×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Norsk for Beginners, 2.3 – Odin, the King of the Gods

2.3 – Odin, the King of the Gods

Heihei!

Odin, gudenes konge Odin er en av de eldste gudene. Han blei til nesten i begynnelsen og er sønnen til guden Bor og jotunkvinna Bestla. Han var en av gudene som var med på å skape verden. Sammen med brødrene sine Vilje og Ve skapte han jorda og verden. I tillegg var han med på å skape de første menneskene i verden, Ask og Embla. Han er en av de viktigste gudene i norrøn mytologi.

Odin bodde i Vallhall. Fra høysetet sitt kan han se hele verden og alt som skjer der. Høysete er en slags trone der konger og høvdinger sitter. Soldater som døde i krig kom til Valhall, Odins hall. Odin tar imot de som dør i slag for å gjøre seg klar til Ragnarok, verdens undergang. I Valhall trener de døde soldatene hver dag ved å krige. Hver dag kriger de i Valhall. På kvelden samler de seg til å feste i storhallen til Odin med øl og god mat. Odin var en av de viktigste krigsgudene i norrøn mytologi. Han er spesielt guden for krigsstrategi.

Odin er gift med Frigg. Frigg er ei gudinne som er svært klok. Hun er en av de eneste gudene som kan måle seg med Odin sin kunnskap. Hun er en av de eneste gudene som nesten er like klok som Odin. Selv om Odin er gift, har han også barn med mange andre gudinner og jotner. For eksempel er Odin faren til Tor, men Frigg er ikke mora til Tor. Odin fikk Tor sammen med gudinna Jord. Odin var altså mye utro.

Odin var ikke bare gud for krig. Han var også gud for visdom og trolldom. For å bli visere og klokere, ofra han det ene øyet sitt for å drikke av kunnskapsbrønnen. Kunnskapsbrønnen ligger ved rota av Yggdrasil, livets tre.

livets tre. Trolldom er magi og heksekunster. Han var også guden for runeskrift. Runer er bokstavene vikingene skreiv med. Ifølge en myte var det Odin som ga menneskene runene, og dermed mulighet til å skrive og lese.

Odin var en av de viktigste gudene i norrøn mytologi. For vikingene var han en av de gudene man ofra mest til. Odin var den mektigste guden og han var guden for krig. Krigere ofra derfor ofte til Odin. I dag er det mange steder i Danmark, Norge og Sverige som har navn som er inspirert av Odin.

Vocabulary

Bli til – Was created

Å skape – To create

Høysete – The place in the hall at the end of the table where the lord sat

Høvding – Chief

Slag – Battle

Verdens undergang – The end of the world

Å feste – To feast

Øl – Beer

Krigsstrategi – Strategy of war

Gift med – Married to

Klok – Wise

Måle seg med – Measure up to

Kunnskap – Knowledge

En av de eneste – One of the only

Utro – Unfaithful

Trolldom – Sorcery

Å ofre – To sacrifice

Vis – Wise

Kunnskapsbrønn – Well of wisdom

Enøyd – One-eyed

Heksekunster – Witchcraft

Runeskrift – Runes

Mulighet – Possibility

2.3 – Odin, the King of the Gods 2.3 – Odin, der König der Götter 2.3 – Odin, the King of the Gods 2.3 – Odín, el Rey de los Dioses 2.3 – Odin, le roi des dieux 2.3 – Odin, de koning van de goden 2.3 – Odyn, król bogów 2.3 - Odin, o Rei dos Deuses 2.3 – Один, царь богов 2.3 – Tanrıların Kralı Odin 2.3 – Одін, Цар Богів

Heihei!

Odin, gudenes konge Odin er en av de eldste gudene. Odin, the king of the gods Odin is one of the oldest gods. Odino, il re degli dei Odino è uno degli dei più antichi. Odin, rei dos deuses Odin é um dos deuses mais antigos. Han blei til nesten i begynnelsen og er sønnen til guden Bor og jotunkvinna Bestla. He was created almost in the beginning and is the son of the god Bor and the Jotun woman Bestla. È nato quasi all'inizio ed è il figlio del dio Bor e della donna Jot Bestla. Ele foi criado quase no início e é filho do deus Bor e da mulher Jotun Bestla. Він виник майже на початку і є сином бога Бора і жінки Йот Бестли. 他几乎从一开始就存在,是博尔神和乔特女人贝斯特拉的儿子。 Han var en av gudene som var med på å skape verden. He was one of the gods who helped create the world. Era uno degli dei che hanno contribuito a creare il mondo. Ele foi um dos deuses que ajudaram a criar o mundo. Він був одним із богів, які допомогли створити світ. 他是帮助创造世界的神之一。 Sammen med brødrene sine Vilje og Ve skapte han jorda og verden. Together with his brothers Will and Woe, he created the earth and the world. Insieme ai suoi fratelli Vilje e Ve ha creato la terra e il mondo. Juntamente com os seus irmãos Vilje e Ve, ele criou a terra e o mundo. 他与他的兄弟 Vilje 和 Ve 一起创造了地球和世界。 I tillegg var han med på å skape de første menneskene i verden, Ask og Embla. In addition, he helped create the first humans in the world, Ash and Embla. Inoltre, ha contribuito a creare i primi esseri umani al mondo, Ask ed Embla. Além disso, ajudou a criar os primeiros humanos do mundo, Ask e Embla. Han er en av de viktigste gudene i norrøn mytologi. He is one of the most important gods in Norse mythology. Ele é um dos deuses mais importantes da mitologia nórdica. 他是北欧神话中最重要的神之一。

Odin bodde i Vallhall. Odin lived in Vallhall. Odino viveva a Vallhall. Odin morava em Vallhall. 奥丁住在瓦尔霍尔。 Fra høysetet sitt kan han se hele verden og alt som skjer der. From his throne he can see the whole world and everything that happens there. De son siège élevé, il peut voir le monde entier et tout ce qui s'y passe. Dal suo alto seggio può vedere il mondo intero e tutto ciò che accade lì. Do seu assento elevado ele pode ver o mundo inteiro e tudo o que ali acontece. 从他的高位上,他可以看到整个世界以及那里发生的一切。 Høysete er en slags trone der konger og høvdinger sitter. The throne is a kind of throne where kings and chiefs sit. L'alto seggio è una specie di trono dove siedono re e capi. O trono é uma espécie de trono onde se sentam reis e chefes. 高座是国王和酋长所坐的宝座。 Soldater som døde i krig kom til Valhall, Odins hall. Soldiers who died in war came to Valhall, Odin's hall. I soldati morti in guerra venivano nel Valhall, la sala di Odino. Soldados que morreram na guerra vieram para Valhall, o salão de Odin. Odin tar imot de som dør i slag for å gjøre seg klar til Ragnarok, verdens undergang. Odin receives those who die in battle to get ready for Ragnarok, the doom of the world. Odin accueille ceux qui meurent au combat pour se préparer au Ragnarok, la fin du monde. Odino accoglie coloro che muoiono in battaglia per prepararsi al Ragnarok, la fine del mondo. Odin recebe aqueles que morrem em batalha para se preparar para o Ragnarok, a perdição do mundo. Одін вітає тих, хто гине в битві, щоб підготуватися до Рагнароку, кінця світу. 奥丁欢迎那些在战斗中死去的人们,为世界末日做好准备。 I Valhall trener de døde soldatene hver dag ved å krige. In Valhall, the dead soldiers train every day by fighting. A Valhall, les soldats morts s'entraînent chaque jour en combattant. Nel Valhall, i soldati morti si allenano ogni giorno combattendo. Em Valhall, os soldados mortos treinam todos os dias lutando. 在瓦尔哈尔,死去的士兵每天都通过战斗进行训练。 Hver dag kriger de i Valhall. Jeden Tag kämpfen sie in Walhalla. Every day they fight in Valhall. Chaque jour, ils se battent au Valhalla. Ogni giorno combattono nel Valhalla. Todos os dias eles lutam em Valhall. Кожен день вони воюють у Вальгаллі. 他们每天都在瓦尔哈拉战斗。 På kvelden samler de seg til å feste i storhallen til Odin med øl og god mat. Am Abend treffen sie sich, um in Odins großer Halle bei Bier und gutem Essen zu feiern. In the evening, they gather to party in Odin's main hall with beer and good food. La sera si riuniscono per festeggiare nella grande sala di Odino con birra e buon cibo. À noite, eles se reúnem para festejar no salão principal do Odin com cerveja e boa comida. 晚上,他们聚集在奥丁的大厅里,享用啤酒和美食。 Odin var en av de viktigste krigsgudene i norrøn mytologi. Odin was one of the most important war gods in Norse mythology. Odino era uno degli dei della guerra più importanti nella mitologia norrena. Odin era um dos deuses da guerra mais importantes da mitologia nórdica. 奥丁是北欧神话中最重要的战神之一。 Han er spesielt guden for krigsstrategi. He is especially the god of war strategy. È soprattutto il dio della strategia bellica. Ele é especialmente o deus da estratégia de guerra. Особливо він є богом військової стратегії.

Odin er gift med Frigg. Odin is married to Frigg. Odino è sposato con Frigg. Odin é casado com Frigga. 奥丁与弗丽嘉结婚。 Frigg er ei gudinne som er svært klok. Frigg is a goddess who is very wise. Frigg è una dea molto saggia. Frigg é uma deusa muito sábia. Hun er en av de eneste gudene som kan måle seg med Odin sin kunnskap. She is one of the only gods who can compare with Odin's knowledge. È una delle poche divinità che può essere all'altezza della conoscenza di Odino. Ela é um dos únicos deuses que podem se comparar com o conhecimento de Odin. Вона — один із небагатьох богів, який може зрівнятися зі знаннями Одіна. 她是唯一能够与奥丁的知识相媲美的神灵之一。 Hun er en av de eneste gudene som nesten er like klok som Odin. She is one of the only gods who is almost as wise as Odin. È una delle poche divinità saggia quasi quanto Odino. Ela é um dos únicos deuses que é quase tão sábio quanto Odin. Selv om Odin er gift, har han også barn med mange andre gudinner og jotner. Although Odin is married, he also has children with many other goddesses and Jotners. Sebbene Odino sia sposato, ha anche figli con molte altre dee e jot. Embora Odin seja casado, ele também tem filhos com muitas outras deusas e jotas. For eksempel er Odin faren til Tor, men Frigg er ikke mora til Tor. For example, Odin is Tor's father, but Frigg is not Tor's mother. Ad esempio, Odino è il padre di Thor, ma Frigg non è la madre di Thor. Por exemplo, Odin é o pai de Thor, mas Frigg não é a mãe de Thor. Odin fikk Tor sammen med gudinna Jord. Odin got Tor together with the goddess Jord. Odino aveva Thor insieme alla dea Terra. Odin teve Thor junto com a deusa Terra. У Одіна був Тор разом із богинею Землею. 奥丁将托尔与大地女神结合在一起。 Odin var altså mye utro. Odin was very unfaithful. Odin fut donc très infidèle. Odino fu quindi molto infedele. Odin foi muito infiel. 所以说奥丁是非常不忠的。

Odin var ikke bare gud for krig. Odin was not just a god of war. Odino non era solo un dio della guerra. Odin não era apenas um deus da guerra. Han var også gud for visdom og trolldom. He was also the god of wisdom and sorcery. Era anche il dio della saggezza e della stregoneria. Ele também era o deus da sabedoria e feitiçaria. 他也是智慧和巫术之神。 For å bli visere og klokere, ofra han det ene øyet sitt for å drikke av kunnskapsbrønnen. To become wiser and wiser, he sacrificed one eye to drink from the well of knowledge. Pour devenir de plus en plus sage, il sacrifia un de ses yeux pour boire au puits de la connaissance. Per diventare sempre più saggio, sacrificò uno dei suoi occhi per bere dal pozzo della conoscenza. Para se tornar cada vez mais sábio, ele sacrificou um olho para beber do poço do conhecimento. Щоб стати мудрішим і мудрішим, він пожертвував одним своїм оком, щоб напитися з криниці знань. 为了变得越来越聪明,他牺牲了自己的一只眼睛来汲取知识之泉。 Kunnskapsbrønnen ligger ved rota av Yggdrasil, livets tre. The well of knowledge is at the root of Yggdrasil, the tree of life. Le puits de la connaissance est situé Si trova il pozzo della conoscenza O poço do conhecimento está 知识之井位于生命之树 Yggdrasil 的根部。

livets tre. In addition to wisdom, he was the god of magic. En plus de la sagesse, il était le dieu de la sorcellerie. Oltre alla saggezza, era il dio della stregoneria. Além da sabedoria, ele era o deus da magia. Trolldom er magi og heksekunster. Sorcery is magic and witchcraft. La stregoneria è magia e stregoneria. Feitiçaria é magia e feitiçaria. 巫术是魔法和巫术。 Han var også guden for runeskrift. He was also the god of runic writing. Era anche il dio della scrittura runica. Ele também era o deus da escrita rúnica. 他也是符文书写之神。 Runer er bokstavene vikingene skreiv med. Runes are the letters the Vikings wrote with. Le rune sono le lettere con cui scrivevano i Vichinghi. Runas são as letras com as quais os vikings escreviam. 符文是维京人书写的字母。 Ifølge en myte var det Odin som ga menneskene runene, og dermed mulighet til å skrive og lese. According to a myth, it was Odin who gave people the runes, and thus the opportunity to write and read. Selon un mythe, c'est Odin qui a donné aux humains les runes, et donc la capacité d'écrire et de lire. Secondo un mito, fu Odino a dare agli esseri umani le rune e quindi la capacità di scrivere e leggere. De acordo com um mito, foi Odin quem deu às pessoas as runas e, portanto, a oportunidade de escrever e ler. Згідно з одним з міфів, саме Одін дав людям руни, а отже, здатність писати й читати. 根据一个神话,奥丁赋予了人类符文,从而赋予了人类书写和阅读的能力。

Odin var en av de viktigste gudene i norrøn mytologi. Odin was one of the most important gods in Norse mythology. Odino era uno degli dei più importanti della mitologia norrena. Odin era um dos deuses mais importantes da mitologia nórdica. 奥丁是北欧神话中最重要的神之一。 For vikingene var han en av de gudene man ofra mest til. To the Vikings, he was one of the gods most sacrificed to. Pour les Vikings, il était l’un des dieux à qui l’on faisait le plus de sacrifices. Per i Vichinghi era uno degli dei a cui venivano fatti più sacrifici. Para os vikings, ele era um dos deuses mais sacrificados. Для вікінгів він був одним із богів, якому приносили найбільше жертв. 对于维京人来说,他是祭祀最多的神之一。 Odin var den mektigste guden og han var guden for krig. Odin was the most powerful god and he was the god of war. Odino era il dio più potente ed era il dio della guerra. Odin era o deus mais poderoso e o deus da guerra. Krigere ofra derfor ofte til Odin. Warriors therefore often sacrifice to Odin. I guerrieri quindi spesso si sacrificavano a Odino. Guerreiros, portanto, muitas vezes sacrificam a Odin. Тому воїни часто приносили жертви Одіну. I dag er det mange steder i Danmark, Norge og Sverige som har navn som er inspirert av Odin. Today, there are many places in Denmark, Norway and Sweden that have names inspired by Odin. Aujourd’hui, de nombreux endroits au Danemark, en Norvège et en Suède portent des noms inspirés d’Odin. Oggi sono molti i luoghi in Danimarca, Norvegia e Svezia che hanno nomi ispirati a Odino. Hoje, existem muitos lugares na Dinamarca, Noruega e Suécia que têm nomes inspirados em Odin.

Vocabulary Vocabolario

Bli til – Was created Become - Was created

Å skape – To create To create - To create Para criar - Para criar

Høysete – The place in the hall at the end of the table where the lord sat

Høvding – Chief

Slag – Battle

Verdens undergang – The end of the world

Å feste – To feast

Øl – Beer

Krigsstrategi – Strategy of war

Gift med – Married to

Klok – Wise

Måle seg med – Measure up to

Kunnskap – Knowledge

En av de eneste – One of the only En av de eneste – One of the only

Utro – Unfaithful Utro – Unfaithful

Trolldom – Sorcery Trolldom – Sorcery

Å ofre – To sacrifice

Vis – Wise Vis - Wise

Kunnskapsbrønn – Well of wisdom

Enøyd – One-eyed Enøyd – One-eyed Caolho - Caolho

Heksekunster – Witchcraft Heksekunster – Witchcraft

Runeskrift – Runes Runeskrift – Runes

Mulighet – Possibility