своей работы, от родителей или, возможно, от муниципалитета, это делается через ваш счет в банке. Dat voorkomt dat we voortdurend geld moeten brengen en halen. This prevents us from constantly having to bring and collect money. Это избавляет нас от необходимости постоянно приносить и собирать деньги.