×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Norsk for Beginners, 2.9 – Norse Religion

2.9 – Norse Religion

Heihei!

Norrøn religion Vi vet egentlig ikke så mye om folks religion i vikingtida. Vi har ikke så mange kilder fra denne perioden. Vikingene skreiv lite ned i bøker. Vikingene skreiv ikke egentlig om sin egen religion. Våre kilder til vikingenes religion kommer derfor fra graver og religiøse ting som har overlevd fra denne perioden. De skriftlige kildene kommer fra kristne forfattere. Kristne forfattere skreiv om vikingtidas mytologi og religion etter at Norge og resten av Skandinavia hadde konvertert til kristendommen. De kristne forfatterne var ikke de mest objektive kildene til norrøn mytologi, og vi kan derfor ikke stole på alt de skriver om før-kristen religion i Norden.

Likevel kan vi si en del om norrøn religion. I norrøn religion var ikke tekster særlig viktige. Norrøn religion var ikke som kristendommen og islam med bibelen og koranen. Det fantes ikke en «norrøn bibel». Det var ofring som var viktig i norrøn religion. Ofring var mye viktigere i norrøn mytologi enn tekster og skrift. Å ofre betyr for eksempel at man dreper et dyr og gir deler av dyrets kroppsdeler til ære for en gud eller gudinne. For eksempel kunne man ofre en gris til Frøya for at jordbruket skulle gå bra.

Disse ofringene kaller vi ofte for blót. Det fantes tre store hovedblót. Disse blótene, eller ofringsseremoniene, var det viktigste i norrøn religion. Det var dette som var norrøn religion. De tre hovedblótene var høstblot, midtvintersblot og sommerblot.

Blotene skjedde altså på bestemte tider i året. Høstblotet skjedde på høsten, sannsynligvis i oktober. På dette blotet ofra man for å takke for maten man hadde sanka inn til vinteren. Vikingene ofra også til gudene for at de skulle beskytte dem mot vinteren og for at maten skulle vare hele vinteren. Altså at folk skulle ha nok mat til hele vinteren.

Midtvintersblotet skjedde i slutten av desember når sola er på sitt laveste i Norge. Dette heter vintersolverv på norsk. Det er når sola er på det laveste; det er den dagen i året med minst sollys. Midtvintersblotet gikk ut på å ofre til ære for sola slik at den skulle komme tilbake. De ofra for at sola skulle snu og ta med seg lys og varme igjen. Midtvintersblotet heter også jul, og i Norge feirer vi fortsatt jul. I dag i Norge har derimot jul fått en ny betydning. Jul betyr ikke lenger midtvintersblot, men blir brukt om den samme høytida som heter «Christmas» på engelsk. I dag er jul nærmere knytta til Jesu fødsel enn til norrønt midvinterblot. Likevel feirer vi jul i dag på nesten akkurat samme tid som midtvinterblotet i vikingtida.

Det siste blotet heter sommersblot. Det ble holdt på sommeren, sannsynligvis midt i juli på den varmeste tida. Her ofra man også til gudene for å sikre at man fikk nok mat og at jordbruket skulle gå bra. Mye av ofringa handla om å få nok mat. Hvor godt plantene vokste kunne avhenge fra år til år. Noen år var det mye sol og varmt slik at det blei mye mat. Andre år var det kaldt og mye regn, noe som gjorde at det blei lite mat. Vikingene kunne ikke styre været selv, og ofring til gudene var det nærmeste de kom å kunne påvirke været. Kanskje hvis de ofra til gudene så ville gudene gi dem det de trengte for å overleve? Uansett var det lurt å være på den sikre sida og ofre til gudene.

Vocabulary:

Kilde – Source

Å overleve – To survive

Å stole på – To trust

Før-kristen religion – Pagan religion

En del – A lot (in this context)

Å ofre – To sacrifice

Kroppsdel – Body part

Ære – Honour

Bestemte – Certain (in this context)

Å sanke inn – To gather

Å vare – To last

Vintersolverv – Solstice

Å snu – To turn

Ble holdt på – Was arranged in

Å avhenge – To vary

Å være på den sikre sida – To be on the safe side


2.9 – Norse Religion

Heihei!

Norrøn religion Vi vet egentlig ikke så mye om folks religion i vikingtida. Norse religion We don't really know much about people's religion in the Viking Age. Religião nórdica Não sabemos muito sobre a religião das pessoas na Era Viking. Vi har ikke så mange kilder fra denne perioden. Vikingene skreiv lite ned i bøker. Os vikings escreveram pouco em livros. Vikingene skreiv ikke egentlig om sin egen religion. The Vikings did not really write about their own religion. Våre kilder til vikingenes religion kommer derfor fra graver og religiøse ting som har overlevd fra denne perioden. Our sources for the Viking religion therefore come from tombs and religious things that have survived from this period. Nossas fontes para a religião viking, portanto, vêm de túmulos e coisas religiosas que sobreviveram desse período. De skriftlige kildene kommer fra kristne forfattere. As fontes escritas vêm de escritores cristãos. Kristne forfattere skreiv om vikingtidas mytologi og religion etter at Norge og resten av Skandinavia hadde konvertert til kristendommen. Christian authors wrote about Viking Age mythology and religion after Norway and the rest of Scandinavia had converted to Christianity. Escritores cristãos escreveram sobre a mitologia e religião da Era Viking depois que a Noruega e o resto da Escandinávia se converteram ao cristianismo. De kristne forfatterne var ikke de mest objektive kildene til norrøn mytologi, og vi kan derfor ikke stole på alt de skriver om før-kristen religion i Norden. The Christian authors were not the most objective sources of Norse mythology, and we cannot therefore trust everything they write about pre-Christian religion in the Nordics. Os autores cristãos não eram as fontes mais objetivas da mitologia nórdica e, portanto, não podemos confiar em tudo o que escrevem sobre religião pré-cristã nos países nórdicos.

Likevel kan vi si en del om norrøn religion. Nevertheless, we can say a lot about Norse religion. No entanto, podemos dizer muito sobre a religião nórdica. I norrøn religion var ikke tekster særlig viktige. In Norse religion, texts were not particularly important. Na religião nórdica, os textos não eram muito importantes. Norrøn religion var ikke som kristendommen og islam med bibelen og koranen. A religião nórdica não era como o cristianismo e o islamismo com a Bíblia e o Alcorão. Det fantes ikke en «norrøn bibel». Não havia "Bíblia Nórdica". Det var ofring som var viktig i norrøn religion. It was sacrifice that was important in Norse religion. Era o sacrifício que era importante na religião nórdica. Ofring var mye viktigere i norrøn mytologi enn tekster og skrift. O sacrifício era muito mais importante na mitologia nórdica do que textos e escrita. Å ofre betyr for eksempel at man dreper et dyr og gir deler av dyrets kroppsdeler til ære for en gud eller gudinne. Sacrifice means, for example, that one kills an animal and gives parts of the animal's body parts in honor of a god or goddess. Sacrificar significa, por exemplo, matar um animal e dar partes do corpo do animal em homenagem a um deus ou deusa. For eksempel kunne man ofre en gris til Frøya for at jordbruket skulle gå bra. Por exemplo, pode-se sacrificar um porco a Frøya para que a agricultura prospere.

Disse ofringene kaller vi ofte for blót. We often call these sacrifices blót. Muitas vezes chamamos esses sacrifícios de blót. Det fantes tre store hovedblót. There were three major head blots. Havia três grandes manchas na cabeça. Disse blótene, eller ofringsseremoniene, var det viktigste i norrøn religion. These sacrifices, or sacrificial ceremonies, were the most important in Norse religion. Esses sacrifícios, ou cerimônias de sacrifício, eram os mais importantes na religião nórdica. Det var dette som var norrøn religion. De tre hovedblótene var høstblot, midtvintersblot og sommerblot. Os três borrões principais foram borrões de outono, borrões de inverno e borrões de verão.

Blotene skjedde altså på bestemte tider i året. The blots therefore occurred at specific times of the year. As manchas ocorreram assim em certas épocas do ano. Høstblotet skjedde på høsten, sannsynligvis i oktober. The autumn bloom occurred in autumn, probably in October. På dette blotet ofra man for å takke for maten man hadde sanka inn til vinteren. On this blot one sacrificed to give thanks for the food one had collected for the winter. Nesta mancha, sacrificava-se para agradecer pela comida que havia coletado para o inverno. Vikingene ofra også til gudene for at de skulle beskytte dem mot vinteren og for at maten skulle vare hele vinteren. The Vikings also sacrificed to the gods to protect them from the winter and for the food to last all winter. Altså at folk skulle ha nok mat til hele vinteren. That is, people should have enough food for the whole winter. Ou seja, as pessoas devem ter comida suficiente para todo o inverno.

Midtvintersblotet skjedde i slutten av desember når sola er på sitt laveste i Norge. The midwinter blot happened at the end of December when the sun is at its lowest in Norway. Dette heter vintersolverv på norsk. This is called the winter solstice in Norwegian. Isso é chamado de solstício de inverno em norueguês. Det er når sola er på det laveste; det er den dagen i året med minst sollys. That is when the sun is at its lowest; it is the day of the year with the least sunlight. É quando o sol está mais baixo; é o dia do ano com menos luz solar. Midtvintersblotet gikk ut på å ofre til ære for sola slik at den skulle komme tilbake. The midwinter blot was to sacrifice in honor of the sun so that it would return. De ofra for at sola skulle snu og ta med seg lys og varme igjen. They sacrificed for the sun to turn and bring light and heat again. Eles sacrificaram para que o sol voltasse e trouxesse luz e calor novamente. Midtvintersblotet heter også jul, og i Norge feirer vi fortsatt jul. The midwinter blot is also called Christmas, and in Norway we still celebrate Christmas. A mancha de inverno também é chamada de Natal, e na Noruega ainda celebramos o Natal. I dag i Norge har derimot jul fått en ny betydning. Today in Norway, on the other hand, Christmas has taken on a new meaning. Hoje na Noruega, por outro lado, o Natal ganhou um novo significado. Jul betyr ikke lenger midtvintersblot, men blir brukt om den samme høytida som heter «Christmas» på engelsk. Christmas no longer means midwinter, but is used about the same holiday called "Christmas" in English. Natal não significa mais inverno, mas é usado sobre o mesmo feriado chamado "Natal" em inglês. I dag er jul nærmere knytta til Jesu fødsel enn til norrønt midvinterblot. Today, Christmas is more closely linked to the birth of Jesus than to the Norse midwinter blot. Hoje, o Natal está mais intimamente ligado ao nascimento de Jesus do que à mancha nórdica de inverno. Likevel feirer vi jul i dag på nesten akkurat samme tid som midtvinterblotet i vikingtida. Nevertheless, we celebrate Christmas today at almost exactly the same time as the midwinter blot in the Viking Age. No entanto, celebramos o Natal hoje quase exatamente ao mesmo tempo que a mancha do solstício de inverno na Era Viking.

Det siste blotet heter sommersblot. Det ble holdt på sommeren, sannsynligvis midt i juli på den varmeste tida. Her ofra man også til gudene for å sikre at man fikk nok mat og at jordbruket skulle gå bra. Mye av ofringa handla om å få nok mat. A lot of the sacrifices are about getting enough food. Hvor godt plantene vokste kunne avhenge fra år til år. How well the plants grew could depend from year to year. Noen år var det mye sol og varmt slik at det blei mye mat. Some years it was very sunny and hot so there was a lot of food. Andre år var det kaldt og mye regn, noe som gjorde at det blei lite mat. Other years it was cold and a lot of rain, which meant that there was little food. Vikingene kunne ikke styre været selv, og ofring til gudene var det nærmeste de kom å kunne påvirke været. The Vikings could not control the weather themselves, and sacrifice to the gods was the closest they came to being able to influence the weather. Kanskje hvis de ofra til gudene så ville gudene gi dem det de trengte for å overleve? Maybe if they sacrificed to the gods, the gods would give them what they needed to survive? Uansett var det lurt å være på den sikre sida og ofre til gudene. In any case, it was wise to be on the safe side and sacrifice to the gods.

Vocabulary:

Kilde – Source

Å overleve – To survive

Å stole på – To trust

Før-kristen religion – Pagan religion

En del – A lot (in this context)

Å ofre – To sacrifice

Kroppsdel – Body part

Ære – Honour

Bestemte – Certain (in this context)

Å sanke inn – To gather

Å vare – To last

Vintersolverv – Solstice

Å snu – To turn

Ble holdt på – Was arranged in

Å avhenge – To vary

Å være på den sikre sida – To be on the safe side