×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Цікава наука (Exciting Science), Будова клітини [Nucleus Medical Media]

Будова клітини [Nucleus Medical Media]

Клітини є найменшими структурними одиницями живого організму. Усі клітини мають три спільних озна́ки, незалежно від то́го, якого вони типу. Всі клітини мають клітинну мембрану, яка відділяє їхній внутрішній вміст від навколишнього середовища, а та́кож цитопла́зму - схожу на желе рідину́, і ДНК, яка є генетичним матеріалом клітини. Існує два основних типи клітин. Перший тип - еукаріоти́чні клітини. Вони містять органе́ли, до яких відносять ядро ​​та інші особливі частини. Еукаріотичні клітини є більш розвинутими і складними клітинами; такими є клітини у рослин і тварин. Другий тип - прокаріоти́чні клітини. У них немає ядра чи оточених мембаною органел. Безумо́вно, у них є генетичний матеріал, але він не міститься у ядрі. Прокаріо́ти за́вжди складаються з однієї клітини, тобто вони є одноклітинними організмами, як-от бактерії. То що ж таке органе́ли? Дослівно, це означає "маленький о́рган". Органели - це спеціалізовані частини клітини, які мають унікальні функції. Почні́мо з ядра, центра управління клітиною. Ядро містить ДНК або генетичний матеріал. ДНК визначає, щО повинна робити клітина, і як сАме вона буде це робити. Хроматин - це розплетена і просторово розподілена форма ДНК, що огорнена ззовні ядерною мембраною. Коли клітина готова до по́ділу, ДНК конденсу́ється в структури, відомі як хромосо́ми. Ядро також містить особливу структуру - яде́рце, що являє собою структуру, в якій збираються рибосо́ми. Після то́го, як рибосоми покида́ють ядро, вони матимуть важливе завдання - синтез (або виробництво) білкі́в. За межами ядра́ рибосоми та усі інші органели плавають у цитопла́змі, яка є напіврідки́м середо́вищем. Рибосоми можуть вільно переміщуватися в цитоплазмі або ж прикріплюватися до ендоплазмати́чної мере́жі (або рети́кулуму), іноді скорочено ЕПР. Існує два типи ЕПР: шорстки́й, який несе на собі велику кількість рибосом, і гладки́й, на якому рибосом немає. Ендоплазматичний ретикулум - це мере́жа обмежених мембраною каналів для транспортування речовин, таких як білки́, що були синтезовані рибосо́мами. Білки́ та інші речови́ни виходять з ендоплазматичного ретикулуму в маленьких вези́кулах (бульбашках), де комплекс (або апарат) Ґо́льджі, званий іноді ті́льцем Ґо́льджі, приймає і приєднує їх. У міру свого́ руху крізь комплекс Ґольджі білки́ модифікуються у форми, які клітина зможе використати. Апарат Ґольджі робить це шляхо́м згортання білків в придатну для використання форму, або шляхо́м приєдна́ння до них інших речовин, таких як ліпі́ди або вуглево́ди. Вакуо́лі - це схожі на мішечки структури, що зберігають різні речовини. У цій рослинній клітині центральна вакуоля зберігає воду. Поверні́мося до тваринної клітини. Ви побачите органелу під назвою "лізосо́ма". Лізосо́ми - це своєрідні утилізатори сміття́, вони захоплюють пошкоджені або зношені частини клітини. А ферме́нти, якими наповнені лізосоми, розщеплюють ці клітинні відхо́ди. Мітохо́ндрія - це органела, яка є своєрідною електростанцією як для тваринних, так і для рослинних клітин. В ході процесу під назвою "клітинне дихання" мітохондрії виробляють молекули АТФ, які забезпечують енергією всі види клітинної діяльності. Клітини, які потребу́ють бІльшої кількості енергії, мають більше мітохондрій. Важливо відзначити, що клітина зберігає свою форму завдяки цитоскелету, який включає в себе зроблені з білка́ ниткоподібні мікрофіламенти, і мікротрубочки, що схожі на тонкі́ порожни́сті циліндри. Деякі організми, такі як рослини, є фототрофами. Це означає, що вони засвоюють енергію сонячного світла за допомогою клітин з органе́лами під назвою "хлоропла́сти". Хлоропла́ст - це пластид, у якому відбувається фотосинтез. І він зелений, тому що містить зелений пігмент - хлорофіл. Рослинні клітини та́кож мають кліти́нну стінку за межами їхніх клітинних мембран, яка забезпечує підтримку і захист рослинної клітини. Тваринні клітини не мають клітинної стінки. Існує багато інших унікальних структур, які містяться лише́ в певних клітинах. Ось деякі з них. В організмі людини, наприклад, дихальні шляхи вистелені клітинами, що мають ві́йки. Це мікроскопічні, схожі на волоси́нки, структу́ри, які можуть хвилеподі́бно рухатися. Така особливість допомагає вловлювати вди́хувані частинки і позбуватися від них при кашлі. Ще одна унікальна особливість багатьох клітин - це джгу́тики. Деякі бактерії мають джгу́тики. Джгутик, як маленький хвіст, може допомагати клітині рухатися, проштовуючи її вперед. Єдина людська кліти́на, яка має джгутик, - це сперматозоїд. Отож, підсумуємо: еукаріОтами є рослинні і тваринні клітини, які мають ядро ​​та мембранні органели, тоді як прокаріОти є однокліти́нними організмами без усіх цих речей. Усі клітини мають клітинну мембрану, цитоплазму та генетичний матеріал. І хоча́ лише́ рослинні клітини мають хлоропласти, і тваринні, і рослинні клітини містять мітохондрії.


Будова клітини [Nucleus Medical Media] Cell structure [Nucleus Medical Media]

Клітини є найменшими структурними одиницями живого організму. Усі клітини мають три спільних озна́ки, незалежно від то́го, якого вони типу. All cells have three features in common, regardless of their type. Всі клітини мають клітинну мембрану, яка відділяє їхній внутрішній вміст від навколишнього середовища, а та́кож цитопла́зму - схожу на желе рідину́, і ДНК, яка є генетичним матеріалом клітини. All cells have a cell membrane that separates their internal contents from the environment, as well as cytoplasm, a jelly-like fluid, and DNA, which is the genetic material of the cell. Існує два основних типи клітин. There are two main types of cells. Перший тип - еукаріоти́чні клітини. The first type is eukaryotic cells. Вони містять органе́ли, до яких відносять ядро ​​та інші особливі частини. They contain organelles, which include the nucleus and other special parts. Еукаріотичні клітини є більш розвинутими і складними клітинами; такими є клітини у рослин і тварин. Eukaryotic cells are more developed and complex cells; such are the cells of plants and animals. Другий тип - прокаріоти́чні клітини. У них немає ядра чи оточених мембаною органел. Безумо́вно, у них є генетичний матеріал, але він не міститься у ядрі. Прокаріо́ти за́вжди складаються з однієї клітини, тобто вони є одноклітинними організмами, як-от бактерії. Prokaryotes are always single-celled, meaning they are single-celled organisms like bacteria. То що ж таке органе́ли? Дослівно, це означає "маленький о́рган". Органели - це спеціалізовані частини клітини, які мають унікальні функції. Почні́мо з ядра, центра управління клітиною. Ядро містить ДНК або генетичний матеріал. ДНК визначає, щО повинна робити клітина, і як сАме вона буде це робити. Хроматин - це розплетена і просторово розподілена форма ДНК, що огорнена ззовні ядерною мембраною. Коли клітина готова до по́ділу, ДНК конденсу́ється в структури, відомі як хромосо́ми. Ядро також містить особливу структуру - яде́рце, що являє собою структуру, в якій збираються рибосо́ми. Після то́го, як рибосоми покида́ють ядро, вони матимуть важливе завдання - синтез (або виробництво) білкі́в. За межами ядра́ рибосоми та усі інші органели плавають у цитопла́змі, яка є напіврідки́м середо́вищем. Outside the nucleus, ribosomes and all other organelles float in the cytoplasm, which is a semi-liquid environment. Рибосоми можуть вільно переміщуватися в цитоплазмі або ж прикріплюватися до ендоплазмати́чної мере́жі (або рети́кулуму), іноді скорочено ЕПР. Ribosomes can move freely in the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum (or reticulum), sometimes abbreviated EPR. Існує два типи ЕПР: шорстки́й, який несе на собі велику кількість рибосом, і гладки́й, на якому рибосом немає. Ендоплазматичний ретикулум - це мере́жа обмежених мембраною каналів для транспортування речовин, таких як білки́, що були синтезовані рибосо́мами. The endoplasmic reticulum is a network of membrane-bound channels for transporting substances such as proteins that have been synthesized by ribosomes. Білки́ та інші речови́ни виходять з ендоплазматичного ретикулуму в маленьких вези́кулах (бульбашках), де комплекс (або апарат) Ґо́льджі, званий іноді ті́льцем Ґо́льджі, приймає і приєднує їх. Proteins and other substances leave the endoplasmic reticulum in small vesicles (bubbles), where the Golgi complex (or apparatus), sometimes called the Golgi body, receives and attaches them. У міру свого́ руху крізь комплекс Ґольджі білки́ модифікуються у форми, які клітина зможе використати. As they move through the Golgi complex, proteins are modified into forms that the cell can use. Апарат Ґольджі робить це шляхо́м згортання білків в придатну для використання форму, або шляхо́м приєдна́ння до них інших речовин, таких як ліпі́ди або вуглево́ди. The Golgi apparatus does this by folding proteins into a usable form, or by attaching other substances to them, such as lipids or carbohydrates. Вакуо́лі - це схожі на мішечки структури, що зберігають різні речовини. Vacuoles are bag-like structures that store various substances. У цій рослинній клітині центральна вакуоля зберігає воду. In this plant cell, the central vacuole stores water. Поверні́мося до тваринної клітини. Ви побачите органелу під назвою "лізосо́ма". Лізосо́ми - це своєрідні утилізатори сміття́, вони захоплюють пошкоджені або зношені частини клітини. А ферме́нти, якими наповнені лізосоми, розщеплюють ці клітинні відхо́ди. Мітохо́ндрія - це органела, яка є своєрідною електростанцією як для тваринних, так і для рослинних клітин. В ході процесу під назвою "клітинне дихання" мітохондрії виробляють молекули АТФ, які забезпечують енергією всі види клітинної діяльності. Клітини, які потребу́ють бІльшої кількості енергії, мають більше мітохондрій. Важливо відзначити, що клітина зберігає свою форму завдяки цитоскелету, який включає в себе зроблені з білка́ ниткоподібні мікрофіламенти, і мікротрубочки, що схожі на тонкі́ порожни́сті циліндри. Деякі організми, такі як рослини, є фототрофами. Це означає, що вони засвоюють енергію сонячного світла за допомогою клітин з органе́лами під назвою "хлоропла́сти". Хлоропла́ст - це пластид, у якому відбувається фотосинтез. І він зелений, тому що містить зелений пігмент - хлорофіл. Рослинні клітини та́кож мають кліти́нну стінку за межами їхніх клітинних мембран, яка забезпечує підтримку і захист рослинної клітини. Тваринні клітини не мають клітинної стінки. Існує багато інших унікальних структур, які містяться лише́ в певних клітинах. Ось деякі з них. В організмі людини, наприклад, дихальні шляхи вистелені клітинами, що мають ві́йки. Це мікроскопічні, схожі на волоси́нки, структу́ри, які можуть хвилеподі́бно рухатися. Така особливість допомагає вловлювати вди́хувані частинки і позбуватися від них при кашлі. Ще одна унікальна особливість багатьох клітин - це джгу́тики. Деякі бактерії мають джгу́тики. Джгутик, як маленький хвіст, може допомагати клітині рухатися, проштовуючи її вперед. Єдина людська кліти́на, яка має джгутик, - це сперматозоїд. Отож, підсумуємо: еукаріОтами є рослинні і тваринні клітини, які мають ядро ​​та мембранні органели, тоді як прокаріОти є однокліти́нними організмами без усіх цих речей. Усі клітини мають клітинну мембрану, цитоплазму та генетичний матеріал. І хоча́ лише́ рослинні клітини мають хлоропласти, і тваринні, і рослинні клітини містять мітохондрії.