×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Ευριπίδης - Άλκηστις, 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ (1-27)

1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ (1-27)

ΣΚΗΝΗ: Η πρόσοψη του παλατιού του Άδμητου στις Φερές.

Από το σπίτι του Άδμητου βγαίνει ο Απόλλωνας· κρατά το τόξο του, και από τον ώμο του κρέμεται η σαϊτοθήκη.

--

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Ω σπίτι του Άδμητου, όπου εγώ έχω στρέξει

— κι ας είμαι θεός — να φάω ψωμί ως εργάτης!

Αίτιος ο Δίας, που χτύπησε το γιο μου,

τον Ασκληπιό, με κεραυνό στο στήθος·

θύμωσα εγώ κι αυτής της θείας φωτιάς του

τους τεχνίτες, τους Κύκλωπες, σκοτώνω·

και μ᾽ ανάγκασε ο Δίας, για τιμωρία,

ενός θνητού να γίνω εργάτης· έτσι,

κοπάδια του Άδμητου έβοσκα, κι ως τώρα

προστάτευα του ανθρώπου αυτού το σπίτι.

Γιατί, δίκιος εγώ, τον βρήκα δίκιο,

αυτόν το γιο του Φέρη, απέναντί μου·

ξεγέλασα τις Μοίρες, και τον έχω

γλιτώσει από το θάνατο· ναι, οι Μοίρες

για χάρη μου έχουν στρέξει να ξεφύγει

ο Άδμητος για την ώρα από τον Άδη,

αν πρόσφερνε στη θέση του έναν άλλον

νεκρό σ᾽ αυτούς που ορίζουν εκεί κάτω.

Τότε δοκίμασε όλους τους δικούς του,

και τον πατέρα και τη γριά του μάνα,

μα άλλος κανείς δε δέχτηκε για κείνον

το φως να χάσει του ήλιου, να πεθάνει·

κανείς, μόνο η γυναίκα του· και τώρα

ψυχομαχάει, και μες στο σπίτι εκείνος

στα χέρια την κρατά· η γραμμένη μέρα,

που απ᾽ τη ζωή θα φύγει, σήμερα είναι.

Κι αφήνω εγώ τη φίλτατη αυτή στέγη,

μη με χτυπήσει μίασμα μες στο σπίτι.

Ο Θάνατος, ιερέας των πεθαμένων,

ο οδηγός της στον Άδη, νά, σιμώνει·

φτάνει πάνω στην ώρα· καρτερούσε

τη μέρα που γραφτό της να πεθάνει.

Έρχεται ο Θάνατος· κρατά σπαθί.

1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ (1-27) 1.1 VORWORT (1-27) 1.1 FOREWORD (1-27) 1.1 AVANT-PROPOS (1-27) 1.1 PREFAZIONE (1-27) 1.1 PREÂMBULO (1-27) 1.1 ПРЕДИСЛОВИЕ (1-27) 1.1 前言 (1-27)

ΣΚΗΝΗ: Η πρόσοψη του παλατιού του Άδμητου στις Φερές. SCENE: The facade of the palace of Admitos in Feres. СЦЕНА: Фасад дворца Адмитоса в Фересе.

Από το σπίτι του Άδμητου βγαίνει ο Απόλλωνας· κρατά το τόξο του, και από τον ώμο του κρέμεται η σαϊτοθήκη. Apollo comes out of Admitos' house; he holds his bow, and the shuttle hangs from his shoulder. Аполлон выходит из дома Адмета; в руках у него лук, а с плеча свисает шаль.

-- - --

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ APOLLO APOLO APOLLONIA

Ω σπίτι του Άδμητου, όπου εγώ έχω στρέξει Oh Haus von Admitos, wohin ich gelaufen bin Oh house of Admitos, where I have turned to О дом Адмиттуса, куда я обратился

— κι ας είμαι θεός — να φάω ψωμί ως εργάτης! - even if I am a god - to eat bread as a worker! - и быть богом - есть хлеб как работник!

Αίτιος ο Δίας, που χτύπησε το γιο μου, The cause - Zeus, who hit my son, Вините Зевса, который поразил моего сына,

τον Ασκληπιό, με κεραυνό στο στήθος· Asclepius, with lightning in his chest; Асклепий с молнией в груди;

θύμωσα εγώ κι αυτής της θείας φωτιάς του I was also angry with this divine fire of his И я был разгневан этим его божественным огнем.

τους τεχνίτες, τους Κύκλωπες, σκοτώνω· the craftsmen, the Cyclops, I kill; ремесленники, циклопы, я убиваю...

και μ᾽ ανάγκασε ο Δίας, για τιμωρία, and Zeus forced me, for punishment, и я был принужден Зевсом к наказанию,

ενός θνητού να γίνω εργάτης· έτσι, of a mortal to become a laborer; thus, смертного, чтобы стать работником, как это,

κοπάδια του Άδμητου έβοσκα, κι ως τώρα herds of Admetus I grazed, and until now manadas de Admitos evoska, y hasta ahora стада Адмита, и до сих пор

προστάτευα του ανθρώπου αυτού το σπίτι. I protected this man’s house. Я защищал дом этого человека.

Γιατί, δίκιος εγώ, τον βρήκα δίκιο, For, righteously, I found him righteous, Ведь, право слово, я нашел его правым,

αυτόν το γιο του Φέρη, απέναντί μου· this son of Feris, opposite me; этот сын Ферриса, напротив меня.

ξεγέλασα τις Μοίρες, και τον έχω I fooled the Fates, and I have him Я обманул судьбу, и он у меня.

γλιτώσει από το θάνατο· ναι, οι Μοίρες escape death; yes, the Fates избежать смерти; да, судьбы

για χάρη μου έχουν στρέξει να ξεφύγει for my sake they have run away (turned to escape) ради меня обратились в бегство

ο Άδμητος για την ώρα από τον Άδη, Admitos for the time being from Hades, Адмит на время из Аида,

αν πρόσφερνε στη θέση του έναν άλλον if he offered in his place another если бы он предложил вместо себя другого

νεκρό σ᾽ αυτούς που ορίζουν εκεί κάτω. dead to those who define down there. мертвы для тех, кто там правит.

Τότε δοκίμασε όλους τους δικούς του, Then he tried all his own, Затем он попробовал все свои собственные,

και τον πατέρα και τη γριά του μάνα, and his father and old mother, и его отец, и его старая мать,

μα άλλος κανείς δε δέχτηκε για κείνον but no one else accepted him но никто не согласился на его место.

το φως να χάσει του ήλιου, να πεθάνει· to lose the light of the sun, to die; свет, чтобы потерять солнце, умереть;

κανείς, μόνο η γυναίκα του· και τώρα no one, only his wife; and now никого, только свою жену; и теперь

ψυχομαχάει, και μες στο σπίτι εκείνος he fights, and he's at home Он псих, и в доме он

στα χέρια την κρατά· η γραμμένη μέρα, in her hands she holds it; the written day, в руках он держит ее; написанный день,

που απ᾽ τη ζωή θα φύγει, σήμερα είναι. that will go away from life, today it is. что из жизни уйдет, то сегодня и есть.

Κι αφήνω εγώ τη φίλτατη αυτή στέγη, And I leave this filthy roof, И я покидаю эту благодатную крышу,

μη με χτυπήσει μίασμα μες στο σπίτι. do not hit me miasma at home. no me pegues miasma en casa. Я не хочу, чтобы в доме завелся призрак.

Ο Θάνατος, ιερέας των πεθαμένων, Death, priest of the dead, Смерть, жрец мертвых,

ο οδηγός της στον Άδη, νά, σιμώνει· her guide to Hades, yes, simon; ее проводником в Аид, он молчит.

φτάνει πάνω στην ώρα· καρτερούσε he arrives on time; he was ticking Прибыл как раз вовремя; он ждал

τη μέρα που γραφτό της να πεθάνει. the day she was destined to die. в тот день, когда ей было суждено умереть.

Έρχεται ο Θάνατος· κρατά σπαθί. Death is coming; he is holding a sword. Приходит смерть; в руках у него меч.