×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Podcastul de Limba Română, 18. Cum s-a născut limba română?

18. Cum s-a născut limba română?

Podcastul de Limba Română este un podcast care te ajută să înveți limba română. Dacă ai ajuns la un nivel intermediar sau intermediar avansat, acest podcast te va ajuta să-ți îmbunătățești nivelul de înțelegere al limbii române, ascultând povestiri și comentarii interesante pe diverse teme, interpretând în context, într-un mod natural, expresiile și structurile mai puțin cunoscute. Transcrierea fiecărui episod este disponibilă pe pagina easy-(linuață)reader. (punkt)ro

Salutare stimați ascultători. Bună dimineața, bună ziua sau bună seara, depinde când ascultați acest episod, eu mă numesc Florin și sunt autorul acestui podcast, Podcastul de limba română. În episodul de azi vă invit să face o călătorie în timp, în trecut, în compania limbii române. Vom vorbi despre limba română, despre istoria sa, despre cum s-a format și cum a evoluat de-a lungul timpului.

Limba română este o limbă romanică, la fel ca și limbile italiană, spaniolă, portugheză, franceză, catalană și retoromană, printre altele.

Teoria acceptată de majoritatea lingviștilor spune că limba română s-a format din limba latină, suferind apoi de-a lungul timpului influențe lingvistice slave, turce, germane sau maghiare. Nu se poate defini cu exactitate momentul în care s-a format limba română. Documentele istorice de prin anul 1500 afirmă că pe teritoriul de astăzi al României, se vorbea o limbă aparte, o limbă pe care locuitorii de atunci, adică cei din Ardeal, din Moldova și din Muntenia, o numeau limba română.

Dar haideți să ne întoarcem puțin înapoi în timp, până în secolul V înaintea erei noastre

În această perioadă, o mare parte a zonei balcanice era locuită de traci, un popor antic care ocupa zona dintrea Marea Egee și Dunăre. Zona de la nordul Dunării era locuită de daci, numiți și geți, sau geto-daci, care, și ei, sunt considerați ca făcând parte din civilizația tracică. Din limba dacică nu s-a păstrat niciun document scris, fiind imposibil de a identifica cu certitudine vreun cuvânt moștenit și prezent în limba de azi. În schimb, au fost identificate aproximativ o sută de cuvinte de origine tracică și alte câteva sute de cuvinte reprezentând denumiri de locuri sau persoane care sunt prezente în limba română de azi. Cuvinte precum varză, viezure sau brânză sunt considerate ca fiind moștenite din limba tracă prin intermediul limbii geto-dacice.

Aceste cuvinte au rădăcini comune cu unele cuvinte similare din limbile aromână, meglenoromână și istroromână. Lingviștii din zilele noastre nu au căzut de acord dacă aceste limbi din zona balcanilor sunt doar dialecte ale limbii române sau pot fi considerate limbi de sine-stătătoare. În general, statutul de limbă sau dialect este de multe ori influențat de decizii politice sau teritoriale, și nu neapărat considerând doar aspectul lingvistic al limbii respective.

Continuând călătoria în timp, în secolul al doilea, e.n., în anul 106, dacii au fost cuceriți de romani în timpul împăratului roman Traian. Regele dacilor, Decebal, a decis să se sinucidă înainte de a fi capturat de romani, iar această scenă apare pe Columna lui Traian, un monument din Roma, capitala Italiei. Provincia locuită de geto-daci și denumită de romani Dacia-Felix a făcut parte din Imperiul Roman până în anul 256, când romanii s-au retras din Dacia.

Această perioadă de peste o sută de ani în care romanii au stăpânit teritoriul dacilor este considerată ca perioada de romanizare a geto-dacilor. Este și perioada în care se consideră că a început să se formeze limba română. Mulți dintre romani nu au părăsit Dacia nici după retragerea trupelor militare, continuând să vorbească limba lor, numită limba latină vulgară. În paranteză, vreau să adaug că limba latină utilizată în acea perioadă în Imperiul Roman avea două variante, două versiuni. Prima era limba latină literară, folosită în mod oficial de autorități, și de asemenea în scris, și care se folosește și în zilele noastre, de exemplu în scrierile bisericești sau se predă în școli. Apoi, a doua variantă, a doua versiune a limbii latine era limba latină vulgară, adică limba latină vorbită de oamenii obișnuiți, din popor.

Așadar, limba română a început să se formeze în acea perioadă din secolul al doilea din limba daco-geților și din latina vulgară. Celelalte dialecte ale limbii române, cele menționate mai devreme, s-au format în mod similar la sud de Dunăre.

A urmat apoi o perioadă obscură în istoria poporului român despre care nu există documente scrise. A fost o perioadă în care teritoriul Daciei a fost cucerit și stăpânit de mai multe popoare barbare. Pe urmă, în secolul cinci a avut loc migrarea slavilor pe teritorii vaste din nordul și sudul Dunării. La nordul Dunării slavii au fost asimilați de către geto-daci, acesta fiind momentul în care se consideră că procesul de formare al limbii române s-a încheiat. În același timp, popoarele de la sudul Dunării au fost asimilate de slavi, astfel că țări precum Bulgaria și fostele state iugoslave vorbesc în zilele noastre limbi de origine slavă.

Primele documente scrise în limba română apar abia prin secolele XV și XVI. Pentru o lungă perioadă de timp limba română scrisă a folosit alfabetul chirilic. Alfabetul latin a fost introdus abia în jurul anului 1850.

Limba română a fost influențată de-a lungul timpului de limbile popoarelor cu care a intrat în contact, precum slavii, turcii, grecii, germanii, maghiarii. De asemenea, în timpul secolului al XIX-lea, limba română a fost puternic influențată și de limba franceză.

Dar cum se văd toate aceste urme, aceste influențe în limba română actuală? Conform unui studiu recent, vocabularul românesc de bază, care se consideră că conține 2581 de cuvinte, are aproximativ 70% cuvinte de origine romanică. Acest procent de 70% de cuvinte de origine romanică este distribuit astfel: 45% cuvinte de origine latină directă, 21% de origine franceză și 4% de origine italiană.

Restul de 30% din cuvintele vocabularului de bază se împarte astfel: 14% din totalul de cuvinte cuvinte au origine slavă, 2,5% au origine germanică, 1,7% origine greacă, cuvintele maghiare reprezintă 1,43%, cele traco-dace 1%, cuvintele turcești 0,75%, restul provenind în proporție nesemnificativă din alte limbi sau fiind de origine necunsocută.

Ca o ultimă curiozitate, numărul total de cuvinte în limba română este considerat a fi de aproximativ 120.000. Am ajuns acum la sfârșitul călătorii noastre în timp alături de limba română. Sper că am reușit să vă prezint informații interesante despre cum s-a format limba română, care sunt originile ei și cum a evoluat de a lungul timpului.

Vă mulțumesc că m-ați ascultat și acum, în acest episod, până la sfârșit, și… vă aștept în episodul următor. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și vă spun: La reauzire! Pa, pa!

1

18. Cum s-a născut limba română? 18. Wie ist die rumänische Sprache entstanden? 18\. How was the Romanian language born? 18. ¿Cómo nació la lengua rumana? 18. Comment est née la langue roumaine ? 18. Come è nata la lingua romena? 18. Kaip gimė rumunų kalba? 18. Hoe is de Roemeense taal ontstaan? 18. Como nasceu a língua romena? 18. Как зародился румынский язык? 18. Hur föddes det rumänska språket? 18. Як народилася румунська мова?

Podcastul de Limba Română este un podcast care te ajută să înveți limba română. The Romanian Language Podcast is a podcast that helps you learn the Romanian language. Dacă ai ajuns la un nivel intermediar sau intermediar avansat, acest podcast te va ajuta să-ți îmbunătățești nivelul de înțelegere al limbii române, ascultând povestiri și comentarii interesante pe diverse teme, interpretând în context, într-un mod natural, expresiile și structurile mai puțin cunoscute. If you have reached an intermediate or advanced intermediate level, this podcast will help you improve your level of understanding of the Romanian language, listening to interesting stories and comments on various topics, interpreting in context, in a natural way, the expressions and structures more little known. Transcrierea fiecărui episod este disponibilă pe pagina easy-(linuață)reader. (punkt)ro

Salutare stimați ascultători. Bună dimineața, bună ziua sau bună seara, depinde când ascultați acest episod, eu mă numesc Florin și sunt autorul acestui podcast, Podcastul de limba română. În episodul de azi vă invit să face o călătorie în timp, în trecut, în compania limbii române. In today's episode I invite you to take a trip through time, into the past, in the company of the Romanian language. Nella puntata di oggi vi invito a fare un viaggio nel tempo, nel passato, in compagnia della lingua romena. В сегодняшнем выпуске я приглашаю вас совершить путешествие в прошлое, в компанию румынского языка. Vom vorbi despre limba română, despre istoria sa, despre cum s-a format și cum a evoluat de-a lungul timpului. We will talk about the Romanian language, its history, how it was formed and how it has evolved over time. Parleremo della lingua romena, della sua storia, di come si è formata e di come si è evoluta nel tempo. Мы поговорим о румынском языке, его истории, о том, как он возник и как развивался с течением времени.

Limba română este o limbă romanică, la fel ca și limbile italiană, spaniolă, portugheză, franceză, catalană și retoromană, printre altele. Romanian is a Romance language, as are Italian, Spanish, Portuguese, French, Catalan and Rhaeto-Romance, among others. Il romeno è una lingua romanza, così come l'italiano, lo spagnolo, il portoghese, il francese, il catalano e il retoromanzo, tra le altre. Румынский язык относится к романским языкам, как и итальянский, испанский, португальский, французский, каталонский, рето-романский и другие.

Teoria acceptată de majoritatea lingviștilor spune că limba română s-a format din limba latină, suferind apoi de-a lungul timpului influențe lingvistice slave, turce, germane sau maghiare. La teoria accettata dalla maggior parte dei linguisti è che il romeno abbia avuto origine dal latino e sia stato influenzato nel tempo dalle lingue slave, turche, tedesche e ungheresi. Согласно теории, принятой большинством лингвистов, румынский язык произошел от латинского и со временем подвергся влиянию славянских, турецких, немецких и венгерских языков. Nu se poate defini cu exactitate momentul în care s-a format limba română. Documentele istorice de prin anul 1500 afirmă că pe teritoriul de astăzi al României, se vorbea o limbă aparte, o limbă pe care locuitorii de atunci, adică cei din Ardeal, din Moldova și din Muntenia, o numeau limba română. Historical documents from around 1500 state that a special language was spoken on the territory of present-day Romania, a language that the inhabitants of that time, i.e. those from Ardeal, Moldova and Muntenia, called Romanian. В исторических документах, датируемых примерно 1500 годом, говорится, что на территории нынешней Румынии говорили на особом языке, который жители того времени, то есть выходцы из Ардеала, Молдовы и Мунтении, называли румынским.

Dar haideți să ne întoarcem puțin înapoi în timp, până în secolul V înaintea erei noastre But let's go back in time a bit, to the 5th century before our era Ma torniamo un po' indietro nel tempo, al V secolo prima della nostra epoca Но давайте вернемся немного назад, в V век до нашей эры.

În această perioadă, o mare parte a zonei balcanice era locuită de traci, un popor antic care ocupa zona dintrea Marea Egee și Dunăre. В этот период большая часть Балканского полуострова была заселена фракийцами - древним народом, занимавшим территорию между Эгейским морем и Дунаем. Zona de la nordul Dunării era locuită de daci, numiți și geți, sau geto-daci, care, și ei, sunt considerați ca făcând parte din civilizația tracică. The area north of the Danube was inhabited by Dacians, also called Getae, or Geto-Dacians, who are also considered to be part of the Thracian civilization. L'area a nord del Danubio era abitata dai Daci, noti anche come Goti o Geto-Daci, che sono anche considerati parte della civiltà tracia. Территория к северу от Дуная была заселена даками, также известными как готы или гето-даки, которые также считаются частью фракийской цивилизации. Din limba dacică nu s-a păstrat niciun document scris, fiind imposibil de a identifica cu certitudine vreun cuvânt moștenit și prezent în limba de azi. No written document has been preserved from the Dacian language, as it is impossible to identify with certainty any word inherited and present in today's language. От дакийского языка не сохранилось никаких письменных документов, поэтому невозможно с уверенностью определить какое-либо унаследованное слово, присутствующее в языке сегодня. În schimb, au fost identificate aproximativ o sută de cuvinte de origine tracică și alte câteva sute de cuvinte reprezentând denumiri de locuri sau persoane care sunt prezente în limba română de azi. Instead, about one hundred words of Thracian origin were identified and several hundred other words representing names of places or people that are present in the Romanian language today. Sono state invece individuate un centinaio di parole di origine tracia e diverse altre centinaia di parole che rappresentano nomi di luoghi o di persone presenti oggi nella lingua romena. Вместо этого было выявлено около ста слов фракийского происхождения и еще несколько сотен слов, представляющих собой названия мест или людей, которые присутствуют в румынском языке сегодня. Cuvinte precum varză, viezure sau brânză sunt considerate ca fiind moștenite din limba tracă prin intermediul limbii geto-dacice. Des mots tels que chou, coquille Saint-Jacques ou fromage sont considérés comme ayant été hérités de la langue thrace par l'intermédiaire de la langue géto-dacienne. Si ritiene che parole come cavolo, capasanta o formaggio siano state ereditate dalla lingua tracia attraverso la lingua geto-dacica. Считается, что такие слова, как капуста, гребешок или сыр, были унаследованы из фракийского языка через гето-дакийский язык.

Aceste cuvinte au rădăcini comune cu unele cuvinte similare din limbile aromână, meglenoromână și istroromână. Queste parole hanno radici comuni con alcune parole simili nelle lingue romena, meglenoromana e istro-romena. Эти слова имеют общие корни с некоторыми похожими словами в ароманском, мегленороманском и истро-романском языках. Lingviștii din zilele noastre nu au căzut de acord dacă aceste limbi din zona balcanilor sunt doar dialecte ale limbii române sau pot fi considerate limbi de sine-stătătoare. Modern linguists have not agreed whether these Balkan languages are only dialects of Romanian or can be considered languages in their own right. Современные лингвисты не пришли к единому мнению, являются ли эти балканские языки только диалектами румынского или могут считаться самостоятельными языками. În general, statutul de limbă sau dialect este de multe ori influențat de decizii politice sau teritoriale, și nu neapărat considerând doar aspectul lingvistic al limbii respective. In general, the status of a language or dialect is often influenced by political or territorial decisions, and not necessarily by considering only the linguistic aspect of the language. En général, le statut d'une langue ou d'un dialecte est souvent influencé par des décisions politiques ou territoriales, et pas nécessairement en considérant uniquement l'aspect linguistique de la langue. In generale, lo status di una lingua o di un dialetto è spesso influenzato da decisioni politiche o territoriali, e non necessariamente considerando solo l'aspetto linguistico della lingua. В целом, на статус языка или диалекта часто влияют политические или территориальные решения, а не только лингвистический аспект языка.

Continuând călătoria în timp, în secolul al doilea, e.n., în anul 106, dacii au fost cuceriți de romani în timpul împăratului roman Traian. Proseguendo il viaggio nel tempo, nel II secolo d.C., nel 106 d.C., i Daci furono conquistati dai Romani sotto l'imperatore Traiano. Продолжая путешествие в прошлое, во втором веке нашей эры, в 106 году, даки были завоеваны римлянами при римском императоре Траяне. Regele dacilor, Decebal, a decis să se sinucidă înainte de a fi capturat de romani, iar această scenă apare pe Columna lui Traian, un monument din Roma, capitala Italiei. The Dacian king, Decebal, decided to commit suicide before being captured by the Romans, and this scene appears on Trajan's Column, a monument in Rome, the capital of Italy. Le roi des Daces, Decebal, décida de se suicider avant d'être capturé par les Romains, et cette scène figure sur la colonne Trajane, un monument situé à Rome, la capitale de l'Italie. Il re dei Daci, Decebal, decise di suicidarsi prima di essere catturato dai Romani e questa scena appare sulla Colonna Traiana, un monumento a Roma, capitale d'Italia. Дакийский царь Децебал решил покончить жизнь самоубийством, прежде чем попасть в плен к римлянам, и эта сцена изображена на колонне Траяна, памятнике в Риме, столице Италии. Provincia locuită de geto-daci și denumită de romani Dacia-Felix a făcut parte din Imperiul Roman până în anul 256, când romanii s-au retras din Dacia. The province inhabited by the Geto-Dacians and called Dacia-Felix by the Romans was part of the Roman Empire until 256, when the Romans withdrew from Dacia. La province habitée par les Géto-daciens et appelée Dacie-Félix par les Romains a fait partie de l'Empire romain jusqu'en 256, date à laquelle les Romains se sont retirés de la Dacie. Провинция, населенная гето-даками и называемая римлянами Дакия-Феликс, входила в состав Римской империи до 256 года, когда римляне покинули Дакию.

Această perioadă de peste o sută de ani în care romanii au stăpânit teritoriul dacilor este considerată ca perioada de romanizare a geto-dacilor. Cette période de plus de cent ans pendant laquelle les Romains ont régné sur le territoire des Daces est considérée comme la période de romanisation des Géto-daces. Questo periodo di oltre cento anni in cui i Romani dominarono il territorio dei Daci è considerato il periodo di romanizzazione dei Geto-Daci. Этот более чем столетний период, в течение которого римляне правили на территории даков, считается периодом романизации гето-даков. Este și perioada în care se consideră că a început să se formeze limba română. This is also the period when the Romanian language is considered to have begun to form. C'est également à cette époque que l'on considère que la langue roumaine a commencé à se former. Questo è anche il periodo in cui si ritiene che la lingua romena abbia iniziato a formarsi. Считается, что именно в этот период начал формироваться румынский язык. Mulți dintre romani nu au părăsit Dacia nici după retragerea trupelor militare, continuând să vorbească limba lor, numită limba latină vulgară. Many of the Romans did not leave Dacia even after the withdrawal of the military troops, continuing to speak their language, called Vulgar Latin. De nombreux Romains n'ont pas quitté la Dacie, même après le retrait des troupes militaires, et ont continué à parler leur langue, le latin vulgaire. Molti romani non lasciarono la Dacia nemmeno dopo il ritiro delle truppe militari, continuando a parlare la loro lingua, chiamata latino volgare. Многие римляне не покинули Дакию даже после вывода военных войск, продолжая говорить на своем языке, называемом вульгарной латынью. În paranteză, vreau să adaug că limba latină utilizată în acea perioadă în Imperiul Roman avea două variante, două versiuni. As an aside, I would like to add that the Latin language used at that time in the Roman Empire had two variants, two versions. A margine, vorrei aggiungere che la lingua latina utilizzata all'epoca nell'Impero Romano aveva due varianti, due versioni. В качестве дополнения я хотел бы добавить, что латинский язык, использовавшийся в то время в Римской империи, имел два варианта, две версии. Prima era limba latină literară, folosită în mod oficial de autorități, și de asemenea în scris, și care se folosește și în zilele noastre, de exemplu în scrierile bisericești sau se predă în școli. The first was the literary Latin language, used officially by the authorities, and also in writing, and which is still used today, for example in church writings or taught in schools. La prima era la lingua letteraria latina, utilizzata ufficialmente dalle autorità e anche per la scrittura, e che viene usata ancora oggi, ad esempio negli scritti ecclesiastici o insegnata nelle scuole. Первым был литературный латинский язык, который официально использовался властями, а также в письменной речи и который используется до сих пор, например, в церковных документах или при обучении в школах. Apoi, a doua variantă, a doua versiune a limbii latine era limba latină vulgară, adică limba latină vorbită de oamenii obișnuiți, din popor. Ensuite, la deuxième version, la deuxième version du latin était le latin vulgaire, c'est-à-dire le latin parlé par les gens ordinaires, les gens du peuple. Затем, второй версией, второй версией латыни стала вульгарная латынь, то есть латынь, на которой говорили обычные, простые люди.

Așadar, limba română a început să se formeze în acea perioadă din secolul al doilea din limba daco-geților și din latina vulgară. Thus, the Romanian language began to form in that period of the second century from the language of the Dacians and from Vulgar Latin. Così, la lingua romena cominciò a formarsi in quel periodo del secondo secolo dalla lingua dei Daci e dal latino volgare. Таким образом, румынский язык начал формироваться в этот период II века из языка даков и вульгарной латыни. Celelalte dialecte ale limbii române, cele menționate mai devreme, s-au format în mod similar la sud de Dunăre. The other dialects of the Romanian language, those mentioned earlier, formed in a similar way south of the Danube. Les autres dialectes de la langue roumaine, ceux mentionnés précédemment, se sont formés de la même manière au sud du Danube. Gli altri dialetti della lingua romena, quelli già citati, si sono formati in modo simile a sud del Danubio. Другие диалекты румынского языка, упомянутые ранее, сформировались аналогичным образом к югу от Дуная.

A urmat apoi o perioadă obscură în istoria poporului român despre care nu există documente scrise. Then followed an obscure period in the history of the Romanian people about which there are no written documents. S'ensuit une période obscure de l'histoire du peuple roumain sur laquelle il n'existe aucun document écrit. Seguì un periodo oscuro della storia del popolo rumeno, di cui non esistono documenti scritti. Затем последовал неясный период в истории румынского народа, о котором не сохранилось никаких письменных документов. A fost o perioadă în care teritoriul Daciei a fost cucerit și stăpânit de mai multe popoare barbare. It was a period when the territory of Dacia was conquered and ruled by several barbarian peoples. C'est une période où le territoire de la Dacie a été conquis et gouverné par plusieurs peuples barbares. Fu un periodo in cui il territorio della Dacia fu conquistato e governato da diversi popoli barbari. Это был период, когда территория Дакии была завоевана и управлялась несколькими варварскими народами. Pe urmă, în secolul cinci a avut loc migrarea slavilor pe teritorii vaste din nordul și sudul Dunării. Then, in the fifth century, the Slavs migrated over vast territories north and south of the Danube. Poi, nel V secolo, gli Slavi migrarono su vasti territori a nord e a sud del Danubio. Затем, в пятом веке, славяне мигрировали по обширным территориям к северу и югу от Дуная. La nordul Dunării slavii au fost asimilați de către geto-daci, acesta fiind momentul în care se consideră că procesul de formare al limbii române s-a încheiat. North of the Danube, the Slavs were assimilated by the Geto-Dacians, which is when the process of the formation of the Romanian language is considered to have ended. Au nord du Danube, les Slaves ont été assimilés par les Géto-daciens, et c'est à ce moment-là que l'on considère que le processus de formation de la langue roumaine s'est achevé. A nord del Danubio, gli Slavi furono assimilati dai Geto-Daci, e questo è il momento in cui si considera concluso il processo di formazione della lingua romena. К северу от Дуная славяне были ассимилированы гето-даками, и на этом процесс формирования румынского языка считается законченным. În același timp, popoarele de la sudul Dunării au fost asimilate de slavi, astfel că țări precum Bulgaria și fostele state iugoslave vorbesc în zilele noastre limbi de origine slavă. At the same time, the peoples south of the Danube were assimilated by the Slavs, so that countries such as Bulgaria and the former Yugoslav states now speak Slavic languages. Parallèlement, les peuples situés au sud du Danube ont été assimilés par les Slaves, de sorte que des pays comme la Bulgarie et les anciens États yougoslaves parlent aujourd'hui des langues slaves. Allo stesso tempo, i popoli a sud del Danubio sono stati assimilati dagli slavi, tanto che paesi come la Bulgaria e gli Stati dell'ex Jugoslavia parlano oggi lingue slave. В то же время народы к югу от Дуная были ассимилированы славянами, так что такие страны, как Болгария и бывшие югославские государства, сегодня говорят на славянских языках.

Primele documente scrise în limba română apar abia prin secolele XV și XVI. The first documents written in Romanian appear only in the 15th and 16th centuries. Les premiers documents écrits en roumain n'apparaissent qu'aux XVe et XVIe siècles. I primi documenti scritti in romeno compaiono solo nel XV e XVI secolo. Первые документы, написанные на румынском языке, появляются только в XV и XVI веках. Pentru o lungă perioadă de timp limba română scrisă a folosit alfabetul chirilic. Per molto tempo la lingua romena scritta ha utilizzato l'alfabeto cirillico. Долгое время в письменном румынском языке использовался кириллический алфавит. Alfabetul latin a fost introdus abia în jurul anului 1850. The Latin alphabet was not introduced until around 1850. Латинский алфавит появился только в 1850 году.

Limba română a fost influențată de-a lungul timpului de limbile popoarelor cu care a intrat în contact, precum slavii, turcii, grecii, germanii, maghiarii. The Romanian language has been influenced over time by the languages of the peoples with whom it came into contact, such as the Slavs, Turks, Greeks, Germans, Hungarians. La lingua romena è stata influenzata nel tempo dalle lingue dei popoli con cui è entrata in contatto, come gli slavi, i turchi, i greci, i tedeschi, gli ungheresi. На румынский язык со временем оказали влияние языки народов, с которыми он вступал в контакт, - славян, турок, греков, немцев, венгров. De asemenea, în timpul secolului al XIX-lea, limba română a fost puternic influențată și de limba franceză. During the 19th century, the Romanian language was also strongly influenced by the French language. В XIX веке румынский язык также испытал сильное влияние французского языка.

Dar cum se văd toate aceste urme, aceste influențe în limba română actuală? But how do we see all these traces, these influences in the current Romanian language? Ma come vediamo tutte queste tracce, queste influenze nella lingua romena attuale? Но как мы видим все эти следы, эти влияния в современном румынском языке? Conform unui studiu recent, vocabularul românesc de bază, care se consideră că conține 2581 de cuvinte, are aproximativ 70% cuvinte de origine romanică. According to a recent study, the basic Romanian vocabulary, which is believed to contain 2,581 words, has about 70% words of Romance origin. Secondo un recente studio, il vocabolario romeno di base, che si ritiene contenga 2.581 parole, ha circa il 70% di parole di origine romanza. Согласно недавнему исследованию, в базовом словарном запасе румынского языка, который, как считается, содержит 2 581 слово, около 70% слов романского происхождения. Acest procent de 70% de cuvinte de origine romanică este distribuit astfel: 45% cuvinte de origine latină directă, 21% de origine franceză și 4% de origine italiană. This 70% of words of Romance origin is distributed as follows: 45% words of direct Latin origin, 21% of French origin and 4% of Italian origin. Questo 70% di parole di origine romanza è così distribuito: 45% di parole di origine direttamente latina, 21% di origine francese e 4% di origine italiana. Эти 70% слов романского происхождения распределяются следующим образом: 45% слов непосредственно латинского происхождения, 21% французского происхождения и 4% итальянского происхождения.

Restul de 30% din cuvintele vocabularului de bază se împarte astfel: 14% din totalul de cuvinte cuvinte au origine slavă, 2,5% au origine germanică, 1,7% origine greacă, cuvintele maghiare reprezintă 1,43%, cele traco-dace 1%, cuvintele turcești 0,75%, restul provenind în proporție nesemnificativă din alte limbi sau fiind de origine necunsocută. The remaining 30% of the basic vocabulary words are divided as follows: 14% of the total number of words are of Slavic origin, 2.5% are of Germanic origin, 1.7% are of Greek origin, Hungarian words represent 1.43%, Thraco-Dacian words 1%, Turkish words 0.75%, the rest are of insignificant origin from other languages or of unknown origin. Les 30 % restants du vocabulaire de base se répartissent comme suit : 14 % du nombre total de mots sont d'origine slave, 2,5 % sont d'origine germanique, 1,7 % sont d'origine grecque, les mots hongrois représentent 1,43 %, les mots thraco-daciens 1 %, les mots turcs 0,75 %, le reste étant d'origine insignifiante provenant d'autres langues ou d'origine inconnue. Il restante 30% delle parole del vocabolario di base è così suddiviso: il 14% del numero totale di parole è di origine slava, il 2,5% è di origine germanica, l'1,7% è di origine greca, le parole ungheresi rappresentano l'1,43%, le parole traco-daciche l'1%, le parole turche lo 0,75%, il resto è di origine insignificante da altre lingue o di origine sconosciuta. Остальные 30% слов базового словарного запаса распределяются следующим образом: 14% от общего числа слов имеют славянское происхождение, 2,5% - германское, 1,7% - греческое, венгерские слова составляют 1,43%, фрако-дакийские - 1%, турецкие - 0,75%, остальные слова имеют незначительное происхождение из других языков или неизвестное происхождение.

Ca o ultimă curiozitate, numărul total de cuvinte în limba română este considerat a fi de aproximativ 120.000. Am ajuns acum la sfârșitul călătorii noastre în timp alături de limba română. Sper că am reușit să vă prezint informații interesante despre cum s-a format limba română, care sunt originile ei și cum a evoluat de a lungul timpului. Come ultima curiosità, si ritiene che il numero totale di parole in romeno sia di circa 120.000. Siamo giunti alla fine del nostro viaggio nel tempo con la lingua romena. Spero di essere riuscito a presentarvi alcune informazioni interessanti su come si è formata la lingua rumena, sulle sue origini e su come si è evoluta nel tempo. В качестве последнего любопытства можно сказать, что общее количество слов в румынском языке составляет около 120 000. Вот и подошло к концу наше путешествие во времени с румынским языком. Надеюсь, мне удалось представить вам интересную информацию о том, как формировался румынский язык, каковы его истоки и как он развивался с течением времени.

Vă mulțumesc că m-ați ascultat și acum, în acest episod, până la sfârșit, și… vă aștept în episodul următor. Thank you for listening to me now, in this episode, until the end, and... I look forward to seeing you in the next episode. Спасибо, что слушали меня сейчас, в этом эпизоде, до конца, и... Я с нетерпением жду встречи с вами в следующем эпизоде. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și vă spun: La reauzire! Until next time I wish you all the best and I say: Goodbye! Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite le meilleur et je vous dis : Au revoir ! Pa, pa!

1