×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Lær Norsk Nå Podcast, 9 – Dunning-Kruger effekten (psykologi)

9 – Dunning-Kruger effekten (psykologi)

Hei! Velkommen til en ny episode av «Lær norsk nå». I denne episoden skal vi se nærmere på en psykologisk fenomen kalt Dunning-Kruger effekten.

Det kan ofte se ut som dumme folk tror de kan mye mer enn det de egentlig kan. En som har lest en bok om kvantefysikk tror plutselig han kan alt. Dette har fått et navn innenfor psykologi, nemlig Dunning-Kruger effekten.

Dunning-Kruger effekten vil si at folk tror at de er smartere og bedre i noe enn de egentlig er. Dersom man ikke har opparbeidet seg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene klarer man ikke å innse ens egen inkompetanse. Altså man vet ikke egentlig hvor mye man ikke kan, i stedet fokuserer man gjerne heller på det man kan. Da vil man gjerne tro at man kan mer enn man egentlig gjør. De som har en kombinasjon av dårlig selv-innsikt og lite kunnskap er gjerne spesielt utsatt for Dunning-Kreuger effekten.

Har du selv opplevd effekten? Eller sett den hos andre? For eksempel kan en slektning i et familieselskap plutselig begynne å snakke om et eller annet. Klima, den politiske situasjonen i Brasil eller helsesystemet i USA. Kanskje blir slektningen mer og mer høyrøstet, han snakker høyere og høyere. Han tror han har rett i alt han sier, mens alle andre har feil. Alle, utenom han selv, vet derimot at han egentlig ikke ha peiling. Dette er Dunning-Kruger effekten i aksjon, og effekten er oppkalt etter David Dunning og Justin Kruger som i 1999 gjennomførte et eksperiment. La oss se nærmere på dette eksperimentet.

Dunning og Kruger spurte 65 deltagere om å vurdere hvor morsomme ulike vitser var. Noen var eksepsjonelt dårlige til å vurdere hva andre folk synes var morsomt. Likevel var det gjerne akkurat disse personene som beskrev seg selv som svært gode til å bedømme hva andre synes er morsomt. Konklusjonen var dermed at inkompetente folk, de som gjorde det dårligst på testene, ikke klarte å skikkelig vurdere seg selv. De klarte heller ikke å innse kvaliteten på eget arbeid. Dette er også grunnen til at mange elever som får dårlige karakterer føler selv de fortjener mye bedre. Som oftest klarer de ikke selv å se hvor dårlig de har prestert.

Denne følelsen av å kunne alt og være alt for selvsikker, selv om man ikke kan noe som helst, har dyp påvirkning på hva folk tror, beslutningene de tar og handlingene de gjør. En annet interessant eksperiment fant for eksempel ut at kvinner oppnådde de samme resultatene som menn på prøver i realfagene, altså fag knyttet til naturvitenskap som fysikk og kjemi. Kvinnene trodde i større grad at de hadde dårligere evner til å resonnere, altså komme fram til en konklusjon, i vitenskapene enn det menn hadde. Dette gjorde det også mindre sannsynlig for kvinner å delta i vitenskapskonkurranser.

Vi er nok alle i mer eller mindre grad påvirket av denne effekten i ulike sammenhenger og områder. Et forsøk spurte deltagerne om de kunne ulike fagterminologi, altså ord brukt spesifikt i det faget, i politikk, biologi, fysikk og geografi. Det deltagerne ikke visste var derimot at blant de ekte ordene hadde de blandet inn mange tulleord. Hele 90% av deltagerne mente at de hvert fall hadde litt kunnskap om noen av tulle-ordene. Og i sammenheng med Dunning-Kruger effekten var det større sannsynlighet at en person som påstod han hadde mye kunnskap innen et felt, for eksempel geogradi, også sa at han var kjent med tulleordene.

De som er spesielt utsatt for denne effekten har et tosidig problem:

De er inkompetente, de vet lite og kan lite. Inkompetansen deres gjør det vanskeligere å innse hvor inkompetente de egentlig er. Disse to faktorene fører til at inkompetente folk oftere:

Overestimerer egne ferdigheter, de tror de er bedre enn de egentlig er. De klarer ikke å kjenne igjen ekte ekspertise og ferdigheter. De klarer ikke å se hvor god en kompetent person faktisk er. De klarer ikke å gjenkjenne egne feil og mangel på ferdigheter. Ofte kan det farligste være å ha litt kunnskap om noe. Ikke nok til å forstå hvor mye mer som egentlig fins, men nok til å vite at det eksisterer. Dunning-Kruger effekten sier at disse personene i gjennomsnitt vurderer egne ferdigheter langt høyrere enn realiteten.

Det er likevel ikke bare de inkompetente som blir påvirket av denne effekten. Eksperter har mer realistiske innsikter i egne kunnskaper, MEN de har en tendens, altså de pleier, å vurdere andres ferdigheter og kunnskaper i deres felt mye høyere enn realiteten. Altså vet ofte ekspertene at de er over gjennomsnittet på sitt felt, men de ser ofte ikke hvor mye bedre enn gjennomsnittet de faktisk er. De overvurderer hvor mye andre folk kan.

Så hvis vi alle er påvirket av denne effekten, hvordan kan vi prøve å overkomme den? Hvordan kan vi vurdere egne og andres ferdigheter innen et felt mer realistisk? Her er tre tips:

Fortsett å lære og øve. I stedet for å tro at du kan alt innenfor et felt bør du prøve å lære enda mer om det. Fordyp deg, gå dypere inn i stoffet. Lær mer. En bok om andre verdenskrig gjør deg ikke til en eksport om den krigen. Spør andre folk om å vurdere deg. Konstruktiv kritikk, selv om det kan være vanskelig å høre av og til, er en god måte å øke selvinnsikten sin på. Spør deg selv hva du kan og hva du ikke kan. En annen psykologisk effekt, bekreftelsestendens, eller confirmation bias, som den heter på engelsk, gjør at vi har en tendens til å fokusere mest på det vi allerede kan. Derfor er det viktig å være kritisk til egne overbevisninger og kunnskaper. Det kan ofte være lurt å utfordre seg selv. Takk for at du har hørt på denne episoden av «lær norsk nå». Har du noen gang opplevd dunning-kruger effekten selv? Har du sett den hos andre? Send meg gjerne en mail for å dele dine opplevelser. Mailadressen finner du i deskripsjonen til denne episoden. Ellers håper jeg å se deg i neste episode. Ha det bra!

9 – Dunning-Kruger effekten (psykologi) Dunning|Kruger|Effekt| 9 – Der Dunning-Kruger-Effekt (Psychologie) 9 – The Dunning-Kruger effect (psychology) 9 – El efecto Dunning-Kruger (psicología) 9 – L'effet Dunning-Kruger (psychologie) 9 – L’effetto Dunning-Kruger (psicologia) 9 – Dunning-Kruger efektas (psichologija) 9 – Het Dunning-Kruger-effect (psychologie) 9 – Efekt Dunninga-Krugera (psychologia) 9 – O efeito Dunning-Kruger (psicologia) 9 – Эффект Даннинга-Крюгера (психология) 9 – Dunning-Kruger-effekten (psykologi) 9 – Ефект Даннінга-Крюгера (психологія)

Hei! Velkommen til en ny episode av «Lær norsk nå». I denne episoden skal vi se nærmere på en psykologisk fenomen kalt Dunning-Kruger effekten. In dieser Folge werden wir uns ein psychologisches Phänomen genauer ansehen, das als Mahn-Krüger-Effekt bezeichnet wird. In this episode, we will take a closer look at a psychological phenomenon called the Dunning-Kruger effect. Neste episódio, examinaremos mais de perto um fenômeno psicológico denominado efeito Dunning-Kruger.

Det kan ofte se ut som dumme folk tror de kan mye mer enn det de egentlig kan. ||||||dumme||||||||||| Es kann oft so aussehen, als ob dumme Leute denken, sie könnten viel mehr als sie wirklich können. It can often seem like stupid people think they can do much more than they really can. Spesso può sembrare che le persone stupide pensino di poter fare molto di più di quanto possano realmente fare. Muitas vezes pode parecer que pessoas estúpidas pensam que podem fazer muito mais do que realmente podem. En som har lest en bok om kvantefysikk tror plutselig han kan alt. |||||||Quantenphysik||||| Jemand, der ein Buch über Quantenphysik gelesen hat, glaubt plötzlich, alles zu wissen. Someone who has read a book on quantum physics suddenly thinks he knows everything. Qualcuno che ha letto un libro sulla fisica quantistica pensa improvvisamente di sapere tutto. Alguém que leu um livro sobre física quântica de repente pensa que sabe tudo. Dette har fått et navn innenfor psykologi, nemlig Dunning-Kruger effekten. ||bekommen|||||||| Diesem wurde in der Psychologie ein Name gegeben, nämlich der Mahn-Krüger-Effekt. This has been given a name in psychology, namely the Dunning-Kruger effect. Isto recebeu um nome na psicologia, nomeadamente o efeito Dunning-Kruger.

Dunning-Kruger effekten vil si at folk tror at de er smartere og bedre i noe enn de egentlig er. Der Mahn-Krüger-Effekt bedeutet, dass die Leute denken, sie seien schlauer und in etwas besser als sie wirklich sind. The Dunning-Kruger effect means that people think they are smarter and better at something than they really are. O efeito Dunning-Kruger significa que as pessoas pensam que são mais inteligentes e melhores em alguma coisa do que realmente são. Dersom man ikke har opparbeidet seg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene klarer man ikke å innse ens egen inkompetanse. Wenn Sie nicht die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten erworben haben, können Sie Ihre eigene Inkompetenz nicht erkennen. If you have not acquired the necessary knowledge and skills, you will not be able to realize your own incompetence. Se você não adquiriu os conhecimentos e habilidades necessários, não será capaz de perceber sua própria incompetência. Altså man vet ikke egentlig hvor mye man ikke kan, i stedet fokuserer man gjerne heller på det man kan. Sie wissen also nicht wirklich, wie viel Sie nicht können, sondern konzentrieren sich eher auf das, was Sie können. So you don't really know how much you can't do, instead you tend to focus on what you can do. Então você realmente não sabe o quanto não pode fazer; em vez disso, tende a se concentrar no que pode fazer. Da vil man gjerne tro at man kan mer enn man egentlig gjør. Dann möchten Sie denken, dass Sie mehr können, als Sie tatsächlich tun. Then you want to think that you can do more than you actually do. Então você gostaria de acreditar que pode fazer mais do que realmente faz. De som har en kombinasjon av dårlig selv-innsikt og lite kunnskap er gjerne spesielt utsatt for Dunning-Kreuger effekten. Wer eine Kombination aus schlechter Selbsterkenntnis und wenig Wissen hat, ist häufig besonders dem Mahn-Kreuger-Effekt ausgesetzt. Those who have a combination of poor self-insight and little knowledge are often particularly exposed to the Dunning-Kreuger effect. Aqueles que têm uma combinação de baixa autoconsciência e pouco conhecimento estão frequentemente particularmente expostos ao efeito Dunning-Kreuger.

Har du selv opplevd effekten? Have you experienced the effect yourself? Você já experimentou o efeito sozinho? Eller sett den hos andre? Oder sehen Sie es in anderen? Or see it in others? Ou viu isso com outras pessoas? For eksempel kan en slektning i et familieselskap plutselig begynne å snakke om et eller annet. Zum Beispiel kann ein Verwandter in einer Familienfeier plötzlich anfangen, über etwas zu sprechen. For example, a relative in a family party may suddenly start talking about something. Por exemplo, um parente em uma reunião familiar pode de repente começar a falar sobre uma coisa ou outra. Klima, den politiske situasjonen i Brasil eller helsesystemet i USA. Klima, die politische Situation in Brasilien oder das Gesundheitssystem in den Vereinigten Staaten. Climate, the political situation in Brazil or the health system in the United States. O clima, a situação política no Brasil ou o sistema de saúde nos Estados Unidos. Kanskje blir slektningen mer og mer høyrøstet, han snakker høyere og høyere. Vielleicht wird der Verwandte immer lauter, er spricht immer lauter. Maybe the relative is getting louder and louder, he is talking louder and louder. Talvez o parente esteja cada vez mais vocal, fale cada vez mais alto. Han tror han har rett i alt han sier, mens alle andre har feil. Er glaubt, in allem, was er sagt, Recht zu haben, während alle anderen Unrecht haben. He thinks he is right in everything he says, while everyone else is wrong. Ele acha que está certo em tudo o que diz, enquanto todos os outros estão errados. Alle, utenom han selv, vet derimot at han egentlig ikke ha peiling. Jeder außer ihm weiß, dass er keine Ahnung hat. Everyone, except himself, knows that he does not really have a clue. Todos, exceto ele mesmo, porém, sabem que ele realmente não tem a menor ideia. Dette er Dunning-Kruger effekten i aksjon, og effekten er oppkalt etter David Dunning og Justin Kruger som i 1999 gjennomførte et eksperiment. Dies ist der Dunning-Kruger-Effekt in Aktion, und der Effekt ist nach David Dunning und Justin Kruger benannt, die 1999 ein Experiment durchgeführt haben. This is the Dunning-Kruger effect in action, and the effect is named after David Dunning and Justin Kruger who in 1999 conducted an experiment. Este é o efeito Dunning-Kruger em ação, e o efeito leva o nome de David Dunning e Justin Kruger que conduziram um experimento em 1999. La oss se nærmere på dette eksperimentet. Schauen wir uns dieses Experiment genauer an. Let's take a closer look at this experiment. Vamos dar uma olhada mais de perto neste experimento.

Dunning og Kruger spurte 65 deltagere om å vurdere hvor morsomme ulike vitser var. Dunning und Kruger baten 65 Teilnehmer, zu bewerten, wie lustig verschiedene Witze waren. Dunning and Kruger asked 65 participants to rate how funny different jokes were. Dunning e Kruger hanno chiesto a 65 partecipanti di valutare quanto fossero divertenti le diverse battute. Dunning e Kruger pediram a 65 participantes que avaliassem o quão engraçadas eram as diferentes piadas. Noen var eksepsjonelt dårlige til å vurdere hva andre folk synes var morsomt. Einige waren außergewöhnlich schlecht darin zu beurteilen, was andere Leute für lustig hielten. Some were exceptionally bad at judging what other people thought was funny. Alcuni erano eccezionalmente pessimi nel giudicare ciò che gli altri pensavano fosse divertente. Alguns eram excepcionalmente ruins em julgar o que outras pessoas achavam engraçado. Likevel var det gjerne akkurat disse personene som beskrev seg selv som svært gode til å bedømme hva andre synes er morsomt. Trotzdem waren es oft diese Leute, die sich selbst als sehr gut darin bezeichneten, zu beurteilen, was andere für lustig halten. Nevertheless, it was often these people who described themselves as very good at judging what others think is funny. Tuttavia, spesso sono proprio queste persone a definirsi molto brave a giudicare ciò che gli altri trovano divertente. No entanto, muitas vezes eram precisamente essas pessoas que se descreviam como muito boas em julgar o que os outros acham engraçado. Konklusjonen var dermed at inkompetente folk, de som gjorde det dårligst på testene, ikke klarte å skikkelig vurdere seg selv. Die Schlussfolgerung war daher, dass inkompetente Personen, die bei den Tests am schlechtesten abschnitten, sich selbst nicht richtig einschätzen konnten. The conclusion was thus that incompetent people, those who did the worst on the tests, failed to properly assess themselves. A conclusão foi, portanto, que as pessoas incompetentes, aquelas que tiveram pior desempenho nas provas, não conseguiram se avaliar adequadamente. De klarte heller ikke å innse kvaliteten på eget arbeid. Sie haben auch die Qualität ihrer eigenen Arbeit nicht erkannt. They also failed to realize the quality of their own work. Eles também não conseguiram perceber a qualidade do seu próprio trabalho. Dette er også grunnen til at mange elever som får dårlige karakterer føler selv de fortjener mye bedre. Dies ist auch der Grund, warum viele Schüler, die schlechte Noten bekommen, sogar das Gefühl haben, dass sie es viel besser verdienen. This is also the reason why many students who get bad grades feel that they deserve much better. Esta é também a razão pela qual muitos estudantes que tiram notas ruins sentem que merecem muito mais. Som oftest klarer de ikke selv å se hvor dårlig de har prestert. Meistens können sie nicht selbst sehen, wie schlecht sie gespielt haben. Most of the time, they are not able to see for themselves how badly they have performed. Il più delle volte, non sono in grado di vedere da soli quanto scarse si sono comportate. Na maioria das vezes, eles são incapazes de ver por si próprios o quão fraco foi o seu desempenho.

Denne følelsen av å kunne alt og være alt for selvsikker, selv om man ikke kan noe som helst, har dyp påvirkning på hva folk tror, beslutningene de tar og handlingene de gjør. Dieses Gefühl, alles tun zu können und zu selbstbewusst zu sein, auch wenn Sie nichts wissen, hat tiefgreifende Auswirkungen auf das, was die Menschen denken, die Entscheidungen, die sie treffen, und die Maßnahmen, die sie ergreifen. This feeling of knowing everything and being too confident, even if you do not know anything, has a profound effect on what people think, the decisions they make and the actions they take. Esta sensação de saber tudo e de ser excessivamente confiante, mesmo que não possa fazer nada, tem um efeito profundo sobre o que as pessoas acreditam, as decisões que tomam e as ações que tomam. En annet interessant eksperiment fant for eksempel ut at kvinner oppnådde de samme resultatene som menn på prøver i realfagene, altså fag knyttet til naturvitenskap som fysikk og kjemi. Ein weiteres interessantes Experiment ergab beispielsweise, dass Frauen bei naturwissenschaftlichen Tests, dh naturwissenschaftlichen Fächern wie Physik und Chemie, die gleichen Ergebnisse erzielten wie Männer. Another interesting experiment found, for example, that women achieved the same results as men on tests in the sciences, ie subjects related to science such as physics and chemistry. Outra experiência interessante descobriu, por exemplo, que as mulheres obtiveram os mesmos resultados que os homens em testes de ciências, ou seja, em disciplinas relacionadas com as ciências naturais, como física e química. Kvinnene trodde i større grad at de hadde dårligere evner til å resonnere, altså komme fram til en konklusjon, i vitenskapene enn det menn hadde. Die Frauen glaubten in größerem Maße, dass sie schlechtere Fähigkeiten zur Vernunft hatten, dh zu einer Schlussfolgerung in den Wissenschaften als Männer. The women believed to a greater extent that they had poorer abilities to reason, ie to come to a conclusion, in the sciences than men had. As mulheres acreditavam em maior medida que tinham menos capacidade de raciocinar, ou seja, de chegar a conclusões, nas ciências, do que os homens. Женщины в большей степени полагали, что их способности рассуждать, то есть делать выводы в науках, хуже, чем у мужчин. Dette gjorde det også mindre sannsynlig for kvinner å delta i vitenskapskonkurranser. Dies machte es auch weniger wahrscheinlich, dass Frauen an wissenschaftlichen Wettbewerben teilnehmen. This also made it less likely for women to participate in science competitions. Isto também diminuiu a probabilidade de as mulheres participarem em competições científicas.

Vi er nok alle i mer eller mindre grad påvirket av denne effekten i ulike sammenhenger og områder. Wir sind wahrscheinlich alle mehr oder weniger von diesem Effekt in verschiedenen Kontexten und Bereichen betroffen. We are probably all more or less affected by this effect in different contexts and areas. Provavelmente todos somos afetados, em maior ou menor grau, por este efeito em vários contextos e áreas. Et forsøk spurte deltagerne om de kunne ulike fagterminologi, altså ord brukt spesifikt i det faget, i politikk, biologi, fysikk og geografi. In einem Experiment wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie unterschiedliche Fachbegriffe kennen, dh Wörter, die speziell in diesem Fach verwendet werden, in Politik, Biologie, Physik und Geographie. An experiment asked the participants if they knew different subject terminology, ie words used specifically in that subject, in politics, biology, physics and geography. Um experimento perguntou aos participantes se eles conheciam diferentes terminologias de assuntos, ou seja, palavras usadas especificamente naquele assunto, em política, biologia, física e geografia. В ходе эксперимента участников спрашивали, знают ли они терминологию другого предмета, то есть слова, используемые специально по этому предмету, в политике, биологии, физике и географии. Det deltagerne ikke visste var derimot at blant de ekte ordene hadde de blandet inn mange tulleord. Was die Teilnehmer jedoch nicht wussten, war, dass sie unter den wirklichen Wörtern viele unsinnige Wörter gemischt hatten. What the participants did not know, however, was that among the real words they had mixed in many nonsense words. O que os participantes não sabiam, porém, era que entre as palavras reais haviam misturado muitas palavras sem sentido. Однако участники не знали, что среди настоящих слов они смешали много бессмысленных слов. Hele 90% av deltagerne mente at de hvert fall hadde litt kunnskap om noen av tulle-ordene. 90% der Teilnehmer gaben an, zumindest einige der unsinnigen Wörter zu kennen. As many as 90% of the participants thought that they at least had some knowledge of some of the nonsense words. Cerca de 90% dos participantes acreditavam ter pelo menos algum conhecimento de algumas das palavras sem sentido. Og i sammenheng med Dunning-Kruger effekten var det større sannsynlighet at en person som påstod han hadde mye kunnskap innen et felt, for eksempel geogradi, også sa at han var kjent med tulleordene. Und im Zusammenhang mit dem Mahn-Krüger-Effekt war es wahrscheinlicher, dass eine Person, die behauptete, viel Wissen auf einem Gebiet wie der Geographie zu haben, auch sagte, dass sie mit den Unsinnswörtern vertraut sei. And in connection with the Dunning-Kruger effect, it was more likely that a person who claimed he had a lot of knowledge in a field, such as geography, also said that he was familiar with the nonsense words. E no contexto do efeito Dunning-Kruger, era mais provável que uma pessoa que afirmasse ter muito conhecimento numa área, por exemplo geografia, também dissesse estar familiarizada com palavras sem sentido.

De som er spesielt utsatt for denne effekten har et tosidig problem: Diejenigen, die diesem Effekt besonders ausgesetzt sind, haben ein zweiseitiges Problem: Those who are particularly exposed to this effect have a two-sided problem: Aqueles que são particularmente suscetíveis a este efeito têm um problema bilateral:

De er inkompetente, de vet lite og kan lite. They are incompetent, they know little and know little. São incompetentes, sabem pouco e pouco podem fazer. Inkompetansen deres gjør det vanskeligere å innse hvor inkompetente de egentlig er. Ihre Inkompetenz macht es schwieriger zu erkennen, wie inkompetent sie wirklich sind. Their incompetence makes it harder to realize how incompetent they really are. Sua incompetência torna mais difícil perceber o quão incompetentes eles realmente são. Disse to faktorene fører til at inkompetente folk oftere: Diese beiden Faktoren führen häufiger zu inkompetenten Menschen: These two factors lead to incompetent people more often: Esses dois fatores levam a pessoas incompetentes com mais frequência:

Overestimerer egne ferdigheter, de tror de er bedre enn de egentlig er. Sie überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten und denken, dass sie besser sind als sie wirklich sind. Overestimating their own skills, they think they are better than they really are. Superestimam suas próprias habilidades, acham que são melhores do que realmente são. De klarer ikke å kjenne igjen ekte ekspertise og ferdigheter. Sie erkennen echte Fachkenntnisse und Fähigkeiten nicht an. They fail to recognize true expertise and skills. Eles não conseguem reconhecer conhecimentos e habilidades reais. De klarer ikke å se hvor god en kompetent person faktisk er. Sie sehen nicht, wie gut eine kompetente Person tatsächlich ist. They fail to see how good a competent person actually is. Eles não conseguem ver quão boa é realmente uma pessoa competente. De klarer ikke å gjenkjenne egne feil og mangel på ferdigheter. Sie sind nicht in der Lage, ihre eigenen Fehler und mangelnden Fähigkeiten zu erkennen. They are unable to recognize their own faults and lack of skills. Eles não conseguem reconhecer seus próprios erros e falta de habilidades. Ofte kan det farligste være å ha litt kunnskap om noe. Oft ist es am gefährlichsten, etwas über etwas zu wissen. Often the most dangerous thing can be to have some knowledge about something. Muitas vezes o mais perigoso pode ser ter um pouco de conhecimento sobre alguma coisa. Часто самое опасное - знать кое-что. Ikke nok til å forstå hvor mye mer som egentlig fins, men nok til å vite at det eksisterer. Nicht genug, um zu verstehen, wie viel mehr wirklich existiert, aber genug, um zu wissen, dass es existiert. Not enough to understand how much more really exists, but enough to know that it exists. Não o suficiente para entender quanto mais realmente existe, mas o suficiente para saber que existe. Dunning-Kruger effekten sier at disse personene i gjennomsnitt vurderer egne ferdigheter langt høyrere enn realiteten. Der Mahn-Krüger-Effekt besagt, dass diese Menschen ihre eigenen Fähigkeiten im Durchschnitt weit höher bewerten als die Realität. The Dunning-Kruger effect says that these people on average rate their own skills far higher than reality. O efeito Dunning-Kruger diz que estas pessoas, em média, avaliam as suas próprias competências muito acima da realidade.

Det er likevel ikke bare de inkompetente som blir påvirket av denne effekten. Von diesem Effekt sind jedoch nicht nur die Inkompetenten betroffen. However, it is not only the incompetent who are affected by this effect. Contudo, não são apenas os incompetentes que são afetados por este efeito. Eksperter har mer realistiske innsikter i egne kunnskaper, MEN de har en tendens, altså de pleier, å vurdere andres ferdigheter og kunnskaper i deres felt mye høyere enn realiteten. Experten haben realistischere Einblicke in ihr eigenes Wissen, ABER sie neigen dazu, die Fähigkeiten und Kenntnisse anderer auf ihrem Gebiet viel höher als die Realität einzuschätzen. Experts have more realistic insights into their own knowledge, BUT they tend, that is, they tend, to assess others' skills and knowledge in their field much higher than reality. Os especialistas têm percepções mais realistas sobre seu próprio conhecimento, MAS eles têm uma tendência, ou seja, geralmente, de avaliar as habilidades e o conhecimento de outras pessoas em sua área de forma muito superior à realidade. Altså vet ofte ekspertene at de er over gjennomsnittet på sitt felt, men de ser ofte ikke hvor mye bedre enn gjennomsnittet de faktisk er. Mit anderen Worten, Experten wissen oft, dass sie auf ihrem Gebiet überdurchschnittlich gut sind, aber sie sehen oft nicht, wie viel besser sie sind als der Durchschnitt, den sie tatsächlich haben. In other words, experts often know that they are above average in their field, but they often do not see how much better than the average they actually are. Assim, os especialistas muitas vezes sabem que estão acima da média em sua área, mas muitas vezes não percebem o quanto realmente são melhores que a média. De overvurderer hvor mye andre folk kan. Sie überschätzen, wie viel andere Menschen können. They overestimate how much other people can. Eles superestimam o quanto outras pessoas podem fazer.

Så hvis vi alle er påvirket av denne effekten, hvordan kan vi prøve å overkomme den? Wenn wir alle von diesem Effekt betroffen sind, wie können wir dann versuchen, ihn zu überwinden? So if we are all affected by this effect, how can we try to overcome it? Dus als we allemaal door dit effect worden getroffen, hoe kunnen we dan proberen dit te overwinnen? Então, se todos somos afetados por este efeito, como podemos tentar superá-lo? Hvordan kan vi vurdere egne og andres ferdigheter innen et felt mer realistisk? Wie können wir unsere eigenen und die Fähigkeiten anderer in einem Bereich realistischer einschätzen? How can we assess our own and others' skills in a field more realistically? Como podemos avaliar as nossas próprias competências e as dos outros numa área de forma mais realista? Her er tre tips: Here are three tips: Aqui estão três dicas:

Fortsett å lære og øve. Lerne und übe weiter. Keep learning and practicing. Continue aprendendo e praticando. I stedet for å tro at du kan alt innenfor et felt bør du prøve å lære enda mer om det. Versuchen Sie, noch mehr darüber zu erfahren, anstatt zu glauben, dass Sie in einem Bereich alles tun können. Instead of believing that you can do anything in one field, try to learn even more about it. Em vez de pensar que você sabe tudo em uma área, você deveria tentar aprender ainda mais sobre ela. Fordyp deg, gå dypere inn i stoffet. Tauchen Sie ein, gehen Sie tiefer in den Stoff. Immerse yourself, go deeper into the fabric. Mergulhe, aprofunde-se no material. Lær mer. Mehr erfahren. Learn more. Saber mais. En bok om andre verdenskrig gjør deg ikke til en eksport om den krigen. Ein Buch über den Zweiten Weltkrieg macht Sie nicht zu einem Export über diesen Krieg. A book about World War II does not make you an export about that war. Um livro sobre a Segunda Guerra Mundial não faz de você uma exportação sobre essa guerra. Spør andre folk om å vurdere deg. Bitten Sie andere Leute, Sie zu bewerten. Ask other people to rate you. Peça a outras pessoas para avaliarem você. Konstruktiv kritikk, selv om det kan være vanskelig å høre av og til, er en god måte å øke selvinnsikten sin på. Konstruktive Kritik, auch wenn es von Zeit zu Zeit schwierig sein kann, sie zu hören, ist ein guter Weg, um das eigene Selbstbewusstsein zu stärken. Constructive criticism, even if it can be difficult to hear from time to time, is a good way to increase one's self-awareness. Críticas construtivas, embora às vezes possam ser difíceis de ouvir, são uma boa maneira de aumentar a autoconsciência. Spør deg selv hva du kan og hva du ikke kan. Fragen Sie sich, was Sie können und was nicht. Ask yourself what you can and cannot do. Pergunte a si mesmo o que você pode e o que não pode fazer. En annen psykologisk effekt, bekreftelsestendens, eller confirmation bias, som den heter på engelsk, gjør at vi har en tendens til å fokusere mest på det vi allerede kan. Ein anderer psychologischer Effekt, eine Bestätigungsverzerrung oder eine Bestätigungsverzerrung, wie sie auf Englisch genannt wird, bedeutet, dass wir uns am meisten auf das konzentrieren, was wir bereits wissen. Another psychological effect, confirmation bias, or confirmation bias, as it is called in English, means that we tend to focus most on what we already know. Outro efeito psicológico, o viés de confirmação, como é chamado em inglês, significa que tendemos a nos concentrar mais no que já sabemos. Derfor er det viktig å være kritisk til egne overbevisninger og kunnskaper. Daher ist es wichtig, die eigenen Überzeugungen und Kenntnisse zu kritisieren. Therefore, it is important to be critical of one's own beliefs and knowledge. Portanto, é importante ser crítico em relação às suas próprias crenças e conhecimentos. Det kan ofte være lurt å utfordre seg selv. Es kann oft eine gute Idee sein, sich selbst herauszufordern. It can often be a good idea to challenge yourself. Muitas vezes pode ser uma boa ideia desafiar a si mesmo. Takk for at du har hørt på denne episoden av «lær norsk nå». Obrigado por ouvir este episódio de "aprender norueguês agora". Har du noen gang opplevd dunning-kruger effekten selv? Haben Sie den Mahn-Krüger-Effekt schon einmal selbst erlebt? Você já experimentou o efeito dunning-kruger? Har du sett den hos andre? Have you seen it in others? Você já viu isso em outras pessoas? Send meg gjerne en mail for å dele dine opplevelser. Sinta-se à vontade para me enviar um e-mail para compartilhar suas experiências. Mailadressen finner du i deskripsjonen til denne episoden. You can find the email address in the description of this episode. Ellers håper jeg å se deg i neste episode. Otherwise, I hope to see you in the next episode. Caso contrário, espero vê-lo no próximo episódio. Ha det bra!