×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands naar perfectie, H1 tekst 1 - Als je authentiek wilt klinken, moet je wat slordig spreken

H1 tekst 1 - Als je authentiek wilt klinken, moet je wat slordig spreken

Als we praten, slikken we heel veel in. We zeggen niet ‘vakantie', maar ‘fkasie', en niet ‘volgens mij', maar ‘fosmij'. Taalkundige Mirjam Ernestus kreeg onlangs twee forse subsidies voor haar onderzoek naar zulke ‘gereduceerde' spreektaal. Hoe herleidt ons brein verkort uitgesproken woorden tot een betekenis? En wat houdt dat in voor het onderwijs?

“We horen ‘daarm' of ‘wes' en toch begrijpen we dat de spreker ‘daarom' of ‘wedstrijd' bedoelt. Hoe kan dat?”, vraagt prof. dr. Mirjam Ernestus van de Radboud Universiteit Nijmegen retorisch. “Dat is de kern van mijn onderzoek: het verstaan en begrijpen van de zogenoemde gereduceerde uitspraakvarianten. In welke situaties gebruiken we zulke ‘slordige taal'? Zijn al die varianten van daarom, zoals ‘daarm' en ‘daarum', apart opgeslagen in onze hersenen of leiden we ze af uit een grondvorm? En hoe moeten buitenlanders die onze taal leren zulke varianten leren verstaan? Uiteindelijk wil ik weten hoe ons brein dagelijkse spreektaal verwerkt.” Met snelle gebaren schrijft ze het witte wandbord vol op haar werkkamer in het Nijmeegse Max Planck Instituut, het mekka van de psycholinguïstiek in de Lage Landen. Hier wordt door een excellente groep wetenschappers fundamenteel onderzoek gedaan naar het brede terrein van taal en hersenen: taalverwerving én taalverwerking in het menselijk brein. Het jaar 2012 markeert een grote doorbraak voor de bevlogen Ernestus. Ze kreeg maar liefst twee grote onderzoekssubsidies toegewezen. “Kennelijk heb ik de commissies kunnen overtuigen van het maatschappelijk belang van mijn studieobject. Vrijwel al het taalkundig onderzoek naar gesproken taal houdt zich bezig met ‘volle varianten': taal die heel netjes wordt uitgesproken. In mijn onderzoek richten we ons op spreektaal, waarin mensen van alles inslikken. De resultaten zijn onder andere waardevol voor het talenonderwijs. Aan de Radboud Universiteit zoeken we uit hoe we talenstudenten en buitenlandse studenten die Nederlands leren, kunnen helpen om hun luistervaardigheid te verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld woordenlijsten mét de gereduceerde varianten. Daarbij moet je ook denken aan zinnetjes als ‘Hoest?' voor ‘Hoe is het? '” Balkenende Kampioen reduceren was lange tijd oud-premier Jan Peter Bal- kenende, met fameuze frases als 75 ' Neelansevranworeheifoinnasjonaltrekkin'. "Die man was voor mij een geschenk uit de hemel. Als mensen vroegen wat ik deed, hoefde ik maar zijn manier van praten te noemen en iedereen begreep waar ik me mee bezighield. Hij is ten onrechte voor gek gezet met zijn gereduceerde spraak, want wij doen dat allemaal. Alleen deed Balkenende het ook in toespraken, en dan valt het op." Moedertaalsprekers van het Nederlands kunnen zulke taalklonten als die van Balkenende wel behappen. Ze zijn op heel jonge leeftijd met gereduceerde varianten geconfronteerd, toen hun oor nog voor alles openstond. Maar 'late leerders', Ernestus' term voor mensen die een tweede of vreemde taal leren na hun kindertijd, hebben grote problemen met reductie en dus zijn ze interessant voor de onderzoeker. "We hebben vrijwel allemaal die onthutsende ervaring: in een Franse bakkerswinkel kun je wel netjes een stokbrood bestellen, maar je raakt het spoor bijster als de dame achter de toonbank in het Frans begint terug te ratelen. Dat komt vooral doordat de woorden in de Franse spreektaal anders - meer gereduceerd - worden uitgesproken dan we op school geleerd hebben. Die dagelijkse taal met alle weglatingen * vind ik machtig interessant." Zijn er patronen te herkennen bij het inslikken? Lenen bepaalde woorden zich er beter voor dan andere? “Neem vakantie, volgens mij, of gehad. Als je de weergave van deze woorden in spreektaal analyseert, blijkt dat we er bij de uitspraak zoiets als 'fkasie', 'fosmij' en 'gat' van maken. Vooral onbeklemtoonde stukjes sneuvelen in de woordenstroom." Verder bepalen de situatie en de relatie tussen de sprekers of en hoe we een woord inkorten. Maar als we het tot de taal zelf beperken, is de frequentie van een woord heel belangrijk. 'De genoemde woorden komen veel voor. Hoe vaker een woord voorkomt, hoe eerder we het reduceren. Functiewoorden als 'de' en 'het' zijn hoogfrequent. Al zijn ze van zichzelf al kort, we maken ze in de uitspraak nog korter: 'd' en 't" Oma's en kinderen "Wat nu frappant is: ook woorden die wat minder frequent zijn, worden gereduceerd als ze in een conversatie vaker voorkomen. We hebben vastgesteld dat het woord 'wedstrijd' in de loop van een gesprek steeds slordiger wordt uitgesproken naarmate het meer opduikt. Voor de spreker is het blijkbaar motorisch steeds eenvoudiger om dat woord te zeggen. Anders geformuleerd: de planning van de uitspraak van dat woord, waarbij het gaat om de aansturing van de spraakorganen, ligt als het ware nog klaar in ons geheugen. Voor de luisteraar is het ook gemakkelijker om dat woord 'op te halen' uit het woordenboek in zijn hoofd, het zogenoemde mentale lexicon." Frequentie én context – de omgeving waarin een woord voorkomt tussen andere woorden – spelen een een-tweetje bij reductie. "Die context is van invloed op het uitspreken en het verstaan. Uit een grote verzameling spraak in spontane conversaties hebben we zinnetjes geselecteerd als 'De oma's spelen' en 'De kinderen spelen. Uit een vergelijking van de uitspraak blijkt dat het woord 'kinderen' in de tweede zin meer gereduceerd wordt dan 'oma's' in de eerste zin. Dat is te verklaren doordat de tweede combinatie vaker voorkomt. In een normaal wereldbeeld zijn kinderen die spelen voorspelbaarder dan oma's die spelen. Sprekers hebben meer ervaring met de combinatie 'kinderen – spelen'. De planning van het uitspreken verloopt soepeler. Waarom is dat nu zo interessant? Het zegt iets over de werking van ons brein. De gegevens uit dit onderzoek passen in het beeld van een geheugen dat - ook bij uitspraak – vooral steunt op onze ervaring met taal in een bepaalde context." Bron: Onze Taal, november 2012

H1 tekst 1 - Als je authentiek wilt klinken, moet je wat slordig spreken H1 Text 1 - Wenn man authentisch klingen will, muss man ein wenig schlampig sprechen H1 Text 1 - If you want to sound authentic, you have to speak a little sloppily Texte H1 1 - Pour avoir l'air authentique, il faut parler de manière un peu négligée H1 Testo 1 - Se si vuole sembrare autentici, si deve parlare in modo un po' sciatto H1 本文1:本物に聞こえるようにするには、少しぞんざいに話さなければならない H1 Tekst 1 - Jeśli chcesz brzmieć autentycznie, musisz mówić trochę niechlujnie H1 Texto 1 - Se queremos parecer autênticos, temos de falar de forma um pouco desleixada H1 text 1 - Dacă vrei să pari autentic, trebuie să vorbești un pic neglijent H1 Текст 1 - Если вы хотите звучать достоверно, то должны говорить немного небрежно H1 Metni 1 - Otantik görünmek istiyorsanız, biraz özensiz konuşmalısınız H1 文字 1 - 如果你想听起来真实可信,你就必须说得草率一点

Als we praten, slikken we heel veel in. When we talk, we swallow a lot. Cuando hablamos, tragamos mucho. Quando parliamo, ingoiamo molto. Când vorbim, înghițim mult. We zeggen niet ‘vakantie', maar ‘fkasie', en niet ‘volgens mij', maar ‘fosmij'. We do not say 'vacation', but 'fkasie', and not 'I think', but 'fosmij'. Non diciamo "vacanza", ma "fkasie", e non "secondo me", ma "fosmij". Noi nu spunem "vacanță", ci "fkasie", și nu "după mine", ci "fosmij". Taalkundige Mirjam Ernestus kreeg onlangs twee forse subsidies voor haar onderzoek naar zulke ‘gereduceerde' spreektaal. Linguist Mirjam Ernestus recently received two substantial grants for her research into such 'reduced' spoken language. La lingüista Mirjam Ernestus acaba de recibir dos cuantiosas becas por su investigación sobre estos coloquialismos "reducidos". La linguista Mirjam Ernestus è stata recentemente premiata con due importanti borse di studio per la sua ricerca su questi colloquialismi "ridotti". Hoe herleidt ons brein verkort uitgesproken woorden tot een betekenis? Wie reduziert unser Gehirn verkürzte Wörter auf eine Bedeutung? How does our brain convert shortened words into meaning? ¿Cómo reduce nuestro cerebro las palabras abreviadas a un significado? Come fa il nostro cervello a ridurre le parole abbreviate a un significato? Como nosso cérebro reduz palavras abreviadas a um significado? Cum reduce creierul nostru cuvintele abreviate la un înțeles? En wat houdt dat in voor het onderwijs? And what does that mean for education? ¿Y qué significa esto para la educación? E cosa significa questo per l'istruzione?

“We horen ‘daarm' of ‘wes' en toch begrijpen we dat de spreker ‘daarom' of ‘wedstrijd' bedoelt. “We hear 'there' or 'wes' and yet we understand that the speaker means 'therefore' or 'match'. "Sentiamo dire 'daarm' o 'wes' eppure capiamo che chi parla intende dire 'quindi' o 'corrisponde'. Hoe kan dat?”, vraagt prof. dr. Mirjam Ernestus van de Radboud Universiteit Nijmegen retorisch. Wie kann das sein?", fragt Prof. Mirjam Ernestus von der Radboud Universität Nijmegen rhetorisch. How is that possible? ”Asks Prof. Mirjam Ernestus of Radboud University Nijmegen rhetorically. ¿Cómo puede ser?", se pregunta retóricamente la profesora Mirjam Ernestus, de la Universidad Radboud de Nimega. Com'è possibile?", si chiede retoricamente la professoressa Mirjam Ernestus dell'Università Radboud di Nijmegen. “Dat is de kern van mijn onderzoek: het verstaan en begrijpen van de zogenoemde gereduceerde uitspraakvarianten. “That is the core of my research: understanding and understanding the so-called reduced pronunciation variants. In welke situaties gebruiken we zulke ‘slordige taal'? In what situations do we use such 'sloppy language'? In quali situazioni usiamo questo "linguaggio sciatto"? Zijn al die varianten van daarom, zoals ‘daarm' en ‘daarum', apart opgeslagen in onze hersenen of leiden we ze af uit een grondvorm? Sind all diese Varianten von daher, wie 'daarm' und 'daarum', separat in unserem Gehirn gespeichert oder leiten wir sie von einer Stammform ab? Are all those variants of that reason, such as 'er' and 'erum', stored separately in our brains or do we derive them from a basic form? Por tanto, ¿todas esas variantes, como "daarm" y "daarum", se almacenan por separado en nuestro cerebro o derivan de una forma raíz? Tutte le varianti di quindi, come "daarm" e "daarum", sono memorizzate separatamente nel nostro cervello o derivano da una forma radicale? En hoe moeten buitenlanders die onze taal leren zulke varianten leren verstaan? And how should foreigners learning our language learn to understand such variants? Uiteindelijk wil ik weten hoe ons brein dagelijkse spreektaal verwerkt.” Met snelle gebaren schrijft ze het witte wandbord vol op haar werkkamer in het Nijmeegse Max Planck Instituut, het mekka van de psycholinguïstiek in de Lage Landen. Letztendlich möchte ich wissen, wie unser Gehirn die alltägliche gesprochene Sprache verarbeitet". Mit schnellen Gesten füllt sie die weiße Wandtafel in ihrem Arbeitszimmer am Max-Planck-Institut in Nijmegen, dem Mekka der Psycholinguistik in den Niederlanden. Ultimately, I want to know how our brain processes everyday spoken language. ” With quick gestures, she writes the white wall plate in full in her office at the Max Planck Institute in Nijmegen, the mecca of psycholinguistics in the Low Countries. En última instancia, quiero saber cómo procesa nuestro cerebro el lenguaje hablado cotidiano". Con gestos rápidos, llena la pizarra blanca de su estudio en el Instituto Max Planck de Nimega, la meca de la psicolingüística en los Países Bajos. In definitiva, voglio sapere come il nostro cervello elabora il linguaggio parlato di tutti i giorni". Con gesti rapidi, riempie la lavagna bianca del suo studio all'Istituto Max Planck di Nijmegen, la mecca della psicolinguistica nei Paesi Bassi. Por fim, quero saber como nosso cérebro processa a linguagem falada do dia a dia.” Com gestos rápidos, ela preenche o quadro branco de seu escritório no Nijmegen Max Planck Institute, a meca da psicolinguística nos Países Baixos. Hier wordt door een excellente groep wetenschappers fundamenteel onderzoek gedaan naar het brede terrein van taal en hersenen: taalverwerving én taalverwerking in het menselijk brein. Hier betreibt eine exzellente Gruppe von Wissenschaftlern Grundlagenforschung auf dem weiten Feld von Sprache und Gehirn: Spracherwerb und Sprachverarbeitung im menschlichen Gehirn. Here an excellent group of scientists is conducting fundamental research into the broad field of language and brain: language acquisition and language processing in the human brain. Aqui, um excelente grupo de cientistas realiza pesquisas fundamentais no amplo campo da linguagem e do cérebro: aquisição e processamento da linguagem no cérebro humano. Het jaar 2012 markeert een grote doorbraak voor de bevlogen Ernestus. The year 2012 marks a major breakthrough for the passionate Ernestus. O ano de 2012 marca um grande avanço para o inspirado Ernestus. Ze kreeg maar liefst twee grote onderzoekssubsidies toegewezen. Sie erhielt nicht weniger als zwei große Forschungsstipendien. She was awarded no fewer than two large research grants. Le sono state assegnate non meno di due importanti borse di studio per la ricerca. Ela recebeu nada menos que duas grandes bolsas de pesquisa. “Kennelijk heb ik de commissies kunnen overtuigen van het maatschappelijk belang van mijn studieobject. “Apparently I was able to convince the committees of the social importance of my study object. Vrijwel al het taalkundig onderzoek naar gesproken taal houdt zich bezig met ‘volle varianten': taal die heel netjes wordt uitgesproken. Nahezu die gesamte linguistische Forschung zur gesprochenen Sprache befasst sich mit "Vollvarianten": Sprache, die sehr sauber ausgesprochen wird. Almost all linguistic research into spoken language is concerned with 'full variants': language that is pronounced very neatly. In mijn onderzoek richten we ons op spreektaal, waarin mensen van alles inslikken. In my research we focus on spoken language, in which people swallow everything. De resultaten zijn onder andere waardevol voor het talenonderwijs. The results are valuable for language teaching, among other things. Tra l'altro, i risultati sono preziosi per l'insegnamento delle lingue. Aan de Radboud Universiteit zoeken we uit hoe we talenstudenten en buitenlandse studenten die Nederlands leren, kunnen helpen om hun luistervaardigheid te verbeteren. At Radboud University, we are investigating how we can help language students and foreign students learning Dutch to improve their listening skills. All'Università Radboud stiamo cercando di capire come aiutare gli studenti di lingue e gli studenti stranieri che imparano l'olandese a migliorare le loro capacità di ascolto. We gebruiken bijvoorbeeld woordenlijsten mét de gereduceerde varianten. For example, we use word lists with the reduced variants. Ad esempio, utilizziamo elenchi di parole con varianti ridotte. Daarbij moet je ook denken aan zinnetjes als ‘Hoest?' You should also think of sentences such as 'Cough?' voor ‘Hoe is het? for 'How are you? '” Balkenende Kampioen reduceren was lange tijd oud-premier Jan Peter Bal- kenende, met fameuze frases als 75 ' Neelansevranworeheifoinnasjonaltrekkin'. "Die man was voor mij een geschenk uit de hemel. Als mensen vroegen wat ik deed, hoefde ik maar zijn manier van praten te noemen en iedereen begreep waar ik me mee bezighield. Hij is ten onrechte voor gek gezet met zijn gereduceerde spraak, want wij doen dat allemaal. Alleen deed Balkenende het ook in toespraken, en dan valt het op."  Moedertaalsprekers van het Nederlands kunnen zulke taalklonten als die van Balkenende wel behappen. Ze zijn op heel jonge leeftijd met gereduceerde varianten geconfronteerd, toen hun oor nog voor alles openstond. Maar 'late leerders', Ernestus' term voor mensen die een tweede of vreemde taal leren na hun kindertijd, hebben grote problemen met reductie en dus zijn ze interessant voor de onderzoeker. "We hebben vrijwel allemaal die onthutsende ervaring: in een Franse bakkerswinkel kun je wel netjes een stokbrood bestellen, maar je raakt het spoor bijster als de dame achter de toonbank in het Frans begint terug te ratelen. Dat komt vooral doordat de woorden in de Franse spreektaal anders - meer gereduceerd - worden uitgesproken dan we op school geleerd hebben. Die dagelijkse taal met alle weglatingen * vind ik machtig interessant." Zijn er patronen te herkennen bij het inslikken? Lenen bepaalde woorden zich er beter voor dan andere? “Neem vakantie, volgens mij, of gehad. Als je de weergave van deze woorden in spreektaal analyseert, blijkt dat we er bij de uitspraak zoiets als 'fkasie', 'fosmij' en 'gat' van maken. Vooral onbeklemtoonde stukjes sneuvelen in de woordenstroom." Verder bepalen de situatie en de relatie tussen de sprekers of en hoe we een woord inkorten. Maar als we het tot de taal zelf beperken, is de frequentie van een woord heel belangrijk. 'De genoemde woorden komen veel voor. Hoe vaker een woord voorkomt, hoe eerder we het reduceren. Functiewoorden als 'de' en 'het' zijn hoogfrequent. Al zijn ze van zichzelf al kort, we maken ze in de uitspraak nog korter: 'd' en 't" Oma's en kinderen "Wat nu frappant is: ook woorden die wat minder frequent zijn, worden gereduceerd als ze in een conversatie vaker voorkomen. We hebben vastgesteld dat het woord 'wedstrijd' in de loop van een gesprek steeds slordiger wordt uitgesproken naarmate het meer opduikt. Voor de spreker is het blijkbaar motorisch steeds eenvoudiger om dat woord te zeggen. Anders geformuleerd: de planning van de uitspraak van dat woord, waarbij het gaat om de aansturing van de spraakorganen, ligt als het ware nog klaar in ons geheugen. Voor de luisteraar is het ook gemakkelijker om dat woord 'op te halen' uit het woordenboek in zijn hoofd, het zogenoemde mentale lexicon."  Frequentie én context – de omgeving waarin een woord voorkomt tussen andere woorden – spelen een een-tweetje bij reductie. "Die context is van invloed op het uitspreken en het verstaan. Uit een grote verzameling spraak in spontane conversaties hebben we zinnetjes geselecteerd als 'De oma's spelen' en 'De kinderen spelen. Uit een vergelijking van de uitspraak blijkt dat het woord 'kinderen' in de tweede zin meer gereduceerd wordt dan 'oma's' in de eerste zin. Dat is te verklaren doordat de tweede combinatie vaker voorkomt. In een normaal wereldbeeld zijn kinderen die spelen voorspelbaarder dan oma's die spelen. Sprekers hebben meer ervaring met de combinatie 'kinderen – spelen'. De planning van het uitspreken verloopt soepeler. Waarom is dat nu zo interessant? Het zegt iets over de werking van ons brein. De gegevens uit dit onderzoek passen in het beeld van een geheugen dat - ook bij uitspraak – vooral steunt op onze ervaring met taal in een bepaalde context."  Bron: Onze Taal, november 2012 Balkenende Reducing Champion was for a long time former Prime Minister Jan Peter Balkenende, with famous phrases such as 'Neelansevranworeheifoinnasjonaltrekkin'. "That man was a godsend to me. When people asked what I was doing, I only had to mention his way of talking and everyone understood what I was doing. He was falsely made fun of with his reduced speech, because we all do that. Only Balkenende also did it in speeches, and then it stands out. " Native speakers of Dutch can handle such language clumps as Balkenende's. They were confronted with reduced variants at a very young age, when their ear was still open to everything. But 'late learners', Ernestus' term for people who learn a second or foreign language after childhood, have major problems with reduction and so they are of interest to the researcher. “Almost all of us have that disconcerting experience: you can order a baguette in a French bakery shop, but you lose track when the lady behind the counter starts rattling back in French. This is mainly because the words are in French. spoken language are pronounced differently - more reduced - than we were taught at school. I find that everyday language with all its omissions * extremely interesting. " Are there any patterns when swallowing? Do certain words lend themselves better than others? “Take a vacation, I think, or have it. If you analyze the representation of these words in colloquial language, it appears that we make something like 'fkasie', 'fosmij' and 'hole' with the pronunciation. Especially unstressed pieces die in the verbiage. "Furthermore, the situation and the relationship between the speakers determine whether and how we shorten a word. But if we limit it to the language itself, the frequency of a word is very important." are common. The more often a word occurs, the sooner we reduce it. Function words such as' de 'and' het 'are high-frequency. Although they are short by themselves, we make them even shorter in pronunciation:' d 'and' t "Grandmothers and children" What is striking now is that words that are less frequent are also reduced if they occur more often in a conversation. We have found that the word 'competition' is pronounced more sloppily in the course of a conversation as it is For the speaker it is apparently increasingly motorically easier to say that word. In other words: the planning of the pronunciation of that word, which involves the control of the speech organs, is still ready, as it were. s memory. It is also easier for the listener to 'retrieve' that word from the dictionary in his head, the so-called mental lexicon. ”Frequency and context - the environment in which a word occurs among other words - play a one-two punch at reduction. “That context influences the pronunciation and understanding. From a large collection of speech in spontaneous conversations, we have selected phrases such as' The grandmothers are playing 'and' The children are playing. A comparison of the pronunciation shows that the word 'children' is more reduced in the second sentence than 'grandmothers' in the first sentence. This can be explained by the fact that the second combination occurs more often. In a normal worldview, children who play are more predictable than grandmas who play. Speakers have more experience with the combination of 'children - playing'. The planning of the pronunciation is smoother. Why is that so interesting now? It says something about how our brain works. The data from this research fit into the picture of a memory that - also in pronunciation - mainly relies on our experience with language in a particular context. "Source: Onze Taal, November 2012 '" Balkenende Champion riducendo è stato a lungo l'ex primo ministro Jan Peter Bal- ken, con frasi famose come 75 ' Neelansevranworeheifoinnasjonaltrekkin'. "Quell'uomo è stato un dono del cielo per me. Quando la gente mi chiedeva cosa facessi, bastava citare il suo modo di parlare e tutti capivano di cosa mi occupassi". È stato ingiustamente messo in ridicolo con la sua parlantina ridotta, perché lo facciamo tutti. Solo Balkenende lo fa anche nei discorsi, e allora si nota". I parlanti nativi dell'olandese sono in grado di gestire questi grumi di lingua come quelli di Balkenende. Si sono confrontati con varianti ridotte in età molto giovane, quando le loro orecchie erano ancora aperte a tutto. Ma gli "apprendenti tardivi", termine con cui Ernestus definisce le persone che imparano una seconda lingua o una lingua straniera dopo l'infanzia, hanno grossi problemi con la riduzione e quindi sono interessanti per il ricercatore. "Quasi tutti abbiamo vissuto un'esperienza sconcertante: in una panetteria francese si può ordinare una baguette in modo ordinato, ma si perde il filo quando la signora dietro il bancone inizia a blaterare in francese. Ciò è dovuto principalmente al fatto che le parole del linguaggio colloquiale francese sono pronunciate in modo diverso - più ridotto - rispetto a quanto abbiamo imparato a scuola. Trovo che il linguaggio quotidiano con tutte le omissioni sia *potentemente interessante". Si possono individuare degli schemi durante la deglutizione? Alcune parole si prestano meglio di altre? "Prendiamo vacanza, secondo me, o aveva. Se si analizza la rappresentazione di queste parole nel linguaggio colloquiale, si scopre che quando le pronunciamo, le trasformiamo in qualcosa come 'fkasie', 'fosmij' e 'gat'. Soprattutto le parti non sottolineate vengono uccise nel flusso delle parole". Inoltre, la situazione e il rapporto tra i parlanti determinano se e come accorciare una parola. Ma se ci riduciamo alla lingua stessa, la frequenza di una parola è molto importante. "Le parole citate sono comuni. Più una parola è frequente, prima la riduciamo. Parole funzionali come 'il' e 'esso' sono ad alta frequenza. Anche se sono brevi di per sé, le rendiamo ancora più brevi nella pronuncia: 'd' e 't'" Nonne e bambini "Ciò che ora colpisce è che anche le parole un po' meno frequenti vengono ridotte se ricorrono più spesso in una conversazione. Abbiamo scoperto che la parola 'fiammifero' viene pronunciata in modo sempre più approssimativo nel corso di una conversazione, quanto più si presenta. Per l'oratore è apparentemente più facile, dal punto di vista motorio, pronunciare questa parola. In altre parole, la pianificazione della pronuncia di quella parola, che implica il controllo degli organi di parola, è ancora pronta nella nostra memoria, per così dire. Per l'ascoltatore è anche più facile 'prendere' quella parola dal dizionario che ha in testa, il cosiddetto lessico mentale". La frequenza e il contesto - l'ambiente in cui una parola appare tra le altre - giocano un doppio pugno nella riduzione. "Il contesto influenza la pronuncia e la comprensione. Da un'ampia raccolta di discorsi in conversazioni spontanee, abbiamo selezionato frasi come 'Le nonne stanno giocando' e 'I bambini stanno giocando'. Un confronto della pronuncia mostra che la parola "bambini" nella seconda frase viene ridotta maggiormente rispetto a "nonne" nella prima frase. Questo può essere spiegato dal fatto che la seconda combinazione è più comune. In una visione normale del mondo, i bambini che giocano sono più prevedibili delle nonne che giocano. I parlanti hanno più esperienza con la combinazione "bambini - giocare". La pianificazione dell'enunciato avviene in modo più fluido. Perché questo è così interessante? Dice qualcosa sul funzionamento del nostro cervello. I dati di questo studio si inseriscono nel quadro di una memoria che - anche nella pronuncia - si basa principalmente sulla nostra esperienza di linguaggio in un particolare contesto". Fonte: Onze Taal, novembre 2012