×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Norsk for Beginners, 2.6 – Yggdrasil, the Tree of Life

2.6 – Yggdrasil, the Tree of Life

Heihei!

Yggdrasil, livets tre Yggdrasil er navnet på verdenstreet eller livets tre i norrøn mytologi. Det er et tre som går over himmelen. Det er så høyt at det går over himmelen. Greinene til Yggdrasil ligger over hele verden. Yggdrasil er alltid grønt. Bladene til treet visner ikke, slik det gjør på vanlige tre. Fra Yggdrasil kommer det dugg som drypper ned på jorda. Dugg er vanndamp som samler seg og faller som vann. Det er altså vanndamp som blir til vann.

Navnet «Yggdrasil» kommer fra norrønt «ygg» og «drasil». Ygg betyr «den fryktinngytende». Det betyr noe som er skummelt og skaper frykt. Det er også et navn for Odin. Drasil betyr «hest» eller «galge». Galge er stedet man henger dødsdømte, altså henretter folk. «Yggdrasil» kan derfor bety «Den fryktinngytendes galge» eller «Odins galge». Det har nok sammenheng med en myte om Odin som hang seg på treet. Navnet er nok knytta til da Odin hang seg på Yggdrasil.

Myten er at Odin ofra seg ved å henge seg på treet Yggdrasil. Han hang seg der for å få makt over runene. Runene er bokstavene de skreiv med i vikingtida. Odin ofra seg selv for at vi skulle få runene og kunne skrive. Odin gjorde alt for å få mer kunnskap. En annen myte forteller om hvordan han ofra et øye for å få mer kunnskap. Nå ofra han seg selv på et tre for å få runene. Ofringen av Odin på et tre ligner litt på Jesu korsfestelse i kristendommen. Kanskje fortellingen om Odin som ofrer seg på et tre kan være inspirert av Jesus og kristendommen?

Yggdrasil har tre røtter. De går langt under jorda. Den ene rota går til æsenes land, altså landet til gudene, Åsgard. Den andre rota går til rimtussene, en slags skapninger i norrøn mytologi. Den tredje og siste rota går til Nivlheim. Nivlheim er dødsriket i norrøn mytologi. Denne rota blir angrepet av Nidhogg. Nidhogg er en slange som spiser den ene rota til Yggdrasil.

Ved bunnen av rota som går til gudenes land er nornene. Nornene er tre skapninger i norrøn mytologi som bestemmer skjebnen til verden og menneskene. Skjebne betyr det som kommer til å skje, altså hvordan livene våre kommer til å bli. Nornene er en slags spåkvinner med mye makt. De sitter ved bunnen av Yggdrasils ene rot ved Urds brønn. De vever sammen skjebnene til mennesker og verden. Å veve betyr å samle tråer til klær. Nornene vever skjebnene til alt som lever. Når et barn blir født, så vever nornene skjebnen til det barnet.

Nornenes kraft er sterkere enn gudenes. Gudene har ikke kontroll på skjebnen. Gudene bestemmer ikke hvordan ting skal bli. Æsene er mektige, men nornene har en kraft som er enda større. I teksten «Voluspå», som betyr volvas spådom, forteller ei volve, ei spåkvinne som kanskje er ei av nornene, hvordan verden blei skapt, hva som kommer til å skje og til slutt Ragnarok, verdens undergang.

Vocabulary:

Grein – Branch

Blader – Leaves

Å visne – To wither

Dugg – Dew

Å dryppe – to drip

Vanndamp – Water vapor

Å samle seg – To gather

Fryktinngytende – Fearsome OR awe-inspiring

Galge – Gallows

Dødsdømt – A person who is sentenced to death

Å henrette – To execute

Sammenheng – Context OR correlation

Å henge seg – Hang oneself

Å ligne på – To be similar to

Korsfestelse – Crucifixion

Rot – Root

Dødriket – Underworld

Bunnen – Bottom

Skjebne – Fate

Spåkvinne – Fortuneteller

Trå – Thread

2.6 – Yggdrasil, the Tree of Life 2.6 – Yggdrasil, der Baum des Lebens 2.6 – Yggdrasil, the Tree of Life 2.6 – Yggdrasil, el Árbol de la Vida 2.6 – Yggdrasil, l'Arbre de Vie 2.6 – Yggdrasil, Drzewo Życia 2.6 – Yggdrasil, a Árvore da Vida 2.6 – Иггдрасиль, Древо Жизни 2.6 – Yggdrasil, Hayat Ağacı 2.6 – Іґґдрасіль, Дерево Життя

Heihei!

Yggdrasil, livets tre Yggdrasil er navnet på verdenstreet eller livets tre i norrøn mytologi. Yggdrasil, the tree of life Yggdrasil is the name of the world tree or tree of life in Norse mythology. Yggdrasil, a árvore da vida Yggdrasil é o nome da árvore do mundo ou árvore da vida na mitologia nórdica. Іггдрасіль, дерево життя Іггдрасіль — назва світового дерева або дерева життя в скандинавській міфології. Yggdrasil,生命之树 Yggdrasil 是北欧神话中世界树或生命之树的名称。 Det er et tre som går over himmelen. It is a tree that goes across the sky. Есть дерево, которое идет по небу. 有一颗树,横亘天际。 Det er så høyt at det går over himmelen. It is so high that it goes across the sky. É tão alto que ultrapassa o céu. Greinene til Yggdrasil ligger over hele verden. The branches of Yggdrasil are located all over the world. As filiais da Yggdrasil estão espalhadas por todo o mundo. Ветви Иггдрасиля лежат по всему миру. Yggdrasil 的分支遍布世界各地。 Yggdrasil er alltid grønt. Yggdrasil is always green. Yggdrasil é sempre verde. Bladene til treet visner ikke, slik det gjør på vanlige tre. The leaves of the tree do not wither, as they do on ordinary wood. As folhas da árvore não murcham, como acontece nas árvores comuns. Листья дерева не вянут, как на обычных деревьях. Листя дерева не в'януть, як це відбувається на звичайних деревах. 该树的叶子不会像普通树那样枯萎。 Fra Yggdrasil kommer det dugg som drypper ned på jorda. From Yggdrasil comes dew that drips down to the ground. Z Yggdrasil pojawia się rosa, która kapie na ziemię. De Yggdrasil vem o orvalho que pinga no chão. Из Иггдрасиля на землю капает роса. З Іґґдрасіля йде роса, яка капає на землю. 从尤格德拉希尔 (Yggdrasil) 流出的露珠滴在地上。 Dugg er vanndamp som samler seg og faller som vann. Dew is water vapor that collects and falls like water. Orvalho é vapor d'água que se acumula e cai como água. Роса – это водяной пар, который собирается и падает в виде воды. 露水是水蒸气,聚集并以水的形式落下。 Det er altså vanndamp som blir til vann. In other words, water vapor turns into water. Portanto, é o vapor d'água que se transforma em água. Таким образом, водяной пар становится водой. 因此,水蒸气变成了水。

Navnet «Yggdrasil» kommer fra norrønt «ygg» og «drasil». The name «Yggdrasil» comes from the Norse «ygg» and «drasil». O nome "Yggdrasil" vem do nórdico "ygg" e "drasil". “Yggdrasil”这个名字来自挪威语“ygg”和“drasil”。 Ygg betyr «den fryktinngytende». Ygg means "the fearsome". Ygg significa "o temível". Ygg означает «страшный». Ygg означає «страшний». Ygg的意思是“可怕的”。 Det betyr noe som er skummelt og skaper frykt. It means something that is scary and creates fear. Significa algo que é assustador e cria medo. 它意味着令人恐惧并造成恐惧的事物。 Det er også et navn for Odin. It is also a name for Odin. É também um nome para Odin. 这也是奥丁的名字。 Drasil betyr «hest» eller «galge». Drasil means "horse" or "gallows". Drasil significa “cavalo” ou “forca”. Drasil означає «кінь» або «шибениця». Drasil 的意思是“马”或“绞刑架”。 Galge er stedet man henger dødsdømte, altså henretter folk. Gallows is the place where people are sentenced to death, ie people are executed. A forca é o local onde as pessoas condenadas à morte são enforcadas, ou seja, as pessoas são executadas. Виселица – это место, где вешают приговоренных к смертной казни, то есть казнят людей. Шибениця — місце, де вішають засуджених до смерті, тобто страчують. 绞架是绞死被判处死刑的人的地方,即人被处决的地方。 «Yggdrasil» kan derfor bety «Den fryktinngytendes galge» eller «Odins galge». "Yggdrasil" can therefore mean "The gallows of the fear-monger" or "Odin's gallows". "Yggdrasil" pode, portanto, significar "forca dos temíveis" ou "forca de Odin". Таким образом, «Иггдрасиль» может означать «Виселица грозного» или «Виселица Одина». 因此,“Yggdrasil”可以表示“可怕的绞刑架”或“奥丁的绞刑架”。 Det har nok sammenheng med en myte om Odin som hang seg på treet. It probably has something to do with a myth about Odin hanging on the tree. Provavelmente tem uma ligação com um mito sobre Odin que se enforcou na árvore. Вероятно, это связано с мифом об Одине, повесившемся на дереве. Ймовірно, це пов’язано з міфом про Одіна, який повісився на дереві. 这可能与奥丁在树上上吊自杀的神话有关。 Navnet er nok knytta til da Odin hang seg på Yggdrasil. The name is probably associated with when Odin hung himself from Yggdrasil. O nome provavelmente está relacionado a quando Odin se enforcou em Yggdrasil. Название, вероятно, связано с тем, когда Один повесился на Иггдрасиле. 这个名字可能与奥丁在世界树上吊自杀有关。

Myten er at Odin ofra seg ved å henge seg på treet Yggdrasil. The myth is that Odin sacrificed himself by hanging himself on the tree Yggdrasil. O mito é que Odin se sacrificou enforcando-se na árvore Yggdrasil. Миф гласит, что Один пожертвовал собой, повесившись на дереве Иггдрасиль. Міф свідчить, що Одін приніс себе в жертву, повісившись на дереві Іггдрасіль. Han hang seg der for å få makt over runene. He hung there to gain power over the runes. Ele se enforcou lá para ganhar poder sobre as runas. Он повесился там, чтобы получить власть над рунами. Він повісився там, щоб отримати владу над рунами. 他上吊自杀是为了获得符文的力量。 Runene er bokstavene de skreiv med i vikingtida. The runes are the letters they wrote with in the Viking Age. As runas são as letras com as quais eles escreveram na Era Viking. 符文是他们在维京时代书写的字母。 Odin ofra seg selv for at vi skulle få runene og kunne skrive. Odin sacrificed himself so that we could get the runes and be able to write. Odin se sacrificou para que pudéssemos obter as runas e podermos escrever. Один пожертвовал собой, чтобы мы получили руны и могли писать. Одін пожертвував собою, щоб ми отримали руни і змогли писати. 奥丁牺牲了自己,这样我们就能得到符文并能够书写。 Odin gjorde alt for å få mer kunnskap. Odin did everything to get more knowledge. Odin fez de tudo para adquirir mais conhecimento. Один сделал все, чтобы получить больше знаний. En annen myte forteller om hvordan han ofra et øye for å få mer kunnskap. Another myth tells of how he sacrificed an eye to gain more knowledge. Un autre mythe raconte comment il a sacrifié un œil pour acquérir davantage de connaissances. Outro mito conta como ele sacrificou um olho para obter mais conhecimento. Nå ofra han seg selv på et tre for å få runene. Now he sacrificed himself on a tree to get the runes. Maintenant, il s'est sacrifié sur un arbre pour obtenir les runes. Agora ele se sacrificou em uma árvore para conseguir as runas. Теперь он пожертвовал собой на дереве, чтобы получить руны. Ofringen av Odin på et tre ligner litt på Jesu korsfestelse i kristendommen. The sacrifice of Odin on a tree is somewhat similar to Jesus' crucifixion in Christianity. Le sacrifice d'Odin sur un arbre ressemble un peu à la crucifixion de Jésus dans le christianisme. O sacrifício de Odin em uma árvore é um tanto semelhante à crucificação de Jesus no Cristianismo. Жертвоприношение Одина на дереве чем-то похоже на распятие Иисуса в христианстве. Жертвопринесення Одіна на дереві чимось схоже на розп'яття Ісуса в християнстві. Kanskje fortellingen om Odin som ofrer seg på et tre kan være inspirert av Jesus og kristendommen? Maybe the story of Odin sacrificing himself on a tree could be inspired by Jesus and Christianity? Peut-être que l’histoire d’Odin se sacrifiant sur un arbre pourrait être inspirée par Jésus et le christianisme ? Talvez a história de Odin se sacrificando em uma árvore possa ser inspirada em Jesus e no Cristianismo? Возможно, история об Одине, принесшем себя в жертву дереву, могла быть вдохновлена Иисусом и христианством? 也许奥丁在树上牺牲自己的故事可以受到耶稣和基督教的启发?

Yggdrasil har tre røtter. Yggdrasil has three roots. Yggdrasil a trois racines. Yggdrasil tem três raízes. Иггдрасиль имеет три корня. Yggdrasil 有三个根源。 De går langt under jorda. They go far underground. Ils vont très loin sous terre. Eles vão para o subsolo. Они уходят далеко под землю. 他们深入地下。 Den ene rota går til æsenes land, altså landet til gudene, Åsgard. One root goes to the land of the aces, that is, the land of the gods, Åsgard. Une racine va au pays des Æsæ, c’est-à-dire le pays des dieux, Åsgard. Uma raiz vai para a terra dos Æsæ, ou seja, a terra dos deuses, Åsgard. Один корень ведет к земле асов, то есть к земле богов, Асгарду. 其中一根根通向 Æsæ 的土地,即诸神的土地,阿斯加德 (Asgard)。 Den andre rota går til rimtussene, en slags skapninger i norrøn mytologi. The second root goes to the rhymes, a kind of creature in Norse mythology. L’autre racine va aux défenses rimées, une sorte de créature de la mythologie nordique. A outra raiz vai para as presas rimadas, uma espécie de criatura da mitologia nórdica. Другой корень относится к рифмующимся бивням, своего рода существам в скандинавской мифологии. Інший корінь йде до римованих бивнів, різновиду істоти в скандинавській міфології. 另一个词根是押韵的象牙,这是北欧神话中的一种生物。 Den tredje og siste rota går til Nivlheim. Der dritte und letzte Dienstplan geht an Nivlheim. The third and final root goes to Nivlheim. A terceira e última rota vai para Nivlheim. Третий и последний график отправляется в Нивльхейм. 第三个也是最后一个轮值表前往尼弗尔海姆。 Nivlheim er dødsriket i norrøn mytologi. Nivlheim is the realm of the dead in Norse mythology. Nivlheim é o reino dos mortos na mitologia nórdica. 尼弗尔海姆(Nivlheim)是北欧神话中的死者国度。 Denne rota blir angrepet av Nidhogg. This root is attacked by Nidhogg. Esta raiz é atacada por Nidhogg. Этот корень атакован Нидхеггом. 该根被尼德霍格攻击。 Nidhogg er en slange som spiser den ene rota til Yggdrasil. Nidhogg is a snake that eats one root of Yggdrasil. Nidhogg é uma cobra que come uma das raízes de Yggdrasil. Нидхёгг — змея, съевшая один из корней Иггдрасиля. 尼德霍格是一条吃 Yggdrasil 树根的蛇。

Ved bunnen av rota som går til gudenes land er nornene. At the bottom of the root that goes to the land of the gods are the Norns. Na base da raiz que vai para a terra dos deuses estão as Nornas. В основании корня, ведущего к земле богов, лежат норны. У нижній частині кореня, що йде до країни богів, знаходяться норни. 通向众神的土地的根源是诺恩人。 Nornene er tre skapninger i norrøn mytologi som bestemmer skjebnen til verden og menneskene. The Norse are three creatures in Norse mythology who determine the fate of the world and humans. As Nornas são três criaturas da mitologia nórdica que determinam o destino do mundo e das pessoas. Норны — три существа в скандинавской мифологии, определяющие судьбу мира и людей. 诺恩人是北欧神话中决定世界和人类命运的三种生物。 Skjebne betyr det som kommer til å skje, altså hvordan livene våre kommer til å bli. Schicksal bedeutet, was passieren wird, d. h. wie unser Leben sein wird. Fate means what is going to happen, that is, how our lives are going to be. Destino significa o que vai acontecer, ou seja, como serão nossas vidas. Судьба означает то, что произойдет, то есть то, как сложится наша жизнь. 命运意味着将要发生什么,即我们的生活将如何。 Nornene er en slags spåkvinner med mye makt. The Norns are a kind of fortune teller with a lot of power. As Nornas são uma espécie de videntes com muito poder. Норны - своего рода гадатели с большой силой. Норни — це свого роду ворожбити, які мають велику силу. 诺恩人是一种拥有强大力量的算命师。 De sitter ved bunnen av Yggdrasils ene rot ved Urds brønn. They sit at the bottom of Yggdrasil's one root by Urd's well. Eles ficam na base da única raiz de Yggdrasil, perto do poço de Urd. Они сидят у основания одного корня Иггдрасиля у колодца Урд. 它们位于乌尔德之井旁的世界之树一根根的底部。 De vever sammen skjebnene til mennesker og verden. They weave together the destinies of people and the world. Eles tecem juntos os destinos das pessoas e do mundo. Они сплетают воедино судьбы людей и мира. 他们将人类和世界的命运编织在一起。 Å veve betyr å samle tråer til klær. Weben bedeutet, Fäden für Kleidung zu sammeln. Weaving means gathering threads for clothes. Tecer significa coletar fios para roupas. Ткать — значит собирать нити для одежды. Ткати – значить збирати нитки для одягу. 编织的意思是收集衣服的线。 Nornene vever skjebnene til alt som lever. The Norns weave the destinies of everything that lives. As Nornas tecem o destino de todos os seres vivos. Норны ткут судьбы всех живых существ. 诺恩人编织着所有生物的命运。 Når et barn blir født, så vever nornene skjebnen til det barnet. When a child is born, the Norns weave the fate of that child. Lorsqu'un enfant naît, les Nornes décident du sort de cet enfant. Quando nasce uma criança, as Nornas tecem o destino dessa criança. Когда рождается ребенок, норны плетут судьбу этого ребенка.

Nornenes kraft er sterkere enn gudenes. The power of the witches is stronger than that of the gods. O poder de Norns é mais forte que o dos deuses. Сила норнов сильнее, чем у богов. 诺恩斯的力量比诸神的力量还要强大。 Gudene har ikke kontroll på skjebnen. The gods have no control over fate. Les dieux n'ont aucun contrôle sur le destin. Os deuses não têm controle sobre o destino. Боги не властны над судьбой. 诸神无法左右命运。 Gudene bestemmer ikke hvordan ting skal bli. The gods do not decide how things should be. Les dieux ne décident pas comment les choses vont se passer. Os deuses não decidem como as coisas vão acontecer. Боги не решают, как все обернется. Æsene er mektige, men nornene har en kraft som er enda større. The aces are powerful, but the Norns have an even greater power. Les Ases sont puissants, mais les Nornes ont un pouvoir encore plus grand. Os Æsir são poderosos, mas as Nornas têm um poder ainda maior. Асы могущественны, но норны обладают еще большей силой. 阿萨人很强大,但诺恩人的力量更强大。 I teksten «Voluspå», som betyr volvas spådom, forteller ei volve, ei spåkvinne som kanskje er ei av nornene, hvordan verden blei skapt, hva som kommer til å skje og til slutt Ragnarok, verdens undergang. In the text «Voluspå», which means Volvo's divination, a volve, a fortune teller who may be one of the Norns, tells how the world was created, what will happen and finally Ragnarok, the doom of the world. Dans le texte "Voluspå", qui signifie la prédiction de volve, une volve, une diseuse de bonne aventure qui pourrait être une des Nornes, raconte comment le monde a été créé, ce qui va se passer et enfin Ragnarok, la fin du monde. No texto "Voluspå", que significa previsão de volve, um volve, um vidente que pode ser uma das Norns, conta como o mundo foi criado, o que vai acontecer e por fim o Ragnarok, o fim do mundo. У тексті «Voluspå», що означає передбачення волва, волва, ворожка, яка може бути однією з норн, розповідає, як був створений світ, що станеться і, нарешті, Раґнарок, кінець світу. 在文本“Voluspå”中,意思是“沃尔沃的预测”,一只沃尔沃,一位可能是诺恩人之一的算命先生,讲述了世界是如何创造的,将会发生什么,以及最终的“诸神黄昏”,即世界末日。

Vocabulary: Vocabulário:

Grein – Branch Филиал — Филиал

Blader – Leaves

Å visne – To wither Увядать — увядать

Dugg – Dew Роса – роса

Å dryppe – to drip Капать - две капли

Vanndamp – Water vapor Водяной пар – Водяной пар

Å samle seg – To gather Собираться - Собираться

Fryktinngytende – Fearsome OR awe-inspiring Устрашающий - Устрашающий ИЛИ внушающий благоговение

Galge – Gallows

Dødsdømt – A person who is sentenced to death

Å henrette – To execute To execute - To execute Исполнить — исполнить

Sammenheng – Context OR correlation Контекст ИЛИ корреляция

Å henge seg – Hang oneself

Å ligne på – To be similar to To be similar to - To be similar to Быть похожим на — быть похожим на

Korsfestelse – Crucifixion Crucifixion - Crucifixion Распятие - Распятие

Rot – Root

Dødriket – Underworld Царство Мертвых - Преисподняя

Bunnen – Bottom Низ – Низ

Skjebne – Fate Судьба – Судьба

Spåkvinne – Fortuneteller Гадалка - Гадалка

Trå – Thread Поток – Поток