×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Цікава наука (Exciting Science), Ми пересолюємо нашу їжу і це не те, що ви думаєте [MinuteEarth]

Ми пересолюємо нашу їжу і це не те, що ви думаєте [MinuteEarth]

Cхильні до посу́хи регіони світу забезпечують майже третину світового

постачання продовольства, і багато посівів у цих регіонах перебувають у небезпеці через нестачу

води. Не тільки тому, що ґрунт, у якому ростуть рослини, містить надто мало води,

але й тому що він містить занадто багато солі. Сіль є природним складнико́м ґрунту, води. Не тільки тому, що ґрунт, у якому ростуть рослини, містить надто мало води,

але й тому що він містить занадто багато солі. Сіль є природним складнико́м ґрунту,

вона утворюється з мінералів, вивітрених зі скель. Але у вологому кліматі велика ча́стка солі

розчиняється дощами і виноситься ґрунтовими водами вглиб.

У сухому ж кліматі дощова вода, просочуючись у ґрунт, рідко робить це, бо

значна частина опадів всмоктується глибоким корінням місцевих рослин, в результаті чого солі У сухому ж кліматі дощова вода, просочуючись у ґрунт, рідко робить це, бо

значна частина опадів всмоктується глибоким корінням місцевих рослин, в результаті чого солі

випадають в осад і поступово накопичуються в ґрунті нижче.

Цей солоний шар не є проблемою до тих пір, поки рослини і ґрунтові́ води залишаються на своїх місцях,

але коли місцева рослинність змінюється на неглибоко укорі́нені культури, більша частка дощово́ї води

проходить увесь цей шлях до ґрунтови́х вод, в результаті чого їхній рівень починає зростати.

При підніманні вони розчиняють відкладену сіль, приносячи солону воду до коренів рослин.

І ось тут проявляється проблема гідратації: окремі молекули солі

набагато більші, ніж молекули води, тому вони застряють у вузьких

з'єднаннях рослинних капілярів і перекривають їм водопостачання. В кращому ви́падку,

рослина, яка не може отримати достатню кількість води, росте повільно; у гіршому ж ви́падку вона вмирає.

І зрошення лише́ поси́лює усе: іригаційна вода, що надходить з річок та озер, є трохи

соло́нішою, аніж дощова, тому іригація додає́ солі безпосередньо в ґрунт, прискорюючи

підйом ґрунтови́х вод. Люди стикалися з цією проблемою і раніше.

Історики вважають, що засо́леності ґрунту сприя́ло падіння давньої Месопота́мії.

Ми спостерігаємо подібні ефекти й сьогодні: більше ніж чверть

всіх зрошуваних сільгоспугідь Землі зазнали зме́ншення урожа́йності через сіль.

Але навіть без додаткового зволоження рівень підземних вод швидко піднімається.

Наприклад, коли ліси в південно-західній Австралії були перетворені в незрошувані сільгоспугіддя,

потрібно було близько 12 (дванадцяти) років, для того, щоб рівень ґрунтових вод піднявся на 18 метрів.

Один зі способів, яким фермери посушливих регіонів борються з цією проблемою, є періодичне

промивання ґрунту великою кількістю прісної води для видалення солі.

Це працює - тимчасово - але вимагає багато води,

іноді більше, ніж використовується на посівах протягом усього вегетаційного періоду.

Кращим варіантом є посадка водолюбних дерев і чагарників з глибоким корінням, які можуть

увібрати більшу частину води, що проникла вглиб, і цим опустити ґрунтові води.

В Австралії різні дерева, посаджені серед звичайних культур, випивають так багато

води, що рівень підземних вод падає на 3 метри за десятиліття, несучи

розчинені солі з собою. І фермери в Узбекистані досягли подібних результатів,

чергуючи насадження культур і місцевих чагарників кожні кілька років.

Але незалежно від того, як ми їх чергуємо: в просторі або в часі, ми

швидше за все будемо покладатися на пристосовані до посу́хи місцеві рослини, щоб допомогти зберегти великі

посушливі ділянки найсолоніших сільгоспугідь, що продукують третину продуктів харчування в світі.

Оскільки, якщо ми солимо нашу їжу дО того як її з'їсти, то в цьому випадку

ми можемо не спробувати її взагалі.


Ми пересолюємо нашу їжу і це не те, що ви думаєте [MinuteEarth] Wir versalzen unser Essen und es ist nicht so, wie Sie denken [MinuteEarth] We oversalt our food and it's not what you think [MinuteEarth] Nous salons trop nos aliments et ce n'est pas ce que vous pensez [MinuteEarth].

Cхильні до посу́хи регіони світу забезпечують майже третину світового Drought-prone regions of the world provide almost a third of the world's food

постачання продовольства, і багато посівів у цих регіонах перебувають у небезпеці через нестачу food supply, and many crops in these regions are at risk due to shortages

води. Не тільки тому, що ґрунт, у якому ростуть рослини, містить надто мало води, water. Not only because the soil in which the plants grow contains too little water,

але й тому що він містить занадто багато солі. Сіль є природним складнико́м ґрунту, води. Не тільки тому, що ґрунт, у якому ростуть рослини, містить надто мало води, but also because it contains too much salt. Salt is a natural compound of soil and water. Not only because the soil in which plants grow contains too little water,

але й тому що він містить занадто багато солі. Сіль є природним складнико́м ґрунту, but also because it contains too much salt. Salt is a natural soil building block,

вона утворюється з мінералів, вивітрених зі скель. Але у вологому кліматі велика ча́стка солі It is formed from minerals weathered from rocks. But in humid climates, a large proportion of salt

розчиняється дощами і виноситься ґрунтовими водами вглиб. is dissolved by rains and carried deep into the groundwater.

У сухому ж кліматі дощова вода, просочуючись у ґрунт, рідко робить це, бо In dry climates, rainwater infiltrating the soil rarely does so because

значна частина опадів всмоктується глибоким корінням місцевих рослин, в результаті чого солі У сухому ж кліматі дощова вода, просочуючись у ґрунт, рідко робить це, бо A significant portion of precipitation is absorbed by the deep roots of native plants, resulting in salts In dry climates, rainwater infiltrating the soil rarely does so because

значна частина опадів всмоктується глибоким корінням місцевих рослин, в результаті чого солі a significant portion of precipitation is absorbed by the deep roots of local plants, resulting in salts

випадають в осад і поступово накопичуються в ґрунті нижче. precipitate and gradually accumulate in the soil below.

Цей солоний шар не є проблемою до тих пір, поки рослини і ґрунтові́ води залишаються на своїх місцях, This saline layer is not a problem as long as the plants and ground water remain in place,

але коли місцева рослинність змінюється на неглибоко укорі́нені культури, більша частка дощово́ї води but when native vegetation is replaced by shallow-rooted crops, a greater proportion of rainwater

проходить увесь цей шлях до ґрунтови́х вод, в результаті чого їхній рівень починає зростати. goes all the way to the groundwater, and as a result, its level begins to rise.

При підніманні вони розчиняють відкладену сіль, приносячи солону воду до коренів рослин. When rising, they dissolve deposited salt, bringing salty water to plant roots.

І ось тут проявляється проблема гідратації: окремі молекули солі And this is where the problem of hydration comes in: individual salt molecules

набагато більші, ніж молекули води, тому вони застряють у вузьких are much larger than water molecules, so they get stuck in narrow

з'єднаннях рослинних капілярів і перекривають їм водопостачання. В кращому ви́падку, The water supply to the plant capillaries is cut off. At best,

рослина, яка не може отримати достатню кількість води, росте повільно; у гіршому ж ви́падку вона вмирає. A plant that cannot get enough water grows slowly; in the worst case, it dies.

І зрошення лише́ поси́лює усе: іригаційна вода, що надходить з річок та озер, є трохи And irrigation only exacerbates everything: irrigation water coming from rivers and lakes is a little И орошение лишь усугубляет все: ирригационная вода, поступающая из рек и озер, является немного

соло́нішою, аніж дощова, тому іригація додає́ солі безпосередньо в ґрунт, прискорюючи is saltier than rainwater, so irrigation adds salts directly to the soil, accelerating более соленой, чем дождевая, поэтому ирригация добавляет соли непосредственно в почву, ускоряя

підйом ґрунтови́х вод. Люди стикалися з цією проблемою і раніше. Rising groundwater. People have faced this problem before. подъем грунтовых вод. Люди сталкивались с этой проблемой и раньше.

Історики вважають, що засо́леності ґрунту сприя́ло падіння давньої Месопота́мії. Historians believe that the fall of ancient Mesopotamia contributed to the salinity of the soil. Историки считают, что засоленности почвы способствовало падение древней Месопотамии.

Ми спостерігаємо подібні ефекти й сьогодні: більше ніж чверть We see similar effects today: more than a quarter of Мы наблюдаем подобные эффекты и сегодня: более четверти

всіх зрошуваних сільгоспугідь Землі зазнали зме́ншення урожа́йності через сіль. of the world's irrigated agricultural land has experienced a change in yield due to salt. всех орошаемых сельхозугодий Земли претерпели изменение урожайности из-за соли.

Але навіть без додаткового зволоження рівень підземних вод швидко піднімається. But even without additional moisture, the groundwater level is rising rapidly.

Наприклад, коли ліси в південно-західній Австралії були перетворені в незрошувані сільгоспугіддя, For example, when forests in southwestern Australia were converted into unirrigated farmland,

потрібно було близько 12 (дванадцяти) років, для того, щоб рівень ґрунтових вод піднявся на 18 метрів. It took about twelve (12) years for the water table to rise by 18 meters.

Один зі способів, яким фермери посушливих регіонів борються з цією проблемою, є періодичне One of the ways farmers in arid regions deal with this problem is to periodically

промивання ґрунту великою кількістю прісної води для видалення солі. washing the soil with plenty of fresh water to remove salt.

Це працює - тимчасово - але вимагає багато води, It works - temporarily - but it requires a lot of water,

іноді більше, ніж використовується на посівах протягом усього вегетаційного періоду. sometimes more than is used on crops throughout the growing season.

Кращим варіантом є посадка водолюбних дерев і чагарників з глибоким корінням, які можуть The best option is to plant water-loving trees and shrubs with deep roots that can

увібрати більшу частину води, що проникла вглиб, і цим опустити ґрунтові води.

В Австралії різні дерева, посаджені серед звичайних культур, випивають так багато

води, що рівень підземних вод падає на 3 метри за десятиліття, несучи

розчинені солі з собою. І фермери в Узбекистані досягли подібних результатів,

чергуючи насадження культур і місцевих чагарників кожні кілька років. чередуя насаждения культур и местных кустарников каждые несколько лет.

Але незалежно від того, як ми їх чергуємо: в просторі або в часі, ми

швидше за все будемо покладатися на пристосовані до посу́хи місцеві рослини, щоб допомогти зберегти великі скорее всего будем полагаться на приспособленные к засухе местные растения, чтобы помочь сохранить большие

посушливі ділянки найсолоніших сільгоспугідь, що продукують третину продуктів харчування в світі. засушливые участки самых соленых сельхозугодий, продуцирующих треть продуктов питания в мире.

Оскільки, якщо ми солимо нашу їжу дО того як її з'їсти, то в цьому випадку Because if we salt our food BEFORE we eat it, then in this case Поскольку, если мы солим нашу пищу ДО того как ее съесть, то в этом случае

ми можемо не спробувати її взагалі. мы можем не попробовать ее вообще.