×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

"Україна. Історія." Орест Субтельний, Суперечки з норманістами

Суперечки з норманістами

У середині IХ ст. Наддніпрянщина в господарському, культурному та політичному відношенні залишалася тихою заводдю. Але десь через 150 років вона стала серцевиною Київської Русі — могутнього політичного об'єднання, котре швидко перетворювалося на одне з найбільш розвинених і економічно процвітаючих суспільств тогочасної Європи. Як же вдалося досягти цих гідних подиву змін? Хто їх здійснював? Що уможливило їх — зовнішні стимули чи події внутрішнього життя? Аби відповісти на ці запитання, згадаємо насамперед, що пишеться про походження Київської Русі у найдавнішому східнослов'янському літописі „Повість временних літ“: „У рік 852... стала називатися [наша земля] — Руська земля... У рік 859. Варяги, приходячи із замор'я, брали данину з чуді, і з словен, і з мері, і з весі, [і з] кривичів. А хозари брали з полян, і з сіверян, і з вятичів; брали вони по білій вивірці — стільки від диму... У рік 862. Вигнали [чудь, словени, кривичі і весь] варягів за море, і не дали їм данини, і стали самі в себе володіти. І не було в них правди, і встав рід на рід, і були усобиці в них, і воювати вони між собою почали. І сказали вони: „Пошукаємо самі собі князя, який би володів нами і рядив за угодою, по праву“. Пішли вони за море до варягів, до русі. Бо так звали тих варягів — русь, як ото одні звуться свеями, а другі — норманами, англами, інші — готами,— отак і ці. Сказали русі чудь, словени, кривичі і весь: „Земля наша велика і щедра, а порядкуй ній нема. Ідіть-но княжити і володіти нами“. І вибралося троє братів із родами своїми, і з собою всю узяли русь“.

Спираючись на цей уривок, ряд німецьких учених, зокрема Готліб Байєр, Герхард Міллер та Август-Людвиг Шльоцер, які у XVIII ст. служили в Росії, розвинули так звану норманську теорію. В ній доводилося, що Київську Русь заснували варяги — германо-скандінавська народність, відома на Заході як вікінги, або нормани. Підкреслювання важливості германських впливів та натяки на нездатність слов'ян створити власну державу викликали обурення славетного російського вченого XVIII ст. Михайла Ломоносова, який написав гнівну відповідь німцям, доводячи першочергову роль слов'ян у створенні Київської Русі. Твердження Ломоносова дістали назву антинорманської концепції та поклали початок суперечкам, які тривають і досьогодні. Здавалося, що в XIX та на початку XX ст. переможе норманська теорія, оскільки її підтримала більшість західних і ряд відомих російських істориків. Проте антинорманських поглядів уперто трималися такі два провідних українських учених, як Михайло Грушевський та Микола Костомаров. У 30-х роках радянські вчені почали контрнаступ, оголосивши норманську теорію політичне шкідливою, бо в ній заперечується здатність слов'янських народів створити незалежну державу. При цьому наголошувалося на тенденційності Нестора-Літописця, монаха, який у XI ст. написав „Повість временних літ“, вказувалося на багато внутрішніх суперечностей у його розповіді й на те, що дані археологічних розкопок не підтверджують широкомасштабної присутності варягів у Київській Русі. Виходячи з цього вони робили висновок, що Київську Русь заснували східні слов'яни.

Значною мірою ці дебати набули лінгвістичного за своєю суттю характеру й торкаються етимології слова „Русь“. Норманісти доводять, що воно походить від слова ruotsi — фінської назви шведів, яка в свою чергу виводиться з давньошведського слова rodr (грести). Оскільки фінни підтримували тісні й тривалі зв'язки як із шведами, так і зі слов'янами, припускають, що свою назву для перших вони почали застосовувати й до останніх. У антинорманській концепції слово „Русь“ пов'язується з назвами річок Рось і Русна в Центральній Україні. Інша гіпотеза припускає можливість існування зв'язку між цим словом і назвою кочового племені роксоланів, яка походить від іранського гЬох, що значить „світло“. Оскільки ці гіпотези мають серйозні недоліки, жодна з них не дістала загальної підтримки. Що стосується самого слова „Русь“, то, як виявляється, ним спочатку називали варягів, потім землі полян у Центральній Україні, а згодом — ту політичну єдність, що стала зватися Київською Руссю. (Слово „Україна“ вперше з'являється в літописах у 1187 р. і спочатку вживається як географічне позначення Київського порубіжжя).

Аналогічно тому, як не вдалося дійти конкретного висновку про походження слова „Русь“, так і немає загальної згоди щодо ширшої проблеми — співвідношення зовнішніх скандінавських впливів та чинників власне слов'янської еволюції у виникненні Київської Русі. Тривала й затята суперечка дала мало нових фактичних даних. Можливо, через брак знань багато вчених (за винятком радянських) поступово були змушені шукати компромісного рішення. Нині існує загальна згода щодо впливу скандінавів на суспільство й культуру східних слов'ян. Мандруючи у складі невеликих ватаг заповзятливих воїнів-купців, варяги швидко засвоювали східнослов'янську мову та культуру й через свою малочисельність навряд чи могли серйозно вплинути на спосіб життя місцевого населення. Проте важко заперечувати участь, ба навіть провідну роль варягів у політичному житті з огляду на те, що всі правителі Києва аж до Святослава, а також їхні дружинники мали скандінавські імена. Варяги відігравали роль каталізатора політичного розвитку завдяки тому, що або підкоряли слов'ян і політичне організовуваній їх, або ж створювали для них загрозу, що змушувала їх краще організовуватися самим. Щоправда, у ряді випадків інтереси східних слов'ян і варягів співпадали. Це, зокрема, стосувалося обмеження впливу хозарів, протистояння нападам кочовиків, забезпечення й охорони дніпровського торговельного шляху на Візантію.

Тому існують вагомі підстави вважати виникнення Києва досягненням не якоїсь окремої етнічної групи, а результатом складної слов'яно-скандінавської взаємодії. Нещодавно американський учений Омелян Пріцак, розвиваючи цей підхід, висловив думку, що питання про етнічне походження Русі є несуттєвим. На його погляд, Русь була спочатку поліетнічним і багатомовним торговельним союзом, що з метою встановити контроль над торговими шляхами між Балтійським та Середземним морями і утворив політичну єдність під назвою Київська Русь.

Суперечки з норманістами Streitigkeiten mit Normalisten Disputes with the Normans Disputas con los normandos Différends avec les normalistes Geschillen met normalisten Spory z normalistami Споры с норманистами Tvister med normalister

У середині IХ ст. In the middle of the 9th century A mediados del siglo IX. Наддніпрянщина в господарському, культурному та політичному відношенні залишалася тихою заводдю. Dnieper in economic, cultural and political terms remained a quiet factory. Dnieper en términos económicos, culturales y políticos siguió siendo una fábrica tranquila. Naddnieprzańszczyzna pozostała cichą fabryką pod względem gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Але десь через 150 років вона стала серцевиною Київської Русі — могутнього політичного об'єднання, котре швидко перетворювалося на одне з найбільш розвинених і економічно процвітаючих суспільств тогочасної Європи. But some 150 years later, it became the heart of Kievan Rus, a powerful political union that quickly became one of the most developed and economically prosperous societies in Europe at the time. Pero unos 150 años después, se convirtió en el corazón de Kievan Rus, una poderosa unión política que rápidamente se convirtió en una de las sociedades más desarrolladas y económicamente prósperas de Europa en ese momento. Як же вдалося досягти цих гідних подиву змін? How did you manage to achieve these amazing changes? ¿Cómo te las arreglaste para lograr estos increíbles cambios? Jak więc udało nam się osiągnąć te niezwykłe zmiany? Хто їх здійснював? Who carried them out? ¿Quién los llevó a cabo? Kto je przeprowadził? Що уможливило їх — зовнішні стимули чи події внутрішнього життя? What made them possible - external stimuli or events of internal life? ¿Qué los hizo posibles: estímulos externos o eventos de la vida interna? Аби відповісти на ці запитання, згадаємо насамперед, що пишеться про походження Київської Русі у найдавнішому східнослов'янському літописі „Повість временних літ“: „У рік 852... стала називатися [наша земля] — Руська земля... У рік 859. To answer these questions, let us first mention what is written about the origin of Kievan Rus in the oldest East Slavic chronicle "The Tale of Bygone Years": Para responder a estas preguntas, mencionemos primero lo que está escrito sobre el origen de la Rus de Kiev en la crónica eslava oriental más antigua, "El cuento de los años pasados": Варяги, приходячи із замор'я, брали данину з чуді, і з словен, і з мері, і з весі, [і з] кривичів. The Vikings, coming from overseas, took tribute from the miracle, and from the Slovenes, and from the mayor, and from the scales, [and from] Krivichi. Los vikingos, viniendo de ultramar, tomaron tributo del milagro, y de los eslovenos, y del alcalde, y de la balanza, [y de] Krivichi. Warangowie, przybywając z zagranicy, pobierali daninę od Chudów, Słoweńców, Merów, Wesów i Krywiczów. А хозари брали з полян, і з сіверян, і з вятичів; брали вони по білій вивірці — стільки від диму... У рік 862. And the Khazars took from the glades, and from the northerners, and from the Vyatichi; they took on a white squirrel - so much from the smoke ... In the year 862. Y los jázaros tomaron de los claros, y de los norteños, y de Vyatichi; tomaron una ardilla blanca, tanto por el humo ... En el año 862. Вигнали [чудь, словени, кривичі і весь] варягів за море, і не дали їм данини, і стали самі в себе володіти. They expelled [Chud, Slovenes, Krivichi and all] Vikings from the sea, and did not pay tribute to them, and began to own themselves. Expulsaron a [Chud, eslovenos, Krivichi y todos] vikingos del mar, no les pagaron tributo y comenzaron a ser dueños de sí mismos. Chudowie, Słoweńcy, Krywicze i cała reszta wypędzili Varangian za morze, nie dali im żadnej daniny i zaczęli rządzić się sami. І не було в них правди, і встав рід на рід, і були усобиці в них, і воювати вони між собою почали. And there was no truth in them, and generation after generation arose, and there were strife in them, and they began to fight among themselves. Y no había verdad en ellos, y generación tras generación se levantaron, y hubo contienda en ellos, y comenzaron a pelear entre ellos. I nie było w nich sprawiedliwości, i powstali jedni przeciw drugim, i wybuchły między nimi spory, i zaczęli walczyć między sobą. І сказали вони: „Пошукаємо самі собі князя, який би володів нами і рядив за угодою, по праву“. And they said: "We are looking for a prince who would own us and rule by agreement, by right." Y dijeron: "Estamos buscando un príncipe que nos posea y gobierne por acuerdo, por derecho". Пішли вони за море до варягів, до русі. They went overseas to the Vikings, to the movement. Fueron al extranjero a los vikingos, al movimiento. Бо так звали тих варягів — русь, як ото одні звуться свеями, а другі — норманами, англами, інші — готами,— отак і ці. Because that's what those Vikings were called - Rus, as some are called Svei, and others - Normans, English, others - Goths - so are these. Porque así se llamaban esos vikingos: Rus, como algunos se llaman Svei, y otros, normandos, ingleses, otros, godos, así son estos. Сказали русі чудь, словени, кривичі і весь: „Земля наша велика і щедра, а порядкуй ній нема. The Russians, the Slovenes, the Krivichi, and all said: “Our land is big and generous, and there is no order for it. Los rusos, los eslovenos, los Krivichi y todos dijeron: “Nuestra tierra es grande y generosa, y no hay orden para ella. Chudowie, Słoweńcy, Krywicze i reszta ludu powiedzieli do ruchu: "Nasza ziemia jest duża i hojna, ale nie ma w niej porządku. Ідіть-но княжити і володіти нами“. Go and rule and rule over us. " Ve y gobierna y gobierna sobre nosotros". І вибралося троє братів із родами своїми, і з собою всю узяли русь“. And three brothers with their families were chosen, and with them all took Rus'. Y se eligieron tres hermanos con sus familias, y con ellos todos tomaron a Rus.

Спираючись на цей уривок, ряд німецьких учених, зокрема Готліб Байєр, Герхард Міллер та Август-Людвиг Шльоцер, які у XVIII ст. Based on this passage, a number of German scholars, including Gottlieb Bayer, Gerhard Miller and August-Ludwig Schlotzer, who in the XVIII century. Con base en este pasaje, varios eruditos alemanes, incluidos Gottlieb Bayer, Gerhard Miller y August-Ludwig Schlotzer, quienes en el siglo XVIII. служили в Росії, розвинули так звану норманську теорію. served in Russia, developed the so-called Norman theory. sirvió en Rusia, desarrolló la llamada teoría normanda. В ній доводилося, що Київську Русь заснували варяги — германо-скандінавська народність, відома на Заході як вікінги, або нормани. It proved that Kievan Rus was founded by the Vikings - the Germanic-Scandinavian people, known in the West as the Vikings, or Normans. Demostró que Kievan Rus fue fundada por los vikingos, el pueblo germánico-escandinavo, conocido en Occidente como los vikingos o normandos. Підкреслювання важливості германських впливів та натяки на нездатність слов'ян створити власну державу викликали обурення славетного російського вченого XVIII ст. Emphasizing the importance of German influence and hints at the inability of the Slavs to create their own state caused outrage among the famous n scientist of the XVIII century. El énfasis en la importancia de la influencia alemana y las insinuaciones sobre la incapacidad de los eslavos para crear su propio estado causaron indignación entre los famosos científicos del siglo XVIII. Podkreślanie znaczenia wpływów germańskich i wskazywanie na niezdolność Słowian do stworzenia własnego państwa wywołało oburzenie słynnego rosyjskiego uczonego XVIII wieku. Михайла Ломоносова, який написав гнівну відповідь німцям, доводячи першочергову роль слов'ян у створенні Київської Русі. Mykhailo Lomonosov, who wrote an angry response to the Germans, proving the primary role of the Slavs in the creation of Kyivan Rus. Mikhail Lomonosov, quien escribió una airada respuesta a los alemanes, argumentando el papel primordial de los eslavos en la creación de la Rus de Kiev. Твердження Ломоносова дістали назву антинорманської концепції та поклали початок суперечкам, які тривають і досьогодні. Lomonosov's claims were called the anti-Norman concept and sparked controversy that continues to this day. Las afirmaciones de Lomonosov se denominaron concepto anti-normando y provocaron una controversia que continúa hasta el día de hoy. Здавалося, що в XIX та на початку XX ст. It seemed that in the 19th and early 20th centuries Parecía que en el siglo XIX y principios del XX. переможе норманська теорія, оскільки її підтримала більшість західних і ряд відомих російських істориків. the Norman theory will prevail, as it has been supported by most Western and a number of well-known Russian historians. la teoría normanda prevalecerá, ya que ha sido apoyada por la mayoría de los historiadores rusos occidentales y varios conocidos. Проте антинорманських поглядів уперто трималися такі два провідних українських учених, як Михайло Грушевський та Микола Костомаров. However, anti-Norman views were stubbornly held by two leading Ukrainian scientists, Mykhailo Hrushevskyi and Mykola Kostomarov. Sin embargo, dos destacados académicos ucranianos, como Mykhailo Hrushevsky y Mykola Kostomarov, sostuvieron obstinadamente puntos de vista anti-normandos. У 30-х роках радянські вчені почали контрнаступ, оголосивши норманську теорію політичне шкідливою, бо в ній заперечується здатність слов'янських народів створити незалежну державу. In the 1930s, Soviet scholars launched a counteroffensive, declaring the Norman theory politically harmful because it denied the ability of the Slavic peoples to create an independent state. En la década de 1930, los académicos soviéticos lanzaron una contraofensiva y declararon que la teoría normanda era políticamente dañina porque negaba la capacidad de los pueblos eslavos para crear un estado independiente. При цьому наголошувалося на тенденційності Нестора-Літописця, монаха, який у XI ст. At the same time, the tendencies of Nestor the Chronicler, a monk who in the XI century. Al mismo tiempo, las tendencias de Néstor el Cronista, un monje que en el siglo XI. написав „Повість временних літ“, вказувалося на багато внутрішніх суперечностей у його розповіді й на те, що дані археологічних розкопок не підтверджують широкомасштабної присутності варягів у Київській Русі. wrote "The Tale of Bygone Years", pointed out many internal contradictions in his story and that the data of archaeological excavations do not confirm the large-scale presence of the Vikings in Kievan Rus. escribió "El cuento de los años pasados", señaló muchas contradicciones internas en su historia y que los datos de las excavaciones arqueológicas no confirman la presencia a gran escala de los vikingos en la Rus de Kiev. który napisał Tale of Bygone Years, wskazał na wiele wewnętrznych sprzeczności w swojej historii i że dowody archeologiczne nie potwierdzają obecności Varangian na dużą skalę na Rusi Kijowskiej. Виходячи з цього вони робили висновок, що Київську Русь заснували східні слов'яни. Based on this, they concluded that Kievan Rus was founded by Eastern Slavs. Sobre esta base, concluyeron que Kievan Rus fue fundada por eslavos orientales.

Значною мірою ці дебати набули лінгвістичного за своєю суттю характеру й торкаються етимології слова „Русь“. To a large extent, these debates have acquired a linguistic nature and concern the etymology of the word "Russia". En gran medida, estos debates han adquirido un carácter lingüístico y se refieren a la etimología de la palabra "Rusia". Норманісти доводять, що воно походить від слова ruotsi — фінської назви шведів, яка в свою чергу виводиться з давньошведського слова rodr (грести). Normanists argue that it comes from the word ruotsi - the Finnish name for Swedes, which in turn is derived from the ancient Swedish word rodr (gresti). Los normandos argumentan que proviene de la palabra ruotsi, el nombre finlandés de los suecos, que a su vez se deriva de la antigua palabra sueca rodr (gresti). Оскільки фінни підтримували тісні й тривалі зв'язки як із шведами, так і зі слов'янами, припускають, що свою назву для перших вони почали застосовувати й до останніх. Since the Finns maintained close and lasting ties with both the Swedes and the Slavs, it is suggested that they began to use their name for the former and the latter. Dado que los finlandeses mantuvieron vínculos estrechos y duraderos tanto con los suecos como con los eslavos, se sugiere que comenzaron a usar su nombre para los primeros y los segundos. У антинорманській концепції слово „Русь“ пов'язується з назвами річок Рось і Русна в Центральній Україні. In the anti-Norman concept, the word "Rus" is associated with the names of the rivers Ros and Rusna in Central Ukraine. En el concepto anti-normando, la palabra "Rus" está asociada con los nombres de los ríos Ros y Rusna en el centro de Ucrania. Інша гіпотеза припускає можливість існування зв'язку між цим словом і назвою кочового племені роксоланів, яка походить від іранського гЬох, що значить „світло“. Another hypothesis suggests that there is a connection between this word and the name of the nomadic Roxolani tribe, which comes from the Iranian Gox, meaning "light". Otra hipótesis sugiere que existe una conexión entre esta palabra y el nombre de la tribu nómada Roxolani, que proviene del iraní Gox, que significa "luz". Оскільки ці гіпотези мають серйозні недоліки, жодна з них не дістала загальної підтримки. As these hypotheses have serious shortcomings, none of them received general support. Como estas hipótesis tienen serias deficiencias, ninguna de ellas recibió un apoyo general. Що стосується самого слова „Русь“, то, як виявляється, ним спочатку називали варягів, потім землі полян у Центральній Україні, а згодом — ту політичну єдність, що стала зватися Київською Руссю. As for the word "Russia" itself, it turns out that it was first called the Vikings, then the lands of the glades in Central Ukraine, and later - the political unity, which became known as Kievan Rus. En cuanto a la palabra "Rusia" en sí, resulta que primero se llamó vikingos, luego las tierras de los claros en el centro de Ucrania y más tarde, la unidad política, que se conoció como Kievan Rus. (Слово „Україна“ вперше з'являється в літописах у 1187 р. і спочатку вживається як географічне позначення Київського порубіжжя). (The word "Ukraine" first appeared in chronicles in 1187 and was first used as a geographical indication of the Kiev border). (La palabra "Ucrania" apareció por primera vez en las crónicas en 1187 y se utilizó por primera vez como indicación geográfica de la frontera de Kiev).

Аналогічно тому, як не вдалося дійти конкретного висновку про походження слова „Русь“, так і немає загальної згоди щодо ширшої проблеми — співвідношення зовнішніх скандінавських впливів та чинників власне слов'янської еволюції у виникненні Київської Русі. Similarly to the fact that it was not possible to reach a concrete conclusion about the origin of the word "Rus", there is no general agreement on the broader problem - the ratio of external Scandinavian influences and factors of the actual Slavic evolution in the emergence of Kyivan Rus. Del mismo modo, como no se ha llegado a una conclusión concreta sobre el origen de la palabra "Rus", no hay un acuerdo general sobre un problema más amplio: la relación entre las influencias escandinavas externas y los factores de la evolución eslava en el surgimiento de la Rus de Kiev. Тривала й затята суперечка дала мало нових фактичних даних. The long and heated debate has yielded little new evidence. El largo y acalorado debate ha arrojado poca evidencia nueva. Можливо, через брак знань багато вчених (за винятком радянських) поступово були змушені шукати компромісного рішення. Perhaps due to lack of knowledge, many scientists (except Soviet) were gradually forced to find a compromise solution. Quizás debido a la falta de conocimiento, muchos científicos (excepto los soviéticos) se vieron obligados gradualmente a encontrar una solución de compromiso. Нині існує загальна згода щодо впливу скандінавів на суспільство й культуру східних слов'ян. There is now a general consensus on the influence of the Scandinavians on the society and culture of the Eastern Slavs. Ahora existe un consenso general sobre la influencia de los escandinavos en la sociedad y la cultura de los eslavos orientales. Мандруючи у складі невеликих ватаг заповзятливих воїнів-купців, варяги швидко засвоювали східнослов'янську мову та культуру й через свою малочисельність навряд чи могли серйозно вплинути на спосіб життя місцевого населення. Traveling in small herds of enterprising merchant warriors, the Vikings quickly mastered the East Slavic language and culture and, due to their small numbers, could hardly seriously affect the way of life of the local population. Viajando en pequeñas manadas de guerreros comerciantes emprendedores, los vikingos dominaron rápidamente el idioma y la cultura eslavos orientales y, debido a su pequeño número, difícilmente podrían afectar seriamente la forma de vida de la población local. Проте важко заперечувати участь, ба навіть провідну роль варягів у політичному житті з огляду на те, що всі правителі Києва аж до Святослава, а також їхні дружинники мали скандінавські імена. However, it is difficult to deny the participation, or even the leading role of the Varangians in political life, considering the fact that all the rulers of Kyiv up to Svyatoslav, as well as their soldiers, had Scandinavian names. Sin embargo, es difícil negar la participación, o incluso el papel principal de los vikingos en la vida política, dado que todos los gobernantes de Kiev hasta Svyatoslav, así como sus guerreros, tenían nombres escandinavos. Варяги відігравали роль каталізатора політичного розвитку завдяки тому, що або підкоряли слов'ян і політичне організовуваній їх, або ж створювали для них загрозу, що змушувала їх краще організовуватися самим. The Varangians played the role of a catalyst for political development due to the fact that they either subjugated the Slavs and organized them politically, or created a threat for them that forced them to better organize themselves. Los vikingos jugaron el papel de catalizador para el desarrollo político debido al hecho de que subyugaron a los eslavos y se organizaron políticamente, o representaron una amenaza para ellos, obligándolos a organizarse mejor. Щоправда, у ряді випадків інтереси східних слов'ян і варягів співпадали. True, in a number of cases the interests of Eastern Slavs and Varangians coincided. Sin embargo, en algunos casos coincidieron los intereses de los eslavos orientales y los vikingos. Це, зокрема, стосувалося обмеження впливу хозарів, протистояння нападам кочовиків, забезпечення й охорони дніпровського торговельного шляху на Візантію. This, in particular, concerned limiting the influence of the Khazars, resisting the attacks of nomads, ensuring and protecting the Dnieper trade route to Byzantium. Esto, en particular, se refería a limitar la influencia de los jázaros, resistir los ataques de los nómadas, proporcionar y proteger la ruta comercial del Dniéper a Bizancio.

Тому існують вагомі підстави вважати виникнення Києва досягненням не якоїсь окремої етнічної групи, а результатом складної слов'яно-скандінавської взаємодії. Therefore, there are good reasons to consider the emergence of Kyiv as an achievement not of some separate ethnic group, but as a result of complex Slavic-Scandinavian interaction. Por lo tanto, hay buenas razones para creer que el surgimiento de Kyiv no es el logro de un grupo étnico separado, sino el resultado de una compleja cooperación eslavo-escandinava. Нещодавно американський учений Омелян Пріцак, розвиваючи цей підхід, висловив думку, що питання про етнічне походження Русі є несуттєвим. Recently, the American scientist Omelyan Pritsak, developing this approach, expressed the opinion that the question of the ethnic origin of Russia is insignificant. Recientemente, el científico estadounidense Omelyan Pritsak, al desarrollar este enfoque, expresó la opinión de que la cuestión del origen étnico de Rusia es irrelevante. На його погляд, Русь була спочатку поліетнічним і багатомовним торговельним союзом, що з метою встановити контроль над торговими шляхами між Балтійським та Середземним морями і утворив політичну єдність під назвою Київська Русь. In his view, Russia was originally a polyethnic and multilingual trade union that, in order to establish control over the trade routes between the Baltic and Mediterranean Seas, formed a political unity called Kievan Rus. En su opinión, Rusia fue originalmente un sindicato poliétnico y multilingüe que estableció una unidad política llamada Kievan Rus para establecer el control sobre las rutas comerciales entre los mares Báltico y Mediterráneo.