×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Super Easy Dutch, Dutch Articles - De, Het, Een - Explained | Super Easy Dutch 9

Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Super Easy Dutch!

In deze aflevering gaan we samen lidwoorden ontdekken.

Het Nederlands heeft twee bepaalde lidwoorden, namelijk “de” en “het” en één onbepaald lidwoord, namelijk “een”.

Het bepaalde lidwoord “de” wordt in het enkelvoud voor zowel mannelijke als vrouwelijke woorden gebruikt.

In het moderne Nederlands is er geen grammaticaal verschil meer tussen mannelijke of vrouwelijke woorden: er is dus tegenwoordig sprake van een “gemeen geslacht”.

De volgende naamwoorden gebruiken bijvoorbeeld allemaal het lidwoord “de”: de man, de vrouw, de tafel, de kat, de hond, de wereld.

LET OP: Ook voorwerpen, die geen biologisch geslacht hebben, kunnen grammaticaal tot het gemene geslacht behoren.

Bijvoorbeeld: de tafel, de spiegel, de deur, de stoel.

Het bepaalde lidwoord “het” wordt alleen in het enkelvoud voor onzijdige woorden gebruikt.

Bijvoorbeeld: het huis, het idee, het oog, het gebouw.

Voor “kat” niet, het is “de kat”, het gemene geslacht.

LET OP: Ook naamwoorden die wel een biologisch geslacht hebben, kunnen grammaticaal tot het onzijdige geslacht behoren, zoals: het meisje, het kind en het wijf.

Wil je nog meer uit onze video's halen?

Word dan lid van Easy Dutch!

Zo kun je toegang krijgen tot de worksheets voor onze video's, tot de transcripts, de audio- en video-files en tot de exclusieve Slack-chatgroep waar je met ons in het Nederlands kunt communiceren.

Ben je benieuwd?

De link vind je in de beschrijving!

In het meervoud bestaat er slechts een lidwoord, namelijk “de”.

Het verschil tussen gemeen geslacht en onzijdig geslacht wordt dus in het meervoud overbodig.

Voorbeelden zijn: de mannen, de vrouwen, de schepen, de tafels, de katten en de deuren.

Voor zowel naamwoorden in het gemene geslacht als naamwoorden in het onzijdige geslacht wordt het onbepaald lidwoord “een” gebruikt, voorbeelden zijn: een vrouw, een tafel, een hond, een kat, een schip.

LET OP: Wanneer het telwoord “een” verward zou kunnen worden met het lidwoord “een”, schrijven we “één” met een accent, bijvoorbeeld: “Ik moet nog één taart bakken.”

Dit betekent dat ik nog één taart moet bakken, en niet twee, drie of meer.

Wanneer er geen mogelijkheid bestaat het telwoord “een” te vergissen met het lidwoord “een”, schrijven we het telwoord “een” gewoon zonder accent, bijvoorbeeld:

“Dit zijn mooie boeken. Ik heb er een gelezen.”

Het lidwoord “een” heeft in het Nederlands geen meervoudsvorm, dat betekent dat onbepaalde naamwoorden in het meervoud in het Nederlands gewoon zonder lidwoord worden geschreven, voorbeelden zijn:

“Ik heb een huis gekocht.”, enkelvoud of “Ik heb huizen gekocht.”, meervoud.

Je kunt ook zeggen: “Ik heb enkele of sommige huizen gekocht.”

Dit was alles over het onderwerp!

Wij hopen dat deze video jullie duidelijkheid heeft gegeven over lidwoorden.

Mochten jullie nog vragen hebben, laat ze dan achter hier onder in de opmerkingen en wij zullen ze zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Wij hopen dat jullie dit een fijne video vonden.

Wij wensen jullie nog een fijne dag en tot de volgende keer! Doei doei!


Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Super Easy Dutch! Hello everyone and welcome to a new episode of Super Easy Dutch! Herkese merhaba ve Super Easy Dutch'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz!

In deze aflevering gaan we samen lidwoorden ontdekken. In dieser Folge werden wir gemeinsam Verben entdecken. In this episode, we're going to discover the articles together. Dans cet épisode nous allons découvrir ensemble des articles. In questa puntata scopriremo insieme gli articoli. Bu bölümde makaleleri birlikte keşfedeceğiz.

Het Nederlands heeft twee bepaalde lidwoorden, namelijk “de” en “het” en één onbepaald lidwoord, namelijk “een”. Dutch has two definite articles, "de" and "het" and one indefinite article, "een". Le néerlandais a deux articles définis, à savoir "de" et "het" et un article indéfini, à savoir "een". Dutch'ın “de” ve “het” olmak üzere iki kesinlik artığı ve “een” adında bir belirsizlik artığı vardır.

Het bepaalde lidwoord “de” wordt in het enkelvoud voor zowel mannelijke als vrouwelijke woorden gebruikt. The definite article "de" is used in the singular for both masculine and feminine words. L'article défini "le" est utilisé au singulier pour les mots masculins et féminins. “the” tamlama artikeli hem eril hem de dişil sözcükler için tekil olarak kullanılır.

In het moderne Nederlands is er geen grammaticaal verschil meer tussen mannelijke of vrouwelijke woorden: er is dus tegenwoordig sprake van een “gemeen geslacht”. In modern Dutch, there is no longer any grammatical difference between masculine and feminine words: therefore, we talk now about a "common gender". En néerlandais moderne, il n'y a plus de différence grammaticale entre les mots masculins et féminins : il existe donc aujourd'hui un "genre commun". Modern Hollandaca'da artık eril ve dişil sözcükler arasında dilbilgisi açısından bir fark yoktur: bu nedenle bugün bir "ortalama cinsiyet" vardır.

De volgende naamwoorden gebruiken bijvoorbeeld allemaal het lidwoord “de”: de man, de vrouw, de tafel, de kat, de hond, de wereld. For example, the following nouns all use the article "de": the man, the woman, the table, the cat, the dog, the world. Par exemple, les noms suivants utilisent tous l'article défini « le » : l'homme, la femme, la table, le chat, le chien, le monde. Ad esempio, i seguenti sostantivi usano tutti l'articolo determinativo “il”: l'uomo, la donna, la tavola, il gatto, il cane, il mondo. Örneğin, aşağıdaki isimlerin tümü “the” kesin edatını kullanır: the man, the woman, the table, the cat, the dog, the world.

LET OP: Ook voorwerpen, die geen biologisch geslacht hebben, kunnen grammaticaal tot het gemene geslacht behoren. NOTE: Even objects that have no biological gender can, grammatically speaking, belong to the common gender. REMARQUE : Même les objets qui n'ont pas de genre biologique peuvent appartenir grammaticalement au genre commun. NOTA: Anche gli oggetti che non hanno un genere biologico possono grammaticalmente appartenere al genere comune. NOT: Biyolojik cinsiyeti olmayan nesneler bile gramer olarak ortak cinsiyete ait olabilir.

Bijvoorbeeld: de tafel, de spiegel, de deur, de stoel. For example: the table, the mirror, the door, the chair. Ad esempio: il tavolo, lo specchio, la porta, la sedia. Örneğin: masa, ayna, kapı, sandalye.

Het bepaalde lidwoord “het” wordt alleen in het enkelvoud voor onzijdige woorden gebruikt. The definite article "het" is only used in the singular for neuter words. L'article défini "het" n'est utilisé au singulier que pour les noms neutres. L'articolo determinativo “het” si usa solo al singolare per i sostantivi neutri. “Het” kesin edatı sadece nötr isimler için tekil olarak kullanılır.

Bijvoorbeeld: het huis, het idee, het oog, het gebouw. For example: the house, the idea, the eye, the building. Ad esempio: la casa, l'idea, l'occhio, l'edificio. Örneğin: ev, fikir, göz, bina.

Voor “kat” niet, het is “de kat”, het gemene geslacht. Not for "kat", it is "de kat", the common gender. Pas pour "chat", c'est "le chat", le genre commun. Non per "gatto", è "il gatto", il sesso medio. "Kedi" için değil, "kedi", ortalama cinsiyet.

LET OP: Ook naamwoorden die wel een biologisch geslacht hebben, kunnen grammaticaal tot het onzijdige geslacht behoren, zoals: het meisje, het kind en het wijf. NOTE: Nouns that do have a biological gender can also be neuter, for example: the girl, the child and the woman (pejorative). REMARQUE : Les noms qui ont un genre biologique peuvent aussi appartenir grammaticalement au genre neutre, comme : la fille, l'enfant et la femme. NOTA: I sostantivi che hanno un genere biologico possono anche appartenere grammaticalmente al genere neutro, come: la ragazza, il bambino e la donna. NOT: Biyolojik cinsiyeti olan isimler dilbilgisi açısından nötr cinsiyete de ait olabilir, örneğin: the girl, the child ve the woman.

Wil je nog meer uit onze video’s halen? Do you want to get even more out of our videos? Vous voulez tirer encore plus de nos vidéos ? Videolarımızdan daha fazla yararlanmak ister misiniz?

Word dan lid van Easy Dutch! Then become a member of Easy Dutch! Devenez membre d'Easy Dutch ! Easy Dutch'a üye olun!

Zo kun je toegang krijgen tot de worksheets voor onze video’s, tot de transcripts, de audio- en video-files en tot de exclusieve Slack-chatgroep waar je met ons in het Nederlands kunt communiceren. You will have access to the worksheets for our videos, to the transcripts, the audio and video files and to the exclusive Slack-chat group where you can communicate with us in Dutch. De cette façon, vous pouvez accéder aux feuilles de travail de nos vidéos, aux transcriptions, aux fichiers audio et vidéo et au groupe de discussion exclusif Slack où vous pouvez communiquer avec nous en néerlandais. In questo modo puoi accedere ai fogli di lavoro per i nostri video, alle trascrizioni, ai file audio e video e all'esclusivo gruppo di chat Slack dove puoi comunicare con noi in olandese. Bu şekilde videolarımız için çalışma sayfalarına, transkriptlere, ses ve video dosyalarına ve bizimle Felemenkçe iletişim kurabileceğiniz özel Slack sohbet grubuna erişebilirsiniz.

Ben je benieuwd? Are you curious? Êtes vous curieux? Sei curioso? Merak ediyor musun?

De link vind je in de beschrijving! You can find the link in the description! Vous trouverez le lien dans la description ! Linki açıklamada bulabilirsiniz!

In het meervoud bestaat er slechts een lidwoord, namelijk “de”. There is only one article in the plural, namely "de". Au pluriel, il n'y a qu'un seul article, à savoir "le". Al plurale c'è un solo articolo, cioè “il”. Çoğulda sadece bir edat vardır, yani “the”.

Het verschil tussen gemeen geslacht en onzijdig geslacht wordt dus in het meervoud overbodig. The difference between common gender and neuter gender is therefore superfluous in the plural. Ainsi, la différence entre genre commun et genre neutre devient redondante au pluriel. Pertanto, la differenza tra genere comune e genere neutro diventa ridondante al plurale. Böylece, ortak cinsiyet ile nötr cinsiyet arasındaki fark çoğul olarak gereksiz hale gelir.

Voorbeelden zijn: de mannen, de vrouwen, de schepen, de tafels, de katten en de deuren. Examples are: the men, the women, the ships, the tables, the cats and the doors. Esempi sono: gli uomini, le donne, le navi, i tavoli, i gatti e le porte. Örnekler: erkekler, kadınlar, gemiler, masalar, kediler ve kapılar.

Voor zowel naamwoorden in het gemene geslacht als naamwoorden in het onzijdige geslacht wordt het onbepaald lidwoord “een” gebruikt, voorbeelden zijn: een vrouw, een tafel, een hond, een kat, een schip. For both nouns in the common gender and nouns in the neuter gender, the indefinite article "een" is used, examples are: a woman, a table, a dog, a cat, a ship. Pour les noms de genre communs et neutres, l'article indéfini « a » est utilisé, par exemple : une femme, une table, un chien, un chat, un navire. Hem yaygın hem de nötr cinsiyet isimleri için belirsiz “a” artikeli kullanılır, örnekler şunlardır: bir kadın, bir masa, bir köpek, bir kedi, bir gemi. 不定冠词“a”既可用于普通性名词,也可用于中性名词,例如:一个女人、一张桌子、一只狗、一只猫、一艘船。

LET OP: Wanneer het telwoord “een” verward zou kunnen worden met het lidwoord “een”, schrijven we “één” met een accent, bijvoorbeeld: “Ik moet nog één taart bakken.” NOTE: When the numeral "een" could be confused with the article "een", we write "een" with an accent, for example: "I have to bake one more cake." REMARQUE : Lorsque le mot de comptage « an » pourrait être confondu avec l'article défini « an », nous écrivons « un » avec un accent, par exemple : « J'ai encore un gâteau à cuire ». NOT: "an" sayma sözcüğü "an" kesin edatı ile karıştırılabildiğinde, "bir"i aksanlı olarak yazarız, örneğin: "Pişirmem gereken bir pastam daha var."

Dit betekent dat ik nog één taart moet bakken, en niet twee, drie of meer. This means that I have to bake one more cake, and not two, three or more. Ciò significa che devo cuocere un'altra torta e non due, tre o più. Bu, iki, üç veya daha fazla değil, bir kek daha pişirmem gerektiği anlamına geliyor.

Wanneer er geen mogelijkheid bestaat het telwoord “een” te vergissen met het lidwoord “een”, schrijven we het telwoord “een” gewoon zonder accent, bijvoorbeeld: When there is no possibility of mistaking the numeral "een" for the article "een", we simply write the numeral "een" simply without an accent, for example: Lorsqu'il n'y a aucune possibilité de confondre le chiffre "an" avec l'article défini "an", nous écrivons simplement le chiffre "an" sans accent, par exemple : Quando non è possibile confondere il numero "an" con l'articolo determinativo "an", scriviamo semplicemente il numero "an" senza accento, ad esempio: “an” rakamını “an” kesin edatıyla karıştırmak mümkün olmadığında, “an” rakamını vurgusuz yazarız, örneğin:

“Dit zijn mooie boeken. Ik heb er een gelezen.” "These are nice books. I have read one." "Ce sont de beaux livres. J'en ai lu un". “Sono libri bellissimi. Ne ho letto uno. "Bunlar güzel kitaplar. Birini okudum.”

Het lidwoord “een” heeft in het Nederlands geen meervoudsvorm, dat betekent dat onbepaalde naamwoorden in het meervoud in het Nederlands gewoon zonder lidwoord worden geschreven, voorbeelden zijn: The article "een" has no plural form in Dutch, which means that indefinite nouns in plural are simply written without an article in Dutch, examples are: L'article défini "een" n'a pas de forme plurielle en néerlandais, ce qui signifie que les noms indéfinis au pluriel sont simplement écrits sans article en néerlandais, par exemple : L'articolo determinativo "een" non ha una forma plurale in olandese, il che significa che i nomi indefiniti al plurale sono semplicemente scritti senza un articolo in olandese, esempi sono: "een" kesin edatının Felemenkçe'de çoğul hali yoktur, bu da çoğuldaki belirsiz isimlerin Felemenkçe'de bir edat olmadan basitçe yazıldığı anlamına gelir, örnekler:

“Ik heb een huis gekocht.”, enkelvoud of “Ik heb huizen gekocht.”, meervoud. "Ich habe ein Haus gekauft", Singular oder "Ich habe Häuser gekauft", Plural. "I bought a house", singular or "I bought houses", plural. “Ho comprato una casa.”, singolare o “Ho comprato case.”, plurale.

Je kunt ook zeggen: “Ik heb enkele of sommige huizen gekocht.” You can also say: "I have bought a few or some houses".

Dit was alles over het onderwerp! Das war alles zum Thema! This was everything about the topic! Tout était sur le sujet ! Bütün bunlar konuyla ilgiliydi!

Wij hopen dat deze video jullie duidelijkheid heeft gegeven over lidwoorden. Wir hoffen, dass dieses Video Ihnen Klarheit über die Artikel verschafft hat. We hope this video has cleared up things about the articles. Nous espérons que cette vidéo vous a éclairé sur les articles. Umarız bu video size makaleler hakkında netlik sağlamıştır.

Mochten jullie nog vragen hebben, laat ze dan achter hier onder in de opmerkingen en wij zullen ze zo spoedig mogelijk beantwoorden. If you have any questions, please leave them here in the comments and we will answer them as soon as possible. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous et nous y répondrons dès que possible. Herhangi bir sorunuz varsa, bunları aşağıdaki yorumlarda bırakın, en kısa sürede cevaplayacağız.

Wij hopen dat jullie dit een fijne video vonden. We hope you enjoyed this video.

Wij wensen jullie nog een fijne dag en tot de volgende keer! Doei doei! Have a nice day and until next time! Bye bye!