×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Lær Norsk Nå Podcast, 2 – Kan drap rettferdiggjøres?

2 – Kan drap rettferdiggjøres?

Rettferdig drap?

Før vi begynner vil jeg bare minne dere på at dere kan finne teksten til episoden på nettstedet til podcasten. Dere finner en link i deskripsjonen. Jeg vil også bare nevne kort at det er mulig å hjelpe podcasten ved å donere via patreon. Dere finner en link i deskripsjonen. Takk.

Kan drap noen gang rettferdiggjøres?

Svært mange religiøse og filosofiske retninger er samstemte om, altså enige om, at å drepe er galt. For eksempel står det i de 10 bud at man ikke skal drepe, noe som er gyldig for både kristendommen og jødedommen. Hinduismen, buddhismen og islam har lignende bud. Blant filosofene er det flere som har laget etiske retningslinjer mot å drepe.

Aristoteles dydsetikk, altså å leve opp til dygder eller høyere mål, vil definere drap som galt. For Aristoteles sin del var målet med livet å leve rasjonelt og moralsk. I hans filosofi definerer han en dygd som et slags gylden punkt mellom for mye av egenskapen og for lite av den. Modighet ligger for eksempel i mellom feighet, altså for lite modighet, og dumdristighet, for mye modighet. Både for mye og for lite modighet er skadene for individet. Når det kommer til mord finnes det ikke en slik gylden middelvei. Både det å drepe en person og det å drepe 10 personer er galt. Å være en morder er ikke en positiv egenskap og følgelig ikke en dygd, noe å leve mot.

Å ikke drepe virker absolutt som et verdig mål, men kanskje det er for naivt? Vi lever ikke i en verden der alt er rosen rødt og fint. Der det bare finnes gode personer og ingen ønsker å skade noen. Bare se på historien, vi har vært voldelig mot hverandre siden tidens morgen, altså helt siden det første menneske. Krig – perserkrigene, punerkrigene, 100års krigen, 30års krigen, 7års krigen, 1. verdenskrig, 2. verdenskrig – historikere er ikke alltid like flinke med navn – men uansett er dette bare noen eksempler på utallige kriger som har blitt utkjempet i løpet av Europas historie.

Det kan også virke som vi mennesker har en fasinasjon for vold. Gladiatorkampene i Roma er utvilsomt et eksempel på dette, men vi er ikke noe bedre i dag. Bare se på hvor mye vold det er i filmer, i sport (boksing for eksempel), dataspill. I flere dataspill er selvet målet å drepe så mange som mulig, blant dem flere skytespill. Jeg prøver ikke å være moraliserende her, det er ikke slik at vold i spill og filmer, som ikke fører til noe skade, er moralsk galt. Det kan derimot se ut som vi mennesker har en innebygd fasinasjon for vold fra naturen av.

Og om vi går tilbake til spørsmålet igjen; kan drap noen gang rettferdiggjøres? Hva med slaveopprør som revolusjonen på Haiti i 1781 der afrikanske slaver stod opp mot slaveeierne og krevde sin frihet. Hvordan lyktes de? De brukte voldelig midler til å oppnå noe godt- frihet. Kan ikke dette forsvares? Eller hva med kampen mot fascisme og nazisme i andre verdenskrig. Hva hadde skjedd om man aldri hadde erklært krig mot Hitler? Kunne han ha blitt stoppet med fredelige midler som handelsblokader? Viser ikke realpolitikk oss at vi av og til må ty til ekstreme midler for å oppnå et større gode.

På den andre siden er dette også et farlig argument. Hvem får bestemme hva som er det større gode? Man har ofte beskyldt Hitler for å være anti-menneskelig, en som skadet menneskeheten. Og det med rette, jeg er helt enig i at Hitler var et grusomt menneske. Likevel så ikke nazistene seg selv som anti-menneskelig, tvert imot, de ønsket å forbedre mennesket. De bygde på Darwins teori om overlevelse av den sterkeste, og gener, og ønsket å gjøre mennesket sterkere, høyere, vakrere og mer intelligent. Dette høres jo ikke så galt ut. På den andre siden bygde også nazismen på dypt rasistiske ideer og tanker om at den «ariske rase» var bedre enn alle andre, noe som slett ikke er vitenskapelig.

Dette kan likevel demonstrere at «det større gode» er problematisk, altså vanskelig å bli enig om. En nazist ville argumentert for at deres rasistiske ideologi var for menneskets beste for å forbedre menneskeheten. På samme linje argumenterte de allierte mot nazismen og påsto at gikk til krig mot Hitler for å beskytte frihet mot denne undertrykkende ideologien. Begge sider argumentere for at drap kunne være moralsk riktig, men med svært ulike rettferdiggjøringer, altså ulike legitimeringsgrunnlag.

Videre kan man argumentere mot krig og voldelige midler ved å peke på noen suksessfulle fredelige demonstrasjoner. Gandhi brukte ikke-voldelige demonstrasjoner for å demonstrere mot det britiske herredømmet, altså styre, over India. Oppløsningen av Sovjetunionen på begynnelsen av 90-tallet gikk for det meste fredfult for seg. På den andre siden kan man se til Rwanda og det grusomme folkedrapet der for å forstå at det å ikke gripe inn også kan være moralsk vanskelig. FN valgte å stille seg på sidelinjen mens hundretusener av mennesker, uskyldige, ble brutalt drept. Er det moralsk? Hadde det ikke vært bedre å brukt sterkere midler, drap, for å beskytte uskyldige?

Hva med selvforsvar? Kan det ikke være greit å gå til ekstreme lengder, selv drap, for å forsvare seg selv? Man kan nok argumentere for at det beste vil være å beskytte seg uten å drepe, og i verste fall bare skade angriperen. Dette tror jeg derimot ignorerer mye av psykologien i selvforsvar. Dersom man først blir angrepet og må kjempe om liv og død, er man villig til å gå til ekstreme lengder for å verne seg selv. Da er det ikke lett å stoppe bare fordi faren ser ut til å være over, og man kan lett komme til å drepe et annet menneske. Skal man da heller velge å snu det andre kinnet til, som Jesus ville sagt? Kan Jesus faktisk mene at det dermed er galt å forsvare seg, selv om det betyr at man selv må bøte med livet, altså at man selv blir drept? Man kan argumentere for at å bli drept ikke er moralsk galt, det har man jo ikke kontroll over, men å drepe, selv i selvforsvar, er et valg man kan ta, og dersom man alltid vil si at det er galt å drepe, betyr det også at man ikke kan drepe i selvforsvar.

Dette er et vanskelig spørsmål, og du har sikkert sterke meninger om det selv. Jeg tror ikke nødvendigvis det finnes en fasitt på hvorvidt drap kan rettferdiggjøres eller ikke. Svaret vil avhenge av hvem du er, hvilket livssyn og verdier du har, og dine personlige meninger. Selv skal jeg ikke prøve å komme med et definitivt svar, men det hadde jo vært fint å levd i en verden der man kunne sluppet å diskutert slike spørsmål. Men det ville vært en fantasiverden.

Hva tror du? Er det noen gang rettferdig å drepe? Send meg gjerne en epost med dine meninger.

2 – Kan drap rettferdiggjøres? 2 – Kann Mord gerechtfertigt werden? 2 – Μπορεί να δικαιολογηθεί ο φόνος; 2 – Can murder be justified? 2 – ¿Se puede justificar el asesinato? 2 – Le meurtre peut-il être justifié ? 2 – L’omicidio può essere giustificato? 2 – Ar žmogžudystė gali būti pateisinama? 2 – Kan moord gerechtvaardigd worden? 2 – Czy morderstwo można usprawiedliwić? 2 – O homicídio pode ser justificado? 2 – Можно ли оправдать убийство? 2 – Kan mord rättfärdigas? 2 – Cinayet meşrulaştırılabilir mi? 2 – Чи можна виправдати вбивство? 2 – 谋杀可以正当化吗?

Rettferdig drap? Nur Mord? Just murder? Un meurtre juste ? Słuszne morderstwo? Assassinato justo? Справедливое убийство? Haklı cinayet mi? Праведне вбивство? 正义的谋杀?

Før vi begynner vil jeg bare minne dere på at dere kan finne teksten til episoden på nettstedet til podcasten. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie nur daran erinnern, dass Sie den Text der Episode auf der Website des Podcasts finden. Before we begin, I just want to remind you that you can find the text of the episode on the podcast's website. Zanim zaczniemy, przypominam, że tekst odcinka znajdziesz na stronie podcastu. Прежде чем мы начнем, я хочу напомнить вам, что текст эпизода вы можете найти на веб-сайте подкаста. Dere finner en link i deskripsjonen. Einen Link finden Sie in der Beschreibung. You will find a link in the description. Você encontrará um link na descrição. Ссылку вы найдете в описании. Jeg vil også bare nevne kort at det er mulig å hjelpe podcasten ved å donere via patreon. Ich möchte auch nur kurz erwähnen, dass es möglich ist, dem Podcast durch eine Spende per Patreon zu helfen. I also just want to mention briefly that it is possible to help the podcast by donating via patreon. Chcę też krótko wspomnieć, że można pomóc podcastowi przekazując datki za pośrednictwem Patreona. Também quero apenas mencionar brevemente que é possível ajudar o podcast doando via patreon. 我还想简单提一下,可以通过 patreon 捐款来帮助播客。 Dere finner en link i deskripsjonen. Einen Link finden Sie in der Beschreibung. You will find a link in the description. Takk. Vielen Dank. Thanks. Obrigado.

Kan drap noen gang rettferdiggjøres? Kann Mord jemals gerechtfertigt sein? Can murder ever be justified? Le meurtre peut-il jamais être justifié ? Ar žmogžudystė kada nors gali būti pateisinama? Kan moord ooit gerechtvaardigd worden? Czy morderstwo może być kiedykolwiek usprawiedliwione? O assassinato pode ser justificado? Может ли убийство когда-либо оправдываться? Cinayet meşrulaştırılabilir mi? Чи можна колись виправдати вбивство? 谋杀可以被合理化吗?

Svært mange religiøse og filosofiske retninger er samstemte om, altså enige om, at å drepe er galt. Sehr viele religiöse und philosophische Richtungen stimmen überein, dh stimmen darin überein, dass das Töten falsch ist. Very many religious and philosophical directions agree, ie agree, that killing is wrong. Molte scuole religiose e filosofiche concordano sul fatto che uccidere è sbagliato. Een groot aantal religieuze en filosofische scholen zijn het erover eens dat doden verkeerd is. Wiele szkół religijnych i filozoficznych zgadza się, że zabijanie jest złe. Muitas escolas religiosas e filosóficas concordam que matar é errado. Очень многие религиозные и философские течения согласны с тем, что убийство неправильно. Pek çok dini ve felsefi okul, öldürmenin yanlış olduğu konusunda hemfikirdir. 许多宗教和哲学流派都认为杀戮是错误的。 For eksempel står det i de 10 bud at man ikke skal drepe, noe som er gyldig for både kristendommen og jødedommen. Zum Beispiel heißt es in den 10 Geboten, dass man nicht töten sollte, was sowohl für das Christentum als auch für das Judentum gilt. For example, it says in the 10 commandments that one should not kill, which is valid for both Christianity and Judaism. Par exemple, les 10 commandements stipulent qu’il ne faut pas tuer, ce qui est valable aussi bien pour le christianisme que pour le judaïsme. Ad esempio, i 10 comandamenti affermano che non si dovrebbe uccidere, il che è valido sia per il cristianesimo che per l'ebraismo. Pavyzdžiui, 10 įsakymų teigia, kad negalima žudyti – tai galioja ir krikščionybei, ir judaizmui. De 10 geboden stellen bijvoorbeeld dat men niet mag doden, wat geldt voor zowel het christendom als het jodendom. Na przykład 10 przykazań mówi, że nie należy zabijać, co obowiązuje zarówno w chrześcijaństwie, jak i judaizmie. Por exemplo, os 10 mandamentos afirmam que não se deve matar, o que é válido tanto para o Cristianismo como para o Judaísmo. Например, в десяти заповедях сказано, что нельзя убивать, что является действительным и для христианства, и для иудаизма. Örneğin 10 emir öldürmemek gerektiğini söylüyor ve bu hem Hıristiyanlık hem de Yahudilik için geçerli. 例如,十诫规定不得杀人,这对基督教和犹太教都有效。 Hinduismen, buddhismen og islam har lignende bud. Hinduismus, Buddhismus und Islam haben ähnliche Gebote. Hinduism, Buddhism and Islam have similar commandments. L'hindouisme, le bouddhisme et l'islam ont des commandements similaires. Hinduizm, buddyzm i islam mają podobne przykazania. O Hinduísmo, o Budismo e o Islamismo têm mandamentos semelhantes. Индуизм, буддизм и ислам имеют схожие заповеди. 印度教、佛教和伊斯兰教也有类似的戒律。 Blant filosofene er det flere som har laget etiske retningslinjer mot å drepe. Unter den Philosophen gibt es mehrere, die ethische Richtlinien gegen das Töten aufgestellt haben. Among the philosophers, there are several who have made ethical guidelines against killing. Parmi les philosophes, plusieurs ont élaboré des lignes directrices éthiques contre le meurtre. Tarp filosofų yra keletas, kurie parengė etines gaires prieš žudymą. Onder de filosofen zijn er verschillende die ethische richtlijnen tegen moord hebben opgesteld. Wśród filozofów jest kilku, którzy sformułowali wytyczne etyczne przeciwko zabijaniu. Entre os filósofos, vários elaboraram diretrizes éticas contra o assassinato. Среди философов есть те, кто предложил этические принципы, запрещающие убийство. Filozoflar arasında öldürmeye karşı etik kurallar hazırlayan birkaç kişi var. 在哲学家中,有几位制定了反对杀戮的道德准则。

Aristoteles dydsetikk, altså å leve opp til dygder eller høyere mål, vil definere drap som galt. Aristoteles 'Ethik der Tugend, das heißt, Tugenden oder höheren Zielen gerecht zu werden, wird Mord als falsch definieren. Aristotle's ethics of virtue, that is, living up to virtues or higher goals, will define murder as wrong. L’éthique de la vertu d’Aristote, c’est-à-dire être à la hauteur des vertus ou d’objectifs plus élevés, définira le meurtre comme un mal. L'etica delle virtù di Aristotele, cioè vivere all'altezza delle virtù o degli obiettivi più elevati, definirà l'omicidio come sbagliato. Aristotelio dorybių etika, t. y. gyvenimas siekiant dorybių ar aukštesnių tikslų, žmogžudystę apibrėžia kaip neteisingą. Etyka cnót Arystotelesa, czyli życie zgodnie z cnotami lub wyższymi celami, zdefiniuje morderstwo jako coś złego. A ética da virtude de Aristóteles, ou seja, viver de acordo com virtudes ou objetivos mais elevados, definirá o assassinato como errado. Добродетельная этика Аристотеля, то есть стремление к добродетелям или высшим целям, определит убийство как неправильное. Aristoteles'in erdem etiği, yani erdemlere veya daha yüksek hedeflere uygun yaşamak, cinayeti yanlış olarak tanımlayacaktır. 亚里士多德的美德伦理学,即实现美德或更高的目标,将谋杀定义为错误的。 For Aristoteles sin del var målet med livet å leve rasjonelt og moralsk. Für Aristoteles war es das Ziel des Lebens, rational und moralisch zu leben. For Aristotle, the goal of life was to live rationally and morally. Pour Aristote, le but de la vie était de vivre rationnellement et moralement. Aristoteliui gyvenimo tikslas buvo gyventi racionaliai ir moraliai. Voor Aristoteles was het doel van het leven om rationeel en moreel te leven. Dla Arystotelesa celem życia było żyć racjonalnie i moralnie. Para Aristóteles, o objetivo da vida era viver racional e moralmente. Для Аристотеля целью жизни является жить рационально и нравственно. Aristoteles'e göre yaşamın amacı akılcı ve ahlaklı yaşamaktı. 对于亚里士多德来说,生活的目标是理性和道德地生活。 I hans filosofi definerer han en dygd som et slags gylden punkt mellom for mye av egenskapen og for lite av den. In seiner Philosophie definiert er eine Tugend als eine Art goldenen Punkt zwischen zu viel Qualität und zu wenig davon. In his philosophy, he defines a virtue as a kind of golden dot between too much of the quality and too little of it. Dans sa philosophie, il définit une vertu comme une sorte de point d'or entre trop de qualité et pas assez de qualité. Nella sua filosofia, definisce una virtù come una sorta di punto d'oro tra il troppo della qualità e il troppo poco di essa. Savo filosofijoje jis apibrėžia dorybę kaip tam tikrą aukso tašką tarp per daug kokybės ir per mažai. In zijn filosofie definieert hij een deugd als een soort gouden punt tussen te veel van de kwaliteit en te weinig ervan. W swojej filozofii definiuje cnotę jako swego rodzaju złoty punkt pomiędzy nadmiarem jakości a jej niedoborem. Em sua filosofia, ele define uma virtude como uma espécie de ponto de ouro entre o excesso e a falta de qualidade. В его философии он определяет добродетель как своего рода золотую середину между избытком и недостатком этого качества. Felsefesinde erdemi, niteliğin çok fazlası ile çok azı arasındaki bir tür altın nokta olarak tanımlar. У своїй філософії він визначає чесноту як своєрідну золоту крапку між надто великою якістю та надто малою. 在他的哲学中,他将美德定义为一种介于太多品质和太少品质之间的黄金点。 Modighet ligger for eksempel i mellom feighet, altså for lite modighet, og dumdristighet, for mye modighet. Mut liegt zum Beispiel zwischen Feigheit, das heißt zu wenig Mut, und Torheit, zu viel Mut. Courage, for example, lies between cowardice, that is, too little courage, and foolhardiness, too much courage. Le courage, par exemple, se situe entre la lâcheté, c'est-à-dire trop peu de courage, et la témérité, trop de courage. Il coraggio, per esempio, sta tra la codardia, cioè troppo poco coraggio, e la sconsideratezza, troppo coraggio. Pavyzdžiui, drąsa slypi tarp bailumo, t. y. per mažai drąsos, ir kvailumo, per daug drąsos. Odwaga na przykład leży pomiędzy tchórzostwem, czyli zbyt małą odwagą, a lekkomyślnością, zbyt dużą odwagą. A coragem, por exemplo, está entre a covardia, ou seja, pouca coragem, e a temeridade, muita coragem. Например, мужество заключается между трусостью, то есть недостатком мужества, и безрассудством, избытком мужества. Örneğin cesaret, korkaklık, yani çok az cesaret ile gözüpeklik, yani çok fazla cesaret arasındadır. 例如,勇气介于怯懦(即勇气太少)和鲁莽(即勇气太多)之间。 Både for mye og for lite modighet er skadene for individet. Sowohl zu viel als auch zu wenig Mut sind die Schäden für den Einzelnen. Both too much and too little courage are the injuries to the individual. Trop et pas assez de courage sont des dommages pour l'individu. Sia il troppo che il troppo poco coraggio sono i danni per l’individuo. Tiek per daug, tiek per mažai drąsos yra žala asmeniui. Zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała odwaga są szkodami dla jednostki. Tanto muita como pouca coragem são os danos para o indivíduo. И слишком много, и слишком мало смелости вредны для индивида. Hem çok fazla cesaret hem de çok az cesaret bireye zarar verir. 勇气太多和太少都是对个人的伤害。 Når det kommer til mord finnes det ikke en slik gylden middelvei. Wenn es um Mord geht, gibt es kein solches goldenes Mittel. When it comes to murder, there is no such golden mean. Lorsqu’il s’agit de meurtre, il n’existe pas de juste milieu. Quando si tratta di omicidio, non esiste una via d'uscita così aurea. Kalbant apie žmogžudystes, tokio aukso vidurio nėra. Quando se trata de assassinato, não existe esse meio-termo. Когда дело доходит до убийства, золотой середины не существует. Cinayet söz konusu olduğunda böyle bir altın yol yoktur. 当谈到谋杀时,没有这样的中庸之道。 Både det å drepe en person og det å drepe 10 personer er galt. Sowohl das Töten einer Person als auch das Töten von 10 Personen sind falsch. Both killing one person and killing 10 people are wrong. Tuer une personne ou tuer 10 personnes est une erreur. Zowel het doden van één persoon als het doden van tien mensen is verkeerd. Tanto matar uma pessoa quanto matar 10 pessoas são errados. Как убить одного человека, так и убить 10 человек - неправильно. Bir kişiyi öldürmek de, 10 kişiyi öldürmek de yanlıştır. І вбити одну людину, і вбити 10 людей – це неправильно. 杀1人和杀10人都是错误的。 Å være en morder er ikke en positiv egenskap og følgelig ikke en dygd, noe å leve mot. Mörder zu sein ist keine positive Eigenschaft und folglich keine Tugend, gegen die man leben kann. Being a murderer is not a positive quality and consequently not a virtue, something to live against. Être un tueur n’est pas un trait positif et donc pas une vertu, quelque chose selon lequel vivre. Essere un assassino non è un tratto positivo e quindi non una virtù, qualcosa di cui vivere. Būti žudiku nėra teigiama savybė, taigi ir ne dorybė, pagal ką reikia gyventi. Een moordenaar zijn is geen positieve eigenschap en daarom geen deugd, iets om naar te leven. Ser um assassino não é uma característica positiva e, portanto, não é uma virtude, algo pelo qual viver. Быть убийцей — это не положительное качество и, следовательно, не добродетель, к которой следует стремиться. Katil olmak olumlu bir özellik değildir ve dolayısıyla bir erdem, yaşanacak bir şey değildir. Бути вбивцею — це не позитивна риса, а тому не чеснота, те, чим треба жити. 成为杀手并不是一种积极的品质,因此也不是一种美德,也不是一种赖以生存的东西。

Å ikke drepe virker absolutt som et verdig mål, men kanskje det er for naivt? Nicht zu töten scheint sicherlich ein würdiges Ziel zu sein, aber vielleicht ist es zu naiv? Not killing certainly seems like a worthy goal, but maybe it's too naive? Ne pas tuer semble certainement être un objectif louable, mais peut-être est-ce trop naïf ? Non uccidere sembra certamente un obiettivo degno, ma forse è troppo ingenuo? Nežudyti tikrai atrodo vertas tikslas, bet gal tai per daug naivu? Niet doden lijkt zeker een waardig doel, maar misschien is het te naïef? Não matar certamente parece um objetivo digno, mas talvez seja muito ingênuo? Не убивать абсолютно кажется целесообразной целью, но может быть слишком наивной? Öldürmemek kesinlikle değerli bir hedef gibi görünüyor, ama belki de çok saftır? 不杀戮似乎是一个值得追求的目标,但也许这太天真了? Vi lever ikke i en verden der alt er rosen rødt og fint. Wir leben nicht in einer Welt, in der alles rosarot und fein ist. We do not live in a world where everything is rose red and fine. Nous ne vivons pas dans un monde où tout est rose et beau. We leven niet in een wereld waar alles rooskleurig en mooi is. Não vivemos em um mundo onde tudo é cor-de-rosa e bonito. Мы живем не в мире, где все розово-прекрасно. Her şeyin pembe ve güzel olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. 我们生活的世界并不美好。 Der det bare finnes gode personer og ingen ønsker å skade noen. Wo es nur gute Leute gibt und niemand jemanden verletzen will. Where there are only good people and no one wants to hurt anyone. Où il n’y a que de bonnes personnes et où personne ne veut faire de mal à personne. Kur yra tik geri žmonės ir niekas nenori nieko įskaudinti. Waar alleen maar goede mensen zijn en niemand iemand pijn wil doen. Onde só tem gente boa e ninguém quer machucar ninguém. Где есть только хорошие люди, и никто не хочет кому-то вредить. Sadece iyi insanların olduğu ve kimsenin kimseyi incitmek istemediği bir yer. 那里只有好人,没有人想伤害任何人。 Bare se på historien, vi har vært voldelig mot hverandre siden tidens morgen, altså helt siden det første menneske. Schauen Sie sich die Geschichte an, wir sind seit Anbeginn der Zeit, also seit dem ersten Mann, gewalttätig gegeneinander. Just look at the story, we have been violent towards each other since the dawn of time, that is, ever since the first man. Il suffit de regarder l’histoire, nous avons été violents les uns envers les autres depuis la nuit des temps, c’est-à-dire depuis le premier homme. Tik pažvelk į istoriją, mes vienas prieš kitą smurtaujame nuo seniausių laikų aušros, tai yra nuo pat pirmojo žmogaus. Kijk maar naar de geschiedenis: we zijn gewelddadig tegen elkaar geweest sinds het begin der tijden, dat wil zeggen sinds de eerste mens. Basta olhar para a história, somos violentos um com o outro desde o início dos tempos, ou seja, desde o primeiro homem. Просто взгляните на историю, мы были насильственными друг к другу с самого начала времен, с того момента, как появился первый человек. Tarihe bakın, zamanın başlangıcından bu yana, yani ilk insandan bu yana birbirimize şiddet uyguluyoruz. 看看历史,自古以来,即自第一个人以来,我们就一直彼此暴力。 Krig – perserkrigene, punerkrigene, 100års krigen, 30års krigen, 7års krigen, 1. verdenskrig, 2. verdenskrig – historikere er ikke alltid like flinke med navn – men uansett er dette bare noen eksempler på utallige kriger som har blitt utkjempet i løpet av Europas historie. Krieg - die Perserkriege, die Punischen Kriege, der 100-jährige Krieg, der 30-jährige Krieg, der 7-jährige Krieg, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg - Historiker sind nicht immer so gut in Namen - aber auf jeden Fall diese sind nur einige Beispiele für unzählige Kriege, die in der Geschichte Europas geführt wurden. War - the Persian Wars, the Punic Wars, the 100 Years' War, the 30 Years' War, the 7 Years' War, World War I, World War II - historians are not always as good at names - but in any case these are just a few examples of countless wars fought during Europe history. Guerre - les guerres perses, les guerres puniques, la guerre de 100 ans, la guerre de 30 ans, la guerre de 7 ans, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale - les historiens ne sont pas toujours doués avec les noms - mais de toute façon, ce ne sont que des noms. quelques exemples des innombrables guerres qui ont eu lieu au cours de l'histoire de l'Europe. Le guerre - le guerre persiane, le guerre puniche, la guerra dei 100 anni, la guerra dei 30 anni, la guerra dei 7 anni, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale - gli storici non sono sempre bravi con i nomi - ma comunque queste sono solo alcuni esempi delle innumerevoli guerre che si sono combattute nel corso della storia europea. Karas – Persų karai, Pūnų karai, 100 metų karas, 30 metų karas, 7 metų karas, Pirmasis pasaulinis karas, Antrasis pasaulinis karas – istorikai ne visada gerai žino vardus, bet šiaip tai tik keletas nesuskaičiuojamų karų, vykusių per Europos istoriją, pavyzdžių. Oorlog – de Perzische oorlogen, de Punische oorlogen, de 100-jarige oorlog, de 30-jarige oorlog, de 7-jarige oorlog, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog – historici zijn niet altijd goed met namen – maar hoe dan ook, dit zijn slechts een paar voorbeelden. Dit zijn enkele voorbeelden van talloze oorlogen die in de geschiedenis van Europa zijn uitgevochten. Guerra - as Guerras Persas, as Guerras Púnicas, a Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 30 Anos, a Guerra dos 7 Anos, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial - os historiadores nem sempre são bons com nomes - mas de qualquer forma, estes são apenas um poucos exemplos de inúmeras guerras que foram travadas durante a história da Europa. Война - персидские войны, пунические войны, Столетняя война, Тридцатилетняя война, Семилетняя война, Первая мировая война, Вторая мировая война - историки не всегда хорошо помнят имена - но в любом случае, это всего лишь несколько примеров бесчисленных войн, которые были развязаны в истории Европы. Savaş - Pers Savaşları, Pön Savaşları, 100 Yıl Savaşları, 30 Yıl Savaşları, 7 Yıl Savaşları, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı - tarihçilerin isimlerle arası her zaman iyi değildir - ama yine de bunlar sadece birer örnektir. Avrupa tarihi boyunca yapılan sayısız savaşlardan birkaç örnek. 战争——波斯战争、布匿战争、一百年战争、三十年战争、七年战争、第一次世界大战、第二次世界大战——历史学家并不总是擅长命名——但无论如何,这些只是一个这是欧洲历史上发生的无数战争的几个例子。

Det kan også virke som vi mennesker har en fasinasjon for vold. Es kann auch scheinen, dass wir Menschen eine Faszination für Gewalt haben. It can also seem that we humans have a fascination for violence. Il peut aussi sembler que nous, les humains, soyons fascinés par la violence. Taip pat gali atrodyti, kad mes, žmonės, žavimės smurtu. Het kan er ook op lijken dat wij mensen een fascinatie hebben voor geweld. Może się też wydawać, że my, ludzie, jesteśmy zafascynowani przemocą. Também pode parecer que nós, humanos, temos fascínio pela violência. Кажется, что у нас, людей, также есть фантазия насчет насилия. Aynı zamanda biz insanların şiddete karşı bir hayranlığımız var gibi görünebilir. 我们人类似乎也对暴力很着迷。 Gladiatorkampene i Roma er utvilsomt et eksempel på dette, men vi er ikke noe bedre i dag. Die Gladiatorenkämpfe in Rom sind zweifellos ein Beispiel dafür, aber wir sind heute nicht besser. The Gladiator fights in Rome are undoubtedly an example of this, but we are no better today. Les combats de gladiateurs à Rome en sont sans doute un exemple, mais nous ne sommes pas mieux aujourd’hui. I combattimenti dei gladiatori a Roma ne sono senza dubbio un esempio, ma oggi non siamo migliori. Niewątpliwie przykładem tego są walki gladiatorów w Rzymie, ale dzisiaj nie jesteśmy lepsi. As lutas de gladiadores em Roma são sem dúvida um exemplo disso, mas hoje não estamos melhores. Бои гладиаторов в Риме - неоспоримый пример этого, но и сегодня мы не лучше. Roma'daki gladyatör dövüşleri şüphesiz bunun bir örneğidir, ancak bugün daha iyi değiliz. 罗马的角斗士战斗无疑就是一个例子,但我们今天也好不到哪儿去。 Bare se på hvor mye vold det er i filmer, i sport (boksing for eksempel), dataspill. Schauen Sie sich nur an, wie viel Gewalt in Filmen, im Sport (zum Beispiel Boxen) und in Computerspielen herrscht. Just look at how much violence there is in movies, in sports (boxing for example), computer games. Il suffit de voir combien de violence il y a dans les films, dans le sport (la boxe par exemple), dans les jeux vidéo. Spójrz tylko, ile przemocy jest w filmach, sporcie (na przykład boksie), grach komputerowych. Basta ver quanta violência existe nos filmes, nos esportes (boxe, por exemplo), nos jogos de computador. Просто посмотрите, сколько насилия в фильмах, спорте (к примеру, в боксе), видеоиграх. Filmlerde, sporda (örneğin boks), bilgisayar oyunlarında ne kadar şiddet olduğuna bir bakın. 只要看看电影、体育运动(例如拳击)、电脑游戏中有多少暴力就可以了。 I flere dataspill er selvet målet å drepe så mange som mulig, blant dem flere skytespill. In mehreren Computerspielen ist das Ziel, so viele wie möglich zu töten, einschließlich mehrerer Schützen. In several computer games, the goal is to kill as many as possible, among them several shooters. Dans plusieurs jeux informatiques, le but lui-même est de tuer autant de personnes que possible, parmi lesquelles plusieurs tireurs. Keliuose kompiuteriniuose žaidimuose pats tikslas yra nužudyti kuo daugiau žmonių, tarp jų ir keli šauliai. W kilku grach komputerowych celem jest zabicie jak największej liczby osób, w tym kilku strzelców. Em vários jogos de computador, o objetivo em si é matar o máximo de pessoas possível, entre elas vários atiradores. Во многих компьютерных играх целью является убить как можно больше людей, в том числе в различных шутерах. Birçok bilgisayar oyununda amaç, aralarında birkaç atıcının da bulunduğu mümkün olduğu kadar çok insanı öldürmektir. 在一些电脑游戏中,目标本身就是杀死尽可能多的人,其中包括几名射手。 Jeg prøver ikke å være moraliserende her, det er ikke slik at vold i spill og filmer, som ikke fører til noe skade, er moralsk galt. Ich versuche hier nicht zu moralisieren, es ist nicht so, dass Gewalt in Spielen und Filmen, die keinen Schaden anrichtet, moralisch falsch ist. I'm not trying to be moralizing here, it's not that violence in games and movies, which does not cause any harm, is morally wrong. Je n’essaie pas d’être moraliste ici, ce n’est pas que la violence dans les jeux et les films, qui ne cause aucun dommage, soit moralement répréhensible. Nesiekiu čia moralizuoti, ne tai, kad smurtas žaidimuose ir filmuose, kuris nedaro jokios žalos, yra moraliai neteisingas. Nie staram się tu moralizować, nie chodzi o to, że przemoc w grach i filmach, która nie szkodzi, jest moralnie zła. Não estou tentando ser moralista aqui, não é que a violência em jogos e filmes, que não causa nenhum dano, seja moralmente errada. Я не пытаюсь навязывать свою мораль здесь, ведь насилие в играх и фильмах, которое не приводит к вреду, не является морально неправильным. Burada ahlakçı olmaya çalışmıyorum, oyunlarda ve filmlerde herhangi bir zarar vermeyen şiddetin ahlaki açıdan yanlış olduğu söylenemez. Я не намагаюся бути моралізатором, це не те, що насильство в іграх і фільмах, яке не завдає шкоди, є морально неправильним. 我并不是想在这里说教,这不像游戏和电影中的暴力,不会造成任何伤害,在道德上是错误的。 Det kan derimot se ut som vi mennesker har en innebygd fasinasjon for vold fra naturen av. Andererseits scheint es, dass wir Menschen eine eingebaute Faszination für Gewalt aus der Natur haben. On the other hand, it may seem that we humans have a built-in fascination for violence from nature. D’un autre côté, il peut sembler que nous, les humains, souffrons d’une fascination inhérente pour la violence de la nature. Kita vertus, gali pasirodyti, kad mes, žmonės, esame susižavėję gamtos prievarta. Por outro lado, pode parecer que nós, humanos, temos um fascínio intrínseco pela violência da natureza. Однако кажется, что у людей врожденное фашинацию к насилию. Öte yandan, biz insanların doğadan gelen şiddete karşı doğuştan bir hayranlığımız olduğu da görülebilir. 另一方面,我们人类似乎对自然暴力有着内在的迷恋。

Og om vi går tilbake til spørsmålet igjen; kan drap noen gang rettferdiggjøres? Und wenn wir noch einmal auf die Frage zurückkommen; Kann Mord jemals gerechtfertigt sein? And if we go back to the question again; can murder ever be justified? Et si nous revenons à la question ; Le meurtre peut-il jamais être justifié ? E se voltarmos à questão novamente; O assassinato pode ser justificado? И если мы вернемся к вопросу снова; может ли убийство когда-либо быть оправданным? Ve tekrar soruya dönecek olursak; Cinayet meşrulaştırılabilir mi? 如果我们再回到这个问题;谋杀可以被合理化吗? Hva med slaveopprør som revolusjonen på Haiti i 1781 der afrikanske slaver stod opp mot slaveeierne og krevde sin frihet. Was ist mit der Sklavenrevolte wie der Revolution in Haiti im Jahr 1781, als afrikanische Sklaven sich gegen die Sklavenhalter stellten und ihre Freiheit forderten? What about the slave revolt like the revolution in Haiti in 1781 where African slaves stood up against the slave owners and demanded their freedom. E quanto às revoltas de escravos, como a revolução no Haiti em 1781, onde os escravos africanos se levantaram contra os proprietários de escravos e exigiram a sua liberdade. Что насчет восстания рабов, как революция на Гаити в 1781 году, где африканские рабы восстали против рабовладельцев и потребовали своей свободы. Afrikalı kölelerin köle sahiplerine karşı ayaklanıp özgürlüklerini talep ettiği 1781'de Haiti'deki devrim gibi köle isyanlarına ne dersiniz? Як щодо повстань рабів, таких як революція на Гаїті в 1781 році, коли африканські раби повстали проти рабовласників і вимагали своєї свободи. 奴隶起义又如何呢?例如 1781 年海地革命,非洲奴隶奋起反抗奴隶主并要求自由。 Hvordan lyktes de? Wie haben sie es geschafft? How did they succeed? Comment ont-ils réussi ? Kaip jiems sekėsi? Como eles tiveram sucesso? Как им это удалось? Nasıl başarılı oldular? 他们是如何成功的? De brukte voldelig midler til å oppnå noe godt- frihet. Sie setzten gewalttätige Mittel ein, um etwas Freiheit zu erlangen. They used violent means to achieve some freedom. Ils ont utilisé des moyens violents pour obtenir quelque chose de bien : la liberté. Jie naudojo smurtines priemones, kad pasiektų ką nors gero – laisvę. Eles usaram meios violentos para alcançar algo bom – a liberdade. Они использовали насилие для достижения чего-то хорошего - свободы. İyi bir şeye, özgürlüğe ulaşmak için şiddete başvurdular. Вони використовували насильницькі засоби, щоб досягти чогось доброго – свободи. 他们用暴力手段来实现美好的东西——自由。 Kan ikke dette forsvares? Kann das nicht verteidigt werden? Can not this be defended? Questo non può essere difeso? Ar to negalima apginti? Isso não pode ser defendido? Это не может быть оправдано? Bu savunulamaz mı? Хіба це не можна захистити? 这难道不能辩护吗? Eller hva med kampen mot fascisme og nazisme i andre verdenskrig. Oder was ist mit dem Kampf gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg? Or what about the fight against fascism and Nazism in World War II. Ou qu’en est-il de la lutte contre le fascisme et le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale ? Ou que dizer da luta contra o fascismo e o nazismo na Segunda Guerra Mundial. А что насчет борьбы против фашизма и нацизма во Второй мировой войне. Peki ya İkinci Dünya Savaşı'nda faşizme ve Nazizm'e karşı mücadele? 或者第二次世界大战中反对法西斯主义和纳粹主义的斗争呢? Hva hadde skjedd om man aldri hadde erklært krig mot Hitler? Was wäre passiert, wenn man Hitler niemals den Krieg erklärt hätte? What would have happened if one had never declared war on Hitler? Que se serait-il passé si vous n’aviez jamais déclaré la guerre à Hitler ? Kas būtų nutikę, jei niekada nebūtumėt paskelbę karo Hitleriui? O que teria acontecido se você nunca tivesse declarado guerra a Hitler? Что бы произошло, если бы никогда не было объявлено войну Гитлеру? Hitler'e hiç savaş ilan etmeseydiniz ne olurdu? Що було б, якби ви ніколи не оголошували війну Гітлеру? 如果你从未向希特勒宣战,会发生什么? Kunne han ha blitt stoppet med fredelige midler som handelsblokader? Könnte er durch friedliche Mittel wie Handelsblockaden aufgehalten worden sein? Could he have been stopped by peaceful means such as trade blockades? Aurait-il pu être arrêté par des moyens pacifiques tels que des blocus commerciaux ? Ar buvo galima jį sustabdyti taikiomis priemonėmis, pavyzdžiui, prekybos blokadomis? Poderia ele ter sido detido por meios pacíficos, como bloqueios comerciais? Мог ли он быть остановлен мирными средствами, такими как торговые блокады? Ticari ablukalar gibi barışçıl yöntemlerle durdurulabilir miydi? 可以通过贸易封锁等和平手段阻止他吗? Viser ikke realpolitikk oss at vi av og til må ty til ekstreme midler for å oppnå et større gode. Wirkliche Politik zeigt uns nicht, dass wir manchmal auf extreme Mittel zurückgreifen müssen, um ein größeres Wohl zu erreichen. Real politics does not show us that we sometimes have to resort to extreme means to achieve a greater good. La realpolitik non ci mostra che a volte dobbiamo ricorrere a mezzi estremi per ottenere un bene più grande. Ar realpolitika mums neparodo, kad kartais turime griebtis kraštutinių priemonių siekdami didesnio gėrio. A realpolitik não nos mostra que por vezes temos de recorrer a meios extremos para alcançar um bem maior? Не показывает ли реальная политика, что иногда нам приходится прибегать к крайним мерам для достижения большего блага. Realpolitik bize, daha büyük bir iyiliğe ulaşmak için bazen aşırı yöntemlere başvurmak zorunda olduğumuzu göstermiyor mu? Хіба реальна політика не показує нам, що іноді ми повинні вдаватися до крайніх засобів, щоб досягти більшого блага. 现实政治难道没有告诉我们,我们有时必须诉诸极端手段才能实现更大的利益。

På den andre siden er dette også et farlig argument. Andererseits ist dies auch ein gefährliches Argument. On the other hand, this is also a dangerous argument. D’un autre côté, c’est aussi un argument dangereux. Kita vertus, tai irgi pavojingas argumentas. Por outro lado, este também é um argumento perigoso. С другой стороны, это также опасный аргумент. Öte yandan bu aynı zamanda tehlikeli bir tartışmadır. З іншого боку, це теж небезпечний аргумент. 另一方面,这也是一个危险的论点。 Hvem får bestemme hva som er det større gode? Wer kann entscheiden, was das größere Gut ist? Who gets to decide what is the greater good? Qui peut décider quel est le bien commun ? Quem decide qual é o bem maior? Кто решает, что такое большее благо? Hangisinin daha büyük iyi olduğuna kim karar verecek? Хто вирішує, що є більшим благом? 谁来决定什么是更大的利益? Man har ofte beskyldt Hitler for å være anti-menneskelig, en som skadet menneskeheten. Hitler wurde oft beschuldigt, anti-menschlich zu sein, einer, der der Menschheit geschadet hat. Hitler has often been accused of being anti-human, one who harmed humanity. Hitler a souvent été accusé d’être anti-humain, quelqu’un qui a fait du mal à l’humanité. Hitler is er vaak van beschuldigd anti-menselijk te zijn, iemand die de mensheid schade heeft berokkend. Hitler tem sido frequentemente acusado de ser anti-humano, alguém que prejudicou a humanidade. Часто обвиняют Гитлера в античеловеческих поступках, как вредителя человечества. Hitler sık sık insan karşıtı olmakla, insanlığa zarar vermekle suçlanıyor. Гітлера часто звинувачували в тому, що він антигуманний, хтось завдає шкоди людству. 希特勒经常被指责为反人类、伤害人类的人。 Og det med rette, jeg er helt enig i at Hitler var et grusomt menneske. Und zu Recht stimme ich voll und ganz zu, dass Hitler ein grausamer Mann war. And rightly so, I completely agree that Hitler was a cruel man. Et à juste titre, je suis tout à fait d’accord pour dire qu’Hitler était une personne horrible. Ir teisingai, aš visiškai sutinku, kad Hitleris buvo siaubingas žmogus. En terecht: ik ben het er volledig mee eens dat Hitler een verschrikkelijk persoon was. E com razão, concordo totalmente que Hitler era uma pessoa horrível. И это правильно, я абсолютно согласен, что Гитлер был жестоким человеком. Ve haklı olarak Hitler'in korkunç bir insan olduğuna tamamen katılıyorum. 正确的是,我完全同意希特勒是一个可怕的人。 Likevel så ikke nazistene seg selv som anti-menneskelig, tvert imot, de ønsket å forbedre mennesket. Die Nazis sahen sich jedoch nicht als anti-menschlich, im Gegenteil, sie wollten den Menschen verbessern. Yet the Nazis did not see themselves as anti-human, on the contrary, they wanted to improve man. Néanmoins, les nazis ne se considéraient pas comme des anti-humains, ils voulaient au contraire améliorer l’homme. Tuttavia i nazisti non si consideravano antiumani, al contrario, volevano migliorare l’uomo. Nepaisant to, naciai nematė savęs kaip antižmogiškų, priešingai – norėjo žmogų patobulinti. Toch zagen de nazi’s zichzelf niet als anti-menselijk, integendeel, ze wilden de mens verbeteren. No entanto, os nazistas não se viam como anti-humanos, pelo contrário, queriam melhorar o homem. Тем не менее, нацисты не видели себя как античеловеческих, наоборот, они стремились улучшить человека. Ancak Naziler kendilerini insan düşmanı olarak görmüyorlardı, aksine insanı geliştirmek istiyorlardı. 尽管如此,纳粹并不认为自己是反人类的,相反,他们想要改善人类。 De bygde på Darwins teori om overlevelse av den sterkeste, og gener, og ønsket å gjøre mennesket sterkere, høyere, vakrere og mer intelligent. Sie bauten auf Darwins Theorie vom Überleben der Stärksten und Gene auf und wollten den Menschen stärker, größer, schöner und intelligenter machen. They built on Darwin's theory of the survival of the fittest, and genes, and wanted to make man stronger, taller, more beautiful, and more intelligent. Jie rėmėsi Darvino stipriausių išgyvenimo teorija ir genais ir norėjo padaryti žmogų stipresnį, aukštesnį, gražesnį ir protingesnį. Ze bouwden voort op Darwins theorie van survival of the fittest en genen, en wilden de mens sterker, groter, mooier en intelligenter maken. Eles se basearam na teoria de Darwin sobre a sobrevivência do mais apto e nos genes, e queriam tornar o homem mais forte, mais alto, mais bonito e mais inteligente. Они опирались на теорию Дарвина о выживании сильнейших и генетике, и хотели сделать человека сильнее, выше, красивее и умнее. Darwin'in en güçlü olanın hayatta kalması teorisini ve genleri temel alarak insanı daha güçlü, daha uzun, daha güzel ve daha zeki yapmak istediler. 他们以达尔文的适者生存理论和基因为基础,想让人类变得更强、更高、更美丽、更聪明。 Dette høres jo ikke så galt ut. Das klingt nicht so schlecht. This does not sound so bad. Cela n'a pas l'air si mal. Tai neskamba taip blogai. Dit klinkt niet zo slecht. Isso não parece tão ruim. Это не звучит так уж плохо. Bu kulağa o kadar da kötü gelmiyor. Звучить не так вже й погано. På den andre siden bygde også nazismen på dypt rasistiske ideer og tanker om at den «ariske rase» var bedre enn alle andre, noe som slett ikke er vitenskapelig. Andererseits baute der Nationalsozialismus auch auf zutiefst rassistischen Ideen und Ideen auf, dass die "arische Rasse" besser war als jede andere, was überhaupt nicht wissenschaftlich ist. On the other hand, Nazism also built on deeply racist ideas and ideas that the "Aryan race" was better than any other, which is not scientific at all. D'altra parte, il nazismo si basava anche su idee e pensieri profondamente razzisti secondo cui la "razza ariana" era migliore di tutte le altre, il che non è affatto scientifico. Kita vertus, nacizmas rėmėsi ir giliai rasistinėmis idėjomis bei mintimis, kad „arijų rasė“ yra geresnė už visas kitas, o tai visai nemoksliška. Aan de andere kant was het nazisme ook gebaseerd op diep racistische ideeën en gedachten dat het ‘Arische ras’ beter was dan alle andere, wat helemaal niet wetenschappelijk is. Por outro lado, o nazismo também se baseava em ideias e pensamentos profundamente racistas de que a “raça ariana” era melhor que todas as outras, o que não é nada científico. С другой стороны, нацизм также базировался на глубоко расистских идеях и убеждениях о том, что «арийская раса» лучше всех остальных, что совершенно не соответствует научным данным. Öte yandan Nazizm de "Aryan ırkının" diğerlerinden daha iyi olduğu yönündeki derin ırkçı fikir ve düşüncelere dayanıyordu ki bu hiçbir şekilde bilimsel değildir. З іншого боку, нацизм також базувався на глибоко расистських ідеях і думках про те, що «арійська раса» краща за всі інші, що зовсім не науково. 另一方面,纳粹主义也是建立在根深蒂固的种族主义思想和认为“雅利安人种”比所有其他人种优越的思想之上的,这根本不科学。

Dette kan likevel demonstrere at «det større gode» er problematisk, altså vanskelig å bli enig om. Dies kann jedoch zeigen, dass "das Allgemeinwohl" problematisch ist, dh schwer zu vereinbaren ist. This can nevertheless demonstrate that "the greater good" is problematic, ie difficult to agree on. Cela peut néanmoins démontrer que « le bien commun » est problématique, c’est-à-dire difficile à mettre d’accord. Vis dėlto tai gali parodyti, kad „didesnis gėris“ yra problemiškas, t. y. sunku susitarti. Dit kan niettemin aantonen dat “het grotere goed” problematisch is, dat wil zeggen dat het moeilijk is om het eens te worden. Isto pode, no entanto, demonstrar que “o bem maior” é problemático, ou seja, difícil de chegar a acordo. Это, однако, может показать, что «большой карточке» вызывает проблемы и трудно договориться об этом. Yine de bu, "çoğunluğun iyiliği"nin sorunlu olduğunu, yani üzerinde anlaşmanın zor olduğunu gösterebilir. Тим не менш, це може продемонструвати, що «більше благо» є проблематичним, тобто важко домовитися. 然而,这可以表明“更大的利益”是有问题的,即难以达成一致。 En nazist ville argumentert for at deres rasistiske ideologi var for menneskets beste for å forbedre menneskeheten. Ein Nazi würde argumentieren, dass ihre rassistische Ideologie im besten Interesse der Menschheit sei, um die Menschheit zu verbessern. A Nazi would argue that their racist ideology was in the best interests of mankind to improve humanity. Un nazista sosterrebbe che la loro ideologia razzista mirava al miglioramento dell’umanità. Een nazi zou beweren dat hun racistische ideologie voor de verbetering van de mensheid was. Um nazista argumentaria que a sua ideologia racista era para a melhoria da humanidade, para a melhoria da humanidade. Нацист хотел бы аргументировать, что их расистская идеология была лучшей для человечества, чтобы улучшить человечество. Bir Nazi, ırkçı ideolojilerinin insanlığın iyiliği için insanlığın iyiliği için olduğunu savunurdu. 纳粹会辩称,他们的种族主义意识形态是为了人类的进步。 På samme linje argumenterte de allierte mot nazismen og påsto at gikk til krig mot Hitler for å beskytte frihet mot denne undertrykkende ideologien. In gleicher Weise argumentierten die Alliierten gegen den Nationalsozialismus und behaupteten, mit Hitler Krieg zu führen, um die Freiheit vor dieser unterdrückenden Ideologie zu schützen. In the same vein, the Allies argued against Nazism, claiming to be at war with Hitler to protect freedom from this oppressive ideology. Allo stesso modo, gli Alleati si opposero al nazismo e affermarono di essere entrati in guerra contro Hitler per proteggere la libertà da questa ideologia oppressiva. Taip pat sąjungininkai ginčijosi prieš nacizmą ir tvirtino, kad kariavo prieš Hitlerį, kad apsaugotų laisvę nuo šios slegiančios ideologijos. In dezelfde geest betoogden de geallieerden tegen het nazisme en beweerden zij oorlog te hebben gevoerd tegen Hitler om de vrijheid tegen deze onderdrukkende ideologie te beschermen. Na mesma linha, os Aliados argumentaram contra o nazismo e alegaram ter entrado em guerra contra Hitler para proteger a liberdade desta ideologia opressiva. По той же линии альянс нападал на нацизм, утверждая, что шел в войну против Гитлера, чтобы защитить свободу от этой угнетающей идеологии. Aynı doğrultuda Müttefikler de Nazizm'e karşı çıktılar ve özgürlüğü bu baskıcı ideolojiden korumak için Hitler'e karşı savaşa girdiklerini iddia ettiler. У тому ж дусі союзники виступали проти нацизму і стверджували, що вони почали війну проти Гітлера, щоб захистити свободу від цієї репресивної ідеології. 同样,盟军反对纳粹主义,并声称对希特勒发动战争是为了保护自由免受这种压迫性意识形态的侵害。 Begge sider argumentere for at drap kunne være moralsk riktig, men med svært ulike rettferdiggjøringer, altså ulike legitimeringsgrunnlag. Beide Seiten argumentieren, dass Mord moralisch korrekt sein könnte, jedoch mit sehr unterschiedlichen Begründungen, dh unterschiedlichen Gründen für die Identifizierung. Both sides argue that murder could be morally correct, but with very different justifications, ie different grounds for identification. Abi pusės teigia, kad nužudymas gali būti moraliai teisingas, tačiau turintis labai skirtingus pagrindimus, t. y. skirtingus įteisinimo pagrindus. Ambos os lados argumentam que o homicídio pode ser moralmente correto, mas com justificações muito diferentes, ou seja, diferentes motivos de legitimação. Обе стороны аргументировали, что убийство может быть морально правильным, но с очень разными обоснованиями, то есть разными основаниями легитимации. Her iki taraf da cinayetin ahlaki açıdan doğru olabileceğini ancak çok farklı gerekçelerle, yani farklı meşruiyet gerekçeleriyle olabileceğini savunuyor. 双方都认为谋杀在道德上可能是正确的,但理由却截然不同,即合法化的理由不同。

Videre kan man argumentere mot krig og voldelige midler ved å peke på noen suksessfulle fredelige demonstrasjoner. Darüber hinaus kann man gegen Krieg und gewalttätige Mittel argumentieren, indem man auf einige erfolgreiche friedliche Demonstrationen hinweist. Furthermore, one can argue against war and violent means by pointing to some successful peaceful demonstrations. En outre, on peut s’opposer à la guerre et aux moyens violents en citant certaines manifestations pacifiques réussies. Be to, galima ginčytis prieš karą ir smurtines priemones, nurodant kai kurias sėkmingas taikias demonstracijas. Bovendien kan men tegen oorlog en gewelddadige middelen pleiten door te wijzen op enkele succesvolle vreedzame demonstraties. Além disso, pode-se argumentar contra a guerra e os meios violentos apontando algumas manifestações pacíficas bem-sucedidas. Далее можно аргументировать против войны и насильственных средств, указывая на несколько успешных мирных демонстраций. Ayrıca, bazı başarılı barışçıl gösterilere işaret edilerek savaşa ve şiddet araçlarına karşı çıkılabilir. Крім того, можна виступити проти війни та насильницьких засобів, вказавши на деякі успішні мирні демонстрації. 此外,人们可以通过一些成功的和平示威来反对战争和暴力手段。 Gandhi brukte ikke-voldelige demonstrasjoner for å demonstrere mot det britiske herredømmet, altså styre, over India. Gandhi nutzte gewaltfreie Demonstrationen, um gegen die britische Herrschaft, also die Herrschaft, über Indien zu demonstrieren. Gandhi used non-violent demonstrations to demonstrate against British rule, ie rule, over India. Gandis demonstruodavo nesmurtines demonstracijas prieš britų valdžią, t. y. valdymą Indijoje. Gandhi gebruikte geweldloze demonstraties om te demonstreren tegen de Britse overheersing, dat wil zeggen over India. Gandhi usou manifestações não violentas para se manifestar contra o domínio britânico, ou seja, o domínio sobre a Índia. Ганди использовал ненасильственные демонстрации для протеста против британского господства, то есть управления, в Индии. Gandhi, İngiliz yönetimine, yani Hindistan'ın yönetimine karşı gösteri yapmak için şiddet içermeyen gösterileri kullandı. 甘地用非暴力示威来抗议英国对印度的统治,即统治。 Oppløsningen av Sovjetunionen på begynnelsen av 90-tallet gikk for det meste fredfult for seg. Die Auflösung der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre verlief größtenteils friedlich. The dissolution of the Soviet Union in the early 1990s was largely peaceful. La dissolution de l’Union soviétique au début des années 1990 s’est déroulée en grande partie pacifiquement. La dissoluzione dell’Unione Sovietica all’inizio degli anni ’90 è stata per lo più pacifica. Sovietų Sąjungos iširimas 1990-ųjų pradžioje buvo iš esmės taikus. De ontbinding van de Sovjet-Unie begin jaren negentig verliep grotendeels vreedzaam. A dissolução da União Soviética no início da década de 1990 foi em grande parte pacífica. Распад Советского Союза в начале 90-х годов прошел в основном мирным путем. 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılması büyük ölçüde barışçıl bir olaydı. 20世纪90年代初苏联的解体基本上是和平的。 På den andre siden kan man se til Rwanda og det grusomme folkedrapet der for å forstå at det å ikke gripe inn også kan være moralsk vanskelig. Auf der anderen Seite kann man sich Ruanda und den schrecklichen Völkermord dort ansehen, um zu verstehen, dass es auch moralisch schwierig sein kann, nicht einzugreifen. On the other hand, one can look at Rwanda and the horrific genocide there to understand that not intervening can also be morally difficult. D’altro canto, si può guardare al Ruanda e al terribile genocidio che vi si è verificato per capire che non intervenire può essere anche moralmente difficile. Kita vertus, galima pažvelgti į Ruandą ir ten vykstantį siaubingą genocidą, kad suprastumėte, kad nesikišti gali būti ir morališkai sunku. Aan de andere kant kan men naar Rwanda en de gruwelijke genocide daar kijken om te begrijpen dat niet ingrijpen ook moreel moeilijk kan zijn. Por outro lado, podemos olhar para o Ruanda e para o horrível genocídio que aí se vive para compreender que não intervir também pode ser moralmente difícil. С другой стороны, чтобы понять, что вмешательство может быть также морально сложным, можно посмотреть на Руанду и ужасное этническое убийство там. Öte yandan, müdahale etmemenin ahlaki açıdan da zor olabileceğini anlamak için Ruanda'ya ve oradaki korkunç soykırıma bakılabilir. З іншого боку, можна подивитися на Руанду та жахливий геноцид там, щоб зрозуміти, що невтручання також може бути морально важким. 另一方面,人们可以看看卢旺达和那里可怕的种族灭绝,就会明白不进行干预在道德上也可能是困难的。 FN valgte å stille seg på sidelinjen mens hundretusener av mennesker, uskyldige, ble brutalt drept. Die UNO entschied sich, am Rande zu stehen, während Hunderttausende unschuldiger Menschen brutal getötet wurden. The UN chose to stand on the sidelines while hundreds of thousands of innocent people were brutally killed. Le Nazioni Unite hanno scelto di restare in disparte mentre centinaia di migliaia di persone innocenti venivano brutalmente uccise. JT nusprendė likti nuošalyje, o šimtai tūkstančių nekaltų žmonių buvo žiauriai nužudyti. A ONU optou por ficar à margem enquanto centenas de milhares de pessoas inocentes eram brutalmente mortas. ООН решил стоять в стороне, когда сотни тысяч людей, невиновных, были жестоко убиты. Yüzbinlerce masum insan vahşice öldürülürken BM kenarda durmayı tercih etti. 当数十万无辜人民惨遭杀害时,联合国选择袖手旁观。 Er det moralsk? Ist es moralisch? Is it moral? Est-ce moral ? Это морально? Ahlaki mi? Hadde det ikke vært bedre å brukt sterkere midler, drap, for å beskytte uskyldige? Wäre es nicht besser gewesen, stärkere Mittel einzusetzen, Mord, um die Unschuldigen zu schützen? Wouldn't it have been better to use stronger means, murder, to protect the innocent? N'aurait-il pas été préférable d'utiliser des moyens plus forts, le meurtre, pour protéger les innocents ? Ar nebūtų buvę geriau panaudoti stipresnes priemones, žmogžudystes, apsaugoti nekaltuosius? Разве было бы лучше использовать более сильные средства, убийство, чтобы защитить невиновных? Masumları korumak için daha güçlü yöntemlere, yani cinayete başvurmak daha iyi olmaz mıydı? 用更强有力的手段,谋杀,来保护无辜者不是更好吗?

Hva med selvforsvar? Was ist mit Selbstverteidigung? What about self-defense? Что насчет самообороны? Peki ya meşru müdafaa? 那么自卫呢? Kan det ikke være greit å gå til ekstreme lengder, selv drap, for å forsvare seg selv? Kann es nicht in Ordnung sein, extreme Anstrengungen zu unternehmen, sogar Mord, um sich zu verteidigen? Can it not be okay to go to extreme lengths, even murder, to defend oneself? Ne peut-il pas être acceptable d'aller jusqu'au meurtre pour se défendre ? Non può essere giusto ricorrere a misure estreme, perfino all'omicidio, per difendersi? Ar negali būti gerai, kad apsigintum, net nužudyti? Não é certo ir a extremos, até mesmo assassinar, para se defender? Разве нельзя применить крайние меры, включая убийство, чтобы защитить себя? Kendini savunmak için aşırıya kaçmak, hatta cinayete başvurmak doğru olamaz mı? 难道为了自卫就可以不惜一切代价,甚至谋杀吗? Man kan nok argumentere for at det beste vil være å beskytte seg uten å drepe, og i verste fall bare skade angriperen. Man kann wahrscheinlich argumentieren, dass das Beste wäre, sich zu schützen, ohne zu töten, und im schlimmsten Fall nur dem Angreifer Schaden zuzufügen. One can probably argue that the best thing would be to protect oneself without killing, and in the worst case only harm the attacker. Tikriausiai galima ginčytis, kad geriausia būtų apsisaugoti nežudant, o blogiausiu atveju tik sužaloti užpuoliką. Provavelmente poderíamos argumentar que o melhor seria proteger-se sem matar e, no pior dos casos, apenas ferir o agressor. Можно аргументировать, что лучше всего защищаться, не убивая, и в крайнем случае просто нанося ущерб нападающему. Muhtemelen en iyi şeyin öldürmeden kendini korumak, en kötü durumda ise yalnızca saldırganı yaralamak olduğu iddia edilebilir. Можна, напевно, стверджувати, що найкраще було б захистити себе, не вбиваючи, а в гіршому випадку лише поранити нападника. 人们可能会说,最好的事情是保护自己而不杀人,最坏的情况只是伤害攻击者。 Dette tror jeg derimot ignorerer mye av psykologien i selvforsvar. Ich denke, dies ignoriert andererseits einen Großteil der Psychologie der Selbstverteidigung. I think this, on the other hand, ignores much of the psychology of self-defense. Tuttavia, penso che questo ignori gran parte della psicologia dell’autodifesa. Tačiau manau, kad tai ignoruoja didžiąją dalį savigynos psichologijos. No entanto, penso que isto ignora grande parte da psicologia da autodefesa. Однако я думаю, что это игнорирует значительную часть психологии самообороны. Ancak bunun meşru müdafaa psikolojisinin çoğunu göz ardı ettiğini düşünüyorum. 然而,我认为这忽略了大部分自卫心理学。 Dersom man først blir angrepet og må kjempe om liv og død, er man villig til å gå til ekstreme lengder for å verne seg selv. Wenn Sie zuerst angegriffen werden und um Leben und Tod kämpfen müssen, sind Sie bereit, extreme Anstrengungen zu unternehmen, um sich zu schützen. If you are first attacked and have to fight for life and death, you are willing to go to extreme lengths to protect yourself. Si vous êtes d’abord attaqué et devez vous battre pour la vie ou la mort, vous êtes prêt à tout mettre en œuvre pour vous protéger. Se vieni attaccato per primo e devi combattere per la vita o la morte, sei disposto a fare di tutto per proteggerti. Jei jus pirmą kartą užpuola ir turite kovoti už gyvybę ir mirtį, esate pasirengęs labai stengtis apsisaugoti. Se você for atacado pela primeira vez e tiver que lutar pela vida ou pela morte, você estará disposto a fazer de tudo para se proteger. Когда тебя атакуют и ты вынужден бороться на жизнь и смерть, ты готов пойти на крайние меры, чтобы защитить себя. İlk saldırıya uğrarsanız ve ölüm kalım mücadelesi vermek zorunda kalırsanız, kendinizi korumak için aşırı çabalara başvurmaya hazırsınız demektir. 如果你首先受到攻击并且必须进行生死搏斗,你愿意竭尽全力保护自己。 Da er det ikke lett å stoppe bare fordi faren ser ut til å være over, og man kan lett komme til å drepe et annet menneske. Dann ist es nicht einfach aufzuhören, nur weil der Vater vorbei zu sein scheint und man leicht einen anderen Menschen töten kann. Then it is not easy to stop just because the father seems to be over, and you can easily kill another human being. Il n’est alors pas facile de s’arrêter simplement parce que le danger semble écarté, et vous pouvez facilement finir par tuer une autre personne. Allora non è facile fermarsi solo perché il pericolo sembra passato, e si può facilmente finire per uccidere un’altra persona. Tada nelengva sustoti vien todėl, kad atrodo, kad pavojus baigėsi, ir jūs galite lengvai nužudyti kitą žmogų. Então não é fácil parar só porque o perigo parece ter passado e você pode facilmente acabar matando outra pessoa. Таким образом, не так-то просто прекратить действие просто потому, что опасность кажется миновавшей, и можно легко случайно убить другого человека. O zaman tehlike geçmiş gibi görünüyor diye durmak kolay değildir ve kolayca başka bir kişiyi öldürmekle sonuçlanabilirsiniz. 然后,仅仅因为危险似乎已经过去就很难停下来,而且你很容易就会杀死另一个人。 Skal man da heller velge å snu det andre kinnet til, som Jesus ville sagt? Sollte man sich dann dafür entscheiden, die andere Wange zu drehen, wie Jesus sagen würde? Should one then choose to turn the other cheek, as Jesus would say? Faut-il alors plutôt choisir de tendre l’autre joue, comme dirait Jésus ? Si dovrebbe allora piuttosto scegliere di porgere l’altra guancia, come direbbe Gesù? Ar tada verta atsukti kitą skruostą, kaip sakytų Jėzus? Deveríamos então optar por oferecer a outra face, como diria Jesus? Следует ли тогда выбрать путь несопротивления, как сказал бы Иисус? O halde İsa'nın söyleyeceği gibi diğer yanağını mı çevirmeyi tercih etmeli? 那么,我们是否应该像耶稣所说的那样,选择把另一边脸转过去呢? Kan Jesus faktisk mene at det dermed er galt å forsvare seg, selv om det betyr at man selv må bøte med livet, altså at man selv blir drept? Kann Jesus tatsächlich bedeuten, dass es falsch ist, sich zu verteidigen, auch wenn dies bedeutet, dass man mit seinem Leben bezahlen muss, dh dass man getötet wird? Can Jesus actually mean that it is thus wrong to defend oneself, even if it means that one must pay with one's life, ie that one is slain? Jésus peut-il vraiment penser qu'il est donc mal de se défendre, même si cela signifie qu'on doit payer de sa vie, c'est-à-dire qu'on est tué à coups de louche ? Gesù può davvero pensare che sia quindi sbagliato difendersi, anche se ciò significa dover pagare con la vita, cioè si deve cambiare idea sull’essere uccisi? Ar Jėzus iš tikrųjų gali manyti, kad neteisinga gintis, net jei tai reiškia, kad žmogus turi sumokėti savo gyvybe, t. y. nužudomas samčiu? Pode Jesus realmente pensar que é errado defender-se, mesmo que isso signifique que se deva pagar com a vida, ou seja, que se será morto? Действительно ли Иисус считает, что неправильно защищаться, даже если это означает, что самому придется заплатить жизнью, то есть быть убитым? İsa, kişinin bunun bedelini hayatıyla ödemek zorunda olduğu, yani kepçeyle öldürüldüğü anlamına gelse bile, bu nedenle kendini savunmanın yanlış olduğunu gerçekten düşünebilir mi? 耶稣是否真的会认为,为自己辩护是错误的,即使这意味着一个人必须付出生命的代价,即一个人被一勺子杀死? Man kan argumentere for at å bli drept ikke er moralsk galt, det har man jo ikke kontroll over, men å drepe, selv i selvforsvar, er et valg man kan ta, og dersom man alltid vil si at det er galt å drepe, betyr det også at man ikke kan drepe i selvforsvar. Man kann argumentieren, dass es moralisch nicht falsch ist, getötet zu werden, man hat keine Kontrolle darüber, aber das Töten, selbst zur Selbstverteidigung, ist eine Entscheidung, die man treffen kann, und wenn man immer sagen will, dass es falsch ist, zu töten, bedeutet das auch dass man nicht zur Selbstverteidigung töten kann. One can argue that being killed is not morally wrong, you have no control over that, but killing, even in self-defense, is a choice you can make, and if you always want to say that it is wrong to kill, means also that one cannot kill in self-defense. Si può sostenere che essere uccisi non è moralmente sbagliato, non hai alcun controllo su questo, ma uccidere, anche per legittima difesa, è una scelta che puoi fare, e se vuoi sempre dire che è sbagliato uccidere, significa anche che non si può uccidere per legittima difesa. Galite ginčytis, kad nužudymas nėra moraliai neteisingas, jūs to nekontroliuojate, bet žudymas, net ir ginantis, yra pasirinkimas, kurį galite padaryti, o jei visada norite pasakyti, kad žudyti yra neteisinga, tai taip pat reiškia. kad negalima žudytis ginantis. Você pode argumentar que ser morto não é moralmente errado, você não tem controle sobre isso, mas matar, mesmo em legítima defesa, é uma escolha que você pode fazer, e se você sempre quer dizer que é errado matar, significa também que não se pode matar em legítima defesa. Можно аргументировать, что быть убитым неморально неправильно, ведь это не зависит от нас, но убивать, даже в самообороне, это выбор, который можно сделать, и если всегда считать, что убийство неправильно, то это также означает, что нельзя убивать в самообороне. Öldürülmenin ahlaki açıdan yanlış olmadığını, bunun üzerinde hiçbir kontrolünüz olmadığını iddia edebilirsiniz, ancak meşru müdafaa durumunda bile öldürmek, yapabileceğiniz bir seçimdir ve her zaman öldürmenin yanlış olduğunu söylemek istiyorsanız, aynı zamanda öldürmenin de yanlış olduğunu söylemek anlamına gelir. kişinin nefsi müdafaa amacıyla öldüremeyeceği bir şey. 你可以说,被杀在道德上并不是错误的,你无法控制这一点,但杀人,即使是出于自卫,也是你可以做出的选择,如果你总是想说杀人是错误的,也意味着杀人也是错误的。一个人不能出于自卫而杀人。

Dette er et vanskelig spørsmål, og du har sikkert sterke meninger om det selv. Dies ist eine schwierige Frage, und Sie haben wahrscheinlich selbst eine starke Meinung dazu. This is a difficult question, and you probably have strong opinions about it yourself. Tai sunkus klausimas, ir jūs tikriausiai turite tvirtą nuomonę apie tai. Esta é uma pergunta difícil e provavelmente você mesmo tem opiniões fortes sobre ela. Это сложный вопрос, и у вас наверняка есть сильные мнения по этому поводу. Bu zor bir sorudur ve muhtemelen sizin de bu konuda güçlü fikirleriniz vardır. 这是一个很难的问题,你自己可能对此有强烈的看法。 Jeg tror ikke nødvendigvis det finnes en fasitt på hvorvidt drap kan rettferdiggjøres eller ikke. Ich denke nicht unbedingt, dass es eine Entscheidung darüber gibt, ob Mord gerechtfertigt werden kann oder nicht. I do not necessarily think there is a decision on whether murder can be justified or not. Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement une conclusion quant à savoir si le meurtre peut être justifié ou non. Non penso che ci sia necessariamente una conclusione sul fatto che l'omicidio possa essere giustificato o meno. Nemanau, kad būtina daryti išvadą, ar žmogžudystė gali būti pateisinama, ar ne. Não creio que haja necessariamente uma conclusão sobre se o assassinato pode ser justificado ou não. Я не думаю, что обязательно существует однозначный ответ на то, можно ли оправдать убийство или нет. Cinayetin haklı olup olamayacağı konusunda mutlaka bir sonuca varılacağını düşünmüyorum. 我认为对于谋杀是否合理没有必然的结论。 Svaret vil avhenge av hvem du er, hvilket livssyn og verdier du har, og dine personlige meninger. Die Antwort hängt davon ab, wer Sie sind, welche Lebenseinstellung und welche Werte Sie haben und welche persönlichen Meinungen Sie haben. The answer will depend on who you are, what outlook on life and values you have, and your personal opinions. A resposta dependerá de quem você é, da visão de vida e dos valores que você tem e de suas opiniões pessoais. Ответ будет зависеть от того, кто вы такой, какие у вас мировоззрение и ценности, и ваши личные мнения. Cevap, kim olduğunuza, hayata bakış açınıza, sahip olduğunuz değerlere ve kişisel görüşlerinize bağlı olacaktır. 答案将取决于你是谁,你有什么人生观和价值观,以及你的个人观点。 Selv skal jeg ikke prøve å komme med et definitivt svar, men det hadde jo vært fint å levd i en verden der man kunne sluppet å diskutert slike spørsmål. Ich selbst werde nicht versuchen, eine endgültige Antwort zu finden, aber es wäre schön gewesen, in einer Welt zu leben, in der man solche Fragen nicht diskutieren konnte. I myself will not try to come up with a definitive answer, but it would have been nice to live in a world where one could not discuss such questions. Personalmente non cercherò di dare una risposta definitiva, ma sarebbe stato bello vivere in un mondo in cui si potesse evitare di discutere di tali questioni. Pats nebandysiu pateikti galutinio atsakymo, bet būtų buvę malonu gyventi pasaulyje, kuriame būtų išvengta diskusijų apie tokius klausimus. Eu próprio não tentarei encontrar uma resposta definitiva, mas teria sido bom viver num mundo onde se pudesse evitar discutir tais questões. Сам по себе я не буду пытаться дать окончательный ответ, но было бы замечательно жить в мире, где не приходится обсуждать подобные вопросы. Ben kendim kesin bir cevap bulmaya çalışmayacağım ama bu tür soruları tartışmaktan kaçınılabilecek bir dünyada yaşamak güzel olurdu. 我本人不会试图给出一个明确的答案,但如果生活在一个可以避免讨论此类问题的世界里,那就太好了。 Men det ville vært en fantasiverden. Aber es wäre eine Fantasiewelt. But it would be a fantasy world. Mais ce serait un monde fantastique. Bet tai būtų fantazijų pasaulis. Mas isso seria um mundo de fantasia. Но это было бы миром фантазий. Ama bu bir fantezi dünyası olurdu. 但那将是一个幻想世界。

Hva tror du? Was denken Sie? What do you think? Qu'en penses-tu? O que você acha? Er det noen gang rettferdig å drepe? Ist es jemals fair zu töten? Is it ever fair to kill? Ar kada nors teisinga žudyti? É justo matar? Бывает ли справедливо убить? Öldürmek hiç adil mi? 杀人公平吗? Send meg gjerne en epost med dine meninger. Feel free to send me an email with your opinions. Por favor, envie-me um e-mail com suas opiniões. Пожалуйста, отправьте мне электронное письмо с вашими мнениями.