×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Norsk for Beginners, 1.10 – Season Finale and a Quick Look at Season Two

1.10 – Season Finale and a Quick Look at Season Two

Heihei! Lat oss byrja!

Nokre refleksjonar om sesong 1 og plan for sesong 2 I første sesong har me snakka om ulike aspekt av det norske språket. Me har snakka om at norsk er eit indo-europeisk språk i den germanske greina som er i slekt med blant anna tysk, svensk, dansk, nederlandsk og engelsk. I episode to snakka me om historia til det norske språket og at norsk kjem frå norrønt. Deretter handla episode tre om dialektar i Noreg. Me har mange dialektar.

Norsk er merkeleg fordi det kan skrivast på to forskjellige måtar. Me har snakka litt om bokmål og nynorsk, kva som er skilnaden på dei, kva nordmenn bruker mest og kva de bør læra.

Eg har også gitt dykk nokre tips for kva materiale de kan bruka til å læra norsk, som for eksempel lærebøker og appar. Men kvifor læra norsk? Det var temaet i episode sju. Episode åtte handla om norsk barne- og ungdombøker. Siste episode handla om skilnadane mellom norsk, svensk og dansk.

Med sesong ein har eg prøvd å gje dykk eit lite innblikk i det norske språket. De held no på å lære dykk norsk. Då trur eg det er greitt at de kan litt om språket. I byrjinga av å læra eit språk er det mykje å setta seg inn i og mykje nytt å læra. Eg håpar at de kanskje har lært litt om det norske språket. Også håpar eg sjølvsagt at de har lært litt norsk. Gje meg gjerne tilbakemeldingar på formatet og på sesongen. Har det vert greie tema? Er formatet greitt med ein norsk del, ein engelsk del og litt ord til slutt?

Til slutt vil eg berre seie at sesong 2 kjem til å handla om norrøn mytologi. Då skal me sjå på dei norrøne gudane som for eksempel Odin, Tor, Frøya og Loke. Me kjem til å sjå på nokre av mytane og forteljingane som forteljinga om ragnarok, verdas undergang, og skapinga. Forhåpentlegvis kan me også lesa nokre utdrag frå dei. Utdrag tyder smådelar frå ein tekst. Eg gler meg til det og håper at du vil fortsetta å lytta til podkasten.

Me – We

Grein – Branch

Blant anna – Among others

Kjem frå – Comes from

Å handle om – To be about

Merkeleg – Weird

Kva – What

Skilnad – Difference

Dei – They

De – You (nominative, plural)

Dykk – You (accusative and dative, meaning for direct and indirect objects. Also plural).

Eg – I

Nokre – some

Kvifor – Why

Held no på å… – Are in the process of

Greitt – Smart/good

Byrjing – Beginning

Mykje – A lot

Å setta seg inn i – To familiarize oneself with

Sjølvsagt – Of course

Å gje – To give

Gjerne – Happily/gladly

Tilbakemelding – Feedback

Forteljing – Story

Verdas undergang – The end of the world

Skapinga – The creation

Forhåpentlegvis – Hopefully

Utdrag – Excerpt

Gler meg til – I look forward to

Lytta – Listen

1.10 – Season Finale and a Quick Look at Season Two 1.10 – Staffelfinale und ein kurzer Blick auf die zweite Staffel 1.10 – Season Finale and a Quick Look at Season Two 1.10 – Final de temporada y un vistazo rápido a la segunda temporada 1.10 - Finale de la saison et aperçu rapide de la saison 2 1.10 – Finał sezonu i szybkie spojrzenie na sezon drugi 1.10 – Final da temporada e uma rápida olhada na segunda temporada 1.10 — Финал сезона и краткий обзор второго сезона 1.10 – Säsongsfinal och en snabb titt på säsong två 1.10 – Sezon Finali ve İkinci Sezona Hızlı Bir Bakış 1.10 – Фінал сезону та короткий огляд другого сезону

Heihei! Hé Hé ! Lat oss byrja! Lass uns anfangen! Let's get started! Commençons! Zacznijmy! 让我们开始吧!

Nokre refleksjonar om sesong 1 og plan for sesong 2 I første sesong har me snakka om ulike aspekt av det norske språket. Some reflections on season 1 and plan for season 2 In the first season we talked about different aspects of the Norwegian language. Quelques réflexions sur la saison 1 et les projets pour la saison 2 Dans la première saison, nous avons parlé de divers aspects de la langue norvégienne. Kilka refleksji na temat sezonu 1 i planów na sezon 2 W pierwszym sezonie rozmawialiśmy o różnych aspektach języka norweskiego. 对第一季的一些思考和第二季的计划 在第一季中,我们讨论了挪威语的各个方面。 Me har snakka om at norsk er eit indo-europeisk språk i den germanske greina som er i slekt med blant anna tysk, svensk, dansk, nederlandsk og engelsk. We have talked about Norwegian being an Indo-European language in the Germanic branch that is related to, among others, German, Swedish, Danish, Dutch and English. Nous avons parlé du norvégien comme d'une langue indo-européenne de la branche germanique qui est apparentée, entre autres, à l'allemand, au suédois, au danois, au néerlandais et à l'anglais. Mówiliśmy o tym, że norweski jest językiem indoeuropejskim w gałęzi germańskiej, spokrewnionym m.in. z niemieckim, szwedzkim, duńskim, holenderskim i angielskim. 我们已经讨论过挪威语是日耳曼语支中的一种印欧语言,与德语、瑞典语、丹麦语、荷兰语和英语等语言相关。 I episode to snakka me om historia til det norske språket og at norsk kjem frå norrønt. In episode two, we talked about the history of the Norwegian language and that Norwegian comes from Norse. Dans le deuxième épisode, nous avons parlé de l'histoire de la langue norvégienne et du fait que le norvégien vient du norrois. W drugim odcinku rozmawialiśmy o historii języka norweskiego i tym, że norweski pochodzi z języka nordyckiego. 在第二集中,我们讨论了挪威语的历史,挪威语来自挪威语。 Deretter handla episode tre om dialektar i Noreg. Then episode three is about dialects in Norway. Ensuite, l'épisode trois portait sur les dialectes en Norvège. 第三集是关于挪威的方言。 Me har mange dialektar. We have many dialects. Nous avons de nombreux dialectes. Mamy wiele dialektów.

Norsk er merkeleg fordi det kan skrivast på to forskjellige måtar. Norwegian is strange because it can be written in two different ways. Norweski jest dziwny, ponieważ można go zapisać na dwa różne sposoby. 挪威语很奇怪,因为它可以用两种不同的方式书写。 Me har snakka litt om bokmål og nynorsk, kva som er skilnaden på dei, kva nordmenn bruker mest og kva de bør læra. We have talked a bit about Bokmål and Nynorsk, what is the difference between them, what Norwegians use the most and what they should learn. 我们已经讨论了一些关于博克马尔语和尼诺斯克语,它们之间有什么区别,挪威人最常用什么以及他们应该学习什么。

Eg har også gitt dykk nokre tips for kva materiale de kan bruka til å læra norsk, som for eksempel lærebøker og appar. I have also given divers some tips for what material they can use to learn Norwegian, such as textbooks and apps. 我还为您提供了一些关于他们可以使用哪些材料来学习挪威语的提示,例如教科书和应用程序。 Men kvifor læra norsk? But why learn Norwegian? Det var temaet i episode sju. That was the theme of episode seven. Episode åtte handla om norsk barne- og ungdombøker. Episode eight is about Norwegian children's and young people's books. Siste episode handla om skilnadane mellom norsk, svensk og dansk. The last episode is about the differences between Norwegian, Swedish and Danish.

Med sesong ein har eg prøvd å gje dykk eit lite innblikk i det norske språket. With season one, I have tried to give divers a little insight into the Norwegian language. W pierwszym sezonie starałem się dać wam mały wgląd w język norweski. 在第一季中,我试图让您对挪威语有一些了解。 De held no på å lære dykk norsk. They are now learning to dive Norwegian. Teraz uczą się głębokiego norweskiego. 他们现在正在学习深入的挪威语。 Då trur eg det er greitt at de kan litt om språket. Then I think it's okay that they know a little about the language. W takim razie myślę, że to w porządku, że znają trochę ten język. I byrjinga av å læra eit språk er det mykje å setta seg inn i og mykje nytt å læra. In the beginning of learning a language, there is a lot to get acquainted with and a lot of new to learn. Na początku nauki języka jest wiele do przyzwyczajenia i wiele nowych rzeczy do nauczenia się. 刚开始学习一门语言时,有很多东西需要适应,也有很多新东西需要学习。 Eg håpar at de kanskje har lært litt om det norske språket. I hope that they may have learned a little about the Norwegian language. Også håpar eg sjølvsagt at de har lært litt norsk. Of course, I also hope that they have learned a little Norwegian. Mam też oczywiście nadzieję, że nauczyli się trochę norweskiego. 当然,我也希望他们学一点挪威语。 Gje meg gjerne tilbakemeldingar på formatet og på sesongen. Feel free to give me feedback on the format and the season. Proszę o przesłanie mi opinii na temat formatu i sezonu. 请随时向我提供有关赛制和赛季的反馈。 Har det vert greie tema? Has it been a decent topic? Czy to był dobry temat? 这是一个好话题吗? Er formatet greitt med ein norsk del, ein engelsk del og litt ord til slutt? Is the format okay with a Norwegian part, an English part and a few words at the end? Czy format jest odpowiedni, jeśli zawiera część norweską, część angielską i kilka słów na końcu? 挪威语部分、英语部分和最后的几个单词的格式可以吗?

Til slutt vil eg berre seie at sesong 2 kjem til å handla om norrøn mytologi. In the end, I just want to say that season 2 will be about Norse mythology. Na koniec chcę tylko powiedzieć, że drugi sezon będzie opowiadał o mitologii nordyckiej. 最后,我只想说第二季将讲述北欧神话。 Då skal me sjå på dei norrøne gudane som for eksempel Odin, Tor, Frøya og Loke. Then we will look at the Norse gods such as Odin, Tor, Frøya and Loki. Następnie przyjrzymy się bogom nordyckim, takim jak Odyn, Thor, Frøya i Loki. 然后我们会看看北欧诸神,如奥丁、托尔、弗罗亚和洛基。 Me kjem til å sjå på nokre av mytane og forteljingane som forteljinga om ragnarok, verdas undergang, og skapinga. We will look at some of the myths and narratives such as the story of ragnarok, the end of the world, and creation. Przyjrzymy się niektórym mitom i opowieściom, takim jak historia Ragnaroka, koniec świata i stworzenie. 我们将了解一些神话和故事,例如诸神黄昏、世界末日和创世的故事。 Forhåpentlegvis kan me også lesa nokre utdrag frå dei. Hopefully we can also read some excerpts from them. Mam nadzieję, że uda mi się także przeczytać niektóre z nich. 希望我也能阅读其中的一些摘录。 Utdrag tyder smådelar frå ein tekst. Excerpts indicate small parts from a text. Fragmenty oznaczają małe fragmenty tekstu. 摘录是指文本的一小部分。 Eg gler meg til det og håper at du vil fortsetta å lytta til podkasten. Ich freue mich darauf und hoffe, dass Sie den Podcast weiterhin hören. I'm looking forward to it and hope you will continue to listen to the podcast. Czekam z niecierpliwością i mam nadzieję, że będziecie dalej słuchać podcastu. 我很期待,也希望大家继续收听播客。

Me – We

Grein – Branch

Blant anna – Among others Among others - Among others 除其他外 - 除其他外

Kjem frå – Comes from

Å handle om – To be about

Merkeleg – Weird

Kva – What What - What

Skilnad – Difference

Dei – They Dei - They

De – You (nominative, plural)

Dykk – You (accusative and dative, meaning for direct and indirect objects. Dykk – 你(宾格和与格,意思是直接和间接宾语。 Also plural).

Eg – I

Nokre – some

Kvifor – Why

Held no på å… – Are in the process of Are now in the process of... - Are in the process of 您是否正在... - 正在...

Greitt – Smart/good

Byrjing – Beginning

Mykje – A lot

Å setta seg inn i – To familiarize oneself with 为了熟悉

Sjølvsagt – Of course

Å gje – To give

Gjerne – Happily/gladly

Tilbakemelding – Feedback

Forteljing – Story

Verdas undergang – The end of the world

Skapinga – The creation

Forhåpentlegvis – Hopefully

Utdrag – Excerpt

Gler meg til – I look forward to

Lytta – Listen