×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Greek Vocabulary Lessons, Three every day Greek phrases! 💡

Three every day Greek phrases! 💡

Γεια σας και καλώς ορίσατε και αυτή τη βδομάδα!

Στο σημερινό μάθημα, δεν θα απαντήσουμε κάποια ερώτηση αλλά θα εξηγήσουμε

τρεις ωραίες εκφράσεις που έχουμε στα ελληνικά και που θα μπορούσατε και εσείς να χρησιμοποιήσετε στη ζωή σας.

Είναι αρκετά συχνές εκφράσεις και νομίζω θα σας είναι χρήσιμες.

Πάμε λοιπόν, στην πρώτη έκφραση.

Όταν κάποιος έχει μία επιτυχία στη δουλειά του, τότε του λέμε «συγχαρητήρια, πάντα τέτοια».

Τι σημαίνει «πάντα τέτοια»;

Όπως ξέρετε το πάντα αναφέρεται στον χρόνο. Είναι το αντίθετο του «ποτέ».

Επομένως, πάντα σημαίνει συνέχεια να γίνεται αυτό που έγινε τώρα.

Όταν, λοιπόν, εύχεστε σε κάποιον πάντα τέτοια, στην ουσία, του εύχεστε να ζει αυτές τις επιτυχίες,

αυτές τις καλές στιγμές πάντα.

Η δεύτερη έκφραση είναι «όλο τα ίδια και τα ίδια».

Η λέξη «ίδια» αναφέρεται σε κάτι που επαναλαμβάνεται συνέχεια, χωρίς διακοπή.

Όταν λοιπόν λέτε «ουφ, δεν αντέχω άλλο αυτή τη δουλειά, όλο τα ίδια και τα ίδια, είναι πολύ βαρετή»

τότε παραπονιέστε γιατί αυτή η δουλειά που κάνετε είναι μονότονη και δεν έχει καθόλου εκπλήξεις.

Τέλος, έχουμε την έκφραση «μόνος και έρημος».

Αυτή δεν είναι και πολύ θετική πρόταση αλλά πολλοί άνθρωποι τη χρησιμοποιούν.

Βασικά, χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να πούμε ότι εμείς ή κάποιος άλλος άνθρωπος είναι μόνος, δεν έχει παρέα.

Ένα παράδειγμα, είναι «σήμερα όλοι οι φίλοι μου βγήκαν έξω και εγώ είμαι άρρωστος,

έμεινα στο σπίτι μόνος και έρημος» ή λέμε «πέθανε η γυναίκα του και ο κύριος Κώστας έμεινε μόνος και έρημος».

Αυτά είχαμε για σήμερα. Γράψτε μας κάτω από αυτό το βίντεο τις δικές σας προτάσεις με αυτές τις εκφράσεις.

Ελπίζω να βοήθησε αυτό το μάθημα να μάθατε κάτι ακόμη στα ελληνικά. Ευχαριστώ πολύ! Γεια σας και καλή εβδομάδα. Τα λέμε σύντομα.

Three every day Greek phrases! 💡 Drei jeden Tag griechische Sätze! 💡 Three every day Greek phrases! 💡 ¡Tres frases griegas para todos los días! 💡 Tre frasi greche di uso quotidiano! 💡 Três frases gregas do dia a dia! 💡 Три греческие фразы на каждый день! 💡

Γεια σας και καλώς ορίσατε και αυτή τη βδομάδα! Здравствуйте и добро пожаловать на эту неделю!

Στο σημερινό μάθημα, δεν θα απαντήσουμε κάποια ερώτηση αλλά θα εξηγήσουμε In der heutigen Lektion werden wir keine Frage beantworten, aber wir werden erklären In today's lesson, we will not answer a question, but we will explain В сегодняшнем уроке мы не будем отвечать на вопрос, а объясним

τρεις ωραίες εκφράσεις που έχουμε στα ελληνικά και που θα μπορούσατε και εσείς να χρησιμοποιήσετε στη ζωή σας. drei schöne Ausdrücke, die wir im Griechischen haben und die Sie auch in Ihrem Leben verwenden könnten. three nice expressions we have in Greek that you could also use in your life. Три прекрасных выражения, которые мы имеем в греческом языке и которые вы можете использовать в своей жизни.

Είναι αρκετά συχνές εκφράσεις και νομίζω θα σας είναι χρήσιμες. Das sind ziemlich gebräuchliche Ausdrücke, und ich denke, sie werden Ihnen nützlich sein. They are quite common expressions and I think they will be useful to you. Это довольно распространенные выражения, и я думаю, что они будут вам полезны.

Πάμε λοιπόν, στην πρώτη έκφραση. Kommen wir also zum ersten Ausdruck. So let's go, in the first expression. Итак, перейдем к первому выражению.

Όταν κάποιος έχει μία επιτυχία στη δουλειά του, τότε του λέμε «συγχαρητήρια, πάντα τέτοια». Wenn jemand mit seiner Arbeit Erfolg hat, dann sagen wir "Herzlichen Glückwunsch, immer so". When someone has a success in his work, then we say to him "συγχαρητήρια, πάντα τέτοια." Когда кто-то добивается успеха в работе, мы говорим: "Поздравляю, всегда так".

Τι σημαίνει «πάντα τέτοια»; Was bedeutet "immer so"? What does 'πάντα τέτοια' mean? Что значит "всегда так"?

Όπως ξέρετε το πάντα αναφέρεται στον χρόνο. Είναι το αντίθετο του «ποτέ». Wie Sie wissen, bezieht es sich immer auf die Zeit. Es ist das Gegenteil von „nie“. As you know it always refers to time. It's the opposite of "ποτέ". Как известно, все относится ко времени. Оно противоположно слову "никогда".

Επομένως, πάντα σημαίνει συνέχεια να γίνεται αυτό που έγινε τώρα. Daher bedeutet es immer, ständig das zu tun, was jetzt passiert ist. Therefore, it always means continuously to happen what is happening now. Следовательно, это всегда означает продолжать делать то, что только что произошло.

Όταν, λοιπόν, εύχεστε σε κάποιον πάντα τέτοια, στην ουσία, του εύχεστε να ζει αυτές τις επιτυχίες, Wenn Sie also jemanden immer so wünschen, wünschen Sie ihm im Wesentlichen, dass er diese Erfolge lebt, So, when you wish to someone ''πάντα τέτοια'', you really want him to have these successes, Поэтому, когда вы желаете кому-то всегда этого, вы на самом деле желаете ему испытать эти успехи,

αυτές τις καλές στιγμές πάντα. diese guten Zeiten immer. these good moments always. те хорошие времена всегда.

Η δεύτερη έκφραση είναι «όλο τα ίδια και τα ίδια». Der zweite Ausdruck ist „egal“. The second expression is "όλο τα ίδια και τα ίδια". Второе выражение - "все по-старому, все по-старому".

Η λέξη «ίδια» αναφέρεται σε κάτι που επαναλαμβάνεται συνέχεια, χωρίς διακοπή. Das Wort "selbst" bezieht sich auf etwas, das sich ständig wiederholt, ohne Unterbrechung. The word "ίδια" refers to something repeated continuously, without interruption. Слово "тот же" относится к тому, что повторяется снова и снова, без перерыва.

Όταν λοιπόν λέτε «ουφ, δεν αντέχω άλλο αυτή τη δουλειά, όλο τα ίδια και τα ίδια, είναι πολύ βαρετή» Wenn Sie also sagen: "Oh, ich kann diesen Job nicht mehr ausstehen, ist es trotzdem sehr langweilig" So when you say, "ουφ, δεν αντέχω άλλο αυτή τη δουλειά, όλο τα ίδια και τα ίδια, είναι πολύ βαρετή" Поэтому, когда вы скажете: "Ой, я больше не могу на этой работе, все по-старому, слишком скучно".

τότε παραπονιέστε γιατί αυτή η δουλειά που κάνετε είναι μονότονη και δεν έχει καθόλου εκπλήξεις. dann beschwerst du dich, weil dieser Job, den du machst, eintönig ist und überhaupt keine Überraschungen hat. then you complain because this job you are doing is monotonous and has no surprises at all. Потом вы жалуетесь, что ваша работа однообразна и не таит в себе никаких сюрпризов.

Τέλος, έχουμε την έκφραση «μόνος και έρημος». Schließlich haben wir den Ausdruck „allein und verlassen“. Finally, we have the expression "μόνος και έρημος". Наконец, у нас есть выражение "одинокий и пустынный".

Αυτή δεν είναι και πολύ θετική πρόταση αλλά πολλοί άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Dies ist kein sehr positiver Vorschlag, aber viele Leute nutzen ihn. This is not a very positive sentence but many people use it. Это не очень позитивное предложение, но многие люди им пользуются.

Βασικά, χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να πούμε ότι εμείς ή κάποιος άλλος άνθρωπος είναι μόνος, δεν έχει παρέα. Grundsätzlich wird es verwendet, wenn wir sagen wollen, dass wir oder eine andere Person allein sind, keine Gesellschaft haben. Basically, it is used when we want to say that we or somebody else is alone, has no company. В основном он используется, когда мы хотим сказать, что нам или другому человеку одиноко, у него нет компании.

Ένα παράδειγμα, είναι «σήμερα όλοι οι φίλοι μου βγήκαν έξω και εγώ είμαι άρρωστος, Ein Beispiel ist "Heute sind alle meine Freunde ausgegangen und ich bin krank, An example is, "σήμερα όλοι οι φίλοι μου βγήκαν έξω και εγώ είμαι άρρωστος, Например, "сегодня все мои друзья ушли гулять, а я заболел,

έμεινα στο σπίτι μόνος και έρημος» ή λέμε «πέθανε η γυναίκα του και ο κύριος Κώστας έμεινε μόνος και έρημος». Ich wurde allein zu Hause gelassen und verlassen "oder wir sagen" seine Frau starb und Herr Costas wurde allein gelassen und verlassen ". έμεινα στο σπίτι μόνος και έρημος "or we say" πέθανε η γυναίκα του και ο κύριος Κώστας έμεινε μόνος και έρημος. " Я остался дома один и бросил" или мы говорим: "Его жена умерла, и Костас остался один и бросил".

Αυτά είχαμε για σήμερα. Γράψτε μας κάτω από αυτό το βίντεο τις δικές σας προτάσεις με αυτές τις εκφράσεις. Diese hatten wir für heute. Schreiben Sie uns unter dieses Video Ihre eigenen Vorschläge mit diesen Ausdrücken. That's what we had for today. Write us under this video your own sentences with these expressions. Это все, что у нас было на сегодня. Напишите нам под этим видео свои собственные предложения с этими выражениями.

Ελπίζω να βοήθησε αυτό το μάθημα να μάθατε κάτι ακόμη στα ελληνικά. Ευχαριστώ πολύ! Γεια σας και καλή εβδομάδα. Τα λέμε σύντομα. Ich hoffe, diese Lektion hat Ihnen geholfen, etwas mehr Griechisch zu lernen. Vielen Dank! Hallo und eine gute Woche. Bis bald. I hope this lesson helped you learn something more in Greek. Thank you very much! Bye and have a good week. See you soon. Надеюсь, этот урок помог вам выучить немного больше греческого. Большое спасибо! До свидания и хорошей недели. До скорой встречи.