×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Intermediate Greek, Το λιοντάρι και το ποντίκι

Το λιοντάρι και το ποντίκι

Μια φορά ένα λιοντάρι κοιμότανε στη σπηλιά του. Είχε φάει ένα βόδι ολόκληρο, είχε πιει μπόλικο νερό και τώρα είχε βυθιστεί στον ύπνο κι έβλεπε όνειρα λιονταρίσια. Ξαφνικά, ένιωσε στον ύπνο του πως κάτι το γαργαλούσε, σαν να περπατούσε κάποιος – πολύ ελαφρά είν' αλήθεια – πάνω στο κορμί του. Άνοιξε τα μάτια του και τι να δει: ήταν ένα ποντίκι! Θύμωσε τότε το ποντίκι που ένα τόσο ταπεινό και μικρούλικο ζωάκι τόλμησε να του χαλάσει την ησυχία του κι αρπάζοντάς το με το πόδι του, ετοιμάστηκε να το χάψει. Μα το ποντίκι άρχισε να το παρακαλάει κλαίγοντας: «Άφησέ με βασιλιά μου να ζήσω κι εγώ μπορεί μια μέρα να σου ξεπληρώσω την καλοσύνη που θα μου κάνεις.»

Το λιοντάρι, που ήτανε πια χορτάτο και δεν μπορούσε να φάει ούτε έναν ποντικό, γέλασε με τα λόγια που άκουσε και είπε: «Σου χαρίζω τη ζωή, μόλο που ποτέ δε θα μπορούσες εσύ να με βοηθήσεις!»

Κάποτε όμως το λιοντάρι έπεσε σ' ένα λάκκο – παγίδα που είχαν στήσει κάποιοι κυνηγοί, κι εκείνοι του έδεσαν τα πόδια με χοντρά σκοινιά και το άφησαν για να πάνε στο χωριό τους να φέρουν κι άλλους ανθρώπους, να τους βοηθήσουν, για να το κουβαλήσουν, επειδή ήταν πολύ βαρύ.

Ύστερα από λίγη ώρα, έτυχε να περνάει από εκεί ο ποντικός και άκουσε κάποιον να φωνάζει. Κατέβηκε τότε στο λάκκο, είδε το δεμένο λιοντάρι και το γνώρισε.

«Κάποτε μου χάρισες τη ζωή, του είπε. Τώρα θα σου ξεπληρώσω την καλοσύνη σου και θα σε ελευθερώσω.»

«Εσύ θα ελευθερώσεις εμένα; Ρώτησε απορώντας το λιοντάρι. Πώς είναι δυνατό;»

«Τώρα θα δείς», είπε το ποντίκι.

Κι άρχισε, με τα σουβλερά του δόντια, να ροκανίζει τα χοντρά σκοινιά, που έδεναν τα πόδια του λιονταριού.

Ύστερα από τρεις-τέσσερις ώρες, τα σκοινιά ήταν κομμένα και το λιοντάρι μπόρεσε, μ' ένα πήδημα, να βγει από το λάκκο – παγίδα. Δεν έφυγε όμως, γιατί περίμενε να σκαρφαλώσει και το ποντίκι απάνω, μια που κι αυτό δεν μπορούσε να βγει μ' ένα πήδημα.

«Σ' ευχαριστώ πολύ! Του είπε συγκινημένο το λιοντάρι.»

«Σου είχα υποσχεθεί πως θα ξεπλήρωνα την καλοσύνη που μου έκανες, και κράτησα την υπόσχεσή μου, αποκρίθηκε το ποντίκι. Τότε γέλασες μαζί μου, γιατί δεν πίστευες πως εγώ, ένα μικρό και αδύνατο ποντίκι, θα μπορούσα να βοηθήσω εσένα, το βασιλιά των αγριμιών. Πρέπει να ξέρεις, όμως, πως κι οι πιο αδύνατοι μπορούν να ξεπληρώσουν το καλό τους που κάνουν οι δυνατότεροί τους.»


Το λιοντάρι και το ποντίκι Der Löwe und die Maus The lion and the mouse Le lion et la souris

Μια φορά ένα λιοντάρι κοιμότανε στη σπηλιά του. Einst schlief ein Löwe in seiner Höhle. Once a lion slept in his cave. Une fois, un lion dormit dans sa grotte. En gång sov ett lejon i sin grotta. Είχε φάει ένα βόδι ολόκληρο, είχε πιει μπόλικο νερό και τώρα είχε βυθιστεί στον ύπνο κι έβλεπε όνειρα λιονταρίσια. Er hatte einen ganzen Ochsen gegessen, viel Wasser getrunken, und nun war er eingeschlafen und träumte Löwenträume. He had eaten a whole ox, had drunk a lot of water, and now he had sunk into sleep and saw dreams of lions. Il avait mangé un bœuf entier, avait bu beaucoup d'eau et maintenant il s'était endormi et avait vu des rêves de lions. Han hade ätit en hel oxe, drack mycket vatten och sov nu och drömde om lejon. Ξαφνικά, ένιωσε στον ύπνο του πως κάτι το γαργαλούσε, σαν να περπατούσε κάποιος – πολύ ελαφρά είν' αλήθεια – πάνω στο κορμί του. Plötzlich fühlte er im Schlaf, dass ihn etwas kitzelte, als würde jemand - sehr leicht wahr - auf seinem Körper laufen. Suddenly, he felt in his sleep that something was kissing, as if walking - very slightly indeed - on his body. Soudainement, il sentit dans son sommeil que quelque chose était en train de s'embrasser, comme s'il marchait très légèrement sur son corps. Plötsligt kände han i sömnen att något kittlade honom, som om någon gick - mycket lätt sant - på hans kropp. Άνοιξε τα μάτια του και τι να δει: ήταν ένα ποντίκι! He opened his eyes and what to see: it was a mouse! Han öppnade ögonen och vad han skulle se: det var en mus! Θύμωσε τότε το ποντίκι που ένα τόσο ταπεινό και μικρούλικο ζωάκι τόλμησε να του χαλάσει την ησυχία του κι αρπάζοντάς το με το πόδι του, ετοιμάστηκε να το χάψει. Dann ärgerte er die Maus, dass ein so bescheidenes und kleines Tier es wagte, seinen Frieden zu stören und ihn mit dem Fuß zu ergreifen, bereit, ihn zu essen. He then annoyed the mouse that such a humble and small animal dared to spoil his quietness and grabbing with his foot, prepared to lose it. Il a alors agacé la souris qu'un tel animal humble et petit a osé gâcher sa tranquillité et l'attraper avec son pied, prêt à le perdre. Μα το ποντίκι άρχισε να το παρακαλάει κλαίγοντας: «Άφησέ με βασιλιά μου να ζήσω κι εγώ μπορεί μια μέρα να σου ξεπληρώσω την καλοσύνη που θα μου κάνεις.» Aber die Maus fing an, ihn zu bitten und rief: "Lass mich leben, mein König, und vielleicht werde ich dir eines Tages deine Güte vergelten." But the mouse started to say, crying: "Leave my King to live and I can one day reward you with the kindness you will do to me." The lion, who was already full of food and could not eat a mouse, laughed at me the words he heard and he said: "I give you life, but you could never help me!" But at one time the lion fell into a pit - a trap that had set up some hunters, and they tied his legs with a thick ropes and left it to go to their village to bring other people to it help them to carry it because it was too heavy. Mais la souris a commencé à dire, en criant: "Laisse mon roi vivre, et je peux un jour te récompenser de la bonté que tu vas me faire." Le lion, qui était déjà plein de nourriture et ne pouvait pas manger de souris les mots qu'il a entendus et il a dit: "Je te donne la vie, tu ne peux jamais m'aider!" Mais à un moment le lion est tombé dans une fosse - un piège que certains chasseurs avaient mis en place cordes et laissé pour aller à leur village pour y amener d'autres personnes aidez-les à le porter car il était trop lourd. Men musen började tigga honom och ropade: "Låt mig leva med min kung och jag kan en dag betala dig för den vänlighet du gör mot mig."

Το λιοντάρι, που ήτανε πια χορτάτο και δεν μπορούσε να φάει ούτε έναν ποντικό, γέλασε με τα λόγια που άκουσε και είπε: «Σου χαρίζω τη ζωή, μόλο που ποτέ δε θα μπορούσες εσύ να με βοηθήσεις!» Der Löwe, der schon satt war und nicht einmal eine Maus fressen konnte, lachte über die Worte, die er hörte, und sagte: "Ich verschone dein Leben, obwohl du mir nie helfen konntest!" After a while, the mouse went over and heard someone shouting. Au bout d'un moment, la souris s'est approchée et a entendu quelqu'un crier. Lejonet, som var fullt och inte kunde äta en enda mus, skrattade åt orden han hörde och sa: "Jag ger dig mitt liv, bara du kunde aldrig hjälpa mig!" Bir süre sonra, fare gitti ve birinin bağırdığını duydu.

Κάποτε όμως το λιοντάρι έπεσε σ' ένα λάκκο – παγίδα που είχαν στήσει κάποιοι κυνηγοί, κι εκείνοι του έδεσαν τα πόδια με χοντρά σκοινιά και το άφησαν για να πάνε στο χωριό τους να φέρουν κι άλλους ανθρώπους, να τους βοηθήσουν, για να το κουβαλήσουν, επειδή ήταν πολύ βαρύ. Aber als der Löwe in eine Grube fiel - eine Falle, die von einigen Jägern aufgestellt worden war, banden sie seine Beine mit dicken Seilen zusammen und ließen ihn in ihr Dorf gehen, um andere Menschen zu bringen, ihnen zu helfen, sie zu tragen, weil es auch so war schwer. He then landed in the pit, saw the tied lion and met it. Il a ensuite atterri dans la fosse, a vu le lion attaché et l'a rencontré.

Ύστερα από λίγη ώρα, έτυχε να περνάει από εκεί ο ποντικός και άκουσε κάποιον να φωνάζει. Κατέβηκε τότε στο λάκκο, είδε το δεμένο λιοντάρι και το γνώρισε. Nach einer Weile kam die Maus zufällig vorbei und hörte jemanden schreien. Dann stieg er in die Grube hinab, sah den gefesselten Löwen und erkannte ihn. "You gave me life once," he said.

«Κάποτε μου χάρισες τη ζωή, του είπε. Τώρα θα σου ξεπληρώσω την καλοσύνη σου και θα σε ελευθερώσω.» »Du hast mir einmal das Leben geschenkt«, sagte sie zu ihm. Jetzt werde ich dir deine Freundlichkeit vergelten und dich befreien.“ Now I will repay your goodness and release you. "" Are you going to free me? He asked, wondering the lion.

«Εσύ θα ελευθερώσεις εμένα; Ρώτησε απορώντας το λιοντάρι. Πώς είναι δυνατό;» "Wirst du mich befreien? Fragte er den Löwen erstaunt. Wie ist das möglich? " How is it possible? "" Now you will see, "the mouse said.

«Τώρα θα δείς», είπε το ποντίκι. "Jetzt wirst du sehen", sagte die Maus. And he began, with his souvenir teeth, to gnaw the thick cords that bound the lion's feet.

Κι άρχισε, με τα σουβλερά του δόντια, να ροκανίζει τα χοντρά σκοινιά, που έδεναν τα πόδια του λιονταριού. Und er fing an, mit seinen scharfen Zähnen an den dicken Seilen zu nagen, die die Beine des Löwen fesselten. After three or four hours, the ropes were cut and the lion could, with a leap, get out of the pit pit.

Ύστερα από τρεις-τέσσερις ώρες, τα σκοινιά ήταν κομμένα και το λιοντάρι μπόρεσε, μ' ένα πήδημα, να βγει από το λάκκο – παγίδα. Nach drei oder vier Stunden waren die Seile durchtrennt und der Löwe konnte aus der Fallgrube springen. But he did not leave, because he waited to climb the mouse over, one that could not come up with a leap. Mais il n'est pas parti car il a attendu pour passer la souris, un qui ne pouvait pas faire un bond. Δεν έφυγε όμως, γιατί περίμενε να σκαρφαλώσει και το ποντίκι απάνω, μια που κι αυτό δεν μπορούσε να βγει μ' ένα πήδημα. Aber er ging nicht, weil er darauf wartete, dass die Maus aufstieg, da selbst dies nicht mit einem Sprung herauskommen konnte. "Thank you very much!

«Σ' ευχαριστώ πολύ! Του είπε συγκινημένο το λιοντάρι.» "Danke sehr! sagte der Löwe aufgeregt. The lion was excited to him. "" I promised you that I would replenish the kindness you gave me, and I kept my promise, the mouse responded.

«Σου είχα υποσχεθεί πως θα ξεπλήρωνα την καλοσύνη που μου έκανες, και κράτησα την υπόσχεσή μου, αποκρίθηκε το ποντίκι. „Ich habe dir versprochen, dass ich die Güte zurückzahlen werde, die du mir erwiesen hast, und ich habe mein Versprechen gehalten“, antwortete die Maus. Then you laughed with me, because you did not believe that I, a small and impossible mouse, could help you, the king of wildlife. Τότε γέλασες μαζί μου, γιατί δεν πίστευες πως εγώ, ένα μικρό και αδύνατο ποντίκι, θα μπορούσα να βοηθήσω εσένα, το βασιλιά των αγριμιών. Dann hast du mich ausgelacht, weil du nicht geglaubt hast, dass ich, eine kleine und dünne Maus, dir, dem König der Bestien, helfen könnte. You must know, however, that even the weakest can repay their good that their mighty men do. " Vous devez savoir, cependant, que même les plus faibles peuvent rembourser leur bien que leurs puissants hommes. " Πρέπει να ξέρεις, όμως, πως κι οι πιο αδύνατοι μπορούν να ξεπληρώσουν το καλό τους που κάνουν οι δυνατότεροί τους.» Aber Sie müssen wissen, dass selbst die Schwächsten das Gute zurückzahlen können, was ihre Stärksten tun. " But you must know that even the weakest can repay the good that their strongest do. "