×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Een Beetje Nederlands, #35Troonrede

Hallo allemaal! Welkom bij de 35ste aflevering van Een Beetje Nederlands, de podcast voor mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Robin en de aflevering van vandaag gaat over de Troonrede. De tekst van deze aflevering kan je meelezen op de website van de podcast, www.eenbeetjenederlands.nl.

Deze podcast wordt gesteund door de Vrienden van de Podcast. Veel dank aan alle donateurs die de afgelopen tijd hebben bijgedragen! Wil je ook Vriend van de Podcast worden? In de shownotes kan je een link vinden met meer informatie.

Nu, door met de podcast!

Vandaag krijg ik wat hulp bij het inspreken van de aflevering, en niet van zomaar iemand. In deze aflevering hoor je namelijk de stem van koning Willem-Alexander. Het leek me leuk om naar een paar stukken van de Troonrede te luisteren en ik geef uitleg over wat er gezegd wordt.

Heb je geen idee wat de Troonrede is? Dan zou je het beste eerst even de vorige aflevering kunnen luisteren, over Prinsjesdag.

Ik kan me voorstellen dat sommige stukken die de koning voorleest, lastig te verstaan zijn. Soms spreekt de koning een beetje snel of onduidelijk. Hier en daar spreekt de koning de tekst ook niet helemaal goed uit. Maar dat is niet erg, het is hierom een goede oefening om te proberen te snappen wat er allemaal gezegd wordt. Bij het spreken maken mensen soms foutjes, zelfs de koning van Nederland. En je kan natuurlijk de tekst meelezen op de website van de podcast, als het te snel gaat.

Laten we beginnen met luisteren naar koning Willem-Alexander.

Leden van de Staten-Generaal,

De troonrede begint altijd met een groet naar de leden van de Staten-Generaal. De Staten-Generaal is de naam voor de Eerste en Tweede Kamer samen. De leden van de Eerste en Tweede Kamer zijn het publiek bij de troonrede.

Als je niet zo goed weet wat de Eerste en Tweede Kamer zijn, zou ik aanraden om even de aflevering van deze podcast over verkiezingen te luisteren, nummer 3. Daar leg ik uit hoe het politieke systeem werkt in Nederland.

Wij leven in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid. Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt in een periode van economische groei en lage werkloosheid. Tegenstrijdig is het dat mensen zich in ons vrije land onvrij voelen om hun mening te geven, uit angst voor harde reacties of zelfs bedreigingen. En zorgwekkend is ook dat mensen in een volwassen democratie als de onze het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur.

De koning begint de troonrede met een aantal observaties over het afgelopen jaar. Het gaat op dit moment economisch goed in Nederland, de economie groeit. Maar iedereen heeft last van de hoge inflatie en energierekening. Dat noemt de koning tegenstrijdig, niet bij elkaar passend. Hij stelt ook vast dat veel mensen weinig vertrouwen hebben in de politiek.

Daarnaast groeit de onzekerheid van mensen over de dag van morgen en de verder weg gelegen toekomst. Over koopkracht en woningnood. Over de opvang van asielzoekers en de oorlog in Oekraïne. Maar ook over de grote veranderingen die op ons afkomen op terreinen als arbeidsmarkt, klimaat, energie en stikstof. Al deze onderwerpen zijn bepalend voor de manier waarop wij en onze kinderen straks wonen, werken, ondernemen en met elkaar samenleven.

De koning heeft het over de dag van morgen, dat bedoelt hij niet letterlijk. Hij heeft het over de zorgen die veel mensen hebben over de toekomst. Er zijn op dit moment in Nederland meerdere crisissen. Door de hoge inflatie hebben mensen minder te besteden, dat noemen we koopkracht. Verder is het heel moeilijk om een woning te krijgen. Voor bedrijven is het heel moeilijk om nieuw personeel te vinden. De opvang van vluchtelingen gaat niet goed. Er is een stikstofcrisis. Als je meer wilt weten over de stikstofcrisis kan je luisteren naar aflevering 30.

Daarin staat Nederland overigens niet alleen. Andere landen staan voor vergelijkbare opgaven. Niemand kan voorspellen hoe de wereld eruitziet als de kinderen van nu zelf kinderen hebben. Maar het zal anders zijn, want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen. Dat vergt een andere economie en arbeidsmarkt. Een andere omgang met ruimte en natuur. Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen. En andere vormen van samenleven. Wat niet verandert, is dat samenwerking Nederland sterker maakt dan polarisatie. Dat is van alle tijden.

De koning zegt hier dat de manier waarop we nu leven niet zo door kan gaan. Het stuit op grenzen, oftewel het zit aan de limiet van wat er mogelijk is. Er zullen dingen moeten veranderen in de manier waarop we met de economie omgaan, met de natuur en met elkaar. Maar daarbij moeten we blijven samenwerken, zoals we altijd gedaan hebben.

Voorgaande generaties hebben de basis gelegd voor de voorspoed en vrije manier van leven die zo kenmerkend zijn voor ons land. Nu wordt die manier van leven bedreigd door de brute agressie van Rusland tegen Oekraïne. Sinds 1945 leven wij in Nederland in vrede. Nu is een oorlog dichtbij en wordt de internationale rechtsorde en daarmee onze eigen vrijheid aangevallen. We zeggen op 4 en 5 mei heel gemakkelijk dat de waarden van vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn en dat ze actief onderhouden moeten worden en doorgegeven. Nu worden we geconfronteerd met de vraag: wat hebben we daar dan concreet voor over – moreel én materieel? De gastvrije opvang en alle hulp die vanuit Nederland direct beschikbaar kwam, geven daarop een eerste antwoord.

De regering kiest met overtuiging voor militaire en humanitaire steun aan Oekraïne, internationale sancties tegen Rusland, en eensgezindheid en nauwe samenwerking in de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties. Oekraïne heeft het volste recht zichzelf te verdedigen.

Hier heeft de koning het over de oorlog in Oekraïne. Hij spreekt steun uit voor Oekraïne en spreekt over wat dat betekent voor ons in Nederland. Hij heeft het over 4 en 5 mei, de twee dagen waarop we de Tweede Wereldoorlog herdenken in Nederland. De vraag die de koning stelt is: wat is Nederland bereid te doen om Oekraïne te steunen? Nederland vangt ongeveer 80.000 vluchtelingen uit Oekraïne op. Verder heeft Nederland wapens aan Oekraïne gegeven, en geld aan hulporganisaties die zorgen voor eten, drinken en medische hulp voor inwoners in Oekraïne. De NAVO is de Nederlandse naam voor de militaire samenwerkingsorganisatie NATO. De Verenigde Naties is de Nederlandse naam voor de United Nations.

Een direct gevolg van de oorlog en de internationale sancties tegen Rusland is dat gas, elektriciteit en voedsel flink duurder zijn geworden. De gevolgen voor mensen, gezinnen en bedrijven zijn ernstig. Financiële problemen leiden tot meer schulden, faillissementen, gezondheidsproblemen en kinderarmoede. Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben met het betalen van hun huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening. Daarom komt het kabinet met een ongekend fors maatregelenpakket van ruim 18 miljard euro, vooral ten behoeve van de lage en middeninkomens. Maar zelfs daarmee kunnen niet alle prijsstijgingen voor iedereen volledig worden gecompenseerd.

We hebben in Nederland te maken met enorm hoge energierekeningen en dure boodschappen. Twee jaar geleden betaalde ik bijvoorbeeld 80 euro per maand voor gas en stroom, nu 200 euro. Wanneer mijn energiecontract afloopt wordt de energierekening waarschijnlijk nog hoger.

Veel meer mensen dan normaal zitten in financiële problemen. De regering kondigt hier maatregelen aan om die mensen te helpen.

Het kabinet zal al het mogelijke doen om een breed draagvlak te krijgen voor de aanpak van het stikstofprobleem. Industrie, mobiliteitssector én landbouw moeten de uitstoot naar beneden brengen. Het doel is natuurherstel, een vitaal platteland en een goede toekomst voor de Nederlandse boeren. Daarom is halvering van de stikstofuitstoot onontkoombaar, ook vanwege gerechtelijke uitspraken en om te zorgen dat de vergunningverlening niet stil komt te vallen.

Tegelijkertijd zijn er begrijpelijke emoties van boeren die vrezen voor de toekomst van hun familiebedrijf, waar ze zo trots op zijn, vaak al generaties lang. De omslag naar kringlooplandbouw vraagt veel, maar biedt boeren perspectief op een goede toekomst en een fatsoenlijk inkomen.

Ik heb in de aflevering over de stikstofcrisis het gehad over de grote zorgen die boeren in Nederland hebben over hun toekomst. De koning zegt dat die zorgen begrijpelijk zijn, maar dat er ook iets moet gebeuren. De hoeveelheid stikstof is te hoog en moet omlaag. Met de mobiliteitssector bedoelt de koning auto's, vrachtwagens en schepen. De koning zegt dat we niet anders kunnen dan de stikstofuitstoot te halveren, door de uitspraak van de rechter in 2019.

Een belangrijke vraag voor de toekomst blijft hoe goede en persoonlijke zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Nieuwe oplossingen zijn nodig. Daarin staat het begrip passende zorg centraal. Dat betekent: voor iedereen de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment.

De situatie op de woningmarkt is nijpend. Een goed en betaalbaar koop- of huurhuis is voor steeds meer mensen onbereikbaar, vooral voor starters en jongeren. Daar mogen we ons niet bij neerleggen. Iedereen heeft recht op een eigen thuis in een veilige, bereikbare en aantrekkelijke wijk en daar ligt een kerntaak voor de overheid.

De koning heeft het hier over nóg twee belangrijke problemen die we hebben in Nederland: de vergrijzing en de crisis op de woningmarkt. De vergrijzing is het feit dat de gemiddelde leeftijd in Nederland omhoog gaat. Mensen worden steeds ouder en hebben meer zorg nodig. Dat kost geld en er zijn mensen nodig die die zorg kunnen geven.

Verder is de woningmarkt al jaren een probleem. Er zijn te weinig huizen en zowel de huurprijzen als de prijzen van koopwoningen zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Volgens de koning is het een kerntaak, dus een belangrijke taak, om te zorgen dat iedereen een betaalbaar huis kan huren of kopen.

In een samenleving waarin geen plaats is voor racisme en discriminatie, en waarin iedereen zich gehoord en erkend voelt, is een open blik nodig op de minder mooie bladzijden uit onze geschiedenis. Niet om met opvattingen van nu te oordelen over onze voorouders, wel met oog en gevoel voor wat onze geschiedenis betekent voor verschillende groepen en culturen die deel uitmaken van onze samenleving.

Dat geldt nadrukkelijk voor het hele Koninkrijk en voor alle landen waarmee wij vanwege de geschiedenis een speciale band hebben. Door het gesprek over het verleden te voeren, wil de regering bijdragen aan noodzakelijke erkenning en de verbinding tussen mensen. Hoe moeilijk en emotioneel dat gesprek soms ook is, onze blik op het verleden kan niet statisch zijn.

Met de ‘minder mooie bladzijden uit onze geschiedenis', bedoelt de koning de Nederlandse koloniale geschiedenis. Nederland heeft meerdere koloniën gehad, onder andere Suriname en Indonesië. Dat zijn ook de landen die de koning bedoelt met ‘landen waar we een speciale band mee hebben'. Een veelgebruikte uitdrukking is ‘een zwarte bladzijde in de geschiedenis', een deel van de geschiedenis waar we ons achteraf voor schamen. De laatste jaren is er veel aandacht voor hoe we met onze koloniale geschiedenis omgaan.

Leden van de Staten Generaal,

‘Tezamen zullen wij werken voor het heil van Nederland' – aldus mijn grootmoeder in 1948. Het zijn woorden die steeds opnieuw actueel zijn. Laat ons in deze onzekere tijd hoop en hernieuwd vertrouwen putten uit de wetenschap dat maatschappelijke vernieuwing in ons land altijd stapsgewijs en door samenwerking wordt bereikt. Zo was dat in het verleden, zo is het ook nu.

Vanuit die gedachte wil de regering, samen met u en samen met alle positieve krachten in ons land, blijven werken aan oplossingen voor vandaag en een goede toekomst voor alle inwoners van het Koninkrijk. U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

De afsluiting van de troonrede. De koning citeert uit de troonrede van koningin Juliana in 1948, de oma van Willem-Alexander. Het betekent: Samen zullen we werken om Nederland beter te maken'.

In de laatste zin moedigt de koning de leden van de Eerste en Tweede Kamer aan om hun belangrijke werk te doen. De koning sluit af met een gebed.

Hiermee kom ik aan het einde van de Troonrede en het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je het interessant vond! Ik hoop dat je een beetje Nederlands geleerd hebt en tot de volgende aflevering!

Hallo allemaal! Welkom bij de 35ste aflevering van Een Beetje Nederlands, de podcast voor mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Robin en de aflevering van vandaag gaat over de Troonrede. My name is Robin and today's episode is about the Speech from the Throne. 我叫罗宾,今天的节目是关于《王座演讲》的。 De tekst van deze aflevering kan je meelezen op de website van de podcast, www.eenbeetjenederlands.nl.

Deze podcast wordt gesteund door de Vrienden van de Podcast. Bu podcast, Podcast Dostları tarafından desteklenmektedir. Veel dank aan alle donateurs die de afgelopen tijd hebben bijgedragen! Many thanks to all the donors who have contributed lately! Wil je ook Vriend van de Podcast worden? Siz de Podcast Dostu olmak ister misiniz? In de shownotes kan je een link vinden met meer informatie.

Nu, door met de podcast!

Vandaag krijg ik wat hulp bij het inspreken van de aflevering, en niet van zomaar iemand. I dag får jeg hjælp til at lægge stemme til episoden, og ikke fra hvem som helst. Today I'm getting some help with the recording of the episode, and not just anyone. Bugün, bölümü seslendirmek için biraz yardım alıyorum, hem de herhangi birinden değil. 今天,我在录制这一集时得到了一些帮助,而不仅仅是任何人。 In deze aflevering hoor je namelijk de stem van koning Willem-Alexander. In this episode you can hear the voice of King Willem-Alexander. Nitekim bu bölümde Kral Willem-Alexander'ın sesini duyacaksınız. Het leek me leuk om naar een paar stukken van de Troonrede te luisteren en ik geef uitleg over wat er gezegd wordt. I thought it would be nice to listen to a few pieces of the Speech from the Throne and I explain what is being said. Taht Konuşması'nın birkaç bölümünü dinlemenin eğlenceli olacağını düşündüm ve ne söylendiğini açıkladım.

Heb je geen idee wat de Troonrede is? Nie masz pojęcia, czym jest Mowa z Tronu? Dan zou je het beste eerst even de vorige aflevering kunnen luisteren, over Prinsjesdag. Then it would be best to first listen to the previous episode, about Prinsjesdag. Eğer öyleyse, önce Bütçe Günü ile ilgili bir önceki bölümü dinlemeniz en iyisi olacaktır.

Ik kan me voorstellen dat sommige stukken die de koning voorleest, lastig te verstaan zijn. I can imagine that some of the pieces the king reads are difficult to understand. Kralın okuduğu bazı bölümleri anlamanın zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Soms spreekt de koning een beetje snel of onduidelijk. Sometimes the king speaks a bit fast or slurred. Hier en daar spreekt de koning de tekst ook niet helemaal goed uit. Here and there the king does not pronounce the text very well either. King burada ve orada da metni tam olarak doğru telaffuz etmiyor. Maar dat is niet erg, het is hierom een goede oefening om te proberen te snappen wat er allemaal gezegd wordt. But that's okay, it's a good exercise to try to understand what's being said. Ama bu kötü bir şey değil, işte bu yüzden ne söylendiğini anlamaya çalışmak iyi bir egzersizdir. Bij het spreken maken mensen soms foutjes, zelfs de koning van Nederland. En je kan natuurlijk de tekst meelezen op de website van de podcast, als het te snel gaat. Ve elbette, çok hızlı giderse podcast'in web sitesindeki metinle birlikte okuyabilirsiniz.

Laten we beginnen met luisteren naar koning Willem-Alexander.

Leden van de Staten-Generaal, Members of the States General, Genel Eyalet Üyeleri, 各位议会议员,

De troonrede begint altijd met een groet naar de leden van de Staten-Generaal. Tahttan yapılan konuşma her zaman Genel Devlet üyelerini selamlayarak başlar. De Staten-Generaal is de naam voor de Eerste en Tweede Kamer samen. Genel Eyaletler, Senato ve Temsilciler Meclisinin birlikte oluşturduğu yapıya verilen isimdir. De leden van de Eerste en Tweede Kamer zijn het publiek bij de troonrede. The members of the Senate and House of Representatives are the audience at the Speech from the Throne. Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri tahttan yapılan konuşmanın dinleyicileridir. 参议院和众议院议员是王位演讲的听众。

Als je niet zo goed weet wat de Eerste en Tweede Kamer zijn, zou ik aanraden om even de aflevering van deze podcast over verkiezingen te luisteren, nummer 3. Üst ve Alt Meclislere aşina değilseniz, bu podcast'in seçimlerle ilgili 3 numaralı bölümünü dinlemenizi tavsiye ederim. Daar leg ik uit hoe het politieke systeem werkt in Nederland. There I explain how the political system works in the Netherlands.

Wij leven in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid. We live in a time of contradictions and uncertainty. Çelişkiler ve belirsizliklerle dolu bir zamanda yaşıyoruz. Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt in een periode van economische groei en lage werkloosheid. It is contradictory that social security is under pressure and poverty is increasing in a period of economic growth and low unemployment. Ekonomik büyüme ve düşük işsizlik döneminde geçim güvenliğinin baskı altında olması ve yoksulluğun artması çelişkili bir durumdur. 在经济增长、失业率较低的时期,社会保障面临压力,贫困却日益加剧,这是矛盾的。 Tegenstrijdig is het dat mensen zich in ons vrije land onvrij voelen om hun mening te geven, uit angst voor harde reacties of zelfs bedreigingen. It is a contradiction that people in our free country do not feel free to express their opinion, for fear of harsh reactions or even threats. Özgür ülkemizde insanların sert tepkilerden ve hatta tehditlerden korktukları için fikirlerini ifade etmekte kendilerini özgür hissetmemeleri çelişkili bir durumdur. 矛盾的是,我们自由国家的人们不敢自由表达自己的意见,因为担心遭到严厉的反应甚至威胁。 En zorgwekkend is ook dat mensen in een volwassen democratie als de onze het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur. It is also worrying that people in a mature democracy like ours lose confidence in the problem-solving power of politics and administration. Ve endişe verici bir şekilde, bizimki gibi olgun bir demokraside, insanlar siyasetin ve hükümetin çözüm üretme kabiliyetine olan inançlarını da kaybediyorlar. 同样令人担忧的是,像我们这样的成熟民主国家的人们对政治和行政解决问题的能力失去了信心。

De koning begint de troonrede met een aantal observaties over het afgelopen jaar. Der König beginnt die Thronrede mit einer Reihe von Beobachtungen über das vergangene Jahr. The king begins the speech from the throne with some observations about the past year. Kral tahttan yaptığı konuşmaya geçtiğimiz yıla ilişkin bazı gözlemlerini aktararak başlar. Het gaat op dit moment economisch goed in Nederland, de economie groeit. The Netherlands is currently doing well economically, the economy is growing. Hollanda şu anda ekonomik olarak iyi durumda, ekonomi büyüyor. Maar iedereen heeft last van de hoge inflatie en energierekening. But everyone suffers from high inflation and energy bills. Dat noemt de koning tegenstrijdig, niet bij elkaar passend. The king calls that contradictory, not matching. King buna çelişki diyor, uyuşma değil. 国王称这是矛盾的,不匹配的。 Hij stelt ook vast dat veel mensen weinig vertrouwen hebben in de politiek. He also notes that many people have little faith in politics. Ayrıca pek çok insanın siyasete inancının az olduğunu da belirtiyor.

Daarnaast groeit de onzekerheid van mensen over de dag van morgen en de verder weg gelegen toekomst. In addition, people's uncertainty about tomorrow and the more distant future is growing. Buna ek olarak, insanların yarın ve daha uzak gelecekle ilgili belirsizlikleri de artmaktadır. 此外,人们对明天和更遥远的未来的不确定性正在增加。 Over koopkracht en woningnood. On purchasing power and housing shortage. Satın alma gücü ve konut sıkıntısı üzerine. Over de opvang van asielzoekers en de oorlog in Oekraïne. About the reception of asylum seekers and the war in Ukraine. Sığınmacıların kabulü ve Ukrayna'daki savaş üzerine. Maar ook over de grote veranderingen die op ons afkomen op terreinen als arbeidsmarkt, klimaat, energie en stikstof. But also about the major changes that are coming our way in areas such as the labor market, climate, energy and nitrogen. Ama aynı zamanda işgücü piyasası, iklim, enerji ve nitrojen gibi alanlarda önümüze çıkan büyük değişiklikler hakkında da. 而且还涉及劳动力市场、气候、能源和氮等领域即将发生的重大变化。 Al deze onderwerpen zijn bepalend voor de manier waarop wij en onze kinderen straks wonen, werken, ondernemen en met elkaar samenleven. All these topics will determine the way in which we and our children will live, work, do business and live together. Tüm bu konular bizim ve çocuklarımızın yakında nasıl yaşayacağımızı, çalışacağımızı, iş yapacağımızı ve birlikte yaşayacağımızı belirleyecek.

De koning heeft het over de dag van morgen, dat bedoelt hij niet letterlijk. The king is talking about tomorrow, he doesn't mean that literally. Kral yarının gününden bahsediyor ama bunu gerçek anlamda söylemiyor. 国王说的是明天,他并不是字面意思。 Hij heeft het over de zorgen die veel mensen hebben over de toekomst. He talks about the concerns many people have about the future. Birçok insanın gelecekle ilgili endişelerinden bahsediyor. Er zijn op dit moment in Nederland meerdere crisissen. Şu anda Hollanda'da çeşitli krizler yaşanmaktadır. Door de hoge inflatie hebben mensen minder te besteden, dat noemen we koopkracht. Aufgrund der hohen Inflation haben die Menschen weniger Geld zum Ausgeben, was wir Kaufkraft nennen. Due to high inflation, people have less to spend, which is called purchasing power. Yüksek enflasyon, insanların harcayacak daha az parası olduğu anlamına gelir ki buna satın alma gücü denir. Verder is het heel moeilijk om een woning te krijgen. Furthermore, it is very difficult to get housing. Üstelik konut bulmak da çok zor. Voor bedrijven is het heel moeilijk om nieuw personeel te vinden. Şirketler için yeni personel bulmak çok zor. De opvang van vluchtelingen gaat niet goed. The reception of refugees is not going well. Mültecilerin kabulü iyi gitmiyor. Er is een stikstofcrisis. There is a nitrogen crisis. Als je meer wilt weten over de stikstofcrisis kan je luisteren naar aflevering 30.

Daarin staat Nederland overigens niet alleen. Incidentally, the Netherlands is not alone in this. Bu arada Hollanda bu konuda yalnız değildir. У цьому, до речі, Нідерланди не самотні. 顺便说一句,荷兰并不是唯一这样做的国家。 Andere landen staan voor vergelijkbare opgaven. Other countries are facing similar challenges. D'autres pays sont confrontés à des défis similaires. Diğer ülkeler de benzer zorluklarla karşı karşıyadır. 其他国家也面临着类似的挑战。 Niemand kan voorspellen hoe de wereld eruitziet als de kinderen van nu zelf kinderen hebben. No one can predict what the world will look like when today's children have children of their own. Bugünün çocukları kendi çocuklarına sahip olduklarında dünyanın nasıl bir yer olacağını kimse tahmin edemez. Maar het zal anders zijn, want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen. But it will be different, because our current way of life comes up against economic, social and environmental limits. Mais ce sera différent parce que notre mode de vie actuel se heurte à des limites économiques, sociales et environnementales. Ancak farklı olacak çünkü mevcut yaşam biçimimiz ekonomik, sosyal ve çevresel sınırlara dayanıyor. Але все буде інакше, тому що наш нинішній спосіб життя наштовхується на економічні, соціальні та екологічні обмеження. 但情况会有所不同,因为我们当前的生活方式遇到了经济、社会和环境的限制。 Dat vergt een andere economie en arbeidsmarkt. This requires a different economy and labor market. Bu da farklı bir ekonomi ve işgücü piyasası gerektirmektedir. Een andere omgang met ruimte en natuur. A different way of dealing with space and nature. Mekanın ve doğanın farklı bir şekilde ele alınması. Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen. Other ways of living, working, doing business and traveling. Yaşamanın, çalışmanın, iş yapmanın ve seyahat etmenin diğer yolları. 其他生活、工作、做生意和旅行的方式。 En andere vormen van samenleven. And other forms of living together. E outras formas de convivência. Ve diğer bir arada yaşama biçimleri. 以及其他形式的同居。 Wat niet verandert, is dat samenwerking Nederland sterker maakt dan polarisatie. Was sich nicht ändert, ist, dass Zusammenarbeit die Niederlande stärker macht als Polarisierung. What will not change is that cooperation makes the Netherlands stronger than polarization. Değişmeyen şey, işbirliğinin Hollanda'yı kutuplaşmadan daha güçlü kıldığıdır. 不会改变的是,合作使荷兰比两极分化更强大。 Dat is van alle tijden. That is of all times. Bu tüm zamanların.

De koning zegt hier dat de manier waarop we nu leven niet zo door kan gaan. The king says here that the way we live now cannot continue. Kral burada şu anda yaşadığımız hayatın bu şekilde devam edemeyeceğini söylüyor. Het stuit op grenzen, oftewel het zit aan de limiet van wat er mogelijk is. It comes up against limits, in other words, it is at the limit of what is possible. Sınırlarla karşılaşır ya da başka bir deyişle mümkün olanın sınırına oturur. Вона стикається з обмеженнями, або, іншими словами, знаходиться на межі можливого. Er zullen dingen moeten veranderen in de manier waarop we met de economie omgaan, met de natuur en met elkaar. Things will have to change in the way we deal with the economy, with nature and with each other. Ekonomiye, doğaya ve birbirimize davranış şeklimizin değişmesi gerekecek. Maar daarbij moeten we blijven samenwerken, zoals we altijd gedaan hebben. But we must continue to work together, as we have always done. Ancak bunu yaparken, her zaman yaptığımız gibi birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.

Voorgaande generaties hebben de basis gelegd voor de voorspoed en vrije manier van leven die zo kenmerkend zijn voor ons land. Previous generations have laid the foundations for the prosperity and free way of life that are so characteristic of our country. Önceki nesiller, ülkemizi karakterize eden refahın ve özgür yaşam tarzının temelini atmıştır. 前几代人为我国的繁荣和自由生活方式奠定了基础。 Nu wordt die manier van leven bedreigd door de brute agressie van Rusland tegen Oekraïne. Now that way of life is threatened by Russia's brutal aggression against Ukraine. Şimdi bu yaşam biçimi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırganlığı nedeniyle tehdit altında. Sinds 1945 leven wij in Nederland in vrede. Since 1945 we live in peace in the Netherlands. Nu is een oorlog dichtbij en wordt de internationale rechtsorde en daarmee onze eigen vrijheid aangevallen. Now a war is close at hand and the international legal order and with it our own freedom is under attack. Şimdi bir savaş yaklaşıyor ve uluslararası hukukun üstünlüğü ve bununla birlikte kendi özgürlüğümüz saldırı altında. We zeggen op 4 en 5 mei heel gemakkelijk dat de waarden van vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn en dat ze actief onderhouden moeten worden en doorgegeven. Wir sagen am 4. und 5. Mai ganz einfach, dass die Werte der Freiheit und der Demokratie nicht selbstverständlich sind und aktiv bewahrt und weitergegeben werden müssen. We say very easily on May 4 and 5 that the values of freedom and democracy cannot be taken for granted and that they must be actively maintained and passed on. Özgürlük ve demokrasi değerlerinin hafife alınamayacağını, aktif bir şekilde korunması ve aktarılması gerektiğini 4 ve 5 Mayıs'ta çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ми дуже легко говоримо 4 і 5 травня, що цінності свободи і демократії не можна сприймати як належне, їх потрібно активно підтримувати і передавати. 5月4日、5日,我们很轻松地说,自由民主的价值观不能被视为理所当然,必须积极维护和传承。 Nu worden we geconfronteerd met de vraag: wat hebben we daar dan concreet voor over – moreel én materieel? Nun stehen wir vor der Frage: Was müssen wir konkret tun - moralisch und materiell? Now we are confronted with the question: what are we actually willing to do about this – morally and materially? Şimdi şu soruyla karşı karşıyayız: somut olarak ne yapmamız gerekiyor - maddi ve manevi olarak? 现在我们面临的问题是:我们实际上愿意为此做些什么——在道德上和物质上? De gastvrije opvang en alle hulp die vanuit Nederland direct beschikbaar kwam, geven daarop een eerste antwoord. Der freundliche Empfang und die von den Niederlanden aus bereitwillig geleistete Hilfe sind eine erste Reaktion darauf. The hospitable reception and all the help that was immediately available from the Netherlands provided an initial answer. Hollanda'dan gelen hoş karşılama ve kolaylıkla erişilebilen tüm yardımlar buna ilk yanıtı oluşturmaktadır. Привітний прийом і вся допомога, яка стала доступною з боку Нідерландів, є першою відповіддю на це.

De regering kiest met overtuiging voor militaire en humanitaire steun aan Oekraïne, internationale sancties tegen Rusland, en eensgezindheid en nauwe samenwerking in de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties. The government firmly opts for military and humanitarian support for Ukraine, international sanctions against Russia, and unity and close cooperation in the European Union, NATO and the United Nations. Hükümet, Ukrayna'ya askeri ve insani destek, Rusya'ya karşı uluslararası yaptırımlar ve Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler'de birlik ve yakın işbirliğinden yana. 政府充满信心地选择对乌克兰提供军事和人道主义支持、对俄罗斯实施国际制裁以及在欧盟、北约和联合国内的团结和密切合作。 Oekraïne heeft het volste recht zichzelf te verdedigen. Die Ukraine hat jedes Recht, sich zu verteidigen. Ukraine has every right to defend itself. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır.

Hier heeft de koning het over de oorlog in Oekraïne. Hier spricht der König über den Krieg in der Ukraine. Here the king talks about the war in Ukraine. Hij spreekt steun uit voor Oekraïne en spreekt over wat dat betekent voor ons in Nederland. He expresses support for Ukraine and talks about what that means for us in the Netherlands. Ukrayna'ya desteğini ifade ediyor ve bunun Hollanda'da bizim için ne anlama geldiğinden bahsediyor. Hij heeft het over 4 en 5 mei, de twee dagen waarop we de Tweede Wereldoorlog herdenken in Nederland. He talks about May 4 and 5, the two days when we commemorate World War II in the Netherlands. Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı'nın anıldığı iki gün olan 4 ve 5 Mayıs'tan bahsediyor. De vraag die de koning stelt is: wat is Nederland bereid te doen om Oekraïne te steunen? The question the king asks is: what is the Netherlands prepared to do to support Ukraine? Kral'ın sorduğu soru şu: Hollanda Ukrayna'yı desteklemek için ne yapmaya hazır? 国王提出的问题是:荷兰准备做什么来支持乌克兰? Nederland vangt ongeveer 80.000 vluchtelingen uit Oekraïne op. The Netherlands receives about 80,000 refugees from Ukraine. Hollanda Ukrayna'dan gelen yaklaşık 80.000 mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Verder heeft Nederland wapens aan Oekraïne gegeven, en geld aan hulporganisaties die zorgen voor eten, drinken en medische hulp voor inwoners in Oekraïne. Ayrıca Hollanda, Ukrayna'ya silah ve Ukrayna'da yaşayanlara yiyecek, içecek ve tıbbi yardım sağlayan yardım kuruluşlarına para vermiştir. De NAVO is de Nederlandse naam voor de militaire samenwerkingsorganisatie NATO. NATO, askeri işbirliği örgütü NATO'nun Hollandaca adıdır. De Verenigde Naties is de Nederlandse naam voor de United Nations. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler'in Hollandaca adıdır.

Een direct gevolg van de oorlog en de internationale sancties tegen Rusland is dat gas, elektriciteit en voedsel flink duurder zijn geworden. A direct consequence of the war and the international sanctions against Russia is that gas, electricity and food have become considerably more expensive. Savaşın ve Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımların doğrudan bir sonucu olarak gaz, elektrik ve gıda çok daha pahalı hale geldi. De gevolgen voor mensen, gezinnen en bedrijven zijn ernstig. The consequences for people, families and businesses are serious. Bireyler, aileler ve işletmeler için sonuçları ağırdır. Financiële problemen leiden tot meer schulden, faillissementen, gezondheidsproblemen en kinderarmoede. Financial problems lead to more debts, bankruptcies, health problems and child poverty. Mali sorunlar daha fazla borca, iflasa, sağlık sorunlarına ve çocuk yoksulluğuna yol açmaktadır. Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben met het betalen van hun huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening. It is painful that more and more people in the Netherlands are struggling to pay their rent, groceries, health care premiums or energy bills. Hollanda'da giderek daha fazla sayıda insanın kiralarını, market alışverişlerini, sağlık primlerini veya enerji faturalarını ödemekte zorlanıyor olması acı verici. 令人痛苦的是,越来越多的荷兰人难以支付房租、杂货、医疗保险费或能源账单。 Daarom komt het kabinet met een ongekend fors maatregelenpakket van ruim 18 miljard euro, vooral ten behoeve van de lage en middeninkomens. That is why the government is coming up with an unprecedented substantial package of measures of more than 18 billion euros, especially for the benefit of low and middle incomes. Bu nedenle hükümet, ağırlıklı olarak düşük ve orta gelirlilere fayda sağlamak üzere 18 milyar Avronun üzerinde, eşi benzeri görülmemiş derecede ağır bir önlem paketi hazırlıyor. 这就是为什么政府提出了前所未有的超过180亿欧元的一揽子实质性措施,特别是为了中低收入群体的利益。 Maar zelfs daarmee kunnen niet alle prijsstijgingen voor iedereen volledig worden gecompenseerd. But even with that, not all price increases can be fully compensated for everyone. Ancak bu bile herkes için tüm fiyat artışlarını tam olarak telafi edemez.

We hebben in Nederland te maken met enorm hoge energierekeningen en dure boodschappen. In the Netherlands we have to deal with extremely high energy bills and expensive groceries. Biz Hollanda'da son derece yüksek enerji faturaları ve pahalı yiyeceklerle uğraşmak zorundayız. Twee jaar geleden betaalde ik bijvoorbeeld 80 euro per maand voor gas en stroom, nu 200 euro. Two years ago, for example, I paid 80 euros per month for gas and electricity, now 200 euros. Wanneer mijn energiecontract afloopt wordt de energierekening waarschijnlijk nog hoger. When my energy contract ends, the energy bill will probably be even higher. Enerji sözleşmem sona erdiğinde, enerji faturam muhtemelen daha da yükselecek.

Veel meer mensen dan normaal zitten in financiële problemen. De regering kondigt hier maatregelen aan om die mensen te helpen. İşte hükümet bu insanlara yardım etmek için önlemler açıklıyor.

Het kabinet zal al het mogelijke doen om een breed draagvlak te krijgen voor de aanpak van het stikstofprobleem. The government will do everything possible to gain broad support for tackling the nitrogen problem. Hükümet, azot sorunuyla mücadelede geniş destek sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacaktır. Уряд зробить все можливе, щоб заручитися широкою підтримкою у вирішенні азотної проблеми. 政府将尽一切可能为解决氮肥问题争取广泛支持。 Industrie, mobiliteitssector én landbouw moeten de uitstoot naar beneden brengen. Industry, the mobility sector and agriculture must reduce emissions. Sanayi, mobilite ve tarımın emisyonları azaltması gerekmektedir. Het doel is natuurherstel, een vitaal platteland en een goede toekomst voor de Nederlandse boeren. The aim is nature restoration, a vital countryside and a good future for Dutch farmers. Amaç doğanın restorasyonu, canlı bir kırsal alan ve Hollandalı çiftçiler için parlak bir gelecek. 目标是自然恢复、充满活力的乡村和荷兰农民的美好未来。 Daarom is halvering van de stikstofuitstoot onontkoombaar, ook vanwege gerechtelijke uitspraken en om te zorgen dat de vergunningverlening niet stil komt te vallen. That is why halving nitrogen emissions is unavoidable, also because of court rulings and to ensure that the granting of permits does not come to a standstill. Il est donc inévitable de réduire de moitié les émissions d'azote, notamment en raison des décisions de justice et pour éviter que l'octroi de licences ne s'arrête. Bu nedenle, azot emisyonlarının yarıya indirilmesi, mahkeme kararları ve ruhsatlandırmanın durmamasını sağlamak için de kaçınılmazdır. Тому скорочення викидів азоту вдвічі є неминучим, в тому числі через судові рішення, а також для того, щоб ліцензування не зупинилося.

Tegelijkertijd zijn er begrijpelijke emoties van boeren die vrezen voor de toekomst van hun familiebedrijf, waar ze zo trots op zijn, vaak al generaties lang. At the same time, there are understandable emotions of farmers who fear for the future of their family business, which they are so proud of, often for generations. Aynı zamanda, çoğu zaman nesiller boyu gurur duydukları aile çiftliklerinin geleceğinden endişe eden çiftçilerin duyguları da anlaşılabilir. 与此同时,农民的情绪是可以理解的,他们担心自己的家族企业的未来,而他们往往为几代人感到自豪。 De omslag naar kringlooplandbouw vraagt veel, maar biedt boeren perspectief op een goede toekomst en een fatsoenlijk inkomen. The transition to circular agriculture requires a lot, but offers farmers the prospect of a good future and a decent income. Döngüsel tarıma geçiş çok şey gerektiriyor, ancak çiftçilere iyi bir gelecek ve makul bir gelir imkanı sunuyor. Перехід на циркулярне землеробство вимагає багато чого, але пропонує фермерам перспективу гарного майбутнього та гідного доходу. 向循环农业的过渡需要很多努力,但为农民提供了美好的未来和体面的收入。

Ik heb in de aflevering over de stikstofcrisis het gehad over de grote zorgen die boeren in Nederland hebben over hun toekomst. Azot kriziyle ilgili bölümde, Hollanda'daki çiftçilerin gelecekleriyle ilgili büyük endişelerinden bahsetmiştim. De koning zegt dat die zorgen begrijpelijk zijn, maar dat er ook iets moet gebeuren. King, bu endişelerin anlaşılabilir olduğunu ancak bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyor. De hoeveelheid stikstof is te hoog en moet omlaag. The amount of nitrogen is too high and must be reduced. Azot miktarı çok yüksek ve azaltılması gerekiyor. Met de mobiliteitssector bedoelt de koning auto's, vrachtwagens en schepen. By the mobility sector, King means cars, trucks and ships. King, mobilite sektörü derken otomobilleri, kamyonları ve gemileri kastediyor. De koning zegt dat we niet anders kunnen dan de stikstofuitstoot te halveren, door de uitspraak van de rechter in 2019. King says we have no choice but to cut nitrogen emissions in half, due to the 2019 court ruling. King, 2019'daki mahkeme kararı nedeniyle azot emisyonlarını yarıya indirmekten başka seçeneğimiz olmadığını söylüyor.

Een belangrijke vraag voor de toekomst blijft hoe goede en persoonlijke zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Eine Schlüsselfrage für die Zukunft bleibt, wie eine gute und individuelle Pflege für alle verfügbar und bezahlbar bleibt. An important question for the future remains how good and personal care remains available and affordable for everyone. Gelecek için kilit soru, iyi ve kişiselleştirilmiş bakımın herkes için nasıl erişilebilir ve uygun fiyatlı kalacağıdır. Nieuwe oplossingen zijn nodig. Yeni çözümlere ihtiyaç vardır. Daarin staat het begrip passende zorg centraal. Darin steht das Konzept der angemessenen Pflege im Mittelpunkt. In it, the concept of appropriate care is central. Bu kitapta, uygun bakım kavramı merkezi bir öneme sahiptir. 适当护理的概念对此至关重要。 Dat betekent: voor iedereen de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Це означає: правильна допомога в потрібному місці в потрібний час для кожного.

De situatie op de woningmarkt is nijpend. The situation in the housing market is dire. Konut piyasasındaki durum vahim. Een goed en betaalbaar koop- of huurhuis is voor steeds meer mensen onbereikbaar, vooral voor starters en jongeren. Satın alınacak veya kiralanacak iyi ve uygun fiyatlı bir ev, özellikle ilk kez ev alacaklar ve gençler için giderek daha fazla sayıda insan için ulaşılmaz hale geliyor. Daar mogen we ons niet bij neerleggen. Damit können wir uns nicht abfinden. We must not resign ourselves to that. Não nos podemos resignar a isso. Kendimizi buna teslim edemeyiz. 我们绝不能就此屈服。 Iedereen heeft recht op een eigen thuis in een veilige, bereikbare en aantrekkelijke wijk en daar ligt een kerntaak voor de overheid. Everyone has the right to their own home in a safe, accessible and attractive neighborhood, and therein lies a core task for government. Herkesin güvenli, erişilebilir ve çekici bir mahallede kendi evine sahip olma hakkı vardır ve bu da hükümetin temel görevlerinden biridir.

De koning heeft het hier over nóg twee belangrijke problemen die we hebben in Nederland: de vergrijzing en de crisis op de woningmarkt. The king is talking about two more important problems we have in the Netherlands: the aging population and the crisis in the housing market. Kral burada Hollanda'daki iki önemli sorundan daha bahsediyor: yaşlanan nüfus ve konut piyasasındaki kriz. De vergrijzing is het feit dat de gemiddelde leeftijd in Nederland omhoog gaat. Aging is the fact that the average age in the Netherlands is going up. Yaşlanma, Hollanda'da yaş ortalamasının yükselmekte olduğu gerçeğidir. Mensen worden steeds ouder en hebben meer zorg nodig. İnsanlar yaşlanıyor ve daha fazla bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Dat kost geld en er zijn mensen nodig die die zorg kunnen geven. That costs money and it takes people who can provide that care. Bu da paraya mal olur ve bu bakımı sağlayabilecek insanlar gerekir.

Verder is de woningmarkt al jaren een probleem. Ayrıca, konut piyasası yıllardır bir sorun teşkil etmektedir. Er zijn te weinig huizen en zowel de huurprijzen als de prijzen van koopwoningen zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. There are too few houses and both rents and prices of homes for sale have risen dramatically in recent years. Çok az ev var ve hem kiralar hem de satılık ev fiyatları son yıllarda muazzam bir şekilde arttı. Volgens de koning is het een kerntaak, dus een belangrijke taak, om te zorgen dat iedereen een betaalbaar huis kan huren of kopen. According to King, it is a core task, i.e. an important one, to ensure that everyone can rent or buy an affordable home. King'e göre, herkesin uygun fiyatlı bir ev kiralayabilmesini veya satın alabilmesini sağlamak temel bir görev, yani önemli bir görevdir.

In een samenleving waarin geen plaats is voor racisme en discriminatie, en waarin iedereen zich gehoord en erkend voelt, is een open blik nodig op de minder mooie bladzijden uit onze geschiedenis. In a society in which there is no room for racism and discrimination, and in which everyone feels heard and recognised, an open mind is needed on the less beautiful pages of our history. Irkçılığa ve ayrımcılığa yer olmayan, herkesin duyulduğunu ve tanındığını hissettiği bir toplumda, tarihimizin pek de parlak olmayan sayfalarına bakmak için açık fikirli olmak gerekir. 在一个没有种族主义和歧视的空间、每个人都感到被倾听和被认可的社会中,我们需要以开放的心态来看待我们历史上不那么美丽的篇章。 Niet om met opvattingen van nu te oordelen over onze voorouders, wel met oog en gevoel voor wat onze geschiedenis betekent voor verschillende groepen en culturen die deel uitmaken van onze samenleving. Not to judge our ancestors with current views, but with an eye and feeling for what our history means for the different groups and cultures that make up our society. Atalarımızı bugünün bakış açısıyla değil, tarihimizin toplumumuzu oluşturan farklı gruplar ve kültürler için ne anlama geldiğini görerek ve hissederek yargılamak.

Dat geldt nadrukkelijk voor het hele Koninkrijk en voor alle landen waarmee wij vanwege de geschiedenis een speciale band hebben. Bu, tüm Krallık ve tarih nedeniyle özel bağlarımız olan tüm ülkeler için kesinlikle geçerlidir. Door het gesprek over het verleden te voeren, wil de regering bijdragen aan noodzakelijke erkenning en de verbinding tussen mensen. By discussing the past, the government wants to contribute to the necessary recognition and connection between people. Hükümet, geçmiş hakkında konuşarak, insanlar arasında gerekli tanıma ve bağlantıya katkıda bulunmak istiyor. 通过讨论过去,政府希望促进人们之间必要的认识和联系。 Hoe moeilijk en emotioneel dat gesprek soms ook is, onze blik op het verleden kan niet statisch zijn. As difficult and emotional as that conversation sometimes is, our view of the past cannot be static. Bu konuşma bazen ne kadar zor ve duygusal olsa da, geçmişe bakışımız durağan olamaz. Якою б складною та емоційною не була ця розмова, наш погляд на минуле не може бути статичним. 无论谈话有多么困难和情绪化,我们对过去的看法都不能是一成不变的。

Met de ‘minder mooie bladzijden uit onze geschiedenis', bedoelt de koning de Nederlandse koloniale geschiedenis. Kral, "tarihimizin daha az güzel sayfaları" derken Hollanda sömürge tarihini kastediyor. Nederland heeft meerdere koloniën gehad, onder andere Suriname en Indonesië. Hollanda'nın Surinam ve Endonezya da dahil olmak üzere çeşitli sömürgeleri olmuştur. Dat zijn ook de landen die de koning bedoelt met ‘landen waar we een speciale band mee hebben'. Bunlar aynı zamanda Kral'ın 'özel ilişkimiz olan ülkeler' derken kastettiği ülkelerdir. Een veelgebruikte uitdrukking is ‘een zwarte bladzijde in de geschiedenis', een deel van de geschiedenis waar we ons achteraf voor schamen. A common expression is "a black page in history," a part of history we are ashamed of in retrospect. Yaygın bir ifade olan 'tarihte kara bir sayfa', tarihin sonradan utanç duyduğumuz bir bölümüdür. De laatste jaren is er veel aandacht voor hoe we met onze koloniale geschiedenis omgaan. Son yıllarda, sömürgecilik tarihimizle nasıl başa çıkacağımız konusuna çok fazla odaklanılıyor. Останніми роками багато уваги приділяється тому, як ми поводимося з нашою колоніальною історією.

Leden van de Staten Generaal, Members of the States General, Genel Eyalet Üyeleri,

‘Tezamen zullen wij werken voor het heil van Nederland' – aldus mijn grootmoeder in 1948. Büyükannem 1948 yılında 'Birlikte Hollanda'nın kurtuluşu için çalışacağız' demişti. Het zijn woorden die steeds opnieuw actueel zijn. These are words that are ever topical. Bunlar her zaman güncel olan kelimelerdir. Laat ons in deze onzekere tijd hoop en hernieuwd vertrouwen putten uit de wetenschap dat maatschappelijke vernieuwing in ons land altijd stapsgewijs en door samenwerking wordt bereikt. Lassen Sie uns in diesen unsicheren Zeiten Hoffnung und neue Zuversicht aus dem Wissen schöpfen, dass soziale Innovation in unserem Land immer Schritt für Schritt und durch Zusammenarbeit erreicht wird. In these uncertain times, let us draw hope and renewed confidence from the knowledge that social innovation in our country is always achieved step by step and through cooperation. Bu belirsiz zamanlarda, ülkemizdeki sosyal yenilenmenin her zaman aşamalı olarak ve işbirliği yoluyla sağlandığı bilgisinden umut ve güven tazeleyelim. 在这个充满不确定性的时代,让我们看到希望和新的信心,因为我们国家的社会创新总是通过合作逐步实现的。 Zo was dat in het verleden, zo is het ook nu. Geçmişte de öyleydi, şimdi de öyle.

Vanuit die gedachte wil de regering, samen met u en samen met alle positieve krachten in ons land, blijven werken aan oplossingen voor vandaag en een goede toekomst voor alle inwoners van het Koninkrijk. With this in mind, the government, together with you and together with all the positive forces in our country, wants to continue working for solutions for today and a good future for all the inhabitants of the Kingdom. Bu düşünceyle hükümet, sizlerle ve ülkemizdeki tüm olumlu güçlerle birlikte, bugün için çözümler ve Krallığın tüm insanları için parlak bir gelecek için çalışmaya devam etmek istemektedir. U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden. Mögen Sie bei Ihrer wichtigen Arbeit von dem Wissen unterstützt werden, dass viele Ihnen Weisheit wünschen und mit mir um Kraft und Gottes Segen für Sie beten. May you be supported in your important work by the knowledge that many wish you wisdom and join me in praying for strength and God's blessing for you. Bu önemli çalışmanızda birçok kişinin size bilgelik dilediğini bilerek desteklenin ve sizin için güç ve Tanrı'nın kutsaması için dua ederken bana katılın. Нехай вас підтримує у вашій важливій роботі усвідомлення того, що багато хто бажає вам мудрості і разом зі мною молиться за силу і Боже благословення для вас.

De afsluiting van de troonrede. De koning citeert uit de troonrede van koningin Juliana in 1948, de oma van Willem-Alexander. Kral, Willem-Alexander'ın büyükannesi Kraliçe Juliana'nın 1948 yılında tahtta yaptığı konuşmadan alıntı yaptı. Het betekent: Samen zullen we werken om Nederland beter te maken'.

In de laatste zin moedigt de koning de leden van de Eerste en Tweede Kamer aan om hun belangrijke werk te doen. In the last sentence, the king encourages the members of the Senate and House of Representatives to do their important work. Son cümlede Kral, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini önemli işlerini yapmaları için teşvik eder. De koning sluit af met een gebed. The king closes with a prayer. Kral sözlerini bir dua ile bitirir.

Hiermee kom ik aan het einde van de Troonrede en het einde van deze aflevering. Bu da beni Taht Konuşması'nın ve bu bölümün sonuna getiriyor. Це підводить мене до кінця Тронної промови і до кінця цього епізоду. Ik hoop dat je het interessant vond! Ik hoop dat je een beetje Nederlands geleerd hebt en tot de volgende aflevering!