×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Greek Vocabulary Lessons, How to use the Greek verb ''πνίγομαι''

How to use the Greek verb ''πνίγομαι''

Σας χαιρετώ και αυτό το Σάββατο όλους!

Σήμερα θα απαντήσω μία ερώτηση από τον μαθητή μας Μπράιαν.

Μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε το ρήμα «πνίγομαι».

Πολύ ωραίο ρήμα το οποίο χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις στα ελληνικά.

Εμείς σήμερα θα δούμε παραδείγματα χρήσης του τόσο στην ενεργητική «πνίγω» όσο και στην παθητική «πνίγομαι»

Η κυριολεκτική σημασία του ρήματος αυτού είναι ο θάνατος κάποιου ανθρώπου ή ζώου από ασφυξία εμποδίζοντας την αναπνοή.

Για παράδειγμα, λέμε «έπεσε στο νερό και επειδή δεν ήξερε κολύμπι πνίγηκε!»

Δηλαδή, πέθανε από ασφυξία, αφού δεν μπορούσε να αναπνεύσει μέσα στο νερό.

Επίσης, μπορούμε να πούμε «ο δολοφόνος πήρε από τον λαιμό το θύμα του και το έπνιξε».

Υπάρχουν, παρόλα αυτά και άλλες χρήσεις του ρήματος αυτού οι οποίες είναι πιο ενδιαφέρουσες από την κυριολεκτική έννοια.

Πάμε να τις δούμε.

Στην Ελλάδα, όταν έχουμε πολλή δουλειά και τρέχουμε όλη μέρα λέμε «πνίγομαι στη δουλειά, τρέχω όλη μέρα και δεν προλαβαίνω».

Γράψτε κάτω από αυτό το μάθημα, στα ελληνικά και πείτε μας, εσείς πνίγεστε στη δουλειά;»

Μία άλλη χρήση του ρήματος αυτού είναι στην έκφραση «άντε πνίξου!»

Όταν πούμε αυτό λέμε στην ουσία,

φύγε από μπροστά μου, παράτα με, δεν θέλω να σε βλέπω.

Αυτό μπορείτε να το πείτε όταν κάποιος σας τσατίσει πολύ!

Επίσης, μπορείτε να πείτε «με πνίγει το δίκαιο» όταν νιώθετε ότι λέτε κάτι

και έχετε δίκαιο και κάποιος άλλος δεν το αναγνωρίζει ή όταν νιώθετε ότι σας αδικούν και εσείς αντιδράτε.

Τέλος, «πνίγηκα» μπορείτε να πείτε όταν τρώτε και αφού δεν καταπιείτε σωστά σταματάει για λίγο η αναπνοή σας.

Τότε λέτε «πόπο πνίγηκα, κτύπα με λίγο στην πλάτη!»

Πολύ ωραίες εκφράσεις με αυτή την λέξη! Ελπίζω να την χρησιμοποιήσετε!

Αυτά για σήμερα. Καλή βδομάδα σας εύχομαι! Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο! Γεια σας!

How to use the Greek verb ''πνίγομαι'' Verwendung des griechischen Verbs „ertrinken“ How to use the Greek verb ''πγγίγομαι'' Come utilizzare il verbo greco ''πγγίγομαι'' Yunanca ''πγγίγομαι'' fiili nasıl kullanılır?

Σας χαιρετώ και αυτό το Σάββατο όλους! Hello to everyone this Saturday as well!

Σήμερα θα απαντήσω μία ερώτηση από τον μαθητή μας Μπράιαν. Heute werde ich eine Frage von unserem Studenten Brian beantworten. Today I will answer a question from our student Bryan.

Μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε το ρήμα «πνίγομαι». Er fragte uns, wie wir das Verb „ertrinken“ verwenden. He asked us how we use the verb "πνίγομαι"

Πολύ ωραίο ρήμα το οποίο χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις στα ελληνικά. Sehr schönes Verb, das in vielen Fällen im Griechischen verwendet wird. A very nice verb used in many cases in Greek.

Εμείς σήμερα θα δούμε παραδείγματα χρήσης του τόσο στην ενεργητική «πνίγω» όσο και στην παθητική «πνίγομαι» Heute werden wir Beispiele für die Verwendung sowohl des aktiven „Ertrinkens“ als auch des passiven „Ertrinkens“ sehen. We will now see examples of how to use it both in active voice "πνίγω" and in passive "πνίγομαι"

Η κυριολεκτική σημασία του ρήματος αυτού είναι ο θάνατος κάποιου ανθρώπου ή ζώου από ασφυξία εμποδίζοντας την αναπνοή. Die wörtliche Bedeutung dieses Verbs ist der Tod einer Person oder eines Tieres durch Ersticken durch Behinderung der Atmung. The literal meaning of this verb is the death of a human or animal by asphyxiation by blocking breathing.

Για παράδειγμα, λέμε «έπεσε στο νερό και επειδή δεν ήξερε κολύμπι πνίγηκε!» Zum Beispiel sagen wir: "Er ist ins Wasser gefallen und weil er nicht schwimmen konnte, ist er ertrunken!" For example, we say "έπεσε στο νερό και επειδή δεν ήξερε κολύμπι πνίγηκε!"

Δηλαδή, πέθανε από ασφυξία, αφού δεν μπορούσε να αναπνεύσει μέσα στο νερό. Das heißt, er starb an Erstickung, da er im Wasser nicht atmen konnte. That is, he died of asphyxia, since he could not breathe in the water.

Επίσης, μπορούμε να πούμε «ο δολοφόνος πήρε από τον λαιμό το θύμα του και το έπνιξε». Wir können auch sagen: "Der Mörder hat sein Opfer an der Kehle gepackt und es erwürgt." Also, we can say "ο δολοφόνος πήρε από τον λαιμό το θύμα του και το έπνιξε".

Υπάρχουν, παρόλα αυτά και άλλες χρήσεις του ρήματος αυτού οι οποίες είναι πιο ενδιαφέρουσες από την κυριολεκτική έννοια. Es gibt jedoch andere Verwendungen dieses Verbs, die interessanter sind als der wörtliche Sinn. There are, however, other uses of this verb which are more interesting than the literal meaning.

Πάμε να τις δούμε. Let's go see them.

Στην Ελλάδα, όταν έχουμε πολλή δουλειά και τρέχουμε όλη μέρα λέμε «πνίγομαι στη δουλειά, τρέχω όλη μέρα και δεν προλαβαίνω». Wenn wir in Griechenland viel Arbeit haben und den ganzen Tag rennen, sagen wir: „Ich ertrinke in Arbeit, ich renne den ganzen Tag und kann nicht aufholen“. In Greece, when we have a lot of work and we run all day we say "πνίγομαι στη δουλειά, τρέχω όλη μέρα και δεν προλαβαίνω".

Γράψτε κάτω από αυτό το μάθημα, στα ελληνικά και πείτε μας, εσείς πνίγεστε στη δουλειά;» Schreiben Sie unter diese Lektion auf Griechisch und sagen Sie uns, ertrinken Sie in Arbeit?" Write below this lesson, in Greek and tell us, ''εσείς πνίγεστε στη δουλειά;"

Μία άλλη χρήση του ρήματος αυτού είναι στην έκφραση «άντε πνίξου!» Eine andere Verwendung dieses Verbs ist der Ausdruck "nicht ertrinken!" Another use of this verb is in the expression "άντε πνίξου!"

Όταν πούμε αυτό λέμε στην ουσία, Wenn wir das sagen, meinen wir im Wesentlichen, When we say this we say actually,

φύγε από μπροστά μου, παράτα με, δεν θέλω να σε βλέπω. Geh weg von mir, verlass mich, ich will dich nicht sehen. go away, leave me alone, I do not want to see you.

Αυτό μπορείτε να το πείτε όταν κάποιος σας τσατίσει πολύ! Das kannst du sagen, wenn dich jemand wirklich sauer macht! That's what you can say when someone makes you angry!

Επίσης, μπορείτε να πείτε «με πνίγει το δίκαιο» όταν νιώθετε ότι λέτε κάτι Du kannst auch sagen „Ich bin erstickt von der Gerechtigkeit“, wenn du Lust hast, etwas zu sagen Also, you can say "με πνίγει το δίκαιο" when you feel you are saying something

και έχετε δίκαιο και κάποιος άλλος δεν το αναγνωρίζει ή όταν νιώθετε ότι σας αδικούν και εσείς αντιδράτε. und du hast recht und jemand anderes erkennt es nicht oder wenn du dich ungerecht behandelt fühlst und reagierst. and you are right and someone else does not recognize it or when you feel that people don't recognize what you do and you react.

Τέλος, «πνίγηκα» μπορείτε να πείτε όταν τρώτε και αφού δεν καταπιείτε σωστά σταματάει για λίγο η αναπνοή σας. Schließlich können Sie beim Essen „Ich habe gewürgt“ sagen, und nachdem Sie nicht richtig geschluckt haben, hört Ihre Atmung für eine Weile auf. Finally, you can say "πνίγηκα" when you eat and you do not swallow it well, your breathing stops for a while.

Τότε λέτε «πόπο πνίγηκα, κτύπα με λίγο στην πλάτη!» Dann sagst du "hoppla, ich bin erstickt, klopf mir auf den Rücken!" Then you say ''πόπο πνίγηκα, κτύπα με λίγο στην πλάτη!"

Πολύ ωραίες εκφράσεις με αυτή την λέξη! Ελπίζω να την χρησιμοποιήσετε! Sehr schöne Ausdrücke mit diesem Wort! Ich hoffe, Sie nutzen es! Very nice expressions with this word! I hope you use it!

Αυτά για σήμερα. Καλή βδομάδα σας εύχομαι! Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο! Γεια σας! Das ist alles für heute. Ich wünsche dir eine gute Woche! Bis zum nächsten Samstag! Hallo! That's all for today. I wish you to have a nice week! I will see you next Saturday! Bye!