×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Lær Norsk Nå Podcast, 13 – Genmodifisering

13 – Genmodifisering

Hei, velkommen til ein ny episode av «Lær norsk nå». I denne episoden skal me snakka om genmodifisering, GMO, genredigering eller genmanipulering. Fenomenet har mange namn, men går ut på det same: Endra ganene til ein organisme.

Fenomenet i seg sjølv er ikkje nytt då dette har blitt gjort indirekte i tusenar av år ved å kontrollera paringa til dyr. Ein vel kven som skal parast med kven, og slik kan ein prøva å avla fram dei eigenskapane ein ynskjer. For eksempel har menneskje lyst på kyr som produserer mykje mjølk. Tradisjonelt har ein då latt dei kyrne som produserer mykje mjølk få mange kalvar. Eit anna eksempel er griser med mykje kjøtt. Ein har eit ynskje om store grisar som kan gje mykje mat, og då er det fordel at den største mannegrisen og største kvinnegrisen får ein grisunge saman som forhåpentlegvis blir ein stor gris. Ein kan også gjera det same med planter, for eksempel tomatar. I utgangspunktet var ville tomatar ikkje større enn blåbær. Kanskje ein i framtida vil få blåbær som er like store som tomatar?

Hundar var nok truleg den fyrste dyrearten som blei modifisert av menneskje for ca. 32 000 år sidan. Eigenleg er hundar og ulvar same art, men på grunn av menneskestyrt avl, altså at menneske har bestemt kven som skal parast med kven, ser hundar og ulvar ganske ulike ut. På plantesida var kveite, altså det ein lager brød av, den fyrste planten som menneske medviten endra for 9000 år sidan. Altså har genmodifisering ein lang historie.

Det som er nytt i dag er at teknologien no har gjort det mogleg å gå inn i organismen og endra spesifikke gen. Den fyrste planten som blei godkjent til å dyrka var tomaten «Flavr Savr» i 1994 i USA. Ein endra eit gen i tomaten som gjorde at den haldt seg finare lenger, det tok lenger tid før den begynte å rotna. Tomaten blei også modifisert til å smaka betre. Det verker difor som det er mange fordelar med å genmodifisera mat – slik held maten lenger, smaker betre, og er større. Bruken av genmodifiserte planter, GMO, har auka mykje dei siste åra. I 2016 var 12% av all jordbruksareal dekka med GMO planter.

Likevel er det mange som er skeptiske. 19 europeiske land har forbod mot å dyrka genmodifiserte planter, blant anna Frankrike, Austerrike og Italia. Noreg er ikkje ein av desse. Dei er redde for at GMO, genmodifiserte planter, skal gjere skade i økosystema, i naturen. Kva seier forskinga?

Forsking på genmodifisert mais har kokludert med at:

GMO mais ga større avlingar enn vanleg mais – ein fekk meir mais per areal. GMO mais hadde lågare innhald av soppgift, skadelege stoff som ein finn i korn, ris og mais. GMO mais reduserte bestanden av biller som angrip maisen og øydelegg den. Den hadde derimot liten verknad på andre innsekt, noko som er positivt. GMO mais såg ikkje ut til å endra mikroorganismane i jorda. GMO mais såg heller ikkje ut til å vera vanskelegare å bryta ned enn vanleg mais, slik at dei båe er trygge organiske organismar som naturen klarer å kvitta seg med. GMO mais førar til auka inntekter for bøndene, og betre kvalitet på maisen. Dette stemmer med mykje anna forsking på GMO som har funne liknande tendensar. Plantene førar ikkje til problem for miljøet og er trygge å eta. GMO gjer at ein kan bruka mindre gift for å verna plantane mot insekt ettersom ein kan modifisera genene for vern mot desse innsekta i planten sjølv.

Med genmodifisering kan ein gjera maten meir motstandsdyktig mot insekt, ein kan gjera dei større, meir smakfulle, og gjera slik at dei held lenger. I tillegg kan ein auka energi og vitamininnhald i dei slik at dei blir ennå sunnare for menneske. Det er altså mange moglegheiter med genmodifisering. Likevel skal ein vera noko skeptisk til noko av denne forskinga. Ein del av forskinga på GMO er utført av dei same firmaa som sel genmodifiserte planter og matvarer.

Eit anna problem er monokultur. Dersom alle plantene får likare gen er dei også meir utsette for sjukdommar og likande. Likevel må ein nemna at all menneskeleg jordbruk er basert på ein slik monokultur, favorisering av ein type. For eksempel er alle bananane me et svært like genetisk sett. Dette er difor ikkje berre eit problem med genmodifiserte planter.

Mange tenker nok at genmodifisering er unaturleg og difor farleg, men dette stemmer ikkje. Faktisk kan genmodifiserte planter hjelpa oss til å gjera jordbruket meir naturleg igjen. I dagens jordbruk bruker ein store mengder giftstoff og gjødsling som kan vera farleg for økosystemet rundt. For eksempel kan gjødslinga renna ned i elver ved åkrane. I desse elvene vil det då veksa fram algar som kan drepa mykje av det andre livet ved elva som fisker og innsekt. Genmodifiserte planter kan gjera at ein ikkje treng å bruka så mykje gift og gjødsling, noko som kan betra miljøet. I tillegg kan mat som held lenger gjera at ein kaster mindre mat. Også dette er ein stor vinning for miljøet.

Genmodifisering ser altså ut til å kunne revolusjonera jordbruket vårt. Kva tenkjer du? Er du for eller imot genmodifisering av mat? Send meg gjerne ein epost. Elles vil eg berre ynskja deg ein god dag vidare. Ha det bra!

13 – Genmodifisering 13 – Genetische Veränderung 13 – Genetic modification 13 – Modificación genética 13 – Modification génétique 13 – Modyfikacja genetyczna 13 – Modificação genética 13 – Генетическая модификация 13 – Genetik değişiklik 13 – Генетична модифікація 13 – 基因改造

Hei, velkommen til ein ny episode av «Lær norsk nå». Hi, welcome to a new episode of "Learn Norwegian now". Olá, bem-vindo ao novo episódio de "Aprenda Norueguês agora". I denne episoden skal me snakka om genmodifisering, GMO, genredigering eller genmanipulering. In this episode we will talk about genetic modification, GMOs, gene editing or genetic engineering. Neste episódio falaremos sobre modificação genética, OGM, edição genética ou manipulação genética. Fenomenet har mange namn, men går ut på det same: Endra ganene til ein organisme. Das Phänomen hat viele Namen, aber es geht um dasselbe: Den Gaumen eines Organismus verändern. The phenomenon has many names, but is about the same thing: Change the palates of an organism. O fenômeno tem muitos nomes, mas se resume na mesma coisa: mudar o paladar de um organismo.

Fenomenet i seg sjølv er ikkje nytt då dette har blitt gjort indirekte i tusenar av år ved å kontrollera paringa til dyr. Das Phänomen selbst ist nicht neu, da dies seit Tausenden von Jahren indirekt durch die Kontrolle der Paarung von Tieren geschieht. The phenomenon itself is not new as this has been done indirectly for thousands of years by controlling the mating of animals. O fenómeno em si não é novo, pois tem sido feito indirectamente durante milhares de anos, controlando o acasalamento dos animais. Ein vel kven som skal parast med kven, og slik kan ein prøva å avla fram dei eigenskapane ein ynskjer. Man wählt, wen man mit wem paart, und so kann man versuchen, sich die gewünschten Qualitäten zu verschaffen. One chooses who to pair with whom, and so one can try to procure the qualities one desires. Um bom quem deve acasalar com quem, e desta forma você pode tentar criar as características que deseja. For eksempel har menneskje lyst på kyr som produserer mykje mjølk. For example, humans crave cows that produce a lot of milk. Por exemplo, as pessoas gostam de vacas que produzem muito leite. Tradisjonelt har ein då latt dei kyrne som produserer mykje mjølk få mange kalvar. Traditionally, the cows that produce a lot of milk have had many calves. Tradicionalmente, as vacas que produzem muito leite podem ter muitos bezerros. Eit anna eksempel er griser med mykje kjøtt. Another example is pigs with a lot of meat. Outro exemplo são os porcos com muita carne. Ein har eit ynskje om store grisar som kan gje mykje mat, og då er det fordel at den største mannegrisen og største kvinnegrisen får ein grisunge saman som forhåpentlegvis blir ein stor gris. Man wünscht sich große Schweine, die viel Futter geben können, und dann ist es von Vorteil, dass das größte männliche Schwein und das größte weibliche Schwein zusammen ein Ferkel bekommen, das hoffentlich ein großes Schwein wird. One has a wish for large pigs that can give a lot of food, and then it is an advantage that the largest male pig and largest female pig get a piglet together which hopefully becomes a large pig. Desejamos porcos grandes que possam fornecer muita comida, e então é vantajoso para o maior porco macho e a maior fêmea terem um leitão juntos que, esperançosamente, se tornará um porco grande. Ein kan også gjera det same med planter, for eksempel tomatar. One can also do the same with plants, such as tomatoes. Você também pode fazer o mesmo com plantas, por exemplo, tomates. I utgangspunktet var ville tomatar ikkje større enn blåbær. Initially, wild tomatoes were no bigger than blueberries. Originalmente, os tomates selvagens não eram maiores que os mirtilos. Kanskje ein i framtida vil få blåbær som er like store som tomatar? Maybe one in the future will get blueberries that are as big as tomatoes? Talvez no futuro alguém consiga mirtilos do tamanho de tomates?

Hundar var nok truleg den fyrste dyrearten som blei modifisert av menneskje for ca. Dogs were probably the first animal species to be modified by humans for approx. Os cães foram provavelmente a primeira espécie animal a ser modificada pelos humanos, aproximadamente. 32 000 år sidan. 32,000 years ago. 32.000 anos atrás. Eigenleg er hundar og ulvar same art, men på grunn av menneskestyrt avl, altså at menneske har bestemt kven som skal parast med kven, ser hundar og ulvar ganske ulike ut. Hunde und Wölfe sind eigentlich dieselbe Art, aber aufgrund der vom Menschen kontrollierten Zucht, dh dass der Mensch entschieden hat, mit wem er sich paart, sehen Hunde und Wölfe ganz anders aus. Dogs and wolves are actually the same species, but due to human-controlled breeding, ie that humans have decided who to mate with whom, dogs and wolves look quite different. Na verdade, cães e lobos são da mesma espécie, mas devido à reprodução controlada pelos humanos, o que significa que os humanos decidiram quem irá acasalar com quem, os cães e os lobos parecem bastante diferentes. På plantesida var kveite, altså det ein lager brød av, den fyrste planten som menneske medviten endra for 9000 år sidan. Pflanzenseitig war Heilbutt, also ein Brotlaib, die erste Pflanze, die der Mensch vor 9000 Jahren bewusst verändert hat. On the plant side, halibut, ie a loaf of bread, was the first plant that humans consciously changed 9000 years ago. Do lado das plantas, o linguado, ou seja, aquilo com que se faz o pão, foi a primeira planta que o homem alterou conscientemente há 9.000 anos. Altså har genmodifisering ein lang historie. So genetic modification has a long history. Portanto, a modificação genética tem uma longa história.

Det som er nytt i dag er at teknologien no har gjort det mogleg å gå inn i organismen og endra spesifikke gen. What is new today is that technology has now made it possible to enter the organism and change specific genes. A novidade hoje é que a tecnologia tornou possível entrar no organismo e alterar genes específicos. Den fyrste planten som blei godkjent til å dyrka var tomaten «Flavr Savr» i 1994 i USA. The first plant that was approved for cultivation was the tomato "Flavr Savr" in 1994 in the USA. A primeira planta aprovada para cultivo foi o tomate "Flavr Savr" em 1994 nos EUA. Ein endra eit gen i tomaten som gjorde at den haldt seg finare lenger, det tok lenger tid før den begynte å rotna. Another gene in the tomato that made it stay finer longer, it took longer before it started to rot. Foi alterado um gene no tomate que o fez durar mais, demorava mais para começar a apodrecer. Tomaten blei også modifisert til å smaka betre. The tomato was also modified to taste better. O tomate também foi modificado para ficar mais saboroso. Det verker difor som det er mange fordelar med å genmodifisera mat – slik held maten lenger, smaker betre, og er større. It therefore seems that there are many benefits to genetically modifying food - so the food lasts longer, tastes better, and is larger. Parece, portanto, que há muitas vantagens em modificar geneticamente os alimentos - desta forma, os alimentos duram mais, têm melhor sabor e são maiores. Bruken av genmodifiserte planter, GMO, har auka mykje dei siste åra. The use of genetically modified plants, GMOs, has increased significantly in recent years. O uso de plantas geneticamente modificadas, OGM, aumentou muito nos últimos anos. I 2016 var 12% av all jordbruksareal dekka med GMO planter. In 2016, 12% of all agricultural land was covered with GMO plants. Em 2016, 12% de todas as terras agrícolas estavam cobertas com plantas OGM.

Likevel er det mange som er skeptiske. Still, many are skeptical. No entanto, há muitos que estão céticos. 19 europeiske land har forbod mot å dyrka genmodifiserte planter, blant anna Frankrike, Austerrike og Italia. 19 European countries have a ban on growing genetically modified plants, including France, Austria and Italy. 19 países europeus proíbem o cultivo de plantas geneticamente modificadas, incluindo França, Áustria e Itália. Noreg er ikkje ein av desse. Norway is not one of these. A Noruega não é um deles. Dei er redde for at GMO, genmodifiserte planter, skal gjere skade i økosystema, i naturen. They are afraid that GMOs, genetically modified plants, will cause damage to ecosystems, to nature. Eles temem que os OGM, plantas geneticamente modificadas, causem danos aos ecossistemas, à natureza. Kva seier forskinga? Was sagt die Forschung? What does research say? O que diz a pesquisa?

Forsking på genmodifisert mais har kokludert med at: Research on genetically modified maize has concluded that: A investigação sobre milho geneticamente modificado concluiu que:

GMO mais ga større avlingar enn vanleg mais – ein fekk meir mais per areal. GMO maize gave larger yields than normal maize - one got more maize per area. O milho OGM produziu rendimentos maiores do que o milho normal – você obteve mais milho por área. GMO mais hadde lågare innhald av soppgift, skadelege stoff som ein finn i korn, ris og mais. GMO maize had a lower content of fungal toxins, harmful substances found in cereals, rice and maize. O milho OGM tinha menor teor de toxinas fúngicas, substâncias nocivas encontradas em grãos, arroz e milho. GMO mais reduserte bestanden av biller som angrip maisen og øydelegg den. GMO corn reduced the population of beetles that attacked the corn and destroyed it. O milho OGM reduziu a população de besouros que atacam e destroem o milho. Den hadde derimot liten verknad på andre innsekt, noko som er positivt. On the other hand, it had little effect on other insects, which is positive. GMO mais såg ikkje ut til å endra mikroorganismane i jorda. GMO corn did not appear to alter the microorganisms in the soil. O milho OGM não pareceu alterar os microrganismos do solo. GMO mais såg heller ikkje ut til å vera vanskelegare å bryta ned enn vanleg mais, slik at dei båe er trygge organiske organismar som naturen klarer å kvitta seg med. GMO maize also did not seem to be more difficult to break down than ordinary maize, so they are both safe organic organisms that nature can get rid of. O milho OGM também não parece ser mais difícil de decompor do que o milho normal, de modo que ambos são organismos orgânicos seguros dos quais a natureza é capaz de se livrar. GMO mais førar til auka inntekter for bøndene, og betre kvalitet på maisen. GVO-Mais führt zu einem höheren Einkommen für die Landwirte und einer besseren Maisqualität. GMO corn leads to increased income for farmers, and better quality of corn. O milho OGM leva ao aumento da renda dos agricultores e à melhor qualidade do milho. Dette stemmer med mykje anna forsking på GMO som har funne liknande tendensar. Dies steht im Einklang mit vielen anderen Forschungen zu GVO, die ähnliche Trends festgestellt haben. This is in line with much other research on GMOs that has found similar trends. Isto está de acordo com muitas outras pesquisas sobre OGM que encontraram tendências semelhantes. Plantene førar ikkje til problem for miljøet og er trygge å eta. Die Pflanzen verursachen keine Probleme für die Umwelt und sind sicher zu essen. The plants do not cause problems for the environment and are safe to eat. GMO gjer at ein kan bruka mindre gift for å verna plantane mot insekt ettersom ein kan modifisera genene for vern mot desse innsekta i planten sjølv. GMO bedeutet, dass man weniger Gift verwenden kann, um die Pflanzen vor Insekten zu schützen, da man die Gene zum Schutz gegen diese Insekten in der Pflanze selbst verändern kann. GMO means that one can use less poison to protect the plants against insects as one can modify the genes for protection against these insects in the plant itself. OGM significa que você pode usar menos veneno para proteger as plantas contra insetos, pois pode modificar os genes de proteção contra esses insetos na própria planta.

Med genmodifisering kan ein gjera maten meir motstandsdyktig mot insekt, ein kan gjera dei større, meir smakfulle, og gjera slik at dei held lenger. Mit gentechnischer Veränderung kann man die Nahrung widerstandsfähiger gegen Insekten machen, man kann sie größer, schmackhafter und länger haltbar machen. With genetic modification, one can make the food more resistant to insects, one can make them bigger, more tasty, and make them last longer. Com a modificação genética, você pode tornar os alimentos mais resistentes aos insetos, torná-los maiores, mais saborosos e durar mais tempo. I tillegg kan ein auka energi og vitamininnhald i dei slik at dei blir ennå sunnare for menneske. Außerdem kann man den Energie- und Vitamingehalt in ihnen erhöhen, damit sie für den Menschen noch gesünder werden. In addition, one can increase the energy and vitamin content in them so that they become even healthier for humans. Além disso, você pode aumentar o teor de energia e vitaminas neles para que se tornem ainda mais saudáveis para os humanos. Det er altså mange moglegheiter med genmodifisering. So there are many possibilities with genetic modification. Existem, portanto, muitas possibilidades com a modificação genética. Likevel skal ein vera noko skeptisk til noko av denne forskinga. Dennoch sollte man dieser Forschung gegenüber etwas skeptisch sein. Nevertheless, one should be somewhat skeptical of any of this research. No entanto, deve-se ser um tanto cético em relação a algumas dessas pesquisas. Ein del av forskinga på GMO er utført av dei same firmaa som sel genmodifiserte planter og matvarer. Ein Teil der Forschung zu GVO wurde von denselben Unternehmen durchgeführt, die gentechnisch veränderte Pflanzen und Lebensmittel verkaufen. Part of the research on GMOs has been carried out by the same companies that sell genetically modified plants and foods. Parte da investigação sobre OGM é realizada pelas mesmas empresas que vendem plantas e alimentos geneticamente modificados.

Eit anna problem er monokultur. Another problem is monoculture. Outro problema é a monocultura. Dersom alle plantene får likare gen er dei også meir utsette for sjukdommar og likande. Erhalten alle Pflanzen das gleiche Gen, sind sie auch anfälliger für Krankheiten und dergleichen. If all the plants get the same gene, they are also more susceptible to diseases and the like. Se todas as plantas obtiverem os mesmos genes, elas também estarão mais expostas a doenças e afins. Likevel må ein nemna at all menneskeleg jordbruk er basert på ein slik monokultur, favorisering av ein type. Dennoch muss erwähnt werden, dass die gesamte menschliche Landwirtschaft auf einer solchen Monokultur basiert, einer Günstlingswirtschaft. Nevertheless, it must be mentioned that all human agriculture is based on such a monoculture, favoritism of one type. No entanto, deve ser mencionado que toda a agricultura humana se baseia nesta monocultura, privilegiando um tipo. For eksempel er alle bananane me et svært like genetisk sett. Zum Beispiel haben alle Bananen ein sehr ähnliches genetisches Set. For example, all bananas have a very similar genetic set. Por exemplo, todas as bananas têm um conjunto genético muito semelhante. Dette er difor ikkje berre eit problem med genmodifiserte planter. Das ist also nicht nur bei gentechnisch veränderten Pflanzen ein Problem. This is therefore not just a problem with genetically modified plants. Este não é, portanto, um problema apenas das plantas geneticamente modificadas.

Mange tenker nok at genmodifisering er unaturleg og difor farleg, men dette stemmer ikkje. Viele Leute denken wahrscheinlich, dass genetische Veränderungen unnatürlich und daher gefährlich sind, aber das stimmt nicht. Many people probably think that genetic modification is unnatural and therefore dangerous, but this is not true. Muitas pessoas provavelmente pensam que a modificação genética não é natural e, portanto, perigosa, mas isso não é verdade. Faktisk kan genmodifiserte planter hjelpa oss til å gjera jordbruket meir naturleg igjen. Tatsächlich können uns gentechnisch veränderte Pflanzen helfen, die Landwirtschaft wieder natürlicher zu machen. In fact, genetically modified plants can help us make agriculture more natural again. Na verdade, as plantas geneticamente modificadas podem ajudar-nos a tornar a agricultura novamente mais natural. I dagens jordbruk bruker ein store mengder giftstoff og gjødsling som kan vera farleg for økosystemet rundt. In der heutigen Landwirtschaft verwenden die Menschen große Mengen an Giftstoffen und Düngemitteln, die für das umgebende Ökosystem gefährlich sein können. In today's agriculture, people use large amounts of toxins and fertilizers that can be dangerous to the surrounding ecosystem. Na agricultura actual são utilizadas grandes quantidades de toxinas e fertilizantes, que podem ser perigosos para o ecossistema circundante. For eksempel kan gjødslinga renna ned i elver ved åkrane. For example, the manure loop can run down into rivers by the fields. Por exemplo, o fertilizante pode escorrer para rios próximos aos campos. I desse elvene vil det då veksa fram algar som kan drepa mykje av det andre livet ved elva som fisker og innsekt. In diesen Flüssen wachsen dann Algen, die einen Großteil des anderen Lebens am Fluss wie Fische und Insekten töten können. In these rivers, algae will then grow that can kill much of the other life by the river such as fish and insects. Nestes rios, crescerão algas que podem matar grande parte das outras formas de vida ribeirinha, como peixes e insetos. Genmodifiserte planter kan gjera at ein ikkje treng å bruka så mykje gift og gjødsling, noko som kan betra miljøet. Gentechnisch veränderte Pflanzen können dazu führen, dass Sie nicht so viel Gift und Dünger verwenden müssen, was die Umwelt verbessern kann. Genetically modified plants can mean that one does not need to use so much poison and fertilizer, something that can improve the environment. Plantas geneticamente modificadas podem significar que você não precisa usar tantos venenos e fertilizantes, o que pode melhorar o meio ambiente. I tillegg kan mat som held lenger gjera at ein kaster mindre mat. Darüber hinaus können Lebensmittel, die länger haltbar sind, dazu führen, dass Sie weniger Lebensmittel wegwerfen. In addition, food that lasts longer can make you throw away less food. Além disso, alimentos que duram mais tempo podem significar que você joga menos alimentos fora. Også dette er ein stor vinning for miljøet. This is also a great benefit for the environment. Esta também é uma grande vitória para o meio ambiente.

Genmodifisering ser altså ut til å kunne revolusjonera jordbruket vårt. Genetic modification thus seems to be able to revolutionize our agriculture. A modificação genética parece assim ser capaz de revolucionar a nossa agricultura. Kva tenkjer du? What do you think? O que você acha? Er du for eller imot genmodifisering av mat? Are you for or against genetic modification of food? Você é a favor ou contra a modificação genética dos alimentos? Send meg gjerne ein epost. Feel free to send me an email. Por favor me envie um email. Elles vil eg berre ynskja deg ein god dag vidare. Otherwise I just want to wish you a good day ahead. Caso contrário, só quero desejar-lhe um bom dia. Ha det bra! Good bye!