×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands naar perfectie, H3 tekst2 - De ZitSta-vergadertafel Actiever, vrijer, alerter, efficiënter

H3 tekst2 - De ZitSta-vergadertafel Actiever, vrijer, alerter, efficiënter

I Gispen introduceert: de ZitSta-vergadertafel. Een innovatief ontwerp dat voor een kleine revolutie kan zorgen in vergaderend Nederland. Staand vergaderen mensen korter én efficiënter, en kan jaarlijks een bedrag van misschien wel 10 miljard euro worden bespaard. Maar niet iedere vergadering leent zich voor kort en snel vergaderen, en dus is een in hoogte verstelbare vergadertafel de uitkomst.

II

Op verzoek van TNO-onderzoeker en hoogleraar aan de TU Delft prof. dr. Peter Vink ontwikkelde Gispen twee jaar geleden een prototype voor een nieuw soort vergadertafel: de in hoogte verstelbare vergader- tafel. Het ligt zo voor de hand dat je je afvraagt waarom er eigenlijk nog geen vergadertafels waren die je met een eenvoudige druk op de knop in hoogte kunt instellen. het do internet op zoek ging naar zo'n tafel kon hij niets vinden. Terwijl uit bestaand onderzoek al was gebleken dat mensen die staand vergaderen korter vergaderen (34%), en mogelijk ook efficiënter en creatiever. Zouden alle vergaderingen in Nederland 34% korter duren, dan levert dat een besparing van zeker 10 miljard euro op. Maar wat, zo Maar toen Peter Vink ooit vroeg Vink zich af, zou het effect zijn van zo'n in hoogte verstelbare vergadertafel?

III Met het prototype van Gispen werd door TNO uitgebreid onderzoek gedaan. De resultaten bevestigden de verwachtingen. Niet alleen dat staand vergaderen sneller en efficiënter gaat (en een tijdsbesparing van ruim 30% oplevert), ook het feit dat mensen zelf kunnen bepalen of ze zittend of staand gaan vergaderen blijkt effect te hebben de vergadedo ring zelf. Peter Vink: 'Misschien is het wel zo dat mensen die staand vergaderen scherper zijn, actiever en meer to the point. Zeker is dat de keuzevrijheid, gaan we zitten of gaan we staan, als zeer positief werd ervaren. Het feit dat mensen een keuze kúnnen maken speelt dus mee. Waarschijnlijk maken ze afweging: wat is het doel van de vergadering? Gaan we brainstormen, gaan we lang en breed de diepte in, of denken we dat we relatief snel klaar zijn?'

IV

Uit het onderzoek van TNO bleek dat 85% van de deelnemers die de vergadertafel gedurende een half jaar staand hadden gebruikt de voorkeur gaf aan de ZitSta- vergadertafel, tegen 79% van de deelnemers die de verstelbare tafel zittend hadden uitgeprobeerd. Dat de tafel ook bij zittend vergaderen op de beste hoogte kan worden ingesteld werd als zeer positief ervaren. Afwisselend zittend en staand vergaderen blijkt in veel gevallen het meeste effect te hebben, zowel voor de output als voor de gezondheid. Ongemerkt bewegen mensen dan veel meer dan ze denken. En afwisseling, zo is bekend, is goed.

V Peter Vink: 'De tafel geeft je meer controlemogelijkheden, net als een raam dat open kan, of een temperatuur die gemakkelijk te regelen is. En die vrijheden – je ziet het in allerlei studies - leiden weer tot grotere medewerkertevredenheid. Bron: www.gispen.nl/content/uploads/ 2013/07/zitstavergadertafel-Cr9.pdf


H3 tekst2 - De ZitSta-vergadertafel Actiever, vrijer, alerter, efficiënter H3 text2 - Der SitSta Konferenztisch Aktiver, freier, wacher, effizienter H3 text2 - The SitSta conference table More active, freer, more alert, more efficient H3 text2 - SitSta konferans masası Daha aktif, daha özgür, daha uyanık, daha verimli

I Gispen introduceert: de ZitSta-vergadertafel. Een innovatief ontwerp dat voor een kleine revolutie kan zorgen in vergaderend Nederland. An innovative design that could cause a small revolution in meeting Holland. Staand vergaderen mensen korter én efficiënter, en kan jaarlijks een bedrag van misschien wel 10 miljard euro worden bespaard. Standing meetings make people shorter and more efficient, and can save perhaps 10 billion euros annually. Maar niet iedere vergadering leent zich voor kort en snel vergaderen, en dus is een in hoogte verstelbare vergadertafel de uitkomst. But not every meeting lends itself to short, quick meetings, and so a height-adjustable conference table is the way to go.

II

Op verzoek van TNO-onderzoeker en hoogleraar aan de TU Delft prof. dr. Peter Vink ontwikkelde Gispen twee jaar geleden een prototype voor een nieuw soort vergadertafel: de in hoogte verstelbare vergader- tafel. Two years ago, at the request of TNO researcher and professor at TU Delft Prof. Dr. Peter Vink, Gispen developed a prototype for a new kind of conference table: the height-adjustable conference table. Het ligt zo voor de hand dat je je afvraagt waarom er eigenlijk nog geen vergadertafels waren die je met een eenvoudige druk op de knop in hoogte kunt instellen. It's so obvious that you wonder why there weren't actually conference tables yet that you can adjust their height with a simple push of a button. het do internet op zoek ging naar zo'n tafel kon hij niets vinden. the do internet looking for such a table he could find nothing. Terwijl uit bestaand onderzoek al was gebleken dat mensen die staand vergaderen korter vergaderen (34%), en mogelijk ook efficiënter en creatiever. While existing research had already shown that people who meet standing had shorter meetings (34%), and possibly more efficient and creative meetings. Zouden alle vergaderingen in Nederland 34% korter duren, dan levert dat een besparing van zeker 10 miljard euro op. Maar wat, zo Maar toen Peter Vink ooit vroeg Vink zich af, zou het effect zijn van zo'n in hoogte verstelbare vergadertafel? But what, then Peter Vink once wondered, would be the effect of such a height-adjustable conference table?

III Met het prototype van Gispen werd door TNO uitgebreid onderzoek gedaan. De resultaten bevestigden de verwachtingen. Niet alleen dat staand vergaderen sneller en efficiënter gaat (en een tijdsbesparing van ruim 30% oplevert), ook het feit dat mensen zelf kunnen bepalen of ze zittend of staand gaan vergaderen blijkt effect te hebben de vergadedo ring zelf. Not only that standing meetings are faster and more efficient (and produce time savings of over 30%), but the fact that people can decide for themselves whether to meet sitting down or standing up appears to have an effect on the meeting itself. Peter Vink: 'Misschien is het wel zo dat mensen die staand vergaderen scherper zijn, actiever en meer to the point. Peter Vink: "Perhaps it is the case that people who have standing meetings are sharper, more active and more to the point. Zeker is dat de keuzevrijheid, gaan we zitten of gaan we staan, als zeer positief werd ervaren. Certainly the freedom of choice, do we sit or do we stand, was felt to be very positive. Het feit dat mensen een keuze kúnnen maken speelt dus mee. So the fact that people can make a choice plays into it. Waarschijnlijk maken ze afweging: wat is het doel van de vergadering? Gaan we brainstormen, gaan we lang en breed de diepte in, of denken we dat we relatief snel klaar zijn?' Are we going to brainstorm, go long and wide in depth, or do we think we'll be done relatively quickly?

IV

Uit het onderzoek van TNO bleek dat 85% van de deelnemers die de vergadertafel gedurende een half jaar staand hadden gebruikt de voorkeur gaf aan de ZitSta- vergadertafel, tegen 79% van de deelnemers die de verstelbare tafel zittend hadden uitgeprobeerd. Dat de tafel ook bij zittend vergaderen op de beste hoogte kan worden ingesteld werd als zeer positief ervaren. The fact that the table can be adjusted to the best height even when seated in meetings was considered very positive. Afwisselend zittend en staand vergaderen blijkt in veel gevallen het meeste effect te hebben, zowel voor de output als voor de gezondheid. Alternating between sitting and standing meetings in many cases appears to have the most effect, both on output and health. Ongemerkt bewegen mensen dan veel meer dan ze denken. Unnoticed then, people move much more than they think. En afwisseling, zo is bekend, is goed. And variety, we know, is good.

V Peter Vink: 'De tafel geeft je meer controlemogelijkheden, net als een raam dat open kan, of een temperatuur die gemakkelijk te regelen is. V Peter Vink: "The table gives you more control options, just like a window that can be opened, or a temperature that can be easily controlled. En die vrijheden – je ziet het in allerlei studies - leiden weer tot grotere medewerkertevredenheid. And those freedoms - you see it in all sorts of studies - in turn lead to greater employee satisfaction. Bron: www.gispen.nl/content/uploads/ 2013/07/zitstavergadertafel-Cr9.pdf Źródło: www.gispen.nl/content/uploads/ 2013/07/sitstavergadertafel-Cr9.pdf