×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Lær Norsk Nå Podcast, 16 – Kald Krig I: Begynnelsen

16 – Kald Krig I: Begynnelsen

Fra Stettin i Baltikum til Trieste ved Adriaterhavet har et jernteppe kommet opp langs kontinentet. Bak denne linjen ligger all hovedstedene til de gamle sentral og øst-europeiske statene. Warszawa, Berlin, Praha, Wien, Budapest, Beograd, Bukarest og Sofia. Alle disse kjente byene og deres befolkning rundt dem ligger nå i hva jeg må kalle den sovjetiske sfæren.

Utdraget er hentet fra Winston Churchills såkalte «sinews of peace» tale i Fulton, Missoursi USA 1946. Dette var første gang noen hadde brukt ordet «jernteppe» for å beskrive den nye delingen av Europa mellom en vestlig, kapitalistisk del og en østlig kommunistisk del. Flere historikere har pekt på dette som begynnelsen på den Kalde Krigen som skulle vare helt til Berlinmurens fall i 1989. Jeg har nå lyst til å ta dere med på en introduksjon til denne fascinerende historien og tidsperioden som var dominert av de to nye supermaktene i verden etter andre verdenskrig: USA og Sovjetunionen.

For å forstå hvordan den Kalde Krigen begynte, må man begynne med Andre Verdenskrig. Før denne krigen som skulle definere en ny epoke, en ny tidsalder, var verdenssystemet dominert av de europeiske maktene Storbritannia og Frankrike som hadde gått seirende ut av den første verdenskrigen. Disse to kolonimaktene ønsket å fortsette med det gamle verdenssystemet dominert av Europa og definert av de imperialistiske maktene, de maktene med kolonier. Likevel var det flere land i verden som utfordret dette systemet.

Japan ønsket seg større makt i Asia og startet en krig mot Kina på 1930-tallet. USA hadde blitt den største økonomien i verden, det rikeste landet i verden, ja, de hadde til og med gått forbi den tidligere supermakten Storbritannia. De hadde derimot ikke den samme politiske eller militære makten som flere av de europeiske landene hadde. Sovjetunionen var den eneste kommunistiske staten i verden – de ønsket en verdensrevolusjon for å samle «verdens arbeidere» mot det kapitalistiske systemet. De ville bli kvitt det kapitalistiske systemet som de mente utnyttet arbeiderne.

Det avgjørende var derimot Tyskland, et land som var sultne på revansj, altså at de ønsket hevn, etter Første Verdenskrig. Freden etter denne krigen, som de hadde tapt, la harde føringer for Tyskland. De fikk ikke lov å ha et militære, mye av landet deres ble gitt til nye stater som Polen og Tsjekkoslovakia, og økonomien var i ruiner. For å gjøre Tyskland til en stormakt igjen, var det derfor flere i landet som ville utfordre det gamle verdenssystemet – dette ville nok bety krig. Hitler kom til makten, og alt eskalerte fra der. Situasjonen ble mer og mer spent, anstrengt. Krig brøt ut september 1939 da Tyskland angrep Polen.

Klipp av Hitler

Det var andre verdenskrig som førte Storbritannia, USA og Sovjetunionen sammen i en samlet allianse for å beseire Hitlers Nazi-Tyskland. I 1941 hadde Tyskland angrepet Sovjetunionen, mens Japan angrep USA i Pearl Harbor samme året. Slik ble begge maktene dratt inn i krigen samme året. Sovjetunionen kjempet en desperat kamp for overlevelse. Dersom Tyskland vant krigen, ville hele det sovjetiske folk blitt utslettet. Hitler ønsket «libens raum» – leverom, altså å utvide Tysklands territorier og befolkning på bekostning av Øst-Europa og Sovjetunionen. Dette er sannsynligvis den verste krigen som noen gang er utkjempet, og Sovjetunionen mistet minst 27 millioner liv på grunn av krigen, kanskje flere. For framtiden så de behovet for en buffersone mot Tyskland som en garanti for å unngå å en lignende katastrofe igjen. Altså, de måtte ta kontroll over Øst- og Sentral-Europa for sin egen beskyttelse. En slik katastrofe som Andre Verdenskrig måtte aldri gjentas igjen.

USA på sin side ble tatt på senga, det betyr overrasket, av Japans angrep på Pearl Harbor, basen for stillehavsflåten til landet. Landet så at de ikke lenger kunne isolere seg og ignorere krigene som pågikk i Europa og Asia – de måtte ta del i dem, vinne dem, og slik lage en ny verdensorden. Dette er viktig for å forstå USAs vekst som den dominerende supermakten i verden ettersom de nå fikk en langt større politisk og militærrolle som de brukte til å lage et nytt verdenssystem etter andre verdenskrig.

Sovjetunionens første prioritet etter krigen var å ta kontroll over Øst- og Sentral-Europa for å skape en buffersone mot vesten for sin egen nasjonale beskyttelse. USA ønsket å skape et nytt verdenssystem basert på liberal kapitalistiske ideer: Et fritt, kapitalistisk marked, frihandel mellom landene, demokrati og nasjonal selvbestemmelse. Dette nye systemet ville favorisere USA som den største økonomiske makten i verden. De to landene hadde derfor to ganske ulike mål etter andre verdenskrig, men ingen av dem ønsket en ny storkrig rett etter Andre Verdenskrig. I 1945, da Tyskland endelig var beseiret, ønsket både USA og Sovjetunionen å samarbeide for å skape en ny fred. Hvordan kunne dette føre til en kald krig?

I mange lærebøker står det gjerne at Den Kalde Krigen startet i 1945. Dette er misvisende, altså ikke helt korrekt. Etter krigen samarbeidet Sovjetunionen og USA på flere punkter. For eksempel ble de enige om å dele Tyskland i 4, en til hver av de allierte maktene USA, Sovjetunionen, Storbritannia og Frankrike. I tillegg delte de Korea mellom seg i en sydlig del til USA og en i nord til Sovjetunionen. Sovjetunionen valgte også å støtte FN, de Forente Nasjoner, på engelsk kjent som UN, som var et amerikansk initiativ.

Likevel var det også flere ting landene var uenige om. USA ønsket selvstyre for Øst-Europa ved frie demokratiske valg. Sovjetunionen gikk med på å holde valg, men de tillot ikke hvem som helst å vinne. Slik favoriserte de kommunistene og partier som var vennlig innstilt ovenfor Sovjetunionen. Dette var spesielt tydelig i Polen som egentlig tradisjonelt har vært et russisk-fiendtlig land. Man må huske på at Andre Verdenskrig startet for å beskytte Polen mot Tyskland. Dersom Storbritannia og USA lot landet falle i hendene til Sovjetunionen nå etter krigen, ville jo mye av grunnen til at de hadde kjempet den vært forgjeves. At noe faller i hendene til noe eller noen andre betyr at de får kontroll over det. Her betyr det at Sovjetunionen fikk kontroll over Polen. At krigen hadde vært forgjeves for Storbritannia og USA dersom Polen ikke ble frie, betyr at de hadde kjempet krigen uten grunn dersom målet var å beskytte Polen.

Det var også uenigheter om hva man skulle gjøre med Tyskland – man hadde delt landet i fire deler, men dette var ikke tenkt som en langtidsløsning. På sikt, altså i framtiden, var målet å slå sammen de fire delene til et samlet Tyskland igjen; selvfølgelig et samlet Tyskland som ikke kunne være en trussel for Sovjetunionen eller Frankrike og Vest-Europa. USA og Sovjetunionen hadde derimot to svært forskjellige syn på hva som burde gjøres med Tyskland. USA samarbeidet med Storbritannia, og de slo sammen sine to deler i januar 1947. Målet var å bygge opp igjen tysk økonomi slik at landet kunne stabiliseres og man kunne gjenoppbygge Vest-Europa. Tysk industri var nemlig svært viktig for den europeiske økonomien.

Sovjetunionen var svært skeptiske til dette. De var redde for at USA skulle bygge opp et nytt sterkt Tyskland som kunne angripe og ødelegge Sovjetunionen. Deres strategi i deres egen økonomiske sone var å fjerne industrien og flytte den til Sovjetunionen. I tillegg krevde de store pengeerstatninger for krigen.

Den viktigste grunnen til at den Kalde Krigen starter finner man nok i motsetningene mellom nasjonale interesser og ideologi. La os begynne med nasjonale interesser:

Etter Andre Verdenskrig lå Europa i grus, det var totalt ødelagt. Bombing og krigføring i seks år hadde ført til store materielle ødeleggelser, hus, bygninger, infrastruktur, veier, i tillegg til tapet av mange menneskeliv. Økonomien til Storbritannia og Frankrike slet kraftig, og de hadde store lån som måtte betales til USA. Tyskland på sin side var delt i fire og dermed bare en skygge av sitt tidligere jeg. Altså at de var mye svakere enn de tidligere hadde vært. Dermed satt man igjen med to nye supermakter, USA og Sovjetunionen. Disse to maktene var mye sterkere økonomisk og militært enn alle de andre landene, og dette var viktig når det nye verdenssystemet skulle lages. Det gamle systemet dominert av Europa var borte, og Tysklands fall gjorde at det var ubalanse i Sentral-Europa.

Realpolitisk teori sier at land gjør alt de kan for å sikre sin egen sikkerhet ved å alltid prøve å utnytte situasjoner til sin egen favør. Dette betyr at de gjør alt de kan for å gjøre seg selv sterkere i forhold til sine motstandere. Sovjetunionen ønsket derfor et verdenssystem som favoriserte deres interesser, i tillegg til at de ønsket seg en ny buffersone i øst for å beskytte sine egne nasjonale interesser. Altså kontroll i Øst-Europa. USA ville skape et verdenssystem som favoriserte kapitalisme og demokrati, og dermed beskytte sine egne interesser. Nasjonale interesser kan dermed vise at USA og Sovjetunionen nok uansett hadde utviklet en slags form for rivalisering etter krigen. At dette utviklet seg til en kald krig, var derimot ikke selvsagt. For å forstå dette må man også se til ideologiske forskjeller.

Ideologi vil si et tankesett, en måte å organisere sitt verdensbilde. Altså hvordan man velger å forstå verden og organisere samfunnet. Sovjetunionen hadde siden den russiske revolusjonen vært en kommunistisk stat, den eneste i verden. Kommunismen var en helt ny måte å tenke om verden på. I følge kommunismen var det gamle økonomiske systemet, kapitalisme, en urettferdig måte å fordele ressurser på som favoriserte en liten del av samfunnet, mens resten av arbeiderne måtte jobbe lange dager for dårlig lønn. Altså var det et dypt urettferdig system. Kommunismen hadde et mål om å endre hele systemet ved å la alle arbeiderne sammen eie produksjonsmidlene, som vil si at de eide det man trengte for å produsere industrivarer: Fabrikker, industriutstyr, varmeanlegg, maskineri osv. Jordbruket skulle kollektiviseres. Det vil si at man samlet inn all jordbruksland og delte det likt mellom alle.

Kommunismen stod i rak motsetning til (helt forskjellige fra) det kapitalistiske systemet i USA. I USA ønsket man et system som garanterte frihet for den enkelte og et økonomisk system uten for mye reguleringer som man mente ville hindre vekst. Den Kalde Krigen ble dermed en kamp mellom systemer. Hvilken av ideologiene var best egnet for å organisere menneskelige samfunn? Hvilket system kunne best garantere rikdom og glede for innbyggerne? Ideologi var dermed også en viktig faktor som gjorde forskjellene mellom de to landene enda større.

Man kan tydelig se at den Kalde Krigen har begynt i 1947. I dette året skjer det mye; Storbritannia og USA slår sine okkupasjonssoner i Tyskland sammen, president Truman i USA erklærer den kjente Truman Doktrinen som sier at USA er villig til å gi økonomisk og militær støtte til alle land som er truet av kommunismen. Dette var en reaksjon på utviklingene i Hellas og Tyrkia. Storbritannia hadde ikke lenger råd til å støtte den greske staten i kampen mot kommunismen i borgerkrigen der, noe som gjorde at USA gikk inn. Tyrkia var truet av Sovjetunionen, og USA lovet derfor større militærhjelp til landet. I 1947 begynte dermed motsetningene, altså forskjellene, mellom Sovjetunionen og USA å øke.

I 1947 ble også Marshallplanen lansert. Marshall var utenriksministeren i USA i denne perioden. Han så at mange av de vestlige europeiske maktene slet kraftig med økonomien etter andre verdenskrig. I mange av statene var kommunist partiene i kraftig vekst, spesielt i Italia og Frankrike der kommunistpartiet var et av de største partiene i landene. For å styrke disse landene mot den kommunistiske trusselen, bestemte USA seg for å sende økonomisk hjelp til landene – Marshallplanen var født. Sovjetunionen og de østeuropeiske landene fikk også tilbud om å ta imot hjelp, men USA ønsket egentlig ikke å sende hjelp til sine fiender. Dermed gjorde de det obligatorisk for alle som tok imot Marshallhjelp å godta noen avtaler om tettere økonomisk samarbeid og koblinger til USA. Sovjetunionen kunne ikke godta å samarbeide økonomisk med andre kapitalistiske land; det gikk jo imot deres ideologi! I tillegg var de skeptisk til USA som de mente laget Marshallplanen for å knytte Vest-Europa tettere til seg, noe som jo også stemte. Marshallplanen gjorde dermed kløften, det betyr avstanden, mellom de to blokkene, Vest og Øst, større.

I 1948 er allerede den Kalde Krigen godt i gang. USA og Sovjetunionen begynner å bli mer og mer skeptiske til hverandre. De stoler ikke på hverandre; de er redde for hva den andre kan komme til å gjøre; de bygger seg opp til en konfrontasjon med den andre parten – altså, de bygger seg opp til krig! I 1948 tar Sovjetunionen makten i Tsjekkoslovakia i et kupp. Storbritannia, USA og Frankrike slår sammen sine okkupasjonssoner til et samlet Vest-Tyskland i 1948, noe som fører til at Sovjetunionen velger å stenge av vestmaktenes tilgang til Berlin, den tidligere hovedstaden i Tyskland. USA svarer på denne blokaden av byen ved å sende inn alt av nødvendige varer og proviant til Vest-Berlin med fly. Dette varer helt til 1949 da Sovjetunionen innså at slaget var tapt; de kunne ikke fortsette å holde Vest-Berlin stengt.

I de neste 40 årene skulle Den Kalde Krigen, forholdet mellom USA og Sovjetunionen, dominere verdenspolitikken. Atomkappløp, våpenrustning (det betyr å bygge opp større og større våpenlagre), kriger kjempet via andre land som i Korea og Vietnam, økonomisk konkurranse, teknologisk konkurranse og romkappløpet, og kampen om å skaffe allierte rundt omkring i verden; det gjaldt å spre sitt ideologiske system, kapitalisme eller kommunisme, demokrati eller ettparti systemer. Dette er en utrolig viktig periode i den historiske utviklingen som har hatt stor påvirkning på den verden vi lever i dag. Det er derfor viktig å sette seg inn i denne historien og prøve å forstå hvorfor den begynte og hva den Kalde Krigen egentlig innebar.

Ikke alt var negativt. Det er ikke sikkert at menneske hadde klart å kommet seg så tidlig til månen om ikke USA hadde følt seg nødt til å bruke enorme summer, mange milliarder dollar, for å komme til månen før Sovjetunionen. Mye av teknologien som gjorde internett mulig ble utviklet på grunn av den Kalde Krigen av det amerikanske militæret. Den Kalde Krigen var også viktig ved å drepe en ideologi og økonomisk system som ikke fungerte, kommunismen. Kommunismen har vært et av de mest ødeleggende eksperimentene i menneskets historie som har ført til mange millioner dødsfall. Stalin og sine fangeleirer, Mao og sitt «Store Sprang Framover» som førte til millioner av dødsfall på grunn av sult. Et system som holdt innbyggerne nede med makt. Forhåpentligvis vil vi aldri måtte leve igjennom et slikt eksperiment igjen.

På den andre siden førte Den Kalde Krigen til stor usikkerhet. De to supermaktene bygde stadig opp større og større atomvåpenlagre som gjorde det mulig å utslette alt menneskeliv på jorden. Ved flere anledninger holdt det på å gå galt, spesielt i 1962 i løpet av Cubakrisen da de to supermaktene var på randen av atomkrig. Atomprøvesprengning førte også til at radioaktivt materiale ble spredd utover verden. De to supermaktene blandet seg også inn i lokale konflikter rundt omkring i den tredje verden. Vietnam måtte gjennom flere tiår med krig på grunn av USAs innblanding. Korea ble splittet i to separate deler, noe det ennå er i dag. Den Kalde Krigen tvang land til å velge side – om de ville det eller ikke.

Jeg håper ikke denne episoden var alt for vanskelig, men jeg er klar over at det er mye informasjon å ta inn på en gang. Dersom du kanskje ikke husker så mye om historien og hendelsene kan det ha vært litt vanskelig å følge med. I tillegg har jeg brukt mange vanskelige ord og uttrykk. Det kan derfor være lurt å prøve å høre på episoden flere ganger for å få med dere mer av hva jeg sier, og også høre hvordan jeg bruker ord, uttrykk og grammatiske konstruksjoner. Jeg vil også minne dere på at transkripsjonen til denne og de andre episodene ligger ute på nettstedet for denne podcasten. Du finner en link i deskripsjonen til episoden. Dette kan være en grei måte å høre på episoden mens dere leser teksten. Ha en fin dag videre!

16 – Kald Krig I: Begynnelsen 16 - Kalter Krieg I: Der Anfang 16 – Cold War I: The Beginning 16 – Primera Guerra Fría: El comienzo 16 – Guerre froide I : Le début 16 – Koude Oorlog I: het begin 16 – I zimna wojna: początek 16 – Guerra Fria I: O Começo 16 – Первая холодная война: Начало 16 – Холодна війна I: початок

Fra Stettin i Baltikum til Trieste ved Adriaterhavet har et jernteppe kommet opp langs kontinentet. Von Stettin im Baltikum bis Triest an der Adria hat sich ein Eiserner Vorhang über den Kontinent gezogen. From Szczecin in the Baltics to Trieste on the Adriatic, an Iron Curtain has sprung up along the continent. De Stettin dans la Baltique à Trieste sur la mer Adriatique, un rideau de fer s'est dressé le long du continent. Nuo Štettino Baltijos jūroje iki Triesto prie Adrijos jūros palei žemyną iškilo geležinė antklodė. De Stettin no Báltico a Trieste no Mar Adriático, um manto de ferro surgiu ao longo do continente. От Щецина в Прибалтике до Триеста на Адриатике на всем континенте возник железный занавес. Bak denne linjen ligger all hovedstedene til de gamle sentral og øst-europeiske statene. Hinter dieser Linie liegen alle Hauptstädte der alten mittel- und osteuropäischen Staaten. Behind this line are all the capitals of the old Central and Eastern European states. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale. Už šios linijos yra visos senųjų Vidurio ir Rytų Europos valstybių sostinės. Atrás desta linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental. За этой линией находятся все столицы старых государств Центральной и Восточной Европы. Warszawa, Berlin, Praha, Wien, Budapest, Beograd, Bukarest og Sofia. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sofia. Alle disse kjente byene og deres befolkning rundt dem ligger nå i hva jeg må kalle den sovjetiske sfæren. Alle diese berühmten Städte und ihre Menschen um sie herum liegen jetzt in dem, was ich die sowjetische Sphäre nennen muss. All these famous cities and their people around them now lie in what I must call the Soviet sphere. Toutes ces villes célèbres et leur population environnante se trouvent maintenant dans ce que je dois appeler la sphère soviétique. Visi šie garsūs miestai ir aplinkiniai gyventojai dabar yra vadinamoje sovietinėje sferoje. Todas essas cidades famosas e suas populações vizinhas agora estão no que devo chamar de esfera soviética.

Utdraget er hentet fra Winston Churchills såkalte «sinews of peace» tale i Fulton, Missoursi USA 1946. Der Auszug stammt aus Winston Churchills sogenannter „Sinews of Peace“-Rede in Fulton, Missoursi, USA im Jahr 1946. The excerpt is taken from Winston Churchill's so - called "sinews of peace" speech in Fulton, Missoursi USA in 1946. Cet extrait provient du discours appelé <<les nerfs de la paix>> de Winston Churchill prononcé à Fulton, Missouri, USA en 1946. Ištrauka paimta iš Winstono Churchillio taip vadinamos „taikos gyslelių“ kalbos Fultone, Misūrio valstijoje, JAV 1946 m. O trecho foi tirado do chamado discurso de Winston Churchill sobre os "tendões da paz" em Fulton, Missouri, EUA, 1946. Dette var første gang noen hadde brukt ordet «jernteppe» for å beskrive den nye delingen av Europa mellom en vestlig, kapitalistisk del og en østlig kommunistisk del. Dies war das erste Mal, dass jemand das Wort „Eiserner Vorhang“ benutzte, um die neue Teilung Europas in einen westlichen, kapitalistischen Teil und einen östlichen, kommunistischen Teil zu beschreiben. This was the first time anyone had used the word "Iron Curtain" to describe the new division of Europe between a western, capitalist part and an eastern communist part. C'était la première fois que quelqu'un utilisait le terme <<rideau de fer>> pour décrire la nouvelle division de l'Europe entre une partie occidentale capitaliste et une partie communiste orientale. Tai buvo pirmas kartas, kai kas nors pavartojo žodį „geležinė uždanga“, apibūdindamas naująjį Europos padalijimą į vakarinę kapitalistinę ir rytinę komunistinę dalį. Esta foi a primeira vez que alguém usou a palavra "cortina de ferro" para descrever a nova divisão da Europa entre uma parte ocidental, capitalista, e uma parte oriental, comunista. Flere historikere har pekt på dette som begynnelsen på den Kalde Krigen som skulle vare helt til Berlinmurens fall i 1989. Mehrere Historiker haben darauf als Beginn des Kalten Krieges hingewiesen, der bis zum Fall der Berliner Mauer 1989 andauern sollte. Several historians have pointed to this as the beginning of the Cold War that was to last until the fall of the Berlin Wall in 1989. Plusieurs historiens ont souligné que c'était le début de la Guerre froide qui allait durer jusqu'à la chute du Mur de Berlin en 1989. Keletas istorikų tai nurodė kaip Šaltojo karo pradžią, kuris turėjo trukti iki Berlyno sienos griuvimo 1989 m. Vários historiadores apontam para isso como o início da Guerra Fria, que duraria até a queda do Muro de Berlim em 1989. Jeg har nå lyst til å ta dere med på en introduksjon til denne fascinerende historien og tidsperioden som var dominert av de to nye supermaktene i verden etter andre verdenskrig: USA og Sovjetunionen. I now want to take you on an introduction to this fascinating history and time period that was dominated by the two new superpowers in the world after World War II: the United States and the Soviet Union. Maintenant, j'aimerais vous emmener pour une introduction à cette histoire fascinante et à cette période dominée par les deux nouvelles superpuissances mondiales après la Deuxième Guerre mondiale : les États-Unis et l'Union soviétique. Dabar norėčiau supažindinti jus su šia žavia istorija ir laikotarpiu, kuriame po Antrojo pasaulinio karo dominavo dvi naujos pasaulio supervalstybės: JAV ir Sovietų Sąjunga. Gostaria agora de apresentar-lhes esta fascinante história e período que foi dominado pelas duas novas superpotências do mundo após a Segunda Guerra Mundial: os Estados Unidos e a União Soviética.

For å forstå hvordan den Kalde Krigen begynte, må man begynne med Andre Verdenskrig. Um zu verstehen, wie der Kalte Krieg begann, muss man mit dem Zweiten Weltkrieg beginnen. To understand how the Cold War began, one must begin with World War II. Pour comprendre comment la Guerre froide a commencé, il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale. Para entender como a Guerra Fria começou, é preciso começar com a Segunda Guerra Mundial. Før denne krigen som skulle definere en ny epoke, en ny tidsalder, var verdenssystemet dominert av de europeiske maktene Storbritannia og Frankrike som hadde gått seirende ut av den første verdenskrigen. Vor diesem Krieg, der eine neue Ära, ein neues Zeitalter definieren sollte, wurde das Weltsystem von den europäischen Mächten Großbritannien und Frankreich beherrscht, die als Sieger aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen waren. Before this war, which was to define a new era, a new age, the world system was dominated by the European powers Britain and France, which had emerged victorious from the First World War. Avant cette guerre qui devait définir une nouvelle époque, un nouvel âge, le système mondial était dominé par les puissances européennes que sont la Grande-Bretagne et la France, victorieuses de la Première Guerre mondiale. Prieš šį karą, kuris turėjo apibrėžti naują epochą, naują amžių, pasaulinėje sistemoje dominavo Europos galios Britanija ir Prancūzija, kurios iškovojo pergales iš Pirmojo pasaulinio karo. Antes dessa guerra que definiria uma nova época, uma nova era, o sistema mundial era dominado pelas potências européias Grã-Bretanha e França, que haviam saído vitoriosas da Primeira Guerra Mundial. Disse to kolonimaktene ønsket å fortsette med det gamle verdenssystemet dominert av Europa og definert av de imperialistiske maktene, de maktene med kolonier. Diese beiden Kolonialmächte wollten das alte Weltsystem fortsetzen, das von Europa dominiert und von den imperialistischen Mächten, den Mächten mit Kolonien, definiert wurde. These two colonial powers wanted to continue with the old world system dominated by Europe and defined by the imperialist powers, the powers with colonies. Ces deux puissances coloniales voulaient continuer avec l'ancien système mondial dominé par l'Europe et défini par les puissances impérialistes, les puissances coloniales. Šios dvi kolonijinės jėgos norėjo tęsti senąją pasaulio sistemą, kurioje dominuoja Europa ir kurią apibrėžė imperialistinės galios, t. Essas duas potências coloniais queriam continuar com o velho sistema mundial dominado pela Europa e definido pelas potências imperialistas, aquelas potências com colônias. Likevel var det flere land i verden som utfordret dette systemet. Dennoch haben mehrere Länder der Welt dieses System in Frage gestellt. Nevertheless, several countries in the world challenged this system. Pourtant, plusieurs pays dans le monde ont remis en question ce système. Nepaisant to, pasaulyje buvo keletas šalių, kurios metė iššūkį šiai sistemai. No entanto, houve vários países no mundo que desafiaram esse sistema.

Japan ønsket seg større makt i Asia og startet en krig mot Kina på 1930-tallet. Japan wanted more power in Asia and started a war against China in the 1930s. Le Japon désirait plus de pouvoir en Asie et a commencé une guerre contre la Chine dans les années 1930. O Japão queria maior poder na Ásia e iniciou uma guerra contra a China na década de 1930. USA hadde blitt den største økonomien i verden, det rikeste landet i verden, ja, de hadde til og med gått forbi den tidligere supermakten Storbritannia. Die Vereinigten Staaten waren die größte Volkswirtschaft der Welt geworden, das reichste Land der Welt, ja, sie hatten sogar die ehemalige Supermacht Großbritannien umgangen. The United States had become the largest economy in the world, the richest country in the world, yes, they had even bypassed the former superpower Britain. Les États-Unis étaient devenus la plus grande économie du monde, le pays le plus riche du monde, oui, ils avaient même dépassé l'ancienne superpuissance qu'était la Grande-Bretagne. JAV buvo tapusios didžiausia pasaulio ekonomika, turtingiausia pasaulio šalimi, taip, net aplenkė buvusią supervalstybę Didžiąją Britaniją. Os Estados Unidos haviam se tornado a maior economia do mundo, o país mais rico do mundo, sim, havia até ultrapassado a ex-superpotência Grã-Bretanha. De hadde derimot ikke den samme politiske eller militære makten som flere av de europeiske landene hadde. Sie hatten jedoch nicht die gleiche politische oder militärische Macht wie einige der europäischen Länder. However, they did not have the same political or military power as several European countries. Cependant, ils n'avaient pas le même pouvoir politique ou militaire que plusieurs des pays européens. Tačiau jie neturėjo tokios politinės ar karinės galios, kokią turėjo kelios Europos šalys. No entanto, eles não tinham o mesmo poder político ou militar que vários dos países europeus tinham. Sovjetunionen var den eneste kommunistiske staten i verden – de ønsket en verdensrevolusjon for å samle «verdens arbeidere» mot det kapitalistiske systemet. Die Sowjetunion war der einzige kommunistische Staat der Welt – sie wollten eine Weltrevolution, um „Weltarbeiter“ gegen das kapitalistische System zu sammeln. The Soviet Union was the only communist state in the world - they wanted a world revolution to gather "world workers" against the capitalist system. L'Union soviétique était le seul État communiste au monde - ils souhaitaient une révolution mondiale pour rassembler les "travailleurs du monde" contre le système capitaliste. Sovietų Sąjunga buvo vienintelė komunistinė valstybė pasaulyje – jie norėjo pasaulinės revoliucijos, kad suburtų „pasaulio darbininkus“ prieš kapitalistinę sistemą. A União Soviética era o único estado comunista do mundo - eles queriam uma revolução mundial para reunir os "trabalhadores do mundo" contra o sistema capitalista. De ville bli kvitt det kapitalistiske systemet som de mente utnyttet arbeiderne. Sie wollten das kapitalistische System loswerden, von dem sie glaubten, dass es die Arbeiter ausbeutete. They wanted to get rid of the capitalist system that they believed exploited the workers. Ils voulaient se débarrasser du système capitaliste qu'ils estimaient exploiter les travailleurs. Jie norėjo atsikratyti kapitalistinės sistemos, kuri, jų manymu, išnaudoja darbininkus. Eles queriam se livrar do sistema capitalista que eles acreditavam que explorava os trabalhadores.

Det avgjørende var derimot Tyskland, et land som var sultne på revansj, altså at de ønsket hevn, etter Første Verdenskrig. Ausschlaggebend aber war Deutschland, ein rachsüchtiges, dh rachsüchtiges Land nach dem Ersten Weltkrieg. The decisive factor, however, was Germany, a country that was hungry for revenge, ie that they wanted revenge, after the First World War. Cependant, l'élément décisif était l'Allemagne, un pays assoiffé de revanche, c'est-à-dire qu'ils voulaient se venger, après la Première Guerre mondiale. Kita vertus, lemiamas veiksnys buvo Vokietija – šalis, kuri po Pirmojo pasaulinio karo troško keršto, vadinasi, norėjo keršto. O fator decisivo, por outro lado, foi a Alemanha, um país sedento de vingança, ou seja, que queria vingança, depois da Primeira Guerra Mundial. Freden etter denne krigen, som de hadde tapt, la harde føringer for Tyskland. Der Frieden nach diesem Krieg, den sie verloren hatten, gab Deutschland harte Richtlinien vor. The peace after this war, which they had lost, laid hard guidelines for Germany. Taika, kilusi po šio karo, kurią jie prarado, paliko Vokietiją įtemptą. A paz que se seguiu a essa guerra, que eles haviam perdido, deixou a Alemanha conectada. De fikk ikke lov å ha et militære, mye av landet deres ble gitt til nye stater som Polen og Tsjekkoslovakia, og økonomien var i ruiner. Sie durften kein Militär haben, ein Großteil ihres Landes wurde an neue Staaten wie Polen und die Tschechoslowakei gegeben, und die Wirtschaft lag in Trümmern. They were not allowed to have a military, much of their land was given to new states such as Poland and Czechoslovakia, and the economy was in ruins. Jiems nebuvo leista turėti kariuomenės, didelė jų žemės dalis buvo atiduota naujoms valstybėms, tokioms kaip Lenkija ir Čekoslovakija, o jų ekonomika buvo sugriuvusi. Eles não foram autorizados a ter um exército, grande parte de suas terras foi dada a novos estados, como a Polônia e a Tchecoslováquia, e sua economia estava em ruínas. For å gjøre Tyskland til en stormakt igjen, var det derfor flere i landet som ville utfordre det gamle verdenssystemet – dette ville nok bety krig. Um Deutschland wieder zu einer Großmacht zu machen, gab es daher mehr im Land, die das alte Weltsystem herausfordern wollten – das würde wohl Krieg bedeuten. In order to make Germany a great power again, there were therefore more in the country who wanted to challenge the old world system - this would probably mean war. Tam, kad Vokietiją vėl paverstų didžiąja galia, šalyje buvo daugiau žmonių, norinčių mesti iššūkį senajai pasaulio sistemai – tai tikriausiai reikštų karą. A fim de tornar a Alemanha uma grande potência novamente, havia, portanto, mais pessoas no país que queriam desafiar o velho sistema mundial - isso provavelmente significaria guerra. Hitler kom til makten, og alt eskalerte fra der. Hitler kam an die Macht und von da an eskalierte alles. Hitler came to power and everything escalated from there. Hitleris atėjo į valdžią, ir nuo to viskas paaštrėjo. Hitler chegou ao poder e tudo aumentou a partir daí. Situasjonen ble mer og mer spent, anstrengt. Die Situation wurde immer angespannter, angespannter. The situation became more and more tense, strained. Situacija darėsi vis įtemptesnė, įtemptesnė. A situação tornou-se cada vez mais tensa, tensa. Krig brøt ut september 1939 da Tyskland angrep Polen. Der Krieg brach im September 1939 aus, als Deutschland Polen angriff. War broke out in September 1939 when Germany attacked Poland. Karas kilo 1939 metų rugsėjį, kai Vokietija užpuolė Lenkiją. A guerra estourou em setembro de 1939, quando a Alemanha atacou a Polônia.

Klipp av Hitler Schnitt von Hitler Cut by Hitler Nupjaukite Hitlerį Corte Hitler

Det var andre verdenskrig som førte Storbritannia, USA og Sovjetunionen sammen i en samlet allianse for å beseire Hitlers Nazi-Tyskland. Es war der Zweite Weltkrieg, der Großbritannien, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion in einem vereinten Bündnis zusammenbrachte, um Hitlers Nazi-Deutschland zu besiegen. It was World War II that brought Britain, the United States and the Soviet Union together in a united alliance to defeat Hitler's Nazi Germany. Foi a Segunda Guerra Mundial que uniu a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a União Soviética em uma aliança unificada para derrotar a Alemanha nazista de Hitler. I 1941 hadde Tyskland angrepet Sovjetunionen, mens Japan angrep USA i Pearl Harbor samme året. In 1941, Germany had attacked the Soviet Union, while Japan attacked the United States in Pearl Harbor the same year. Em 1941, a Alemanha atacou a União Soviética, enquanto o Japão atacou os Estados Unidos em Pearl Harbor no mesmo ano. Slik ble begge maktene dratt inn i krigen samme året. Thus, both powers were drawn into the war the same year. Foi assim que as duas potências foram atraídas para a guerra no mesmo ano. Sovjetunionen kjempet en desperat kamp for overlevelse. The Soviet Union fought a desperate battle for survival. A União Soviética travava uma batalha desesperada pela sobrevivência. Dersom Tyskland vant krigen, ville hele det sovjetiske folk blitt utslettet. Wenn Deutschland den Krieg gewinnen würde, würde das gesamte Sowjetvolk vernichtet werden. If Germany won the war, the entire Soviet people would be annihilated. Se a Alemanha ganhasse a guerra, todo o povo soviético seria aniquilado. Hitler ønsket «libens raum» – leverom, altså å utvide Tysklands territorier og befolkning på bekostning av Øst-Europa og Sovjetunionen. Hitler wollte „Lebensraum“ – also Lebensraum, um Deutschlands Territorien und Bevölkerung auf Kosten Osteuropas und der Sowjetunion auszudehnen. Hitler wanted "living space" - living space, ie to expand Germany's territories and population at the expense of Eastern Europe and the Soviet Union. Dette er sannsynligvis den verste krigen som noen gang er utkjempet, og Sovjetunionen mistet minst 27 millioner liv på grunn av krigen, kanskje flere. Dies ist wahrscheinlich der schlimmste Krieg, der jemals geführt wurde, und die Sowjetunion verlor mindestens 27 Millionen Menschenleben aufgrund des Krieges, vielleicht mehr. This is probably the worst war ever fought, and the Soviet Union lost at least 27 million lives because of the war, perhaps more. For framtiden så de behovet for en buffersone mot Tyskland som en garanti for å unngå å en lignende katastrofe igjen. Für die Zukunft sahen sie die Notwendigkeit einer Pufferzone gegenüber Deutschland als Garantie, um eine ähnliche Katastrophe noch einmal zu vermeiden. For the future, they saw the need for a buffer zone against Germany as a guarantee to avoid a similar disaster again. Altså, de måtte ta kontroll over Øst- og Sentral-Europa for sin egen beskyttelse. Mit anderen Worten, sie mussten zu ihrem eigenen Schutz die Kontrolle über Ost- und Mitteleuropa übernehmen. In other words, they had to take control of Eastern and Central Europe for their own protection. En slik katastrofe som Andre Verdenskrig måtte aldri gjentas igjen. Eine Katastrophe wie der Zweite Weltkrieg darf sich nie wiederholen. A catastrophe like World War II must never be repeated.

USA på sin side ble tatt på senga, det betyr overrasket, av Japans angrep på Pearl Harbor, basen for stillehavsflåten til landet. Die Vereinigten Staaten ihrerseits wurden von Japans Angriff auf Pearl Harbor, dem Stützpunkt der Pazifikflotte, überrascht. The United States, for its part, was taken by surprise by Japan's attack on Pearl Harbor, the base for its Pacific Fleet. Landet så at de ikke lenger kunne isolere seg og ignorere krigene som pågikk i Europa og Asia – de måtte ta del i dem, vinne dem, og slik lage en ny verdensorden. Das Land sah, dass es sich nicht länger isolieren und die Kriege in Europa und Asien ignorieren konnte – es musste an ihnen teilnehmen, sie gewinnen und so eine neue Weltordnung schaffen. The country saw that they could no longer isolate themselves and ignore the wars going on in Europe and Asia - they had to take part in them, win them, and thus create a new world order. Dette er viktig for å forstå USAs vekst som den dominerende supermakten i verden ettersom de nå fikk en langt større politisk og militærrolle som de brukte til å lage et nytt verdenssystem etter andre verdenskrig. This is important for understanding the growth of the United States as the dominant superpower in the world as they now had a far greater political and military role which they used to create a new world system after World War II.

Sovjetunionens første prioritet etter krigen var å ta kontroll over Øst- og Sentral-Europa for å skape en buffersone mot vesten for sin egen nasjonale beskyttelse. The Soviet Union's first priority after the war was to take control of Eastern and Central Europe to create a buffer zone to the west for its own national protection. USA ønsket å skape et nytt verdenssystem basert på liberal kapitalistiske ideer: Et fritt, kapitalistisk marked, frihandel mellom landene, demokrati og nasjonal selvbestemmelse. Die Vereinigten Staaten wollten ein neues Weltsystem auf der Grundlage liberaler kapitalistischer Ideen schaffen: einen freien, kapitalistischen Markt, freien Handel zwischen den Ländern, Demokratie und nationale Selbstbestimmung. The United States wanted to create a new world system based on liberal capitalist ideas: a free, capitalist market, free trade between countries, democracy and national self-determination. Dette nye systemet ville favorisere USA som den største økonomiske makten i verden. Dieses neue System würde die Vereinigten Staaten als größte Wirtschaftsmacht der Welt begünstigen. This new system would favor the United States as the largest economic power in the world. De to landene hadde derfor to ganske ulike mål etter andre verdenskrig, men ingen av dem ønsket en ny storkrig rett etter Andre Verdenskrig. Die beiden Länder hatten also nach dem Zweiten Weltkrieg zwei ganz unterschiedliche Ziele, aber keines von beiden wollte direkt nach dem Zweiten Weltkrieg einen neuen großen Krieg. The two countries therefore had two quite different goals after World War II, but neither of them wanted a new major war right after World War II. I 1945, da Tyskland endelig var beseiret, ønsket både USA og Sovjetunionen å samarbeide for å skape en ny fred. Als Deutschland 1945 endgültig besiegt wurde, wollten sowohl die Vereinigten Staaten als auch die Sowjetunion zusammenarbeiten, um einen neuen Frieden zu schaffen. In 1945, when Germany was finally defeated, both the United States and the Soviet Union wanted to work together to create a new peace. Hvordan kunne dette føre til en kald krig? Wie konnte dies zu einem Kalten Krieg führen? How could this lead to a Cold War?

I mange lærebøker står det gjerne at Den Kalde Krigen startet i 1945. Many textbooks often state that the Cold War began in 1945. Dette er misvisende, altså ikke helt korrekt. This is misleading, ie not entirely correct. Etter krigen samarbeidet Sovjetunionen og USA på flere punkter. Nach dem Krieg arbeiteten die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten in mehreren Punkten zusammen. After the war, the Soviet Union and the United States cooperated on several points. For eksempel ble de enige om å dele Tyskland i 4, en til hver av de allierte maktene USA, Sovjetunionen, Storbritannia og Frankrike. Zum Beispiel einigten sie sich darauf, Deutschland in vier Teile zu teilen, eine für jede der alliierten Mächte, die Vereinigten Staaten, die Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich. For example, they agreed to divide Germany into 4, one for each of the allied powers the United States, the Soviet Union, Britain and France. I tillegg delte de Korea mellom seg i en sydlig del til USA og en i nord til Sovjetunionen. Außerdem teilten sie Korea zwischen einem im Süden an die Vereinigten Staaten und einem im Norden an die Sowjetunion auf. In addition, they divided Korea between one in the south to the United States and one in the north to the Soviet Union. Sovjetunionen valgte også å støtte FN, de Forente Nasjoner, på engelsk kjent som UN, som var et amerikansk initiativ. Die Sowjetunion entschied sich auch für die Unterstützung der Vereinten Nationen, die auf Englisch als Vereinte Nationen bekannt sind und eine amerikanische Initiative waren. The Soviet Union also chose to support the United Nations, known in English as the United Nations, which was an American initiative.

Likevel var det også flere ting landene var uenige om. Dennoch gab es auch einige Dinge, in denen sich die Länder nicht einig waren. Nevertheless, there were also several things the countries disagreed on. USA ønsket selvstyre for Øst-Europa ved frie demokratiske valg. Die Vereinigten Staaten wollten in freien demokratischen Wahlen Autonomie für Osteuropa. The United States wanted autonomy for Eastern Europe in free democratic elections. Sovjetunionen gikk med på å holde valg, men de tillot ikke hvem som helst å vinne. Die Sowjetunion erklärte sich bereit, Wahlen abzuhalten, aber sie ließen niemanden gewinnen. The Soviet Union agreed to hold elections, but they did not allow anyone to win. Slik favoriserte de kommunistene og partier som var vennlig innstilt ovenfor Sovjetunionen. Damit begünstigten sie die Kommunisten und sowjetunionfreundliche Parteien. In this way, they favored the Communists and parties that were friendly to the Soviet Union. Dette var spesielt tydelig i Polen som egentlig tradisjonelt har vært et russisk-fiendtlig land. Besonders deutlich wurde dies in Polen, das traditionell ein russlandfeindliches Land ist. This was especially evident in Poland, which has traditionally been a Russian-hostile country. Man må huske på at Andre Verdenskrig startet for å beskytte Polen mot Tyskland. Man darf nicht vergessen, dass der Zweite Weltkrieg begann, um Polen vor Deutschland zu schützen. One must remember that World War II started to protect Poland from Germany. Dersom Storbritannia og USA lot landet falle i hendene til Sovjetunionen nå etter krigen, ville jo mye av grunnen til at de hadde kjempet den vært forgjeves. Wenn Großbritannien und die Vereinigten Staaten das Land jetzt nach dem Krieg in die Hände der Sowjetunion fallen ließen, wäre ein Großteil der Gründe, warum sie dagegen gekämpft hatten, vergebens gewesen. If Britain and the United States let the country fall into the hands of the Soviet Union now after the war, much of the reason they had fought it would have been in vain. At noe faller i hendene til noe eller noen andre betyr at de får kontroll over det. Dass etwas in die Hände von etwas oder jemand anderem fällt, bedeutet, dass sie die Kontrolle darüber erlangen. That something falls into the hands of something or someone else means that they gain control over it. Her betyr det at Sovjetunionen fikk kontroll over Polen. This means that the Soviet Union gained control of Poland. At krigen hadde vært forgjeves for Storbritannia og USA dersom Polen ikke ble frie, betyr at de hadde kjempet krigen uten grunn dersom målet var å beskytte Polen. The fact that the war would have been in vain for Britain and the United States if Poland had not become free means that they would have fought the war for no reason if the goal was to protect Poland.

Det var også uenigheter om hva man skulle gjøre med Tyskland – man hadde delt landet i fire deler, men dette var ikke tenkt som en langtidsløsning. Auch mit Deutschland gab es Meinungsverschiedenheiten - das Land war in vier Teile geteilt worden, aber das war nicht als langfristige Lösung gedacht. There were also disagreements about what to do with Germany - the country had been divided into four parts, but this was not intended as a long-term solution. På sikt, altså i framtiden, var målet å slå sammen de fire delene til et samlet Tyskland igjen; selvfølgelig et samlet Tyskland som ikke kunne være en trussel for Sovjetunionen eller Frankrike og Vest-Europa. Langfristig, dh für die Zukunft, war das Ziel, die vier Teile wieder zu einem vereinten Deutschland zu verschmelzen; natürlich ein vereintes Deutschland, das keine Bedrohung für die Sowjetunion oder Frankreich und Westeuropa darstellen konnte. In the long run, ie in the future, the goal was to merge the four parts into a united Germany again; of course a united Germany that could not be a threat to the Soviet Union or France and Western Europe. USA og Sovjetunionen hadde derimot to svært forskjellige syn på hva som burde gjøres med Tyskland. Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion hingegen hatten zwei sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was mit Deutschland geschehen sollte. The United States and the Soviet Union, on the other hand, had two very different views on what should be done with Germany. USA samarbeidet med Storbritannia, og de slo sammen sine to deler i januar 1947. The United States collaborated with Britain, and they merged their two parts in January 1947. Målet var å bygge opp igjen tysk økonomi slik at landet kunne stabiliseres og man kunne gjenoppbygge Vest-Europa. Ziel war es, die deutsche Wirtschaft wieder aufzubauen, damit das Land stabilisiert und Westeuropa wieder aufgebaut werden konnte. The goal was to rebuild the German economy so that the country could be stabilized and Western Europe could be rebuilt. Tysk industri var nemlig svært viktig for den europeiske økonomien. German industry was very important to the European economy.

Sovjetunionen var svært skeptiske til dette. The Soviet Union was very skeptical about this. De var redde for at USA skulle bygge opp et nytt sterkt Tyskland som kunne angripe og ødelegge Sovjetunionen. Sie hatten Angst, dass die Vereinigten Staaten ein neues starkes Deutschland aufbauen würden, das die Sowjetunion angreifen und zerstören könnte. They were afraid that the United States would build a new strong Germany that could attack and destroy the Soviet Union. Deres strategi i deres egen økonomiske sone var å fjerne industrien og flytte den til Sovjetunionen. Ihre Strategie in ihrer eigenen Wirtschaftszone bestand darin, die Industrie zu entfernen und in die Sowjetunion zu verlagern. Their strategy in their own economic zone was to remove the industry and move it to the Soviet Union. I tillegg krevde de store pengeerstatninger for krigen. Außerdem forderten sie große Geldsummen für den Krieg. In addition, they demanded large sums of money for the war.

Den viktigste grunnen til at den Kalde Krigen starter finner man nok i motsetningene mellom nasjonale interesser og ideologi. Der wichtigste Grund für den Beginn des Kalten Krieges liegt wohl in den Widersprüchen zwischen nationalen Interessen und Ideologien. The main reason why the Cold War starts can probably be found in the contradictions between national interests and ideology. La os begynne med nasjonale interesser: Beginnen wir mit den nationalen Interessen: Let's start with national interests:

Etter Andre Verdenskrig lå Europa i grus, det var totalt ødelagt. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Europa in Trümmern, es war völlig zerstört. After World War II, Europe was in ruins, it was totally destroyed. Bombing og krigføring i seks år hadde ført til store materielle ødeleggelser, hus, bygninger, infrastruktur, veier, i tillegg til tapet av mange menneskeliv. Sechs Jahre lang hatten Bombenangriffe und Kriegsführung zu großer materieller Zerstörung, Häusern, Gebäuden, Infrastruktur, Straßen sowie zum Verlust vieler Menschenleben geführt. Bombing and warfare for six years had led to great material destruction, houses, buildings, infrastructure, roads, as well as the loss of many lives. Økonomien til Storbritannia og Frankrike slet kraftig, og de hadde store lån som måtte betales til USA. Die Volkswirtschaften Großbritanniens und Frankreichs hatten große Probleme, und sie hatten große Kredite, die an die Vereinigten Staaten gezahlt werden mussten. The economies of Britain and France struggled, and they had large loans that had to be paid to the United States. Tyskland på sin side var delt i fire og dermed bare en skygge av sitt tidligere jeg. Deutschland hingegen war viergeteilt und damit nur noch ein Schatten seiner selbst. Germany, on the other hand, was divided into four and thus only a shadow of its former self. Altså at de var mye svakere enn de tidligere hadde vært. Das heißt, sie waren viel schwächer als zuvor. That is, they were much weaker than they had previously been. Dermed satt man igjen med to nye supermakter, USA og Sovjetunionen. So blieben ihnen zwei neue Supermächte, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion. Thus, they were left with two new superpowers, the United States and the Soviet Union. Disse to maktene var mye sterkere økonomisk og militært enn alle de andre landene, og dette var viktig når det nye verdenssystemet skulle lages. These two powers were much stronger economically and militarily than all the other countries, and this was important when the new world system was to be created. Det gamle systemet dominert av Europa var borte, og Tysklands fall gjorde at det var ubalanse i Sentral-Europa. The old system dominated by Europe was gone, and the fall of Germany caused an imbalance in Central Europe. Старая система, в которой доминировала Европа, исчезла, а падение Германии означало, что в Центральной Европе возник дисбаланс.

Realpolitisk teori sier at land gjør alt de kan for å sikre sin egen sikkerhet ved å alltid prøve å utnytte situasjoner til sin egen favør. Die Theorie der Realpolitik besagt, dass Länder alles tun, um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten, indem sie immer versuchen, Situationen zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen. Realpolitik theory says that countries do everything they can to ensure their own security by always trying to exploit situations to their own advantage. Теория Realpolitik гласит, что страны делают все возможное для обеспечения собственной безопасности, всегда пытаясь использовать ситуации в своих интересах. Dette betyr at de gjør alt de kan for å gjøre seg selv sterkere i forhold til sine motstandere. Das bedeutet, dass sie alles tun, um sich gegenüber ihren Gegnern stärker zu machen. This means that they do everything they can to make themselves stronger in relation to their opponents. Sovjetunionen ønsket derfor et verdenssystem som favoriserte deres interesser, i tillegg til at de ønsket seg en ny buffersone i øst for å beskytte sine egne nasjonale interesser. Die Sowjetunion wollte daher ein Weltsystem, das ihre Interessen begünstigt, zusätzlich zu einer neuen Pufferzone im Osten, um ihre eigenen nationalen Interessen zu schützen. The Soviet Union therefore wanted a world system that favored their interests, in addition to wanting a new buffer zone in the east to protect their own national interests. Altså kontroll i Øst-Europa. Das heißt, Kontrolle in Osteuropa. That is, control in Eastern Europe. USA ville skape et verdenssystem som favoriserte kapitalisme og demokrati, og dermed beskytte sine egne interesser. Die Vereinigten Staaten wollten ein Weltsystem schaffen, das Kapitalismus und Demokratie begünstigt und damit ihre eigenen Interessen schützt. The United States wanted to create a world system that favored capitalism and democracy, thus protecting its own interests. Nasjonale interesser kan dermed vise at USA og Sovjetunionen nok uansett hadde utviklet en slags form for rivalisering etter krigen. National interests can thus show that the United States and the Soviet Union had probably developed a kind of rivalry after the war. Таким образом, национальные интересы могут показать, что Соединенные Штаты и Советский Союз, вероятно, развили своего рода соперничество после войны. At dette utviklet seg til en kald krig, var derimot ikke selvsagt. Dass sich daraus jedoch ein Kalter Krieg entwickelte, war nicht selbstverständlich. That this developed into a cold war, however, was not self-evident. Однако то, что это переросло в «холодную войну», не было самоочевидным. For å forstå dette må man også se til ideologiske forskjeller. Um dies zu verstehen, muss man auch ideologische Unterschiede betrachten. To understand this, one must also look at ideological differences.

Ideologi vil si et tankesett, en måte å organisere sitt verdensbilde. Ideologie bedeutet eine Denkweise, eine Art, die eigene Weltanschauung zu organisieren. Ideology means a mindset, a way of organizing one's worldview. Идеология означает образ мышления, способ организации мировоззрения. Altså hvordan man velger å forstå verden og organisere samfunnet. That is, how one chooses to understand the world and organize society. Sovjetunionen hadde siden den russiske revolusjonen vært en kommunistisk stat, den eneste i verden. Seit der Russischen Revolution war die Sowjetunion ein kommunistischer Staat, der einzige auf der Welt. Since the Russian Revolution, the Soviet Union had been a communist state, the only one in the world. После русской революции Советский Союз был коммунистическим государством, единственным в мире. Kommunismen var en helt ny måte å tenke om verden på. Der Kommunismus war eine völlig neue Art, über die Welt nachzudenken. Communism was a whole new way of thinking about the world. I følge kommunismen var det gamle økonomiske systemet, kapitalisme, en urettferdig måte å fordele ressurser på som favoriserte en liten del av samfunnet, mens resten av arbeiderne måtte jobbe lange dager for dårlig lønn. Laut Kommunismus war das alte Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, eine unfaire Art der Ressourcenverteilung, die einen kleinen Teil der Gesellschaft begünstigte, während der Rest der Arbeiter lange Tage für schlechte Bezahlung arbeiten musste. According to communism, the old economic system, capitalism, was an unfair way of allocating resources that favored a small section of society, while the rest of the workers had to work long days for poor pay. Согласно коммунизму, старая экономическая система, капитализм, была несправедливым способом распределения ресурсов в пользу небольшой части общества, в то время как остальным рабочим приходилось работать долгие дни за низкую оплату. Altså var det et dypt urettferdig system. So it was a deeply unfair system. Kommunismen hadde et mål om å endre hele systemet ved å la alle arbeiderne sammen eie produksjonsmidlene, som vil si at de eide det man trengte for å produsere industrivarer: Fabrikker, industriutstyr, varmeanlegg, maskineri osv. Der Kommunismus hatte das Ziel, das gesamte System zu verändern, indem er allen Arbeitern zusammen die Produktionsmittel überließ, was bedeutet, dass sie das besaßen, was zur Herstellung von Industriegütern benötigt wurde: Fabriken, Industrieanlagen, Heizwerke, Maschinen usw. Communism had a goal of changing the whole system by letting all the workers together own the means of production, which means that they owned what was needed to produce industrial goods: factories, industrial equipment, heating plants, machinery, etc. Коммунизм преследовал цель изменить всю систему, позволив всем рабочим вместе владеть средствами производства, что означает, что они владели всем, что необходимо для производства промышленных товаров: фабриками, промышленным оборудованием, тепловыми установками, машинами и т. Д. Jordbruket skulle kollektiviseres. Agriculture was to be collectivized. Det vil si at man samlet inn all jordbruksland og delte det likt mellom alle. Das heißt, alle landwirtschaftlichen Flächen wurden gesammelt und gleichmäßig zwischen allen aufgeteilt. That is, all agricultural land was collected and divided equally between all. То есть все сельскохозяйственные земли были собраны и поделены между всеми поровну.

Kommunismen stod i rak motsetning til (helt forskjellige fra) det kapitalistiske systemet i USA. Der Kommunismus stand in krassem Gegensatz (völlig anders als) zum kapitalistischen System in den Vereinigten Staaten. Communism was in stark contrast to (completely different from) the capitalist system in the United States. Коммунизм резко контрастировал (полностью отличался от) капиталистической системы в Соединенных Штатах. I USA ønsket man et system som garanterte frihet for den enkelte og et økonomisk system uten for mye reguleringer som man mente ville hindre vekst. In den Vereinigten Staaten wollten sie ein System, das Freiheit für den Einzelnen garantiert, und ein Wirtschaftssystem ohne zu viele Vorschriften, die das Wachstum hemmen sollten. In the United States, they wanted a system that guaranteed freedom for the individual and an economic system without too many regulations that were thought to hinder growth. Den Kalde Krigen ble dermed en kamp mellom systemer. Der Kalte Krieg wurde so zu einem Systemkampf. The Cold War thus became a battle between systems. Hvilken av ideologiene var best egnet for å organisere menneskelige samfunn? Welche der Ideologien war am besten geeignet, menschliche Gesellschaften zu organisieren? Which of the ideologies was best suited for organizing human societies? Какая из идеологий лучше всего подходила для организации человеческих обществ? Hvilket system kunne best garantere rikdom og glede for innbyggerne? Welches System könnte Wohlstand und Glück für die Bürger am besten garantieren? Which system could best guarantee wealth and happiness for the citizens? Какая система может наилучшим образом гарантировать жителям богатство и счастье? Ideologi var dermed også en viktig faktor som gjorde forskjellene mellom de to landene enda større. Ideology was thus also an important factor that made the differences between the two countries even greater.

Man kan tydelig se at den Kalde Krigen har begynt i 1947. One can clearly see that the Cold War began in 1947. I dette året skjer det mye; Storbritannia og USA slår sine okkupasjonssoner i Tyskland sammen, president Truman i USA erklærer den kjente Truman Doktrinen som sier at USA er villig til å gi økonomisk og militær støtte til alle land som er truet av kommunismen. Dieses Jahr passiert viel; Großbritannien und die Vereinigten Staaten legen ihre Besatzungszonen in Deutschland zusammen, Präsident Truman verkündet in den Vereinigten Staaten die bekannte Truman-Doktrin, die besagt, dass die Vereinigten Staaten bereit sind, allen vom Kommunismus bedrohten Ländern wirtschaftliche und militärische Unterstützung zu leisten. This year a lot is happening; Britain and the United States merge their occupation zones in Germany, President Truman in the United States declares the well-known Truman Doctrine which states that the United States is willing to provide economic and military support to all countries threatened by communism. В этом году много чего происходит; Великобритания и Соединенные Штаты объединяют свои оккупационные зоны в Германии, президент Трумэн в Соединенных Штатах провозглашает хорошо известную Доктрину Трумэна, в которой говорится, что Соединенные Штаты готовы предоставить экономическую и военную поддержку всем странам, которым угрожает коммунизм. Dette var en reaksjon på utviklingene i Hellas og Tyrkia. Dies war eine Reaktion auf die Entwicklungen in Griechenland und der Türkei. This was a reaction to developments in Greece and Turkey. Это была реакция на события в Греции и Турции. Storbritannia hadde ikke lenger råd til å støtte den greske staten i kampen mot kommunismen i borgerkrigen der, noe som gjorde at USA gikk inn. Großbritannien konnte es sich nicht mehr leisten, den griechischen Staat im Kampf gegen den Kommunismus im dortigen Bürgerkrieg zu unterstützen, der zum Eintritt der Vereinigten Staaten führte. Britain could no longer afford to support the Greek state in the fight against communism in the civil war there, which led to the United States entering. Tyrkia var truet av Sovjetunionen, og USA lovet derfor større militærhjelp til landet. Die Türkei wurde von der Sowjetunion bedroht, und die Vereinigten Staaten versprachen dem Land daher größere militärische Hilfe. Turkey was threatened by the Soviet Union, and the United States therefore promised greater military aid to the country. I 1947 begynte dermed motsetningene, altså forskjellene, mellom Sovjetunionen og USA å øke. 1947 begannen die Widersprüche, dh die Differenzen, zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten zuzunehmen. In 1947, the contradictions, ie the differences, between the Soviet Union and the United States began to increase.

I 1947 ble også Marshallplanen lansert. In 1947, the Marshall Plan was also launched. Marshall var utenriksministeren i USA i denne perioden. Marshall was the US Secretary of State during this period. Han så at mange av de vestlige europeiske maktene slet kraftig med økonomien etter andre verdenskrig. He saw that many of the Western European powers struggled with the economy after World War II. I mange av statene var kommunist partiene i kraftig vekst, spesielt i Italia og Frankrike der kommunistpartiet var et av de største partiene i landene. In many of the states, the Communist parties were growing rapidly, especially in Italy and France where the Communist Party was one of the largest parties in the countries. For å styrke disse landene mot den kommunistiske trusselen, bestemte USA seg for å sende økonomisk hjelp til landene – Marshallplanen var født. Um diese Länder gegen die kommunistische Bedrohung zu stärken, beschlossen die Vereinigten Staaten, den Ländern Finanzhilfen zu schicken – der Marshallplan war geboren. To strengthen these countries against the communist threat, the United States decided to send financial aid to the countries - the Marshall Plan was born. Sovjetunionen og de østeuropeiske landene fikk også tilbud om å ta imot hjelp, men USA ønsket egentlig ikke å sende hjelp til sine fiender. Auch der Sowjetunion und den osteuropäischen Ländern wurde Hilfe angeboten, aber die Vereinigten Staaten wollten ihren Feinden nicht wirklich helfen. The Soviet Union and the Eastern European countries were also offered aid, but the United States did not really want to send aid to its enemies. Dermed gjorde de det obligatorisk for alle som tok imot Marshallhjelp å godta noen avtaler om tettere økonomisk samarbeid og koblinger til USA. So machten sie es für alle Empfänger von Marshallhilfe zur Pflicht, Vereinbarungen über eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit und Verbindungen zu den Vereinigten Staaten zu akzeptieren. Thus, they made it mandatory for all who received Marshall Aid to accept any agreements on closer economic cooperation and links to the United States. Sovjetunionen kunne ikke godta å samarbeide økonomisk med andre kapitalistiske land; det gikk jo imot deres ideologi! Die Sowjetunion konnte einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit anderen kapitalistischen Ländern nicht zustimmen; es ging gegen ihre Ideologie! The Soviet Union could not agree to cooperate economically with other capitalist countries; it went against their ideology! I tillegg var de skeptisk til USA som de mente laget Marshallplanen for å knytte Vest-Europa tettere til seg, noe som jo også stemte. Außerdem waren sie skeptisch gegenüber den Vereinigten Staaten, die ihrer Meinung nach den Marshallplan dazu veranlassten, Westeuropa enger mit sich selbst zu verbinden, was auch stimmte. In addition, they were skeptical of the United States, which they thought made the Marshall Plan to link Western Europe more closely to itself, which was also true. Кроме того, они скептически относились к Соединенным Штатам, которые, по их мнению, сделали план Маршалла, чтобы более тесно связать Западную Европу с собой, что также было правдой. Marshallplanen gjorde dermed kløften, det betyr avstanden, mellom de to blokkene, Vest og Øst, større. The Marshall Plan thus widened the gap, meaning the distance between the two blocks, West and East.

I 1948 er allerede den Kalde Krigen godt i gang. In 1948, the Cold War is already well under way. В 1948 году холодная война уже идет полным ходом. USA og Sovjetunionen begynner å bli mer og mer skeptiske til hverandre. The United States and the Soviet Union are becoming more and more skeptical of each other. De stoler ikke på hverandre; de er redde for hva den andre kan komme til å gjøre; de bygger seg opp til en konfrontasjon med den andre parten – altså, de bygger seg opp til krig! Sie vertrauen einander nicht; sie haben Angst davor, was die andere Person tun könnte; sie bauen auf eine Konfrontation mit der anderen Partei auf - das heißt, sie bauen auf einen Krieg auf! They do not trust each other; they are afraid of what the other person may do; they build up to a confrontation with the other party - that is, they build up to war! Они не доверяют друг другу; они боятся того, что может сделать другой человек; они выстраиваются до конфронтации с другой стороной, то есть они выстраиваются до войны! I 1948 tar Sovjetunionen makten i Tsjekkoslovakia i et kupp. 1948 ergreift die Sowjetunion durch einen Staatsstreich die Macht in der Tschechoslowakei. In 1948, the Soviet Union seizes power in Czechoslovakia in a coup. Storbritannia, USA og Frankrike slår sammen sine okkupasjonssoner til et samlet Vest-Tyskland i 1948, noe som fører til at Sovjetunionen velger å stenge av vestmaktenes tilgang til Berlin, den tidligere hovedstaden i Tyskland. Großbritannien, die Vereinigten Staaten und Frankreich fusionierten 1948 ihre Besatzungszonen zu einem vereinten Westdeutschland, was die Sowjetunion dazu veranlasste, den Zugang der Westmächte nach Berlin, der ehemaligen Hauptstadt Deutschlands, zu blockieren. Britain, the United States and France merged their occupation zones into a united West Germany in 1948, which led the Soviet Union to choose to block the Western powers' access to Berlin, the former capital of Germany. Великобритания, США и Франция объединили свои оккупационные зоны в единую Западную Германию в 1948 году, что привело к тому, что Советский Союз решил заблокировать доступ западных держав в Берлин, бывшую столицу Германии. USA svarer på denne blokaden av byen ved å sende inn alt av nødvendige varer og proviant til Vest-Berlin med fly. The United States is responding to this blockade of the city by sending all necessary goods and provisions to West Berlin by plane. Dette varer helt til 1949 da Sovjetunionen innså at slaget var tapt; de kunne ikke fortsette å holde Vest-Berlin stengt. This lasted until 1949 when the Soviet Union realized that the battle was lost; they could not continue to keep West Berlin closed. Так продолжалось до 1949 года, когда Советский Союз осознал, что битва проиграна; они не могли продолжать держать Западный Берлин закрытым.

I de neste 40 årene skulle Den Kalde Krigen, forholdet mellom USA og Sovjetunionen, dominere verdenspolitikken. For the next 40 years, the Cold War, the relationship between the United States and the Soviet Union, would dominate world politics. Atomkappløp, våpenrustning (det betyr å bygge opp større og større våpenlagre), kriger kjempet via andre land som i Korea og Vietnam, økonomisk konkurranse, teknologisk konkurranse og romkappløpet, og kampen om å skaffe allierte rundt omkring i verden; det gjaldt å spre sitt ideologiske system, kapitalisme eller kommunisme, demokrati eller ettparti systemer. Nuclear race, armaments (meaning building up larger and larger weapons depots), wars fought through other countries such as Korea and Vietnam, economic competition, technological competition and the space race, and the struggle to acquire allies around the world; it was a matter of spreading one's ideological system, capitalism or communism, democracy or one-party systems. Ядерная гонка, вооружения (что означает создание все более крупных складов оружия), войны, ведущиеся через другие страны, такие как Корея и Вьетнам, экономическая конкуренция, технологическая конкуренция и космическая гонка, а также борьба за союзников по всему миру; это был вопрос распространения идеологической системы, капитализма или коммунизма, демократии или однопартийных систем. Dette er en utrolig viktig periode i den historiske utviklingen som har hatt stor påvirkning på den verden vi lever i dag. This is an incredibly important period in the historical development that has had a great impact on the world we live in today. Det er derfor viktig å sette seg inn i denne historien og prøve å forstå hvorfor den begynte og hva den Kalde Krigen egentlig innebar. It is therefore important to familiarize yourself with this story and try to understand why it began and what the Cold War really meant.

Ikke alt var negativt. Not everything was negative. Det er ikke sikkert at menneske hadde klart å kommet seg så tidlig til månen om ikke USA hadde følt seg nødt til å bruke enorme summer, mange milliarder dollar, for å komme til månen før Sovjetunionen. Es ist nicht sicher, dass der Mensch es geschafft hätte, so früh zum Mond zu gelangen, wenn die Vereinigten Staaten nicht das Bedürfnis verspürt hätten, riesige Summen, viele Milliarden Dollar, auszugeben, um vor der Sowjetunion zum Mond zu gelangen. It is not certain that man would have managed to get to the moon so early if the United States had not felt the need to spend huge sums, many billions of dollars, to get to the moon before the Soviet Union. Mye av teknologien som gjorde internett mulig ble utviklet på grunn av den Kalde Krigen av det amerikanske militæret. Ein Großteil der Technologie, die das Internet möglich machte, wurde wegen des Kalten Krieges vom US-Militär entwickelt. Much of the technology that made the Internet possible was developed because of the Cold War by the US military. Den Kalde Krigen var også viktig ved å drepe en ideologi og økonomisk system som ikke fungerte, kommunismen. The Cold War was also important in killing an ideology and economic system that did not work, communism. Kommunismen har vært et av de mest ødeleggende eksperimentene i menneskets historie som har ført til mange millioner dødsfall. Der Kommunismus war eines der verheerendsten Experimente in der Geschichte der Menschheit, das zu vielen Millionen Toten geführt hat. Communism has been one of the most devastating experiments in human history that has led to many millions of deaths. Stalin og sine fangeleirer, Mao og sitt «Store Sprang Framover» som førte til millioner av dødsfall på grunn av sult. Stalin and his prison camps, Mao and his "Great Leap Forward" which led to millions of deaths due to starvation. Et system som holdt innbyggerne nede med makt. A system that kept the inhabitants down by force. Система, которая подавляла жителей силой. Forhåpentligvis vil vi aldri måtte leve igjennom et slikt eksperiment igjen. Hopefully we will never have to live through such an experiment again.

På den andre siden førte Den Kalde Krigen til stor usikkerhet. On the other hand, the Cold War led to great uncertainty. De to supermaktene bygde stadig opp større og større atomvåpenlagre som gjorde det mulig å utslette alt menneskeliv på jorden. The two superpowers built up ever larger and larger nuclear weapons depots that made it possible to wipe out all human life on earth. Ved flere anledninger holdt det på å gå galt, spesielt i 1962 i løpet av Cubakrisen da de to supermaktene var på randen av atomkrig. Bei mehreren Gelegenheiten ging es schief, besonders 1962 während der Kuba-Krise, als die beiden Supermächte kurz vor einem Atomkrieg standen. On several occasions, things were going wrong, especially in 1962 during the Cuba crisis when the two superpowers were on the brink of nuclear war. Atomprøvesprengning førte også til at radioaktivt materiale ble spredd utover verden. Nuclear testing also led to the spread of radioactive material around the world. De to supermaktene blandet seg også inn i lokale konflikter rundt omkring i den tredje verden. Die beiden Supermächte wurden auch in lokale Konflikte rund um die Dritte Welt verwickelt. The two superpowers also became involved in local conflicts around the Third World. Vietnam måtte gjennom flere tiår med krig på grunn av USAs innblanding. Vietnam musste aufgrund der US-Intervention Jahrzehnte des Krieges durchmachen. Vietnam had to go through decades of war due to US intervention. Korea ble splittet i to separate deler, noe det ennå er i dag. Korea was split into two separate parts, which it still is today. Den Kalde Krigen tvang land til å velge side – om de ville det eller ikke. The Cold War forced countries to choose sides - whether they wanted to or not. Холодная война заставляла страны выбирать, хотят они того или нет.

Jeg håper ikke denne episoden var alt for vanskelig, men jeg er klar over at det er mye informasjon å ta inn på en gang. I hope this episode was not too difficult, but I am aware that there is a lot of information to take in at once. Dersom du kanskje ikke husker så mye om historien og hendelsene kan det ha vært litt vanskelig å følge med. Wenn Sie sich vielleicht nicht an viel über die Geschichte und die Ereignisse erinnern, war es vielleicht etwas schwierig, Schritt zu halten. If you may not remember much about the story and events, it may have been a little difficult to keep up. I tillegg har jeg brukt mange vanskelige ord og uttrykk. Außerdem habe ich viele schwierige Wörter und Ausdrücke verwendet. In addition, I have used many difficult words and expressions. Det kan derfor være lurt å prøve å høre på episoden flere ganger for å få med dere mer av hva jeg sier, og også høre hvordan jeg bruker ord, uttrykk og grammatiske konstruksjoner. Sie können daher versuchen, die Folge mehrmals anzuhören, um mehr von dem zu verstehen, was ich sage, und auch zu hören, wie ich Wörter, Ausdrücke und grammatikalische Konstruktionen verwende. You may therefore want to try listening to the episode several times to get more of what I say, and also hear how I use words, expressions and grammatical constructions. Jeg vil også minne dere på at transkripsjonen til denne og de andre episodene ligger ute på nettstedet for denne podcasten. Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass sich das Transkript dieser und der anderen Episoden auf der Website dieses Podcasts befindet. I would also like to remind you that the transcript of this and the other episodes is on the website of this podcast. Du finner en link i deskripsjonen til episoden. You will find a link in the description of the episode. Dette kan være en grei måte å høre på episoden mens dere leser teksten. This can be a good way to listen to the episode as you read the text. Это может быть хорошим способом прослушивания эпизода во время чтения текста. Ha en fin dag videre! Have a nice day!