×

Utilizziamo i cookies per contribuire a migliorare LingQ. Visitando il sito, acconsenti alla nostra politica dei cookie.


image

Vaporetto Italiano, Come imparare l'italiano con successo [#2] | Sbaglia e impara

Come imparare l'italiano con successo [#2] | Sbaglia e impara

Siamo arrivati al secondo video di questa serie "Come imparare l'italiano con successo".

Oggi parliamo del secondo consiglio per imparare l'italiano in modo efficace.

Se vuoi imparare l'italiano con successo è molto molto importante

fare errori.

Non guardarmi male, perché in italiano esiste un' espressione che dice "chi sbaglia

impara" e sono sicuro che esiste anche nella tua lingua.

Ed è così. Gli errori sono una grande opportunità per imparare.

Uno dei concetti più importanti da memorizzare è che non esiste errore, esiste solo feedback.

Fare un errore non significa fallire. Gli errori sono una grande opportunità per imparare e migliorare il tuo italiano.

Se quando parli italiano fai uno o più errori, usa questa

opportunità per capire l'errore e imparare, così la prossima volta potrai parlare in modo più corretto.

E se quando parli italiano

qualcuno ti corregge,

ringrazia questa persona perché ti sta dando un'opportunità di imparare, ti sta facendo un regalo, quindi integra il feedback,

memorizza la correzione, così potrai parlare in modo più naturale e più corretto la prossima volta.

Tutti sbagliano quando imparano qualcosa e le cose che memorizzi meglio sono quelle che hai sbagliato in passato. É così.

Con questo video voglio darti una prospettiva diversa dell'errore;

l'errore non è un fallimento, l'errore è una grande opportunità per imparare.

Quando usi l'errore come un'opportunità non avrai più paura di parlare, perché non avrai più paura di sbagliare

e sarà più facile per te provare a comunicare in italiano, no?

La conseguenza sarà che parlerai di più, perché non avrai paura e il tuo italiano migliorerà

perché avrai più opportunità di pratica.

Cosa pensi di questo consiglio?

Userai gli errori come un'opportunità?

Spero che anche questo ti possa essere utile per portare il tuo italiano a livelli sempre più alti.

Ci vediamo al prossimo video e al prossimo consiglio su come imparare l'italiano con successo.

Come imparare l'italiano con successo [#2] | Sbaglia e impara Wie man erfolgreich Italienisch lernt [#2] | Lernen und Lernen How to learn Italian successfully [#2] | Make mistakes and learn Cómo aprender italiano con éxito [#2] | Aprender y aprender Comment apprendre l'italien avec succès [#2] | Apprendre et apprendre 成功するイタリア語学習法[#2]|学ぶ・学ぶサイト Jak skutecznie nauczyć się włoskiego [#2] | Learn and Learn Como aprender italiano com êxito [#2] | Aprender e aprender Як успішно вивчити італійську мову [#2] | Вчимося і вчимося

Siamo arrivati al secondo video di questa serie "Come imparare l'italiano con successo". We have arrived at the second video of this series "How to learn Italian successfully".

Oggi parliamo del secondo consiglio per imparare l'italiano in modo efficace. Today we talk about the second tip for learning Italian effectively. Dzisiaj porozmawiamy o drugiej wskazówce, jak skutecznie uczyć się włoskiego.

Se vuoi imparare l'italiano con successo è molto molto importante If you want to learn Italian successfully it is very very important

fare errori. making mistakes.

Non guardarmi male, perché in italiano esiste un' espressione che dice "chi sbaglia Don't look at me badly, because in Italian there is an expression that says "who is wrong Nie patrz na mnie źle, bo po włosku jest wyrażenie „kto się myli?” Не дивіться на мене неправильно, тому що в італійській мові є вираз, який говорить "chi sbagliare

impara" e sono sicuro che esiste anche nella tua lingua. learn "and I'm sure it also exists in your language. uczyć się "i jestem pewien, że istnieje również w Twoim języku.

Ed è così. Gli errori sono una grande opportunità per imparare. Und so ist es auch: Fehler sind eine großartige Gelegenheit zum Lernen. And so it is. Mistakes are a great opportunity to learn. I tak właśnie jest. Błędy są świetną okazją do nauki.

Uno dei concetti più importanti da memorizzare è che non esiste errore, esiste solo feedback. Eines der wichtigsten Konzepte, das man sich einprägen sollte, ist, dass es keine Fehler gibt, sondern nur Rückmeldungen. One of the most important concepts to memorize is that there is no error, there is only feedback. Jednym z najważniejszych pojęć do zapamiętania jest to, że nie ma błędu, jest tylko informacja zwrotna.

Fare un errore non significa fallire. Gli errori sono una grande opportunità per imparare e migliorare il tuo italiano. Einen Fehler zu machen, bedeutet nicht, dass man versagt. Fehler sind eine gute Gelegenheit, um zu lernen und sein Italienisch zu verbessern. Making a mistake does not mean failing. Mistakes are a great opportunity to learn and improve your Italian. Popełnienie błędu nie oznacza porażki. Błędy to świetna okazja do nauki i doskonalenia języka włoskiego.

Se quando parli italiano fai uno o più errori, usa questa If when you speak Italian you make one or more mistakes, use this one Jeśli mówiąc po włosku popełniasz jeden lub więcej błędów, użyj tego

opportunità per capire l'errore e imparare, così la prossima volta potrai parlare in modo più corretto. opportunity to understand the mistake and learn, so next time you can speak more correctly. możliwość zrozumienia błędu i wyciągnięcia wniosków, aby następnym razem mówić bardziej poprawnie. oportunidade de compreender o erro e aprender, para poder falar mais corretamente da próxima vez.

E se quando parli italiano What if when you speak Italian

qualcuno ti corregge, someone corrects you, ktoś cię poprawia,

ringrazia questa persona perché ti sta dando un'opportunità di imparare, ti sta facendo un regalo, quindi integra il feedback, danke dieser Person dafür, dass sie dir die Möglichkeit gegeben hat zu lernen, dir ein Geschenk gemacht hat, also integriere das Feedback, thank this person for giving you an opportunity to learn, giving you a gift, so integrate the feedback, podziękuj tej osobie za to, że dała Ci możliwość nauki, podarowała Ci prezent, więc zintegruj informację zwrotną, agradeça a essa pessoa porque ela lhe está a dar uma oportunidade de aprender, está a dar-lhe um presente, por isso complemente o feedback, подякуйте цій людині за те, що вона дає вам можливість вчитися, вона робить вам подарунок, тому доповніть відгук,

memorizza la correzione, così potrai parlare in modo più naturale e più corretto la prossima volta. memorizes the correction, so you can speak more naturally and correctly next time. zapamiętuje korektę, dzięki czemu następnym razem będziesz mówić bardziej naturalnie i poprawnie. запам'ятайте виправлення, щоб наступного разу говорити більш природно і правильно.

Tutti sbagliano quando imparano qualcosa e le cose che memorizzi meglio sono quelle che hai sbagliato in passato. É così. Everyone gets it wrong when they learn something, and the things you memorize best are the things you did wrong in the past. It is so. Każdy się myli, kiedy się czegoś uczy, a rzeczy, które najlepiej zapamiętujesz, to rzeczy, które zrobiłeś źle w przeszłości. Tak jest. Toda a gente comete erros quando aprende alguma coisa e as coisas que memorizamos melhor são as coisas que fizemos mal no passado. É assim que as coisas são. Кожен робить помилки, коли чогось навчається, і найкраще запам'ятовуються ті речі, які ви робили неправильно в минулому. Так воно і є.

Con questo video voglio darti una prospettiva diversa dell'errore; With this video I want to give you a different perspective of the error; W tym filmie chcę przedstawić błąd z innej perspektywy; Com este vídeo, quero dar-vos uma perspetiva diferente do erro; Цим відео я хочу дати вам інший погляд на помилку;

l'errore non è un fallimento, l'errore è una grande opportunità per imparare. the mistake is not a failure, the mistake is a great opportunity to learn.

Quando usi l'errore come un'opportunità non avrai più paura di parlare, perché non avrai più paura di sbagliare When you use error as an opportunity, you will no longer be afraid to speak, because you will no longer be afraid to make mistakes Kiedy wykorzystasz błąd jako okazję, nie będziesz już bał się mówić, ponieważ nie będziesz się już bać popełniania błędów

e sarà più facile per te provare a comunicare in italiano, no? and it will be easier for you to try to communicate in Italian, right? e será mais fácil para si tentar comunicar em italiano, não?

La conseguenza sarà che parlerai di più, perché non avrai paura e il tuo italiano migliorerà The consequence will be that you will speak more, because you will not be afraid and your Italian will improve Konsekwencją będzie to, że będziesz mówić więcej, bo nie będziesz się bał, a Twój włoski się poprawi Наслідком цього буде те, що ви будете більше говорити, тому що не будете боятися, і ваша італійська покращиться.

perché avrai più opportunità di pratica. because you will have more practice opportunities.

Cosa pensi di questo consiglio? What do you think of this advice?

Userai gli errori come un'opportunità? Will you use mistakes as an opportunity?

Spero che anche questo ti possa essere utile per portare il tuo italiano a livelli sempre più alti. I hope this can also be useful to bring your Italian to higher and higher levels. Espero que esto también te ayude a llevar tu italiano a niveles cada vez más altos. Mam nadzieję, że to również przyda Ci się, aby Twój włoski był coraz wyższy.

Ci vediamo al prossimo video e al prossimo consiglio su come imparare l'italiano con successo. Wir sehen uns beim nächsten Video und den nächsten Ratschlägen, wie man erfolgreich Italienisch lernt. See you at the next video and the next advice on how to learn Italian successfully.