×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Lær Norsk Nå Podcast, 14 – Sykdom, kultur og samfunn

14 – Sykdom, kultur og samfunn

Hei! Velkommen til en ny episode av «Lær norsk nå!», en podcast for å lære norsk for viderekommende. I denne episoden skal vi se nærmere på sykdom som en sosial konstruksjon.

Hva er en sykdom? Man kan si at det er en defekt av et eller annet slag. Det er noe som er feil som gjør at man er syk, man føler seg dårlig, og potensielt, så kan det være skadelig. Hvor kommer det fra? Ofte bakterier eller virus. Likevel er det mye som tyder på at sykdom også er en del av en sosial konstruksjon. Sykdommer blir til i en kultur og et samfunn som får definere hva som er et friskt menneske, og hva en sykdom vil si. Sosial konstruksjonisme er et konsept som betegner hvordan fenomen som blir oppfattet som naturlige egentlig er påvirket av kulturelle og historiske faktorer. La oss se på 3 aspekter med sykdom som en sosial konstruksjon.

Noen sykdommer er spesielt innprentet med kulturell mening, som ikke kommer direkte fra naturen selv. Dette påvirker hvordan samfunnet behandler de som har sykdommen og også hvordan de som er rammet av sykdommen opplever den. Et eksempel på dette er hvordan vi beskriver en sykdom som kreft. Kreft er ondt, og noe man ikke har kontroll over. Alle kan få kreft. På den andre siden finner vi sykdommer som er forbundet med overvekt, som diabetes type II. I disse tilfellene skylder vi kanskje oftere på den som er syk som lever et dårlig liv som fører til slike sykdommer. Dette påvirker hvordan personen oppfatter sykdommen, seg selv, og også om de søker hjelp.

Det finnes flere slike stigmatiserte sykdommer, sykdommer som man gjerne ble sett ned på hvis man hadde. HIV/AIDS er et godt eksempel som mange på 80-tallet forbandt med LGBTQ miljøet. Et annet eksempel er epilepsi som plutselig kan få anfall. For noen kan det være vanskeligere å leve med sigmaen enn det er å håndtere anfallene. Gjerne leter folk med epilepsi etter trygge steder rundt omkring som de kan ha et anfall. I tillegg kan sykdommen ha konsekvenser for livene deres. For eksempel kan det hindre dem i å ta førerkortet, de kan ikke kjøre. Det kan også gjøre det vanskeligere å få seg en jobb.

Hvordan vi opplever sykdommen er en del av en sosial konstruksjon. Dette påvirkes av hvordan individet forstår og velger å leve med sykdommen. Stigmatiserte sykdommer, som HIV/AIDS eller epilepsi, kan ofte være vanskeligere å håndtere for de som lider av den. For eksempel kan det være vanskeligere å søke hjelp, selv om man trenger det ettersom man er redd for å bli dårlig behandlet av helsearbeiderne, legen og sykepleierne.

Dette kan også gjelde for minoriteter og overvektige. Overvektige kvinner unngikk i større grad rutinesjekker av helsen sin på grunn av stigmaen rundt det å være tykk. Dette gjør det derimot også langt mer sannsynlig at overvektige dør av ulike former for kreft ettersom de sjekker seg sjeldnere.

For noen mennesker er en fysisk nedsettelse en stor del av deres identitet. For eksempel døve folk, folk som ikke kan høre, som har et eget språk og egne samfunn med døve. De arrangerer gjerne egne arrangementer med døve. Mange innen døvesamfunnet motsetter seg derfor implantasjoner som muliggjør hørsel igjen. Døve mener at de ikke lider av en sykdom, men en kulturell identitet som disse implantasjonene ødelegger. Dette er også knyttet til hvordan døve mennesker ønsker å bli oppfattet av samfunnet. De ønsker ikke å bli oppfattet som syke mennesker som trenger hjelp.

For folk som lider av samme sykdom kan det være lettere å forstå hverandre og utfordringene som det innebærer. Man blir gjerne kjent med flere som har sykdommen og danner sosiale grupper. For eksempel finnes det store grupper i USA for kvinner som har lidd av brystkreft. Disse kvinnene danner foreninger, samlinger og arrangementer der de blant annet samler inn penger til kreftforskning.

Kroniske sykdommer kan gjøre at folk begynner å re-evaluere sine tidligere liv. De lager seg en ny sykdomsidentitet som er annerledes enn den identiteten de hadde før. Slik kan en sykdom fundamentalt endre en person.

Til og med den medisinske kunnskapen om sykdommen kan være sosialt konstruert. Interessegrupper i samfunnet kan for eksempel påvirke statusen til en sykdom og hva som blir definert som en sykdom og ikke. De med makt bestemmer hva som er en sykdom og ikke, og hva som får mest støtte til forskning og behandling. Ofte kan dette være basert på kjønn og rase-etniske ulikhet. For eksempel har dette før vært brukt til å undertykke kvinner. Gravide kvinner ble på begynnelsen av 1900-tallet frarådet fra å kjøre bil og danse da disse aktivitetene ble oppfattet som farlige for det ufødte barnet. Et annet eksempel er hvordan frustrasjon, aggresjon og sinne hos kvinner ofte har blitt knyttet til menstruasjon – samfunnet har bestemt at disse kvalitetene går imot hvordan en kvinne bør oppføre seg og må derfor være en konsekvens av menstruelle problemer. En sykdom.

Selv om det er lett å se for seg at en sykdom bare er et biologisk fenomen er det mye som tyder på at kulturelle og sosiale faktorer er veldig viktig i hva som blir oppfattet som en sykdom og hvordan den som lider av den oppfatter sykdommen. Disse faktorene kan variere med tid og sted. For eksempel ble mange sykdommer forbundet med guds straff før man fant ut at det var bakterier og virus som førte til sykdom.

Takk for at du har hørt på denne episoden av lær norsk nå. Jeg håper å se deg neste gang. Ha det bra!

14 – Sykdom, kultur og samfunn 14 – Krankheit, Kultur und Gesellschaft 14 – Disease, culture and society 14 – Enfermedad, cultura y sociedad 14 – Maladie, culture et société 14 – Ziekte, cultuur en samenleving 14 – Choroba, kultura i społeczeństwo 14 – Doença, cultura e sociedade 14 – Болезнь, культура и общество 14 – Хвороби, культура та суспільство 14 – 疾病、文化和社会

Hei! Velkommen til en ny episode av «Lær norsk nå!», en podcast for å lære norsk for viderekommende. Welcome to a new episode of "Learn Norwegian now!", A podcast to learn Norwegian for advanced students. Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Изучайте норвежский язык сейчас!», посвященного изучению норвежского языка для продвинутых учащихся. I denne episoden skal vi se nærmere på sykdom som en sosial konstruksjon. In dieser Folge werden wir Krankheit als soziales Konstrukt näher betrachten. In this episode, we will take a closer look at illness as a social construct. В этом выпуске мы подробнее рассмотрим болезнь как социальную конструкцию.

Hva er en sykdom? What is a disease? Что такое болезнь? Man kan si at det er en defekt av et eller annet slag. Man kann sagen, dass es sich um einen Defekt handelt. It can be said that it is a defect of some kind. Можно сказать, что это какой-то дефект. Det er noe som er feil som gjør at man er syk, man føler seg dårlig, og potensielt, så kan det være skadelig. Es stimmt etwas nicht, das Sie krank macht, Sie sich schlecht fühlen und möglicherweise schädlich sein können. There is something wrong that makes you sick, you feel bad, and potentially, it can be harmful. Что-то не так, из-за чего вас тошнит, вы плохо себя чувствуете и потенциально это может быть вредно. Hvor kommer det fra? Where does it come from? От куда это? Ofte bakterier eller virus. Oft Bakterien oder Viren. Often bacteria or viruses. Часто бактерии или вирусы. Likevel er det mye som tyder på at sykdom også er en del av en sosial konstruksjon. Dennoch spricht vieles dafür, dass Krankheit auch Teil einer sozialen Konstruktion ist. Nevertheless, there is much to suggest that illness is also part of a social construction. Sykdommer blir til i en kultur og et samfunn som får definere hva som er et friskt menneske, og hva en sykdom vil si. Krankheiten entstehen in einer Kultur und Gesellschaft, die definieren darf, was ein gesunder Mensch ist und was eine Krankheit bedeutet. Diseases are created in a culture and a society that is allowed to define what a healthy person is, and what a disease means. Sosial konstruksjonisme er et konsept som betegner hvordan fenomen som blir oppfattet som naturlige egentlig er påvirket av kulturelle og historiske faktorer. Social constructionism is a concept that describes how phenomena that are perceived as natural are actually influenced by cultural and historical factors. Konstrukcjonizm społeczny to pojęcie określające rzeczywisty wpływ czynników kulturowych i historycznych na zjawiska postrzegane jako naturalne. La oss se på 3 aspekter med sykdom som en sosial konstruksjon. Betrachten wir 3 Aspekte von Krankheit als soziales Konstrukt. Let's look at 3 aspects of illness as a social construct. Przyjrzyjmy się trzem aspektom choroby jako konstrukcji społecznej.

Noen sykdommer er spesielt innprentet med kulturell mening, som ikke kommer direkte fra naturen selv. Some diseases are especially imprinted with cultural meaning, which do not come directly from nature itself. Niektóre choroby są szczególnie nasycone znaczeniem kulturowym, które nie pochodzi bezpośrednio z samej natury. Dette påvirker hvordan samfunnet behandler de som har sykdommen og også hvordan de som er rammet av sykdommen opplever den. This affects how society treats those who have the disease and also how those affected by the disease experience it. Wpływa to na to, jak społeczeństwo traktuje osoby z chorobą, a także na to, jak doświadczają jej osoby dotknięte chorobą. Et eksempel på dette er hvordan vi beskriver en sykdom som kreft. Ein Beispiel dafür ist, wie wir eine Krankheit wie Krebs beschreiben. An example of this is how we describe a disease such as cancer. Przykładem tego jest to, jak opisujemy chorobę, taką jak rak. Kreft er ondt, og noe man ikke har kontroll over. Krebs ist schlecht und etwas, über das Sie keine Kontrolle haben. Cancer is bad, and something you have no control over. Rak jest złem i czymś, nad czym nie masz kontroli. Alle kan få kreft. Jeder kann Krebs bekommen. Everyone can get cancer. Każdy może zachorować na raka. På den andre siden finner vi sykdommer som er forbundet med overvekt, som diabetes type II. Auf der anderen Seite finden wir Krankheiten, die mit Fettleibigkeit verbunden sind, wie zum Beispiel Diabetes Typ II. On the other hand, we find diseases that are associated with obesity, such as type II diabetes. Z drugiej strony znajdujemy choroby związane z otyłością, takie jak cukrzyca typu II. I disse tilfellene skylder vi kanskje oftere på den som er syk som lever et dårlig liv som fører til slike sykdommer. In diesen Fällen können wir häufiger die kranke Person beschuldigen, die ein schlechtes Leben führt, das zu solchen Krankheiten führt. In these cases, we may more often blame the person who is ill who lives a bad life that leads to such diseases. W takich przypadkach może częściej obwiniamy osobę chorą, która prowadzi złe życie, które prowadzi do takich chorób. Dette påvirker hvordan personen oppfatter sykdommen, seg selv, og også om de søker hjelp. Dies beeinflusst, wie die Person die Krankheit selbst wahrnimmt und auch, ob sie Hilfe sucht. This affects how the person perceives the disease, themselves, and also whether they seek help. Wpływa to na to, jak osoba postrzega chorobę, siebie, a także czy szuka pomocy.

Det finnes flere slike stigmatiserte sykdommer, sykdommer som man gjerne ble sett ned på hvis man hadde. Es gibt mehrere solcher stigmatisierten Krankheiten, Krankheiten, auf die man gerne herabschauen würde, wenn man sie hätte. There are several such stigmatized diseases, diseases that one would be happy to look down on if one had. Jest kilka takich napiętnowanych chorób, chorób, na które bylibyście pogardzani, gdybyście je mieli. HIV/AIDS er et godt eksempel som mange på 80-tallet forbandt med LGBTQ miljøet. HIV / AIDS ist ein gutes Beispiel dafür, dass viele in den 80er Jahren mit der LGBTQ-Umgebung in Verbindung gebracht werden. HIV / AIDS is a good example that many in the 80's associated with the LGBTQ environment. HIV/AIDS to dobry przykład, który wielu w latach 80. kojarzyło się ze społecznością LGBTQ. Et annet eksempel er epilepsi som plutselig kan få anfall. Ein anderes Beispiel ist Epilepsie, die plötzlich Anfälle haben kann. Another example is epilepsy which can suddenly have seizures. Innym przykładem jest padaczka, która może nagle wywołać drgawki. For noen kan det være vanskeligere å leve med sigmaen enn det er å håndtere anfallene. Für manche mag es schwieriger sein, mit dem Sigma zu leben, als mit den Anfällen umzugehen. For some it may be more difficult to live with the sigma than it is to deal with the seizures. Dla niektórych życie z sigma może być trudniejsze niż zarządzanie atakami. Gjerne leter folk med epilepsi etter trygge steder rundt omkring som de kan ha et anfall. Menschen mit Epilepsie suchen oft nach sicheren Orten, an denen sie einen Anfall haben könnten. People with epilepsy often look for safe places around which they may have a seizure. Osoby z padaczką mają tendencję do szukania bezpiecznych miejsc, w których mogą mieć napad. I tillegg kan sykdommen ha konsekvenser for livene deres. In addition, the disease can have consequences for their lives. Ponadto choroba może mieć konsekwencje dla ich życia. For eksempel kan det hindre dem i å ta førerkortet, de kan ikke kjøre. Zum Beispiel kann es sie daran hindern, den Führerschein zu machen, sie können nicht fahren. For example, it may prevent them from taking the driver's license, they can not drive. Na przykład może uniemożliwić im uzyskanie prawa jazdy, nie mogą prowadzić. Det kan også gjøre det vanskeligere å få seg en jobb. It can also make it harder to get a job. Może też utrudnić znalezienie pracy.

Hvordan vi opplever sykdommen er en del av en sosial konstruksjon. Wie wir die Krankheit erleben, ist Teil einer sozialen Konstruktion. How we experience the disease is part of a social construction. Sposób, w jaki doświadczamy choroby, jest częścią konstrukcji społecznej. Dette påvirkes av hvordan individet forstår og velger å leve med sykdommen. This is affected by how the individual understands and chooses to live with the disease. Wpływa na to sposób, w jaki dana osoba rozumie i decyduje się żyć z chorobą. Stigmatiserte sykdommer, som HIV/AIDS eller epilepsi, kan ofte være vanskeligere å håndtere for de som lider av den. Stigmatized diseases, such as HIV / AIDS or epilepsy, can often be more difficult to manage for those who suffer from it. Choroby napiętnowane, takie jak HIV/AIDS lub epilepsja, często mogą być trudniejsze dla osób, które na nie cierpią. For eksempel kan det være vanskeligere å søke hjelp, selv om man trenger det ettersom man er redd for å bli dårlig behandlet av helsearbeiderne, legen og sykepleierne. Zum Beispiel kann es schwieriger sein, Hilfe zu suchen, selbst wenn Sie sie brauchen, da Sie Angst haben, von Angehörigen der Gesundheitsberufe, Ärzte und Pflegepersonal schlecht behandelt zu werden. For example, it may be more difficult to seek help, even if you need it as you are afraid of being treated badly by health professionals, doctors and nurses. Na przykład, może być trudniej szukać pomocy, nawet jeśli jej potrzebujesz, ponieważ boisz się, że zostaniesz źle potraktowany przez pracowników służby zdrowia, lekarzy i pielęgniarki.

Dette kan også gjelde for minoriteter og overvektige. This can also apply to minorities and overweight people. Overvektige kvinner unngikk i større grad rutinesjekker av helsen sin på grunn av stigmaen rundt det å være tykk. Übergewichtige Frauen vermieden in größerem Maße routinemäßige Kontrollen ihrer Gesundheit aufgrund des Stigmas, das mit Fett verbunden ist. Obese women to a greater extent avoided routine checks of their health due to the stigma surrounding being fat. Dette gjør det derimot også langt mer sannsynlig at overvektige dør av ulike former for kreft ettersom de sjekker seg sjeldnere. Dies erhöht jedoch auch die Wahrscheinlichkeit, dass Übergewichtige an verschiedenen Krebsarten sterben, da sie sich seltener selbst untersuchen. However, this also makes it far more likely that overweight people die of various forms of cancer as they check themselves less frequently.

For noen mennesker er en fysisk nedsettelse en stor del av deres identitet. Für manche Menschen ist eine körperliche Behinderung ein großer Teil ihrer Identität. For some people, a physical disability is a big part of their identity. For eksempel døve folk, folk som ikke kan høre, som har et eget språk og egne samfunn med døve. Zum Beispiel Gehörlose, Menschen, die nicht hören können, die ihre eigene Sprache und ihre eigenen Gemeinschaften mit Gehörlosen haben. For example, deaf people, people who cannot hear, who have their own language and their own communities with deaf people. De arrangerer gjerne egne arrangementer med døve. They like to arrange their own events with the deaf. Mange innen døvesamfunnet motsetter seg derfor implantasjoner som muliggjør hørsel igjen. Many in the deaf community therefore oppose implantations that enable hearing again. Døve mener at de ikke lider av en sykdom, men en kulturell identitet som disse implantasjonene ødelegger. Gehörlose glauben, dass sie nicht an einer Krankheit leiden, sondern an einer kulturellen Identität, die diese Implantationen zerstören. Deaf people believe that they do not suffer from a disease, but a cultural identity that these implantations destroy. Dette er også knyttet til hvordan døve mennesker ønsker å bli oppfattet av samfunnet. Dies hängt auch damit zusammen, wie gehörlose Menschen von der Gesellschaft wahrgenommen werden wollen. This is also related to how deaf people want to be perceived by society. De ønsker ikke å bli oppfattet som syke mennesker som trenger hjelp. They do not want to be perceived as sick people who need help.

For folk som lider av samme sykdom kan det være lettere å forstå hverandre og utfordringene som det innebærer. For people suffering from the same disease, it may be easier to understand each other and the challenges that it entails. Man blir gjerne kjent med flere som har sykdommen og danner sosiale grupper. You often get to know more people who have the disease and form social groups. For eksempel finnes det store grupper i USA for kvinner som har lidd av brystkreft. For example, there are large groups in the United States for women who have suffered from breast cancer. Disse kvinnene danner foreninger, samlinger og arrangementer der de blant annet samler inn penger til kreftforskning. Diese Frauen bilden Vereine, Versammlungen und Veranstaltungen, wo sie unter anderem Geld für die Krebsforschung sammeln. These women form associations, gatherings and events where, among other things, they raise money for cancer research.

Kroniske sykdommer kan gjøre at folk begynner å re-evaluere sine tidligere liv. Chronic diseases can cause people to start re-evaluating their past lives. De lager seg en ny sykdomsidentitet som er annerledes enn den identiteten de hadde før. They create a new disease identity that is different from the identity they had before. Slik kan en sykdom fundamentalt endre en person. So kann eine Krankheit einen Menschen grundlegend verändern. This is how a disease can fundamentally change a person.

Til og med den medisinske kunnskapen om sykdommen kan være sosialt konstruert. Auch das medizinische Wissen über die Krankheit lässt sich sozial konstruieren. Even the medical knowledge about the disease can be socially constructed. Interessegrupper i samfunnet kan for eksempel påvirke statusen til en sykdom og hva som blir definert som en sykdom og ikke. Interest groups in society can, for example, influence the status of a disease and what is defined as a disease and what is not. De med makt bestemmer hva som er en sykdom og ikke, og hva som får mest støtte til forskning og behandling. Those in power decide what is a disease and what is not, and what gets the most support for research and treatment. Ofte kan dette være basert på kjønn og rase-etniske ulikhet. Often this can be based on gender and racial-ethnic inequality. For eksempel har dette før vært brukt til å undertykke kvinner. For example, this has previously been used to oppress women. Gravide kvinner ble på begynnelsen av 1900-tallet frarådet fra å kjøre bil og danse da disse aktivitetene ble oppfattet som farlige for det ufødte barnet. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Schwangeren vom Autofahren und Tanzen abgeraten, als diese Aktivitäten als gefährlich für das ungeborene Kind empfunden wurden. Pregnant women were discouraged from driving and dancing at the beginning of the 20th century when these activities were perceived as dangerous to the unborn child. Et annet eksempel er hvordan frustrasjon, aggresjon og sinne hos kvinner ofte har blitt knyttet til menstruasjon – samfunnet har bestemt at disse kvalitetene går imot hvordan en kvinne bør oppføre seg og må derfor være en konsekvens av menstruelle problemer. Another example is how frustration, aggression and anger in women have often been linked to menstruation - society has decided that these qualities go against how a woman should behave and must therefore be a consequence of menstrual problems. En sykdom. A disease.

Selv om det er lett å se for seg at en sykdom bare er et biologisk fenomen er det mye som tyder på at kulturelle og sosiale faktorer er veldig viktig i hva som blir oppfattet som en sykdom og hvordan den som lider av den oppfatter sykdommen. Although it is easy to imagine that a disease is only a biological phenomenon, there are many indications that cultural and social factors are very important in what is perceived as a disease and how the person suffering from it perceives the disease. Disse faktorene kan variere med tid og sted. These factors can vary with time and place. For eksempel ble mange sykdommer forbundet med guds straff før man fant ut at det var bakterier og virus som førte til sykdom. For example, many diseases were associated with God's punishment before it was discovered that it was bacteria and viruses that led to disease.

Takk for at du har hørt på denne episoden av lær norsk nå. Vielen Dank, dass Sie sich diese Episode von Learn Norwegian Now angehört haben. Thank you for listening to this episode of Learn Norwegian Now. Jeg håper å se deg neste gang. Ha det bra!