×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Intermediate Greek, Au pair

Au pair

Θα ακούσετε την προσφορά ενός γραφείου που έχει θέσεις για au pair στο εξωτερικό.

Το να γίνεις au pair [όπερ] είναι ο ευκολότερος τρόπος για να δουλέψεις στο εξωτερικό. To au-pairing είναι εργασία μέσα στο σπίτι που έχει να κάνει με την φροντίδα των παιδιών μιας οικογενείας και ελαφριές δουλειές σπιτιού. Οι θέσεις είναι για νεαρές κοπέλες που έχουν δουλέψει με παιδιά και τους αρέσει να είναι μαζί τους. Το au-pairing είναι ο ιδανικός τρόπος να δεις και να ζήσεις μια διαφορετική κουλτούρα από κοντά και να μάθεις μια ξένη γλώσσα.

Έχεις πάντα το δικό σου ανεξάρτητο δωμάτιο μέσα στο σπίτι της οικογένειας που σε φιλοξενεί, σε πολλές περιπτώσεις την τηλεόρασή σου, την χρήση αυτοκινήτου και την ευκαιρία να συνοδεύεις την οικογένεια στις διακοπές της. Σε αντάλλαγμα των εργασιακών σου ωρών, σου παρέχονται χρήματα (χαρτζιλίκια) εβδομαδιαίως σύμφωνα με τα καθήκοντα, τα προσόντα και την εκ των προτέρων συμφωνία. Μπορούν να γίνουν au pair κορίτσια (σπάνια αγόρια) με Ευρωπαϊκή Εθνικότητα, ηλικίας 18-28 χρονών τα οποία θέλουν να περάσουν μια περίοδο 6-9-12 ή 2-3 καλοκαιρινών μηνών σε άλλη χώρα, φροντίζοντας παιδιά και παίζοντας δημιουργικά μαζί τους για 25 ώρες (το ελάχιστο) και 40 ώρες (το περισσότερο) την εβδομάδα.

Διαδικασία για να γίνεις au pair.

Όταν η αίτηση φτάνει στο γραφείο μας, η εταιρία ψάχνει την κατάλληλη θέση για σένα. Θα σε ειδοποιήσουμε μόλις βρεθεί κάποια οικογένεια. Εάν η πρόταση της οικογένειας σε ενδιαφέρει θα σε φέρουμε σε επαφή και θα σου δώσουμε επιπρόσθετες πληροφορίες. Η au pair πληρώνει για την πτήση από και προς τη χώρα της οικογένειας. Ένας κατάλογος με άλλες au pair της περιοχής δίνεται στην au pair από την εταιρία.

Τα καθήκοντα της au pair.

H au pair βοηθάει με γενικές ελαφριές δουλειές του σπιτιού, όπως απλό μαγείρεμα, ηλεκτρική σκούπα και παρέχει βοήθεια με τα παιδιά. Οι ώρες απασχόλησης ποικίλουν από 30-40 την εβδομάδα συν 2-3 βράδια baby-sitting. Η au pair αντιμετωπίζεται σαν μέλος της οικογένειας που την φιλοξενεί και θα πρέπει και αυτή με την σειρά της να προσπαθήσει να μπει στην ζωή της οικογένειας.

Πού μπορείς να ταξιδέψεις σαν au pair.

Τοποθετούμε au pair σε όλη την Ευρώπη αλλά ιδιαίτερα στην Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα.

Αυτό που χρειάζεται μια οικογένεια για να φιλοξενήσει μια au pair είναι τα εξής:

Να μιλούν ξένη γλώσσα σε επίπεδο επικοινωνίας. Να υπάρχει πάντα στο σπίτι ένας από τους γονείς εάν υπάρχει παιδί κάτω των 12 μηνών. Συγχαρητήρια, τώρα είστε έτοιμοι να περάσετε μια περίοδο πολιτιστικής ανταλλαγής!


Au pair Au Pair au pair jeune fille au pair ragazza alla pari

Θα ακούσετε την προσφορά ενός γραφείου που έχει θέσεις για au pair στο εξωτερικό. Sie hören das Angebot eines Büros, das Au Pair-Stellen im Ausland hat. You will hear the offer of an office that has au pair posts abroad. Sentirai l'offerta di un ufficio che ha posizioni per au pair all'estero. Du kommer att höra erbjudandet om ett kontor som har au pair-platser utomlands.

Το να γίνεις au pair [όπερ] είναι ο ευκολότερος τρόπος για να δουλέψεις στο εξωτερικό. Au Pair zu werden ist der einfachste Weg, im Ausland zu arbeiten. Becoming an au pair is the easiest way to work abroad. Diventare una ragazza alla pari è il modo più semplice per lavorare all'estero. Att bli au pair är det enklaste sättet att arbeta utomlands. To au-pairing είναι εργασία μέσα στο σπίτι που έχει να κάνει με την φροντίδα των παιδιών μιας οικογενείας και ελαφριές δουλειές σπιτιού. Au-pair ist Arbeit im Haushalt, die die Betreuung der Kinder einer Familie und leichte Hausarbeit umfasst. Au-pairing is a homework that has to do with the care of a child's family and light homework. Au-pairing è un lavoro a casa che ha a che fare con la cura dei figli di una famiglia e lavori domestici leggeri. Au-pairing är läxor som har att göra med att ta hand om barnen i en familj och lätta hushållsarbeten. Οι θέσεις είναι για νεαρές κοπέλες που έχουν δουλέψει με παιδιά και τους αρέσει να είναι μαζί τους. Die Sitze sind für junge Mädchen gedacht, die mit Kindern gearbeitet haben und gerne mit ihnen zusammen sind. The places are for young girls who have worked with children and like to be with them. I posti sono per le ragazze che hanno lavorato con i bambini e amano stare con loro. Platserna är för unga tjejer som har arbetat med barn och gillar att vara med dem. Το au-pairing είναι ο ιδανικός τρόπος να δεις και να ζήσεις μια διαφορετική κουλτούρα από κοντά και να μάθεις μια ξένη γλώσσα. Au-Pairing ist der ideale Weg, um eine andere Kultur zu sehen und zu erleben und eine Fremdsprache zu lernen. Au-pairing is the ideal way to see and experience a different culture and learn a foreign language. L'au pairing è il modo ideale per vedere e sperimentare da vicino una cultura diversa e imparare una lingua straniera. Au-pairing är det perfekta sättet att se och uppleva en annan kultur på nära håll och lära sig ett främmande språk.

Έχεις πάντα το δικό σου ανεξάρτητο δωμάτιο μέσα στο σπίτι της οικογένειας που σε φιλοξενεί, σε πολλές περιπτώσεις την τηλεόρασή σου, την χρήση αυτοκινήτου και την ευκαιρία να συνοδεύεις την οικογένεια στις διακοπές της. Sie haben immer ein eigenes, unabhängiges Zimmer im Haus der Gastfamilie, in vielen Fällen Ihren Fernseher, die Nutzung eines Autos und die Möglichkeit, die Familie in den Urlaub zu begleiten. You have always your own independent room in the family home that hosts you, in many cases your TV, car use and the opportunity to accompany the family on your vacation. Hai sempre la tua stanza indipendente nella casa familiare che ti ospita, in molti casi la tua TV, l'uso dell'auto e la possibilità di accompagnare la famiglia in vacanza. Du har alltid ditt eget oberoende rum i familjehemmet som är värd för dig, i många fall din TV, bilanvändning och möjligheten att följa med familjen på semester. Σε αντάλλαγμα των εργασιακών σου ωρών, σου παρέχονται χρήματα (χαρτζιλίκια) εβδομαδιαίως σύμφωνα με τα καθήκοντα, τα προσόντα και την εκ των προτέρων συμφωνία. Als Gegenleistung für Ihre Arbeitszeit erhalten Sie wöchentlich Geld (Taschengeld) entsprechend Ihren Aufgaben, Qualifikationen und Ihrer Vorabvereinbarung. In exchange for your working hours, you are given money (pocket money) weekly according to the duties, qualifications and advance agreement. In cambio del tuo orario di lavoro, ti viene fornito denaro (paghetta) settimanalmente in base alle tue mansioni, qualifiche e previo accordo. I utbyte mot din arbetstid förses du med pengar (fickpengar) varje vecka enligt dina uppgifter, kvalifikationer och ditt förhandsavtal. Μπορούν να γίνουν au pair κορίτσια (σπάνια αγόρια) με Ευρωπαϊκή Εθνικότητα, ηλικίας 18-28 χρονών τα οποία θέλουν να περάσουν μια περίοδο 6-9-12 ή 2-3 καλοκαιρινών μηνών σε άλλη χώρα, φροντίζοντας παιδιά και παίζοντας δημιουργικά μαζί τους για 25 ώρες (το ελάχιστο) και 40 ώρες (το περισσότερο) την εβδομάδα. Sie können Au-Pair-Mädchen (selten Jungen) mit europäischer Staatsangehörigkeit im Alter von 18-28 Jahren werden, die einen Zeitraum von 6-9-12 oder 2-3 Sommermonaten in einem anderen Land verbringen, sich um Kinder kümmern und kreativ mit ihnen spielen möchten 25 Stunden (Minimum) und 40 Stunden (Maximum) pro Woche. They can become au pair girls (rarely boys) with European Citizenship, aged 18-28 who want to spend a 6-9-12 or 2-3 summer months in another country, caring for children and creative play with them for 25 hours (minimum) and 40 hours (maximum) per week. Possono diventare ragazze alla pari (rari ragazzi) di nazionalità Europea, di età compresa tra 18-28 anni che desiderano trascorrere un periodo di 6-9-12 o 2-3 mesi estivi in un altro paese, prendendosi cura dei bambini e giocando con loro in modo creativo per 25 ore (minimo) e 40 ore (massimo) a settimana. Du kan bli au pair av tjejer (sällsynta pojkar) med europeisk nationalitet, i åldern 18-28 år som vill tillbringa en period på 6-9-12 eller 2-3 sommarmånader i ett annat land, ta hand om barn och leka kreativt med dem i 25 timmar (minimum) och 40 timmar (maximalt) per vecka.

Διαδικασία για να γίνεις au pair. Prozess, um ein Au-Pair-Mädchen zu werden. Procedure to become an au pair. Processo per diventare una ragazza alla pari. Process för att bli au pair.

Όταν η αίτηση φτάνει στο γραφείο μας, η εταιρία ψάχνει την κατάλληλη θέση για σένα. Wenn die Bewerbung unser Büro erreicht, sucht das Unternehmen nach der richtigen Stelle für Sie. When the application arrives at our office, the company is looking for the right place for you. Quando la domanda arriva presso la nostra sede, l'azienda cerca il posto giusto per te. När ansökan kommer till vårt kontor letar företaget efter rätt plats för dig. Θα σε ειδοποιήσουμε μόλις βρεθεί κάποια οικογένεια. Wir werden Sie benachrichtigen, sobald eine Familie gefunden wurde. We will notify you when a family is found. Ti avviseremo non appena verrà trovata una famiglia. Vi meddelar dig så snart en familj har hittats. Εάν η πρόταση της οικογένειας σε ενδιαφέρει θα σε φέρουμε σε επαφή και θα σου δώσουμε επιπρόσθετες πληροφορίες. Wenn Sie an dem Familienvorschlag interessiert sind, werden wir Sie kontaktieren und Ihnen zusätzliche Informationen geben. If the family suggestion is of interest to you, we will contact you and provide you with additional information. Se sei interessato alla proposta di famiglia ti contatteremo e ti daremo ulteriori informazioni. Om du är intresserad av familjeförslaget kommer vi att kontakta dig och ge dig ytterligare information. Η au pair πληρώνει για την πτήση από και προς τη χώρα της οικογένειας. Das Au Pair bezahlt den Flug vom und zum Familienland. The au pair pays for the flight to and from the country of the family. L'au pair paga il volo da e per il paese di famiglia. Ένας κατάλογος με άλλες au pair της περιοχής δίνεται στην au pair από την εταιρία. Eine Liste anderer Au Pairs in der Region wird dem Au Pair von der Firma zur Verfügung gestellt. A list of other au pairs in the area is given to the au pair by the company. L'azienda fornisce all'au pair un elenco di altre ragazze alla pari della zona.

Τα καθήκοντα της au pair. Aufgaben des Au Pairs. The duties of au pair.

H au pair βοηθάει με γενικές ελαφριές δουλειές του σπιτιού, όπως απλό μαγείρεμα, ηλεκτρική σκούπα και παρέχει βοήθεια με τα παιδιά. Au-Pair-Mädchen hilft bei allgemeinen leichten Hausaufgaben wie dem einfachen Kochen, dem Staubsaugen und der Hilfe mit Kindern. Au Pair helps with general light homework such as simple cooking, vacuuming and providing help with children. L'au pair aiuta con le faccende domestiche leggere in generale, come cucinare, passare l'aspirapolvere e aiutare i bambini. Οι ώρες απασχόλησης ποικίλουν από 30-40 την εβδομάδα συν 2-3 βράδια baby-sitting. Die Arbeitsstunden variieren von 30 bis 40 Stunden pro Woche plus 2-3 Babysitterabende. Hours of work vary from 30-40 per week plus 2-3 baby-sitting nights. L'orario di lavoro varia da 30-40 a settimana più 2-3 notti di baby-sitting. Η au pair αντιμετωπίζεται σαν μέλος της οικογένειας που την φιλοξενεί και θα πρέπει και αυτή με την σειρά της να προσπαθήσει να μπει στην ζωή της οικογένειας. Au-Pair-Mädchen werden als ein Mitglied der Familie behandelt, die sie beherbergt, und sie sollte versuchen, in das Familienleben einzusteigen. The au pair is treated as a member of the family hosting her and she should, in turn, try to get into the family life. L'au pair è trattato come un membro della famiglia ospitante e dovrebbe a sua volta cercare di entrare nella vita familiare.

Πού μπορείς να ταξιδέψεις σαν au pair. Wo Sie als Au Pair reisen können. Where can you travel like an au pair. Dove puoi viaggiare come au pair.

Τοποθετούμε au pair σε όλη την Ευρώπη αλλά ιδιαίτερα στην Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα. Wir vermitteln Au Pairs in ganz Europa, aber besonders in England, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, Griechenland. We place au pairs all over Europe but especially in England, France, Italy, Germany, Spain, Greece. Collochiamo au pair in tutta Europa ma soprattutto in Inghilterra, Francia, Italia, Germania, Spagna, Grecia.

Αυτό που χρειάζεται μια οικογένεια για να φιλοξενήσει μια au pair είναι τα εξής: Was eine Familie braucht, um ein Au Pair aufzunehmen, ist: What a family needs to host an au pair is: Ciò di cui una famiglia ha bisogno per ospitare una ragazza alla pari è: Bir ailenin bir au çifti barındırması için gerekenler:

Να μιλούν ξένη γλώσσα σε επίπεδο επικοινωνίας. Eine Fremdsprache auf der Ebene der Kommunikation sprechen. Speak a foreign language at the communication level. Parlare una lingua straniera a livello di comunicazione. İletişim düzeyinde yabancı bir dil konuşun. Να υπάρχει πάντα στο σπίτι ένας από τους γονείς εάν υπάρχει παιδί κάτω των 12 μηνών. Haben Sie immer einen Elternteil zu Hause, wenn ein Kind unter 12 Monaten ist. Always have one of the parents at home if there is a child under 12 months of age. Tieni sempre uno dei genitori a casa se c'è un bambino di età inferiore a 12 mesi. 12 aylıktan küçük bir çocuk varsa ebeveynlerden birinin evde olması. Συγχαρητήρια, τώρα είστε έτοιμοι να περάσετε μια περίοδο πολιτιστικής ανταλλαγής! Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt bereit für eine Zeit des kulturellen Austauschs! Congratulations, now you are ready to spend a period of cultural exchange! Congratulazioni, ora sei pronto per affrontare un periodo di scambio culturale!