×

Utilizziamo i cookies per contribuire a migliorare LingQ. Visitando il sito, acconsenti alla nostra politica dei cookie.


image

Il linguista: la guida all’apprendimento delle lingue, 18. Una Avventura Linguistica. L'importanza delle Frasi

18. Una Avventura Linguistica. L'importanza delle Frasi

La grammatica cinese è completamente diversa da quella inglese, ovviamente.

Non facevo caso alle lezioni di grammatica, poichè non potevo comprendere tutte quelle spiegazioni teoriche. Al contrario, mi limitavo ad accettare di buon grado la lingua cinese così com'era. Sapevo che, con l'esposizione sufficiente, mi sarebbe parsa meno ostica. Mi risulta più facile imparare la struttura di una lingua esponendomi costantemente ad essa, piuttosto che cercando di comprenderla con spiegazioni grammaticali astratte. Studiando il cinese, una lingua così diversa dalla mia, mi resi conto che il componente fondamentale che dovevo imparare non era la parola, ma la frase. Le competenze linguistiche consistono nell'essere in grado di usare spontaneamente "frasi fatte" ed espressioni idiomatiche che sono familiari ai madrelingua e devono diventare tali anche per lo studente. Le frasi sono il migliore esempio di uso corretto della lingua. Certe parole si associano in un modo che lo studente non può prevedere, ma solo abituarsi ad usare. Quando le parole si combinano in espressioni idiomatiche esse acquistano forza e chiarezza. Non sono le singole parole che devono essere apprese, tanto meno la grammatica, ma le frasi. Le nuove parole sono più facili da imparare nel contesto di una frase, e perfino la pronuncia dovrebbe essere perfezionata con l'uso delle frasi. Le frasi, tuttavia, non possono essere apprese, come le singole parole, attraverso liste. Anzi, le frasi si ricordano solo incontrandole spesso in vari contesti, studiandole sistematicamente e usandole.

18. 18. Ein sprachliches Abenteuer. Die Bedeutung von Phrasen 18. Μια γλωσσική περιπέτεια. Η σημασία των φράσεων 18. A Linguistic Adventure. The Importance of Phrases 18. Una aventura lingüística. La importancia de las frases 18. Une aventure linguistique. L'importance des phrases 18. Językowa przygoda. Znaczenie zwrotów 18. Uma aventura linguística. A importância das frases 18. Ett språkligt äventyr. Betydelsen av fraser 18. Dilbilimsel Bir Macera. İfadelerin Önemi Una Avventura Linguistica. A Linguistic Adventure. L'importanza delle Frasi The Importance of Phrases

La grammatica cinese è completamente diversa da quella inglese, ovviamente. Die chinesische Grammatik ist natürlich völlig anders als die englische. The Chinese grammar is completely different from the English one, obviously. Kinesisk grammatikk er selvfølgelig helt forskjellig fra engelsk.

Non facevo caso alle lezioni di grammatica, poichè non potevo comprendere tutte quelle spiegazioni teoriche. Den Grammatikunterricht habe ich nicht beachtet, da ich die ganzen theoretischen Erklärungen nicht verstehen konnte. I did not pay any attention to grammar lessons, as I could not understand all those theoretical explanations. Jeg la ikke merke til grammatikkundervisningen, da jeg ikke kunne forstå alle de teoretiske forklaringene. Jag uppmärksammade inte grammatikundervisningen, eftersom jag inte kunde förstå alla dessa teoretiska förklaringar. Al contrario, mi limitavo ad accettare di buon grado la lingua cinese così com’era. Im Gegenteil, ich habe die chinesische Sprache einfach so akzeptiert, wie sie war. On the contrary, I merely accepted the Chinese language as it was. Éppen ellenkezőleg, egyszerűen elfogadtam a kínai nyelvet, ahogy volt. Tvert imot, jeg var bare glad for å akseptere det kinesiske språket som det var. Tvärtom, jag accepterade helt enkelt det kinesiska språket som det var. Sapevo che, con l’esposizione sufficiente, mi sarebbe parsa meno ostica. Ich wusste, dass es sich bei ausreichender Exposition weniger herausfordernd anfühlen würde. I knew that, with sufficient exposure, it would have seemed less difficult. Tudtam, hogy megfelelő expozícióval kevésbé nehéznek tűnik. Jeg visste at det med nok eksponering ville virke mindre vanskelig. Jag visste att det med verkande exponering skulle ha verkat mindre svårt. Mi risulta più facile imparare la struttura di una lingua esponendomi costantemente ad essa, piuttosto che cercando di comprenderla con spiegazioni grammaticali astratte. Ich finde es einfacher, die Struktur einer Sprache zu lernen, indem ich mich ihr ständig aussetze, als zu versuchen, sie mit abstrakten grammatikalischen Erklärungen zu verstehen. It is easier for me to learn the structure of a language by constantly exposing myself to it, rather than trying to understand it with abstract grammatical explanations. Nekem könnyebb megtanulni a nyelv felépítését azáltal, hogy állandóan kiteszem magam, ahelyett, hogy absztrakt nyelvtani magyarázatokkal próbálnám megérteni. Jeg synes det er lettere å lære strukturen til et språk ved stadig å utsette meg for det, i stedet for å prøve å forstå det med abstrakte grammatiske forklaringer. Det är lättare för mig att lära mig strukturen på ett språk genom att ständigt utsätta mig för det, snarare än att försöka förstå det med abstrakta grammatiska förklaringar. Studiando il cinese, una lingua così diversa dalla mia, mi resi conto che il componente fondamentale che dovevo imparare non era la parola, ma la frase. By studying Chinese, a language so different from mine, I realized that the fundamental component that I had to learn was not the word, but the sentence. A kínai nyelv tanulmányozásával, amely olyan nyelv, amely annyira különbözik a sajátomatól, rájöttem, hogy az alapvető elem, amelyet meg kell tanulnom, nem a szó, hanem a mondat. Når jeg studerte kinesisk, et språk som er så forskjellig fra mitt, innså jeg at den grunnleggende komponenten jeg måtte lære ikke var ordet, men setningen. Le competenze linguistiche consistono nell’essere in grado di usare spontaneamente "frasi fatte" ed espressioni idiomatiche che sono familiari ai madrelingua e devono diventare tali anche per lo studente. Sprachkenntnisse bestehen in der Fähigkeit, spontan "Schlagworte" und idiomatische Ausdrücke zu verwenden, die Muttersprachlern vertraut sind und es auch für den Lernenden sein müssen. The linguistic skills consist in being able to spontaneously use "made sentences" and idiomatic expressions that are familiar to native speakers and must also become such for the student. A nyelvi ismeretek abban állnak, hogy spontán módon használhatjuk a "készített mondatokat" és az idiomatikus kifejezéseket, amelyek az anyanyelvűek számára ismertek, és a hallgatók számára is ilyenekké válhatnak. Språkferdigheter består i å kunne spontant bruke "klisjeer" og idiomatiske uttrykk som er kjent for morsmål og som må bli det også for studenten. Языковые навыки заключаются в способности спонтанно использовать «клише» и идиоматические выражения, которые знакомы носителям языка и должны стать таковыми и для ученика. Språkkunskaperna består i att spontant kunna använda "gjorda meningar" och idiomatiska uttryck som är bekant för modersmål och måste bli sådana också för eleven. Le frasi sono il migliore esempio di uso corretto della lingua. Sätze sind das beste Beispiel für den richtigen Gebrauch der Sprache. The sentences are the best example of correct use of the language. A kifejezések a legjobb példa a nyelv helyes használatára. Setninger er det beste eksemplet på riktig språkbruk. Certe parole si associano in un modo che lo studente non può prevedere, ma solo abituarsi ad usare. Bestimmte Wörter werden auf eine Art und Weise assoziiert, die der Schüler nicht vorhersehen kann, sondern sich nur daran gewöhnt, sie zu benutzen. Certain words are associated in a way that the student can not foresee, but only get used to. Ciertas palabras se asocian de un modo que el alumno no puede predecir, sino sólo acostumbrarse a utilizar. Bizonyos szavak olyan módon vannak társítva, hogy a hallgató nem tudja előre látni, hanem csak hozzászokik a használathoz. Visse ord er assosiert på en måte som eleven ikke kan forutsi, men bare blir vant til å bruke. Quando le parole si combinano in espressioni idiomatiche esse acquistano forza e chiarezza. Wenn Wörter in idiomatischen Ausdrücken kombiniert werden, gewinnen sie an Kraft und Klarheit. When words are combined in idiomatic expressions they gain strength and clarity. Amikor a szavak idiomatikus kifejezésekké egyesülnek, erőt és tisztaságot szereznek. Når ord kombineres i idiomatiske uttrykk, får de styrke og klarhet. Non sono le singole parole che devono essere apprese, tanto meno la grammatica, ma le frasi. Es sind nicht einzelne Wörter, die gelernt werden müssen, geschweige denn die Grammatik, sondern Sätze. It is not the single words that must be learned, let alone the grammar, but the sentences. Nem az egyetlen szavakat kell megtanulni, sokkal kevésbé a nyelvtant, hanem a mondatokat. Det er ikke enkeltordene som må læres, enda mindre grammatikken, men setningene. Le nuove parole sono più facili da imparare nel contesto di una frase, e perfino la pronuncia dovrebbe essere perfezionata con l’uso delle frasi. Neue Wörter lassen sich leichter im Kontext eines Satzes lernen, und auch die Aussprache sollte mit Hilfe von Sätzen perfektioniert werden. New words are easier to learn in the context of a sentence, and even the pronunciation should be refined with the use of sentences. Nye ord er lettere å lære i sammenheng med en setning, og til og med uttale bør perfeksjoneres ved bruk av setninger. Le frasi, tuttavia, non possono essere apprese, come le singole parole, attraverso liste. Sätze können jedoch nicht wie einzelne Wörter über Listen gelernt werden. The sentences, however, can not be learned, like single words, through lists. A mondatokat azonban nem lehet megtanulni, mint egyetlen szavakkal, listákon keresztül. Setninger kan imidlertid ikke læres, som enkeltord, gjennom lister. Anzi, le frasi si ricordano solo incontrandole spesso in vari contesti, studiandole sistematicamente e usandole. Tatsächlich erinnert man sich an die Sätze nur, wenn man ihnen oft in verschiedenen Kontexten begegnet, sie systematisch studiert und verwendet. On the contrary, the sentences are remembered only by meeting them often in various contexts, studying them systematically and using them. Valójában a mondatokra csak akkor emlékeznek, ha gyakran találkoznak velük különféle helyzetekben, szisztematikusan tanulmányozzák azokat és használják. Faktisk huskes setningene bare ved å møte dem ofte i forskjellige sammenhenger, studere dem systematisk og bruke dem.