×

Utilizziamo i cookies per contribuire a migliorare LingQ. Visitando il sito, acconsenti alla nostra politica dei cookie.


image

Vaporetto Italiano, Come imparare l'italiano con successo [#1] | Crea il tuo piano di azione

Come imparare l'italiano con successo [#1] | Crea il tuo piano di azione

Ciao!

Con oggi comincia la serie di cinque video in cui parlo di come imparare l'italiano con successo.

In questa serie ti parlerò di quali sono i segreti e i consigli per avere successo nello studio dell'italiano.

E nel video di oggi vedremo come creare un piano di azione efficace per finalmente imparare l'italiano.

Sai qual è il problema principale di molti studenti di italiano?

Il loro problema è che non hanno un vero obiettivo. Molto spesso l'obiettivo è: imparare l'italiano.

Ma questo è l'obiettivo finale, è un obiettivo enorme e, dopo due o tre mesi di studio dell'italiano,

è difficile raggiungere questo obiettivo e quindi la motivazione diminuisce o la motivazione scompare completamente. Di fronte a un obiettivo così grande è molto facile perdere la motivazione,

perché, dopo due o tre mesi di studio dell'italiano,

è difficile raggiungere questo obiettivo, vediamo che non lo abbiamo raggiunto e perdiamo motivazione e fiducia nel nostro apprendimento. Il primo segreto quindi è creare dei piccoli obiettivi, dei sotto-obiettivi facili e realizzabili. Quindi degli obiettivi che puoi realizzare in due, tre settimane o un mese. Passate queste due, tre settimane o un mese, avrai raggiunto il tuo obiettivo, perché era un obiettivo facile e quindi ti sentirai: "Wow! Ce l'ho fatta! Ma allora posso imparare l'italiano!".

Per questo è importante avere dei piccoli obiettivi realizzabili, perché puoi realizzarli in poco tempo e, quando li hai raggiunti ,la tua motivazione e la tua fiducia aumentano. Ricordati che i grandi successi sono fatti di tanti piccoli obiettivi raggiunti. I grandi successi sono raggiunti con tanti piccoli successi che insieme hanno creato un grande risultato. Ma quindi quali sono i passi per creare questo piano di azione?

Numero uno. É quello che ho appena detto:

creare dei piccoli obiettivi facili e realizzabili. Per esempio, se il tuo livello di italiano è principiante, il tuo obiettivo facile e realizzabile può essere: imparare il presente indicativo dei verbi regolari.

Se invece il tuo livello e un po' più intermedio, può essere: imparare l'imperfetto dei verbi regolari gli italiani Ed è molto importante scrivere I tuoi obiettivi su carta, perché scrivere su carta permette di fissare meglio gli obiettivi, memorizzarli e essere persistenti. Numero due.

Scrivi una data di fianco ai tuoi obiettivi, una data entro la quale vuoi raggiungerli. Tornando all'esempio di prima; imparare l'imperfetto dei verbi regolari italiani entro il 31 dicembre. É un obiettivo realizzabile entro quella data.

Numero 3. Celebra. Festeggia tutte le volte che raggiungi un obiettivo e, ripeto, tutte le volte che raggiungi un obiettivo.

É importante festeggiare perché hai avuto successo ed è un modo per dire al tuo cervello che ce la puoi fare, che hai successo nello studio dell'italiano. Che cosa puoi fare per festeggiare?

Bastano cose facili semplici, una cosa che ti piace. Per esempio puoi regalarti una passeggiata, se ti piace passeggiare, puoi regalarti un gelato o il tuo cibo preferito o puoi semplicemente guardarti allo specchio e dirti: "Bravo! Brava! Vedi che ce la puoi fare?!" Quindi, capisci qual è la differenza tra avere un obiettivo enorme, come imparare l'italiano, e avere un piano di azione con piccoli obiettivi realizzabili? Tu puoi raggiungere l'obiettivo enorme "parlare l'italiano", ma lo raggiungi con piccoli obiettivi che, ogni volta raggiunti, aumenteranno la tua motivazione e la tua fiducia. Vuoi avere successo con il tuo italiano?

Crea il tuo piano di azione adesso.

Scrivi i tuoi sotto obiettivi con la data di raggiungimento e celebra ogni volta che li raggiungi. Vedrai che il successo è assicurato.

Noi ci vediamo al prossimo video con il secondo consiglio su come imparare l'italiano con successo. A presto!


Come imparare l'italiano con successo [#1] | Crea il tuo piano di azione

Ciao!

Con oggi comincia la serie di cinque video in cui parlo di come imparare l'italiano con successo. With today begins the series of five videos in which I speak of how to learn Italian successfully. Bugün, İtalyanca'yı nasıl başarılı bir şekilde öğreneceğimi anlattığım beş videoluk seri başlıyor.

In questa serie ti parlerò di quali sono i segreti e i consigli per avere successo nello studio dell'italiano. In this series I will tell you about the secrets and tips to be successful in studying Italian. W tej serii opowiem ci, jakie są sekrety i wskazówki dotyczące sukcesu w nauce języka włoskiego. Bu seride size İtalyanca öğrenirken başarılı olmanın sırlarını ve ipuçlarını anlatacağım.

E nel video di oggi vedremo come creare un piano di azione efficace per finalmente imparare l'italiano. And in today's video we will see how to create an effective action plan to finally learn Italian. Ve bugünün videosunda sonunda İtalyanca öğrenmek için etkili bir eylem planının nasıl oluşturulacağını göreceğiz.

Sai qual è il problema principale di molti studenti di italiano? Do you know what the main problem of many Italian students is? Birçok İtalyan öğrencinin temel sorununun ne olduğunu biliyor musunuz?

Il loro problema è che non hanno un vero obiettivo. Molto spesso l'obiettivo è: imparare l'italiano. Their problem is that they don't have a real goal. Very often the goal is: learn Italian. Onların sorunu, gerçek bir hedeflerinin olmamasıdır. Çoğu zaman amaç şudur: İtalyanca öğrenmek.

Ma questo è l'obiettivo finale, è un obiettivo enorme e, dopo due o tre mesi di studio dell'italiano, But this is the final goal, it's a huge goal and, after two or three months of studying Italian, Ale to jest ostateczny cel, wielki cel i po dwóch lub trzech miesiącach nauki języka włoskiego Ama bu nihai hedeftir, çok büyük bir hedeftir ve iki ya da üç ay İtalyanca eğitimi aldıktan sonra,

è difficile raggiungere questo obiettivo e quindi la motivazione diminuisce o la motivazione scompare completamente. it is difficult to achieve this and therefore the motivation decreases or the motivation disappears completely. trudno jest osiągnąć ten cel, a tym samym motywację bunu başarmak zordur ve bu nedenle motivasyon azalır veya motivasyon tamamen kaybolur. Di fronte a un obiettivo così grande è molto facile perdere la motivazione, In the face of such a big goal it is very easy to lose motivation, W obliczu tak wielkiego celu bardzo łatwo stracić motywację, Böyle büyük bir hedefle karşı karşıya kalındığında motivasyonu kaybetmek çok kolaydır,

perché, dopo due o tre mesi di studio dell'italiano, because, after two or three months of studying Italian, çünkü iki ya da üç ay İtalyanca öğrendikten sonra,

è difficile raggiungere questo obiettivo, vediamo che non lo abbiamo raggiunto e perdiamo motivazione e fiducia nel nostro apprendimento. Es ist schwierig, dieses Ziel zu erreichen, wir sehen, dass wir es nicht erreicht haben, und wir verlieren die Motivation und das Vertrauen in unser Lernen. it is difficult to achieve this goal, we see that we have not achieved it and we lose motivation and confidence in our learning. trudno to osiągnąć, widzimy, że tego nie osiągnęliśmy i tracimy motywację i zaufanie do naszej nauki. bu hedefe ulaşmak zor, başaramadığımızı görüyoruz ve öğrenmemize olan motivasyonumuzu ve güvenimizi kaybediyoruz. Il primo segreto quindi è creare dei piccoli obiettivi, dei sotto-obiettivi facili e realizzabili. Quindi degli obiettivi che puoi realizzare in due, tre settimane o un mese. it is difficult to achieve this, we see that we have not achieved it and we lose Pierwszą tajemnicą jest zatem tworzenie małych celów, łatwych i osiągalnych celów cząstkowych. Więc cele, które możesz osiągnąć w ciągu dwóch, trzech tygodni lub miesiąca. Bu nedenle ilk sır, küçük hedefler, kolay ve ulaşılabilir alt hedefler oluşturmaktır. Yani iki, üç hafta veya bir ayda gerçekleştirebileceğiniz hedefler. Passate queste due, tre settimane o un mese, avrai raggiunto il tuo obiettivo, Nach diesen zwei, drei Wochen oder einem Monat haben Sie Ihr Ziel erreicht, motivation and trust in our learning. Spędź dwa, trzy tygodnie lub miesiąc, a osiągniesz swój cel, Bu iki, üç hafta veya bir ay sonra hedefinize ulaşmış olacaksınız, perché era un obiettivo facile e quindi ti sentirai: "Wow! Ce l'ho fatta! Ma allora posso imparare l'italiano!". weil es ein leichtes Ziel war und dann werden Sie fühlen: "Wow! Ich habe es geschafft! Aber dann kann ich Italienisch lernen!". The first secret therefore is to create small objectives, easy and sub-objectives ponieważ był to łatwy cel, a wtedy poczujesz: „Wow! Zrobiłem to! Ale wtedy mogę nauczyć się włoskiego!”. çünkü bu kolay bir goldü ve sonra "Vay be! Yaptım! Ama sonra İtalyanca öğrenebilirim!" hissedeceksiniz.

Per questo è importante avere dei piccoli obiettivi realizzabili, perché puoi realizzarli in poco tempo e, quando li hai raggiunti ,la tua motivazione e la tua fiducia aumentano. This is why it is important to have small achievable goals, because you can achieve them in a short time and, when you have achieved them, your motivation and your confidence increase. Dlatego ważne jest, aby mieć małe, osiągalne cele, ponieważ możesz je osiągnąć w krótkim czasie, a kiedy je osiągniesz, zwiększysz motywację i pewność siebie. Ulaşılabilir küçük hedeflere sahip olmak bu nedenle önemlidir, çünkü bunları kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz ve bunları elde ettiğinizde motivasyonunuz ve güveniniz artar. Ricordati che i grandi successi sono fatti di tanti piccoli obiettivi raggiunti. I grandi successi sono raggiunti con tanti piccoli successi che insieme hanno creato un grande risultato. Remember that great successes are made up of many small goals achieved. The great successes are achieved with many small successes that together have created a great result. Pamiętaj, że na wielkie sukcesy składa się wiele małych osiągniętych celów. Wielkie sukcesy osiąga się wieloma małymi sukcesami, które razem przełożyły się na świetny wynik. Büyük başarıların elde edilen birçok küçük hedeften oluştuğunu unutmayın. Birlikte büyük bir sonuç yaratan birçok küçük başarı ile büyük başarılar elde edilir. Ma quindi quali sono i passi per creare questo piano di azione? So what are the steps to create this action plan? Więc jakie są kroki, aby stworzyć ten plan działania? Peki bu eylem planını oluşturma adımları nelerdir?

Numero uno. É quello che ho appena detto: Number one. That's what I just said: Numer jeden. Właśnie to powiedziałem: Bir numara. Az önce şunu söyledim:

creare dei piccoli obiettivi facili e realizzabili. Per esempio, se il tuo livello di italiano è principiante, il tuo obiettivo facile e realizzabile può essere: create small goals that are easy and achievable. For example, if your Italian level is beginner, your easy and achievable goal can be: kolay ve ulaşılabilir küçük hedefler oluşturun. Örneğin, İtalyanca seviyeniz başlangıç seviyesindeyse, kolay ve ulaşılabilir hedefiniz şunlar olabilir: imparare il presente indicativo dei verbi regolari. learn the present tense of regular verbs. naucz się czasu teraźniejszego czasowników regularnych. Düzenli fiillerin şimdiki zamanını öğrenir.

Se invece il tuo livello e un po' più intermedio, può essere: imparare l'imperfetto dei verbi regolari gli italiani Ed è molto importante scrivere I tuoi obiettivi su carta, perché scrivere su carta permette di fissare meglio gli obiettivi, memorizzarli e essere persistenti. motivation and your confidence increase. Z drugiej strony, jeśli twój poziom jest nieco bardziej średniozaawansowany, może to być: nauczyć się niedoskonałości czasowników regularnych Włosi I bardzo ważne jest, aby pisać swoje cele na papierze, ponieważ pisanie na papierze pozwala lepiej wyznaczać cele, zapamiętywać je i być wytrwałym , Öte yandan, seviyeniz biraz daha orta düzeydeyse, şu olabilir: İtalyanlarda düzenli fiillerin kusurlarını öğrenmek Ve hedeflerinizi kağıda yazmak çok önemlidir, çünkü kağıda yazmak daha iyi hedefler belirlemenizi sağlar, onları ezberleyin ve ısrarcı olun. Numero due. Number two.

Scrivi una data di fianco ai tuoi obiettivi, una data entro la quale vuoi raggiungerli. Schreiben Sie neben Ihre Ziele ein Datum, bis zu dem Sie sie erreichen wollen. Write a date next to your goals, a date by which you want to reach them. Wpisz datę przy swoich celach, termin, w którym chcesz je osiągnąć. Hedeflerinizin yanına, onlara ulaşmak istediğiniz bir tarih yazın. Tornando all'esempio di prima; imparare l'imperfetto dei verbi regolari italiani entro il 31 dicembre. Returning to the example above; learn the imperfect of Italian regular verbs by December 31st. Wracając do powyższego przykładu; naucz się niedoskonałego włoskich czasowników regularnych do 31 grudnia. Yukarıdaki örneğe dönersek; 31 Aralık'a kadar İtalyanca düzenli fiillerin kusurlarını öğrenin. É un obiettivo realizzabile entro quella data. It is an achievable goal by that date. Jest to cel osiągalny w tym czasie. Bu tarihe kadar ulaşılabilir bir hedeftir.

Numero 3. Celebra. Number 3. Celebrate. 3 numara. Kutlayın. Festeggia tutte le volte che raggiungi un obiettivo e, ripeto, tutte le volte che raggiungi un obiettivo. Celebrate every time you reach a goal and, I repeat, every time you reach a goal. Bir hedefe her ulaştığınızda kutlayın ve tekrar ediyorum, bir hedefe her ulaştığınızda.

É importante festeggiare perché hai avuto successo ed è un modo per dire al tuo cervello che ce la puoi fare, che hai successo nello studio dell'italiano. It is important to celebrate because you have been successful and it is a way to tell your brain that you can do it, that you are successful in studying Italian. Kutlamak önemlidir çünkü başarılı oldunuz ve beyninize bunu yapabileceğinizi, İtalyanca çalışmakta başarılı olduğunuzu söylemenin bir yolu. Che cosa puoi fare per festeggiare? What can you do to celebrate? Kutlamak için ne yapabilirsiniz?

Bastano cose facili semplici, una cosa che ti piace. Per esempio puoi regalarti una passeggiata, se ti piace passeggiare, puoi regalarti un gelato o il tuo cibo preferito o puoi semplicemente guardarti allo specchio e dirti: "Bravo! Brava! Vedi che ce la puoi fare?!" Einfache einfache Dinge sind genug, eine Sache, die Sie mögen. Du kannst dir zum Beispiel einen Spaziergang gönnen, wenn du gerne spazieren gehst, gönn dir ein Eis oder dein Lieblingsessen oder du schaust einfach in den Spiegel und sagst: „Bravo! Brava! ?!" Simple easy things are enough, something you like. For example you can give yourself a walk, if you like to walk, you can give yourself an ice cream or your favorite food or you can simply look in the mirror and say to yourself: "Bravo! Brava! See what you can do ?!" Basit basit şeyler yeterlidir, sevdiğiniz bir şey. Örneğin kendinize bir yürüyüş ziyafeti çekebilirsiniz, eğer yürümeyi seviyorsanız, kendinize bir dondurma ya da en sevdiğiniz yemekle şımartabilirsiniz ya da aynaya bakıp "Bravo! Brava! Bakın yapabilirsiniz" diyebilirsiniz. ?!" Quindi, capisci qual è la differenza tra avere un obiettivo enorme, come imparare l'italiano, e avere un piano di azione con piccoli obiettivi realizzabili? So, do you understand what is the difference between having a huge goal, like learning Italian, and having an action plan with small achievable goals? Peki, İtalyanca öğrenmek gibi büyük bir hedefe sahip olmak ile ulaşılabilir küçük hedefler içeren bir eylem planına sahip olmak arasındaki farkın ne olduğunu anlıyor musunuz? Tu puoi raggiungere l'obiettivo enorme "parlare l'italiano", ma lo raggiungi con piccoli obiettivi che, ogni volta raggiunti, aumenteranno la tua motivazione e la tua fiducia. You can reach the huge goal of "speaking Italian", but you reach it with small goals that, each time achieved, will increase your motivation and your confidence. Büyük "İtalyanca konuşma" hedefine ulaşabilirsiniz, ancak ona her ulaşıldığında motivasyonunuzu ve güveninizi artıracak küçük hedeflerle ulaşırsınız. Vuoi avere successo con il tuo italiano? Möchten Sie mit Ihrem Italienisch erfolgreich sein? Do you want to be successful with your Italian? İtalyancanızla başarılı olmak ister misiniz?

Crea il tuo piano di azione adesso. Create your action plan now. Eylem planınızı şimdi oluşturun.

Scrivi i tuoi sotto obiettivi con la data di raggiungimento e celebra ogni volta che li raggiungi. Vedrai che il successo è assicurato. Write down your sub-goals with the achievement date and celebrate each time you reach them. You will see that success is guaranteed. Zapisz swoje cele cząstkowe z datą osiągnięcia i świętuj za każdym razem, gdy je osiągniesz. Zobaczysz, że sukces jest gwarantowany. Alt hedeflerinizi başarı tarihiyle birlikte yazın ve onlara her ulaştığınızda kutlayın. Başarının garanti olduğunu göreceksiniz.

Noi ci vediamo al prossimo video con il secondo consiglio su come imparare l'italiano con successo. A presto! See you in the next video with the second tip on how to learn Italian successfully. See you soon!